Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh violet

Số trang: 112
Mã số: 140059
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 112
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-23 12:55:37
1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh 2. Noun phrase (ngữ danh từ) 3. Verb phrase (ngữ động từ) 4. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 5. Đại từ 6. Tân ngữ (complement/object) và các vấn đề liên quan 7. Một số động từ đặc biệt (need, dare, to be, get) 8. Câu hỏi 9. Lối nói phụ họa 10. Câu phủ định (negation) 11. Câu mệnh lệnh ......            ! !"#$%&'#()*+),%)(-./.'"  # $ %% & '($ $ )$$ $*$) &+$$,'-$  .$ *'# & ,$ +&, ' !012() /0 1&020  3 4 5 6(.$)'/0 1 & 6( ) 9 1 6( $: ;6,  1 6,? @= 5 6)'/0 1 4 A.B C . D 6' /  2&  $' !IJ K .$LMNO4 L)'  &, $& '( 6) H $+3$  $'( 1 6) O? , ,? ;0 1PQ3 ;3 9; . R0 1 S' # $ ' H$$$* $ & ' H$$+$$ $ $ ' # $*$$ $ $ '5&2 0(67) O 6&6T  9U 00 1'F GS ; 6'V;;2 &6W 9 1 6'V 1 6(.$$)& ;6 9 G 6(X & ). 6 'Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.    #& .$ '(T ) / &&  '(TU ) #.$$$ $ . $$$ $$* $'(X & .$Y .$$$ ) # Z [  +'(X & Y .$ )8 2 2(9:) C 1&6 9!6T\  00 1'/] \ 0 13.C 1 & 6 9 1 6,? @= 5 63 ^ .C 1 4  6'_? S  ] ; &$$ 'C 1S& ` (a 9 ( a "  $$ '(( "  a) " &&+  , $+$'(( $$+  ,a) Z$+" $ . $& '(( $$$$ . $a);)7) HU 6&6 9!6T  3C 2 940 '_? S  ] ;U 6'/ = 1 6..C 1' Z$ .$ $ $+'(Z ) Z$ .$$ $+ '(O.5 3R T \ 9 D'J &, (1)'hU ,? 2 ; ) $ &,)3)+ &,)'''(\.Pd,? ;2 4 b Q 3 b''' 'J $ & * &,:\1)' e\ 6 ;b \ G9 D'J$ :$ &$Y & : & $ Y i$$Y* i*$$Y $i $''' Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3   e\ 6 ; U \j\ G T D= ;)).,? ;))  *j *Y$$j$$Y* j* ' e\ 6,?  * 3$3 $3 3+$'''? , c  6\ G2T U 3& U , 0.P& D;' H  $ *$*  + $ $' eJ 6) $) c .5 k&)  )&,?  , c .5 k &) U ))\& )& 6 ' l .$$  $ $+ ,'(  3,? ) #.$$$ . $$$ $$* $'(\& 3 ) #F A6:3T BS !2 ;' H$$$  .$ $$  H +'55'/ c 56@= ^ ( 34,? S  . )'h  e/6@= ^ 3$3 3  *3 $ &3 s$ e\6@= 3 &$3 $&& e\6@= $ 3*  e/6A= 1. @ Z'm'Zj 't 555-G“ ”9H Jc 56@= !'/@= 33'J $3 .$ 3 $3$.& 3 * 3 3$ $3''' eO4 5 6A= ) ''')S c ))( .$ j * j .$&j )(u $3$& (& )3$$ (&\ ; U )3$&( , D) eJc  1T\& dC & *j $ $& *j &$j %$ ' eJc 5 1 \ dC &  3 v j $ $ :j $  ' eJc 5)&*)( w), ;$ W .C ^ .x , & &*3, ; q.5  6,2T w (, . ; d U \ )&*:$3&* : & ( &yT T w )' eJc .5 W .C \ zj{j $ :zj|j $* *' eJc  1T S3\3T&D}|, & 3~, & $$ 3 $ '58XC !2.G9 d39 23.C 9 GP 5;3 9 1 , D? 3 ] ' H$ $ $ * $ '(/S  ; .  $G ;&Pq ) H$$  '(/T; d3 ] ) 5  6,? 3 c $ ; .P!23,? c $ ;  ' Z +$$'(/T& U  ; ) H$ $&$ * /'(/!2& A^ ) 5  6 \ G3,   ; c $Z $ & .$  $$'''(,26, &   \ ^ d ) eJc 5 6\2T ;3U  dC X H$ && ,$$$[ 5 0 D `jH$ ** &[ 5 B 4 d eH$ sH  ; 3qA\ G X$& 6\ G'J .P 6.U 6 c .5 X5 j  U 2 j U? H$h,/ jH$ t & B$t & $& m$jH$h$&$' eH$^ F (,? U)j 2 j, ,H$H $jH$H jH$ - $ $ eH$F0 b A\ GN H$Z NjZ  & $ eH? ,? c $5^ ^ 6 ; G  9.Pc ^ .  ; \ T !2 \; H$$$$$Z t,$ $$&$ $ $ 'H$Z t,$#, +& .$ $ .$ $' eHW Q3,? c )$)51v $,*3& 3 $ ($$$,*  ' H6, \ T1v !2 H$ $ . $ $&+$$,+$$ $&$ ' e_? c )$)5\ 6 $3$ 33 3s &3 3 &3 &3&3 &&$ $3 .$ .'.''', ; .5 6. 5 6T 2 T  ;&! 9,` ;] .b! Z $  &$.$ ' H$ $ +$&$$ *  &' V  ; 9,` ;,? .b! b c )$)' Z $  $ &* &' H$ &$*$ &* & ' 585#FT9 D) *$$ 3 $ H5^ ? F ;  $  H5^ &y3 / 3H , .  H5^ & U b U! b 4 U!2("%%3 ,3& & '') H $* s%% $  5;T5( ; @ ^ ^ )bA '_?  c  6\ G #J K+  ,'t&$$ .$$ $' ( $N $ ,: $ * ) #J K+  ,'t&$$ .$$$ $' ($ $N$ $ ,3$ * ) H $ &  'm$$  ' ( $N$ $$ &3 $ * ) #J K+ $$ ,'t&$$ .$$$ $' ($ $N$ $ ,3$ * ) eH \  c 9 = $ 9 $  6 #J K+  ,'t&$$ .$$ $ $' # K+  ,'t&$$ .$$$ $ $' H $ &  'm$ $$  ' # K+ $$ ,'t&$$ .$$$ $ $' e 9 ;2 c .5  . ,? c .5 39 cS 6 G;2 c  6(.5 . R&U 6), ,? .5 9 # K+  ,'#+ '5YT,  6A^ @ bA 5 T c & &$ 9*$+ U 6&0(] \ \ .5 $j $Y j)' $ $  $'l$3& &$' er $*$+ Nr $  Nr $& *Nd G'5\!]eH$ K /T c  1  6T  9 .P3,? c  .P' H$ $ K ,3H$K&$ ' eO\ .5  6\ G; ))A? T c d H$ $ K ,' eV \ .5 1  6 \ G9 D,? ))A? . S c 0 d A1' H$ & $ K 3H$$ &$K+ &&  eV ;  6c 4 AA1b 6 4   6CA1 d  dA1' t& t$$K ' eO\ .5 1 ^ ^ 9 6; ))A? ;2T c d. d U ? , F 9 c A1.S F'H^ ^ ,? c )$)= 5' H$ KN$0^o %p $K $N2^o %p $' eZA1] c   ( v3 3P ^ 3 ,T) H$zK$.$ 1 Q, D 0P ^ H$gz$ K $' eJc c v6cX .c'V c A1 c b .  )8! 2* 22(Q_?Q) Jc 2 y U   X ^ ($ & )3$ ; B$ ( & ) 9 &9 &9&U ; B &P' #+&, &$.$ ' _  6A 3\ .5 ? 4 d(#)34 ( ).4{\ G($) 6,? S 3w ! 6 ^ 2,? ; A. ! ^^ 'O\ .5 ? 4{\($3$3 )3S ;))A 6.;S F&^ -$+&,' Z$+$H H c  D U .5 \;6T   3$$ 3 + 3'''..5 ;6T d &+3 $ $3 *$ 3$.$  ''' Z &$$$ ,? c 2 y U  XSA 2 D U ( +)3 U 6.5 62 D U ( .$.$) , + $& $.$ $ $$ $&& + $ $ & .$ & ,$ +  .$ $$ $ $$ $ + /6  ^ ] ,?  