Nhúng
Toàn màn hình
/ 40
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (40 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-28 14:06:02
Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ côngnghiệp SỞ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP Tập 8 : XỬ LÝ Ô NHIỄM NGÀNH MẠ ĐIỆN Ngành mạ điện 1 Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 1998 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ CÁC THUẬT NGỮ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG NGÀNH MẠ ĐIỆN TTCN Khái quát về công nghệ mạ điện Các phương pháp mạ điện trong sản xuất TTCN Các nguồn gây ô nhiễm trong công nghệ mạ điện Các đặc trưng của nước thải mạ điện Độc tính của một số hóa chất sử dụng trong mạ điện Điều kiện Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coângnghieäp Ngaønt maï ñieän 1 SÔÛ KHOA HOÏC, COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH SOÅ TAY HÖÔÙNG DAÃN XÖÛ LYÙ OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG TRONG SAÛN XUAÁT TIEÅU THUÛ COÂNG NGHIEÄP Taäp 8 : XÖÛ LYÙ OÂ NHIEÃM NGAØNH MAÏ ÑIEÄN Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coângnghieäp Ngaønt maï ñieän 2 \]\] Thaønh phoá Hoà Chí Minh 1998 \]\] MUÏC LUÏC Trang LÔØI NOÙI ÑAÀU 1 CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉT VAØ CAÙC THUAÄT NGÖÕ 2 1. CAÙC VAÁN ÑEÀ MOÂI TRÖÔØNG NGAØNH MAÏ ÑIEÄN TTCN 1.1 Khaùi quaùt veà coâng ngheä maï ñieän 4 1.1.1 Caùc phöông phaùp maï ñieän trong saûn xuaát TTCN 6 1.2 Caùc nguoàn gaây oâ nhieãm trong coâng ngheä maï ñieän 8 1.3 Caùc ñaëc tröng cuûa nöôùc thaûi maï ñieän 9 1.4 Ñoäc tính cuûa moät soá hoùa chaát söû duïng trong maï ñieän 10 1.5 Ñieàu kieän an toaøn lao ñoäng trong coâng ngheä maï ñieän 12 1.5.1 An toaøn lao ñoäng trong phaân xöôûng maï ñieän 12 1.5.2 Ngoä ñoäc hoùa chaát vaø caùch xöû lyù. 13 2. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ OÂ NHIEÃM 2.1 Caùc phöông phaùp xöû lyù nöôùc thaûi maï ñieän 14 2.1.1 Phöông phaùp laøm saïch xyanua trong nöôùc thaûi. 15 2.1.2 Phöông phaùp xöû lyù nöôùc thaûi chöùa croâm 16 2.1.3 Xöû lyù nöôùc thaûi coù chöùa axit hoaëc kieàm 17 2.1.4 Xöû lyù nöôùc thaûi chöùa kim loaïi naëng 17 3. CAÙC GIAÛI PHAÙP XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI TRONG CÔ SÔÛ MAÏ ÑIEÄN TTCN. 3.1 Giaûi phaùp xöû lyù 31 3.2. Ñôn vò maï ñieän ñaõ aùp duïng heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi 32 4. KHAÙI TOAÙN CHO HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI 4.1 Khaùi toaùn cho heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi theo phöông phaùp trao ñoåi ion 32 4.2 Khaùi toaùn cho heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi theo phöông phaùp keát tuûa 33 5. DANH MUÏC CAÙC ÑÔN VÒ TÖ VAÁN 34 Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coângnghieäp Ngaønt maï ñieän 3 LÔØI NOÙI ÑAÀU aï ñieän laø moät ngaønh coù möùc ñoä gaây oâ nhieãm moâi tröôøng cao bôûi caùc taùc nhaân chính sau : hôi hoùa chaát ñoäc haïi, nöôùc thaûi coù pH thay ñoåi thaáp vaø cao vaø chöùa nhieàu caùc ion kim loaïi naëng deã gaây cho con ngöôøi nhöõng caên beänh hieåm ngheøo. Vieäc khaéc phuïc caùc taùc nhaân oâ nhieãm treân nhaèm baûo ñaûm cho moâi tröôøng laøm vieäc cho ngöôøi tröïc tieáp saûn xuaát vaø baûo veä moâi tröôøng chung laø vaán ñeà kyõ thuaät baét buoäc, ngay caû khi cô sôû saûn xuaát ñaët trong khu coâng nghieäp taäp trung. Taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh , caùc cô sôû maï ñieän tieåu thuû coâng nghieäp thöôøng toå chöùc saûn xuaát ngay trong nôi ôû, maët baèng chaät heïp, coâng ngheä vaø thieát bò laïc haäu. ÔÛ caùc cô sôû coù maët baèng quùa heïp vaø quùa baát lôïi, vieäc khaéc phuïc oâ nhieãm ñoâi khi khoâng theå thöïc hieän ñöôïc. Vôùi caùc cô sôû coù ñieàu kieän maët baèng töông ñoái thuaän lôïi thì vieäc xöû lyù nhaèm giaûm thieåu oâ nhieãm vôùi chi phí thaáp, vaän haønh ñôn giaûn vaø khoâng chieám nhieàu dieän tích vaãn laø nhöõng ñoøi hoûi coù tính öu tieân . Taøi lieäu trình baøy caùc giaûi phaùp xöû lyù oâ nhieãm phuø hôïp vôùi caùc ñieàu kieän hieän nay cuûa caùc cô sôû maï ñieän tieåu thuû coâng nghieäp taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh, nhöng noù cuõng thích hôïp caû cho caùc cô sôû saûn xuaát trong caùc khu coâng nghieäp taäp trung. Taøi lieäu naøy laø moät phaàn cuûa Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh. CHUÛ TRÌ : PGS. TS. NGUYEÃN THIEÄN NHAÂN BIEÂN SOAÏN : PTS. NGUYEÃN THANH HOÀNG ...
— Xem thêm —
Bình luận