Bộ đề ôn tập Hóa 8 học kì 2

Số trang: 21
Mã số: 138342
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 21
Sao chép
Đ ÔN T P H C KỲ II HOÁ 8
1
I : TR C NGHI M (6đ )Ch n ph ng án đúng nh t trong các câu sau : ươ
1. Nh n xét nào sau đây không đúng v oxi?
A. Là ch t khí không màu ,không mùi C. Ít tan trong n c ướ
B. Là ch t khí nh h n không khí D.Duy trì s cháy ơ
Đáp án B
2. Thành ph n c a không khí v th ch g m :
A.21% khí nit , 78% khí oxi, 1% các khí khácơ
B. 21% các khí khác, 78% khí nit ,1% khí oxiơ
C.21% khí oxi, 78% khí nit , 1% các khí khácơ
D.21% khí oxi,78% các khí khác,1% khí nitơ
Đáp án C
3. CTHH nào vi t sai?ế
A. Na
2
O B. CuO C. Cu
2
O D. MgO
2
Đáp án D vì Mg hóa tr II
4. Dung d ch baz làm đ i màu quì tím thành: ơ
A. Xanh B. Vàng C. Đ D. Tr ng
Đáp án A
5. Khí hiđro:
A. Ch tác d ng v i khí oxi và đ ng oxit CuO
B.Tác d ng đ c v i oxi và m t s kim lo i nhi t đ thích h p ượ
C.Tác d ng đ c v i nhi u đ n ch t (kim lo i, phi kim ) và h p ch t. ượ ơ
D.Tác d ng đ c v i oxi và m t s oxit kim lo i nhi t đ thích h p ượ ạ ở
Đáp án D
6. Ng i ta thu khí Hườ
2
b ng cách đ y n c là d a vào tính ch t : ướ
A. Nh h i n c B. Nh h n không khí C. Ít tan trong n c D. Có tính kh ơ ướ ơ ướ
Đáp án C
7. Có th dùng quỳ tím đ phân bi t các dung d ch :
A. Ca(OH)
2
, HCl , H
2
SO
4
B. NaOH , H
2
SO
4
, ZnCl
2
C. Ca(OH)
2
, NaOH , H
2
SO
4
D. NaCl , NaOH , Na
2
SO
4
Đáp án B vì ba ch t NaOH là bazo, H
2
SO
4
là axit, ZnCl
2
là mu i riêng bi t nhau các nhóm còn l i đ u
có hai ch t cùng 1 lo i.
8. Dung d ch là m t h n h p:
A. C a các ch t trong ch t l ng B. Đ ng nh t c a dung môi và ch t tan
C. Đ ng nh t c a ch t r n và dung môi D. C a ch t r n trong ch t l ng
Đáp án B
9. Hoà tan 5 gam mu i ăn vào 45 gam n c.N ng đ dung d ch là : ướ
A. 15 % B. 10 % C. 20 % D. 25 %
Đáp án B vì kh i l ng dung d ch là 45+5 =50g. N ng đ dd là (5.100): 50=10% ượ
10. Cho 200g dd NaOH 10%, s mol NaOH có trong dd là:
A. 0,5mol B. 0,4 mol C. 1 mol D. 0,6 mol
Đáp án A vì Kh i l ng NaOH là 200.10%=20g. S mol NaOH là 20:40=0,5 mol ượ
Ph n 2 : T LU N ( 4 đi m )
Bài 1 :( 1 đ)Hoàn thành các PTHH sau:
a. P + O
2
b. SO
3
+ H
2
O
c. Na
2
O + H
2
O d. Fe + O
2
Gi i: a.4P +5O
2
→ 2P
2
O
5
b.SO
3
+ H
2
O
H
2
SO
4
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
c. Na
2
O +H
2
O 2NaOH d. 3Fe + 2O
2
Fe
3
O
4
Bài 2 :( 1 đ)
Đi u ch oxi b ng 31,6 gam KMnO ế
4
.
a.Vi t PTHH x y ra? ế
b. Tính th tích khí oxi thu đ c đktc? ượ
Gi i
moln
KMnO
2,0
158
6,31
4
==
2KMnO
4
o
t
K
2
MnO
4
+ O
2
+ MnO
2
Theo ph n ng
litVmolnn
OKMnOO
24,24,22.1,01,0
2
2,0
2
1
242
=====
Bài 3 :( 2 đ)Hoà tan 28,2g K
2
O vào 40 g n c .ướ
a. Sau P , ch t nào d ?Ư ư
b. Xác đ nh n ng đ % c a dung d ch sau P ? Ư
Gi i:
molnmoln
OHOK
2,2
18
40
;3,0
94
2,28
22
====
K
2
O + H
2
O 2KOH
ta có
1
2,2
11
3,0
1
22
=<=
OHOK
nn
V y H
2
O d , Kư
2
O ph n ng h t ế
Theo ph n ng n
molnn
OKKOH
6,03,0.2.2
2
===
m
KOH
=0,6.56=33,6g
C%
ddKOH
=
%9,22100.