Xd D   y ( D U  y 3B,4 y ''')' )I9`?Q H$ $ $ &$ +'( .$.$) -$&++ $$.$ '( & )Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.    ($+ &$.$ +'( .$.$) H$ **$$$ $& '( .$.$) l   '( .$.$) #+&, &$.$ '( & ) 85* 22* 292(Q_ 3 ! ++ $&$. + &$" +$ ,' f ( &$" +$ ,3++ $&$. ' /d c  ,? ? ! = ^ ( &$" +$ ,3+$ $&$. ' ({)  XSU  2XC B,4Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4   ++ H$.$ & ,& ' (+$$  $ & , *$ a -$ +$ , & ' 858* *2 =2(QKBeAA) H B,4  c 2 y U (z) XS5 , B,43 ;;g  H B,4   c .5 {;6T  &*$3$* $.+$ ' t;6+$ ;2 c *$.$* $ S^ ,? & E k0'/  eOG C&CQ Z&&#,$  a eJc 2  ,&CQ Z&&+$ * & a eJc 2  , 9S3 Z&&+$}| eH c .5 z.v S  B ^ S  G, S  .v S &&$ $ &&$$ &$* $$X$ *$ &$' H  b  3 &&NA U 'V; c 2 y U  XSA 2 dC W &  ,? XC !2' H c .5 \;6T    +3 $X $3 $*$3 *$3 * + ' 885,2 / 2(?g h) Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6   J y U XS W &  3 c .5 ;6 5 U #  $ (& 1)3g K& , *$ '''' ($$ .$$$  $ V;Tz. D@@ S XS$  Q  c  &W & X' ($$ ,$Hmuf$ $X$' V   c $$ $ .$' 888/ 2* 292(Q?g c 2GP Q, D W & XC 9B C (,?  E k y )' t *$ hX$+ &&$ . $&$$  &:, $$ $ $X +$$,' e- 9 1 Q, D  &XS$ b &D( ,? y UEC 0   ; )' l + &&$$ * &  ' #+ &&$$$  $ *$$ 3#$X$' eJQ  W & J K $ +3$+ &&$. $' eJ y U& G C 9 \ .G, U0 , ( && $ $$ $.$ a(? ; QC A&U \ 4U) 88;/ 2*2 =2(Q?g AA) Jc 2T S  dA.  2 dC W & ' V; c .5 U 6T  5 U $$ *'''''3 $ $ $ $ $ ($+ &&.$ & $ $u &  $$$ * $X+$$,' h$ $ $ $ $ 3 *$$ &$& .$ + &&.$ $ ';!ij @ 9A67     !" !# $ ! % &'k&'k &$'&ll*  !# !# Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7    &'k& 'k&$'&ll*  !  ! ; ?Q@6eBk67H  3; G d,;XC &0 10 0 1. 6,? & G .5 ' H$ $ $& $' H?  ;3 1 5 6( 5 6A. 6$ i $ ) = 10 1. 6'/ 1 5 6 ,? S A  . D 6' H$ *& $ .$ $$ ' Z$.$&$ $ s$.$$$  $ ' H$. $+ *$$ & $. $* $ $' H$ $ ** $* $  $,$ & &' /.5 0 1.G \j\ G  6&? $ 0 1 ' /!6c .5  6 $ ;U ^ D  0 1'/ 1&: bU 6j 6S A U A1' Zs$.$ j ( $ .$* ) .$: '''($ $ P $ &$ & $' ($ s$ 2 &&  ' -$$ $2 &$. ' ($$& , * + 2  $X$' ($ .$ *$u  $' ($$$ 22 2 u  $$ $'7)I676f0_(22 c , 2G U QC 3Q@939 D, ;& 4' Z$  $ $ $X ' H$$X$   +$$,' ($$ $$ $$ + $ $ " $' :/d` ' H$t $ $( ) ,$$$  +'+$$Z .$N *Z+$$ .$N ( S ) ($$# $&& $$ $X3+ & $& $.$$'+j+$$ .$O2 y UEA .G\D C  H$ $+ , + $+$$ $.$ $$ ' Z $z3$ t$ $ $&$$ $$ %$ +$$ $ $ (.$ $$ $ $  $) ** $' $ .$N $*$(@w) H$$ &$.