quyet dinh khai truong van phong

Lượt xem: 915
Số trang: 1
Mã số: 14
Loại file: DOCX
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2014-08-08 19:22:30
VP-ĐD-Tây B ắc C ộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam TT-KT-Chống hàng giả Độc lập-Tự do – Hạnh phúc Néi Dung Cuéc Häp c/v: Th«ng qua quyÕt ®Þnh khai tr ¬ng v¨n phßng *Khai m¹c cuéc häp vµo håi 3h00 ngµy 07/11/2012 * TriÓn khai c«ng viÖc: - QuyÕt ®Þnh ngµy khai tr ¬ng v¨n phßng lµ: 02/12/2012(tøc ngµy 20/10/2012 ©m lÞch) -§Ó chuÈn bÞ cho khai tr ¬ng, yªu cÇu tÊt c¶ c¸n bé v¨n phßng vµ c¸c nh©n viªn cïng bµn häp vµ trao ®æi kinh nghiÖm ý kiÕn anh em - C«ng bè chøc danh tõng ng êi ( cã danh s¸ch kÌm theo) -Th«ng qua tµi chÝnh: + TÊt c¶ anh em c¸n bé nh©n viªn ®· cã quyÕt ®Þnh vÒ thÎ ,nép tiÒn thÎ, ai ch a nép yªu cÇu nép tiÒn ®Çy ®ñ ®Ó c«ng khai tµi chÝnh vµ n¾m b¾t tµi chÝnh v¨n phßng ®Ó cã kinh phÝ chuÈn bÞ khai tr ¬ng v¨n phßng..Cßn anh em c¸n bé nh©n viªn nµo khong chÊp hµnh ®óng theo quy ®Þnh th× lo¹i ko tiÕp nhËn vµ thu håi l¹i thÎ + §Ó cho viÖc chuÈn bÞ khai tr ¬ng ® îc thµnh c«ng yªu cÇu c¸c anh em cã thiÖn chÝ vµ t©m huyÕt lµm viÖc tham gia c«ng t¸c v¨n phßng ®Ò nghÞ chÊp hµnh ®óng quy ®Þnh + TÊt c¶ anh em cã thèng nhÊt cã thiÖn chÝ ®ãng gãp cho v¨n phßng ®Òu ph¶i ký vµo biªn b¶n vµ giò l¹i phiÕu thu vµ c«ng khai quÇn chóng ®Ó tr¸nh sù nghi ngê vµ tuyªn truyÒn hiÓu sai vÒ c¸n bé v¨n phßng - C¸c ý kiÕn ®ãng gãp bæ sung -KÕt thóc cuéc häp Phã giam ®èc th êng trùc v¨n phßng
— Xem thêm —
Bình luận