2,68
6,33
=
2
I/ TR C NGHI M: Ch n ph ng án đúng nh t trong các câu sau ươ ( 4đ )
Câu 1 :Các ch t cho trong dãy đ u là oxit :
A/ SO
2
, CaO, N
2
O
5
, H
3
PO
4
, SO
3
B/ NaOH , HCl , P
2
O
5
, SO
3
,
Al
2
O
3
C/ SO
2
, MgO , P
2
O
5
, K
2
O , ZnO
D/ Al
2
O
3
, CO
2
, ZnO, CaCO
3
, K
2
O
Đáp án là C
Câu 2 :Ph n ng H
2
tác d ng v i s t (III) oxit thu c lo i ph n ng :
A/ ph n ng th ế
B/ ph n ng hóa h p C/ ph n ng phân h y
Đáp án A
Câu 3 :Dãy h p ch t nào sau đây l n l t là Oxit, Axit, Baz , Mu i. ượ ơ
A/ NaOH, CuO, NaCl, H
2
SO
4
B/ H
2
SO
4
, NaCl, NaOH, CuO
C/ CuO, H
2
SO
4
, NaOH, NaCl. D/ CuO, NaCl, H
2
SO
4
, NaOH
Đáp án C
Câu 4 :Trong các c p ch t sau, c p ch t nào đ u đ c dung đ đi u ch oxi trong phòng thí nghi m: ư ế
A/ CuSO
4
, HgO B/ K
2
SO
4
, KMnO
4
C/ H
2
O, KClO
3
D/ KClO
3
, KMnO
4
Đáp án D
Câu 5 Dung d ch HCl 10% có nghĩa là:
A/ Có 10gam ch t tan là HCl trong 100 gam n c. B/ Có 10gam ch t tan là HCl trong 100 gam ướ
dung d ch HCl.
C/ Có 90 gam ch t tan là n c trong 100 gam dung d ch axit đã cho. ướ
D/ Có 90 gam ch t tan là HCl trong 100 gam dung d ch axit đã cho.
Đáp án B
II/ T LU N (6 đi m )
Bài 1 :(1,5 đi m)Nêu tính ch t hóa h c c a hiđro?vi t ph ng trình minh h a ? ế ươ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tác d ng v i oxi 2 H
2
+ O
2
o
t
2H
2
O ; Tác d ng v i đ ng oxit: CuO + H
2
o
t
Cu + H
2
O
Bài 2 :Hoàn thành các ph ng trình hóa h c sau? Ch ra s kh ,s oxi hóa n u có(1,5đ)ươ ế
a) CuO + H
2
o
t
H
2
O + Cu
b) Fe + CuCl
2
FeCl
2
+ Cu
c) Al
2
O
3
+ 3H
2
SO
4
Al
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
O
d) 2Na + 2H
2
O 2NaOH + H
2
Bài 3 :(3đ)Ng i ta đi u ch khí oxi trong phòng thí nghi m b ng cách nung 24,5gam kali cloratườ ế
KClO
3
a) Vi t ph ng trình ph n ng và tính th tích khí oxi thu đ c ( đktc)ế ươ ượ
b) Đ thu đ c th tích khí oxi nh trên , n u dùng kali pemanganat KMnO ượ ư ế
4
thì ph i c n bao nhiêu
gam KMnO
4
.
Cho K=39 , Cl =35,5 , Mn = 55 , O =16
Gi i:
moln
KClO
2,0
5,122
5,24
3
==
: 2KClO
3
o
t
2KCl + 3O
2
theo ph n ng
molnn
KClOO
3,0
2
3
32
==
litV
O
72,64,22.6,0
2
==
2KMnO
4
o
t
K
2
MnO
4
+ MnO2 +O
2
theo ph n ng
gmmolnn
KMnOOKMnO
8,94158.6,06,03,0.22
424
=====
3
I/ TR C NGHI M (4đ )Ch n ph ng án đúng nh t trong các câu sau : ươ
Câu 1 : Dãy ch t nào sau đây thu c lo i oxit baz ? ơ
A/ CO
2
, SO
2
, CaO B/ CaO , Na
2
O , CuO C/ Fe
2
O
3
, CuO , CO
2
D/ CaO , Fe
2
O
3
, SO
2
Đáp án B
Câu 2 :Dung d ch a xit làm quì tím hoá thành :
A/ Xanh B/ Vàng C/ Tím D/ Đ
Đáp án D
Câu 3 : S gam KMnO
4
c n dùng đ đi u ch đ c 2,24 lít khí oxi (đktc) là: ế ượ
A/ 40,8g B/ 31,6g C/ 25,7g D/ 19,6g
Đáp án B 2KMnO
4
o
t
K
2
MnO
4
+ MnO
2
+ O
2
ta có n
O2
= 2,24: 22,4=0,1 mol theo ph n ng n
KMnO4
=2n
O2
=0,2 mol m
KMnO4
=0,2.158=31,6 g
Câu 4 : N ng đ mol c a 2,5 lít dung d ch có hoà tan 234g NaCl là :
A/ 2,6M B/ 2M C/ 1,7M D/ 1,6M .