$'h$ s'''(A 1)N`''' h$$&$  &,+$$$$$$  $$&$& ,$& $ & $$ 'Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3   h$s$ j $j s$ .$N c&''' Z $ $.$* . $   $ 3$ $ $  $$ * & *$&  $ *$$ $ " $$  *  , +&$ $* *$ '(X Gb d\W . U D3 c&D\  ^,@. U0  ,t! W G ! 2 DP6 $ G \ VPhS ) H .$$ B$  $$ &$X$ $ $* +$.$$ .$ + , 3$$ &$ &$X'(/;,P&;Q ^ &D 2Q D d,  ? . DR ` 3 c& A 634,? S 6 '8kc2D, ZA k F & .P.b, S& 3 c H 0E'V5= , S& :l$t  .$.$ :V V$ .$.$' (,? S& $ , 2 D) # K  & a (, ,$$ a -.$ $$  . $$* $a ( &&$ $ $ $ $ & a J K &&+ $$$&$ $a J  &$$ a J $ KH$ & ,$ $a85kPC(= K2)O\ .5 & U ` 3S& ,? 2W S &$ S ;^? ' /&U 'H 0 6A? S $ 0 6AD G '/0 10D G .0 ? & \ 'OU 6A ? &? S 2A U 0 1( s$* )t ? A U 0C b 6 + @ ' H ^ 3  bU ;2 c .$ 6  '_ U Hmuf&, , 2  3U S Bz6:_ \ ;  9.P ;&. D b;. 3.P,] & . D .P3  c  9'O2 S &9&U 605(D G )3  c & ^ 6 .^W S (D G!);w !  9 ' k0 6 ; k&I] M'Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 35   " +$ $   . 3 +$ ' " +$ $   . 3  +$' #+ &&$ V 3 $+ && ' #+ &&$ V 3 + &&$' -$$$ $&3 $ &.$ ' -$$$ $&3 .$$ &' ($$ $ . $ 3 $ ' ($$ $ . $ 3  $' Z$+ &&+$ $ $3 +$+ && ' Z$+ &&+$ $ $3 + &&+$' t +* $3 $ + ' t +* $3 +$ ' H$ 6  c d 6 D G; c &U  D G!' H$+ &&+ , $&  +3 + && ' H$+ &&+ , $&  +3 + && ' {'_ D G ,? S & 6&3] ,? ; 63U S c 6 + + & 6 'H .20 6 S  $ 0 10D G!' " $ $ &3 $ $ ' " $ $ &3  ) '95*R6:Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 36   /] \  . , C 32! U0C 3  c $ $ 9 $ $'- 6 ; kI] ,? M'hB@\ .5 63 6$ 9 3 $3 ] ! \ ^ 'H] ;2 ; F {B @;. ? 4 # K$$  3 "  K$ $ # K$$  3 $ $ " ' Z$+ $ $ *$$ $3 $* $ + $ $' Z$+ $ $ *$$ $3 $ $+ &&$* $ ' "  $$ $ $+ . $ $3 #.$ $ $' "  $$ $ $+ . $ $3 $ $.$#'{6:(2 )O2U 0C 9 6 9 6&'V ,? ; 6 9 6&b c U 40 + @ 2 ' "  N"   ' ,$$ h &&N, $$ h && + N + ' #+$ $ $$$ N#  $ $$$ ' ,& ,$ N, $ & ,$ ' #+ &$.$ +N# + &$.$ +'{! 2D P O9 )= 5 6&.C 1 d U 0C '/] ;2 d U 0C = c 7  9 / 7  ' "  $ $N"  $ .$ $' -$ & $ % $$$ N-$ K$&& &$ % $$$ ' N-$ &  % $$$ '{5)Ik]6: ps B(BC c .5  0 0 )0// &  ' " ,$ " &&  **$& ' t&$$$&&" $ &$.$$ ' # $$  $ $ ,'8-6: __ U 0C 3^JI. 5 6 Q (,2S 6&) 9^ . 5 6 ^ 2  ' J .$Lm#&& '(O4 3,? @ ) J  **$& +$  ' J $ &&'#&& $,'(O6 ; \ 3 .G) " ,$ " &&  **$& ' t&$$$&&"$ &$.$$ ' # $$   $  ,' / 6'H 6b ,?  $ ? $ \(\. \ G 3 ? 4 d34 4]  )'O 6  6] ,? (&? A U  ^ 2,? ;)' 2222 22+ &&  && (.