Đáp án D
n
NaCl
=234;58,5=4 mol C
M dung d ch NaCl
=4:2,5 =1,6 M
Câu 5 : Hidro là ch t khí .
A/ Cháy to nhi u nhi t và không có tính kh B/Nh h n không khí có tính o xi hoá ơ
C/Nh nh t , có tính kh D/N ng h n không khí,có tính kh ơ
Đáp án C
Câu 6 :Ph n ng nào sau đây là ph n ng th : ế
A/ 4P + 5O
2
o
t
2P
2
O
5
B/ 2 KClO
3
o
t
2 KCl + 3O
2
C/ Zn + 2HCl ZnCl
2
+ H
2
D/
2 Cu + O
2
o
t
2 CuO
Đáp án C
II/ T LU N (6đ )
1/ Trình bày tính ch t hóa h c c a oxi. Vi t ph ng trình ph n ng minh ho ế ươ
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-22 12:50:49
Đây là 20 đề ôn tập hóa 8 học kì 2. Các đề này đều đầy đủ các nội dung của chương trình học kì 2. Đầy đủ các dạng bài tập từ cơ bản đến phức tạp trong chương trình hóa 8 kì 2. Đ ÔN T P H C KỲ II HOÁ 8Ề Ậ Ọ 1 I : TR C NGHI M Ắ Ệ (6đ ) Ch n ph ng án đúng nh t trong các câu sau : ọ ươ ấ 1. Nh n xét nào sau đây không đúng v oxi? ậ ề A. Là ch t khí không màu ,không mùi C. Ít tan trong n c ấ ướ B. Là ch t khí nh h n không khí D.Duy trì s cháy ấ ẹ ơ ự Đáp án B 2. Thành ph n c a không khí v th tích g m : ầ ủ ề ể ồ A.21% khí nit , 78% khí oxi, 1% các khí khác ơ B. 21% các khí khác, 78% khí nit ,1% khí oxi ơ C.21% khí oxi, 78% khí nit , 1% các khí khác ơ D.21% khí oxi,78% các khí khác,1% khí nit ơ Đáp án C 3. CTHH nào vi t sai? ế A. Na 2 O B. CuO C. Cu 2 O D. MgO 2 Đáp án D vì Mg hóa tr II ị 4. Dung d ch baz làm đ i màu quì tím thành: ị ơ ổ A. Xanh B. Vàng C. Đ ỏ D. Tr ngắ Đáp án A 5. Khí hiđro: A. Ch tác d ng v i khí oxi và đ ng oxit CuO ỉ ụ ớ ồ B.Tác d ng đ c v i oxi và m t s kim lo i nhi t đ thích h p ụ ượ ớ ộ ố ạ ở ệ ộ ợ C.Tác d ng đ c v i nhi u đ n ch t (kim lo i, phi kim ) và h p ch t. ụ ượ ớ ề ơ ấ ạ ợ ấ D.Tác d ng đ c v i oxi và m t s oxit kim lo i nhi t đ thích h p ụ ượ ớ ộ ố ạ ở ệ ộ ợ Đáp án D 6. Ng i ta thu khí H ườ 2 b ng cách đ y n c là d a vào tính ch t : ằ ẩ ướ ự ấ A. Nh h i n c B. Nh h n không khí C. Ít tan trong n c D. Có tính kh ẹ ơ ướ ẹ ơ ướ ử Đáp án C 7. Có th dùng quỳ tím đ phân bi t các dung d ch : ể ể ệ ị A. Ca(OH) 2 , HCl , H 2 SO 4 B. NaOH , H 2 SO 4 , Zn Cl 2 C. Ca(OH) 2 , NaOH , H 2 SO 4 D. NaCl , NaOH , Na 2 SO 4 Đáp án B vì ba ch t NaOH là bazo, H ấ 2 SO 4 là axit, ZnCl 2 là mu i riêng bi t nhau các nhóm còn l i đ uố ệ ạ ề có hai ch t cùng 1 lo i. ấ ạ 8. Dung d ch là m t h n h p: ị ộ ỗ ợ A. C a các ch t trong ch t l ng ủ ấ ấ ỏ B. Đ ng nh t c a dung môi và ch t tan ồ ấ ủ ấ C. Đ ng nh t c a ch t r n và dung môi ồ ấ ủ ấ ắ D. C a ch t r n trong ch t l ng ủ ấ ắ ấ ỏ Đáp án B 9. Hoà tan 5 gam mu i ăn vào 45 gam n c.N ng đ dung d ch là : ố ướ ồ ộ ị A. 15 % B. 10 % C. 20 % D. 25 % Đáp án B vì kh i l ng dung d ch là 45+5 =50g. N ng đ dd là (5.100): 50=10% ố ượ ị ồ ộ 10. Cho 200g dd NaOH 10%, s mol NaOH có trong dd là: ố A. 0,5mol ...
— Xem thêm —
Bình luận