$ ) + & ($ ) &   & (  )( $$) ( )/69 9& 6 b '/ 6b  .G 1b,? \ 3A .b 6b &? .5 U 4 ^ 2,? ;0 6'b .P3 6b ,?  ; U o.$: p3o.$p3o .$p B,40 6'/T; w ! 6b  (z) &o &$* *.$p+ & $3 3+ &&.$3$$3''' (g) &.$o.$  &$p & .$ $3+ & .$$$ 3'' Hd ^ (g)36 & 6 ^ 2,? ;Y,?  ;= '86aB_/ 6b  ,//+ ,/ + + / Xd D  G, D ' / G, D 461( )'/; & U G, D & G, D ;Q. G , D ,? ;Q'8qaB_WUi_6?@(6aB_Wi P6aB_.)/ G, D ;Q&  ; c 2 y U  9b \  XS(; B$ ) 9XS( W & ) G, D AD G  S 'V ; .GW & 3 U w ! , ;  G, D ;2 Q D 9;2XS' HV[f#(nHnu/H#mV) #*$ $ $3$+ && .$ u & ' #*#.$ $3#+ && $+' H-#rnuV(-h#Hnf) *Z &$$$ $ $''' &$$$ $ $'''Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4   #*$   ** $ 3$. $.$ $ $**$ ' #&&+&, & *#.$$  $' V-fV-(/mVJ) #*Z &$$$ $ $''' * *.$'''#*  $t m** $3 & &$$* $' t&$$&&$ * $ * " $'85qaB_BCUi_6?@(6aB_BCWi P6aB_ ..Z...)/ G, D ,? ;Q c 2 y S  9U XS 9 ;2XS b \ 9 ,.5 Q XS 9 XS'/ G, D ,? ;Q  & .bQQ.GQ, D 2 D &U  .5 2 D 0 60&, C bE kQ0 &U &0C . &U ' #*#+$$ 3#+ & .$& $+ & ' (# )(#  .$& $+ & ) #*# $$ 3#+ & .$  $ ' (#+ )(#  $ ) 85qaB_BCWi]_(..) tuZuVHmnHnuH#u #*# $  $ +3#+ &   $ ' -$+ & $&&  *$+$$$$' #*$ $, B ,&3  & $ ' (-$$,.$ B ,)(l  $ ) O 6 $S &+$$AdS ? ' #*#+$$ 3#+ & K  . $' 855qaB_BCWi KBe(...) tZHH#uGenerated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4   #*+$ , + +$$$$3+$+ & .$+ $ &$$' (($ , +''')(($ + $ &$$) #*+$ & +3+$+ & .$ .$ $' #*$ $ $* $3$+ & .$$ ' / 9 D3. 0 G, D &B,4 . R &U ;2A D U (  B C )' #*$ $ 3$+ & $$$ +'88T885h B]_( 220192) f& U  4 d\  4 &. D b( &,? R ! .  4 )'$^.G, A 'H  6A D G 2A U ^ 2`'V \ &P20C 95 ^ 2`' Zz+ & $Zgo.$ &$* p'''#+ & $ &&$  +' -$+ & $# ,$ ' V 1 ;  9 D& 1 q` d /( G3 k H$$+$$$ & $ * &$Y nVZ$$[$ $&(H ,Ef ^ B\)' H 64 U 6 T( $ 3 3 ''') # $ $' -$ $ B $ , + ' Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 53   H 6 &g& U & 6?S( $ .$ s$ .$). 6 5 U (&   s$ .$)'H 6?S& 6T@3,3d& 0.P ' H 6 5 U & 6T\& 3, S 3 dA13'''H 6,?  $ ? .\0 6 ; k36 0 . ' HV-H HHV-H[##-V$ *& & $ $ $$   & *& $3+ * 3$ 3 3  33$$3 $ *$+3 3\ \4Q dw1 U 6TC \& _ 6?S k  6 \3 ; ;U 6 3 9 4 5' $ &3 $$ ,3$$ $' H 6 5 6  & ^ 6(& , .$iX$ )'H 6T k  63U 6.& ^ 6' V !6; G 6c k  6b4Q 6 `7]f 7ZZ2Z 2Z 2Z Z Z 2 Z 2'/ S  ,? ''') " +&$ &.$ &$$.$ +  $&' (" ;2 S   P,? 5 Q A2 y c 5 d4  ' + &+ R ;24 5! 64,? T 6 H$$ $ $.$  # $ $$$'( s$ .$) -$$ $  *$  $ $$  '( ) / & $ *$ $ $ $ $$$ '( s$ .$) Z$$ $&$ $ *$& '( ) + &&$ +$ $$$ $+'( s$ .$) H$ + &&$ $  $'( ) S/+ /+ //  ] ;2& U 6, ;; 1Q 'H  ;3 ;A 6?S QQ4,? R &/ &. ; ; kA ;64,? S 6'/q Ab y ' V ^ 4. !9 `79AW79! 0/d d U = ^ 91 5!6  ' +$&$ +$$$ &$ ' - *$$ 'Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6   -$ + * $$X$ .$ $' H . $+$+& + $ $$ $ $ H' Z$ $ $ && $$ $$ ' -$$,u & $ & $ $Z ' J 6] c 2 y Uq  = 9W j,q'/' -$$ $ $' H$.$*$+&$+$' h$* $ 3#.$& &$ $ $' #.$ $ , $' $*$+$ ' H$ s && +$&$*$  $' _   j.P.5 dS 1  9.P,S ^/ )0 )& )''' -$ $  $&$ $&' +?p O= . 0D G ;2& U `0 1 ;c .5 0 14 d39 D&, 6 . A U C 'f c 2 S W W  .5  3.P.5 .P'/& @S , w !  ,? &E & {& U A13 1. 1' 98!] - + $$*$  ' (/  4 .5  T ) =- + $$*$  ' ( KN K + ) 985-GJ c  P d3U  c  W ,q3 S c b` $3 c b  , C ' $$ + $ $$ * $& $ $  * $ ' W c ;6(4 5 6 4 ).d c  * &u & ' J 3$$&$ * $' t&$ * ,$$,'! /  1N  / 1N (* &u & ) #.$ + & $  * & & ' f$ $ $& * $ $u'! /.  /;2 c &;6..C0 ;&A\ ' m & +$+&, + & ' H$ .$ $ $$ $  $ $&'558) 2 W 7 0 . c C 1 ($ $$ $ $' $ .$ $ $.  + $$$ 'W 7 1 7 . /0 .  #+ & $ $ $$ $ * h' (d, 9.h X ^ W ') .$ $ $ 3 $ *h + .$$ + $$' (| v53 5 0 G6 W  G)W 1 7 0.(j$jj j j$''') -$ $ ** & # ' (V;&= W ? A  G) H$$ $ *$ & $.$$$ * ' / & #.$ $ $ * ,$ * ' # , $ *$+  $'Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 68   V 0, 333 7 0 . H$$ s $ $ .$ 'V S c  / &(\ )  $( .$ && $)  k^ 1' -$ $ }|3 +$+  $}| $'W 7 NO 3\ $$$ $* + &,' Z+ $ &$ $ $ ' $$ $j (3$3 33 ''')N- ''' -$$$ g %%  * & ,$ '  ** $ & .$ ' Z$$$  *,$'  * $++ 'W ] c  63 A^ 3 6 90 1; @ ' Z $$ &$ ** &+ $&$$3 $ '  * & *&,$ $3Z * $ 'W 7 R ,  k )(,? ) H , * ' H , *  $$ *$ '55;+(= ) 2[ c \ ] \ .A B' -.$ $$ + & a # $ ,$&  $ $ $' Z$$& & '(1) / c \ ^ B #+ $ * & $3$ .$' #,$& $ $ $ $'[] c , C , .5 + + + H$$$ +$  & ' #.$$$ + , $$& $ '# $ $ $+s ' l & + ' Z L# , & '[ &1(&5, )j/ 1( , )j/ (&) ($$ & .$ t 3+& $* $ +$$ ' f *$$ $ $$  $$+ ' f 3   3$$& .$ $ *& $'[ . R;6S 9 635 6 H  &$& $$ $ %$ '&&( j j+$$,j$)& N\S''' Z$ $ && & (/? W \S )'Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 69   1 7 /NV 3 & 1 #+ &&$,$* $& (H? B&U  )'H 0C 1 / (&3   ),.5 1 / ( @ 3,?  3\&) Z$ $,* & ' (Z$ & ,$*  $) Z$ $,* & $' (Z$+ &$ * & $)58R 7I `K _KF58#2 2Z#2 2=Z& S D G T (;SZ.) &  1S &  6 9 1 6' " ++ $ $$ $  ' " ++ $ $$ *$ ' ($ .$ &$$$$$+** s' ($ .$ &$$$ *** s' /;2 c &  1  1. . &U 'V  c  6 &' H$ $ + $ $$. ' Jc  / 12 d U PBS0  9Q.P3Q. D' -$+& $ $& *$ &$ $ ' /;2D G ^  &^ h$$ *$ 3+$.$ $&&$ $'585! H d9 1 . 6W 7 R 7 0 . ' H$+ $$. $ $ &$$$ $ &&$   * $+'5YY%20' H$$ (+ )# K& ,$$ ' V ,& 10 1 6 d`& 7 d _ b&\ .  d & 5 6;&^ 5,' H$ + .$s&,$ $  *$ ' H ^ ,& 10 1 6 d % 7 G _ bg 5 6 ;. S 4 = 6' H$ + $& , * +  $  *$ ' _? c , , .v . c ;d P .v ; '5\Y)_6aR0S09ABC0S05\Y)_6aR0S0 f& U D G@S ;9A 3 ` dE k 'V^ c &0 1 & U 9 c,. d P '/! 4 X$ . 1 9 \ & G .5 .,? ,` ;A d4 dS 'H . ! ` D G! U b E k   , ($$ *& $*$ & $$ .$ $* $$ $' 5\Y5)_6aRBC0S0 f& U D G ? ! 3 ` ; ,? d k ' _? c &0 1S c ,3 c,;& 10D G!] ,? q` ; '/! 4 $ . 1 .@ S ,` = g d'q . !Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 78   3+ .$& $3$  & $' H 3+ #  $ #& 3 .$ ' 5\Y8%h K y 9_T ' Ew (  );2& 1 D G!c &d P ' Z.  3 *+ $$$ B $ 3 .$  +'( *+ N+ $) - 9 c , 7 0 . ,  $+ $+&&+$$ $ * & $ $,N $+ &+&& $ $,'5\70k67K _ _6aRGenerated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 79   O\ .5 1 D G!@ ;2(,? @)& U `U 6B D. 6 &(c .5 60 ;) \ H5D G!dw ! 2XC !2.G9  ' -$$&&$$$ Z $* $' ($, + .$ ,$ + ,$ $'4./ . F . 04./ . - 0D G!XSc &  $ )bS c )3 &U b c //' Z )()Z'''-$$ ' -$ $&$ $ $+ ,' V 0 1; 1  (;GP  $) 5 & ^ 6 bS c //' Z// $ s$()Z'''-$ & & ' -$$&&$ $$3+ * ' //] ; 1Q 'f? c //, ;  63 c; 1  ,? H$&& s ,$ $$ & $ $ ($) $V$.$$&&$$ $ + $  ' H$& &$ + $ $$$ &  $& $'88 9A)/S U 6 \ G k) ) 9) )3)C)3  ^ 1w ! ;, '88(2V Aw ! U 6 $bU 6W 4 $ AD G 5 S & + 8 + + ' #* $,$ $X+  3 $ & ,$& * &' (V  ,? F  b d yC)Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 9   #* $,$ $X+  3$ & ,$& * &' m $ & &+ $K $+ ,' m $ & &+  $+ ,' fE\  P \  D j 1 c  3   G;&,?  '/U 6;Tw ! ,  A^ ; 1  6   + . )' H$s $+ &&,$ $*$ (^ C : 6 ) *$ $ $ &&$ '885cV U 6A& bU 6W 4 $ A 5 &) 9)' #* ,$ $X+  3 $& ,$& * &' l & &+  $+ ,' HD\ ,? c & .) c 9 c )  U 6 '89q ?H67FW U D A )')  2 z'H$$$ *$   $$ $ $ -$    $ & $$$ $& $.$$ & &$$+ ,& ' g'-$ + $ $    $ &$$$$$ *$   $$ $& $.$$ & &$$+ ,& ' . 2 [$ $ & ,$ & $$$$& $.$$$ ' [$ $,? CA .b = F ] 'OU 6)] ,? ; 6W 4 5'F/ & 6\ ^ ,? 2U D A )  2 z'[$ $ & ,$ &  $$$$& $.$$$ '( ,) g'[$ $ & ,$ & $$$$& $.$ &  $ ' V &U .5 . D  6 5U 63 ;B G(6 A&^ ) 6c W 4 .5 U 6b]  & '$. ...
— Xem thêm —
Bình luận