Bộ đề ôn tập Hóa 8 học kì 2

Số trang: 21
Mã số: 138342
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 21
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-22 12:50:49
Đây là 20 đề ôn tập hóa 8 học kì 2. Các đề này đều đầy đủ các nội dung của chương trình học kì 2. Đầy đủ các dạng bài tập từ cơ bản đến phức tạp trong chương trình hóa 8 kì 2. Đ ÔN T P H C KỲ II HOÁ 8Ề Ậ Ọ 1 I : TR C NGHI M Ắ Ệ (6đ ) Ch n ph ng án đúng nh t trong các câu sau : ọ ươ ấ 1. Nh n xét nào sau đây không đúng v oxi? ậ ề A. Là ch t khí không màu ,không mùi C. Ít tan trong n c ấ ướ B. Là ch t khí nh h n không khí D.Duy trì s cháy ấ ẹ ơ ự Đáp án B 2. Thành ph n c a không khí v th tích g m : ầ ủ ề ể ồ A.21% khí nit , 78% khí oxi, 1% các khí khác ơ B. 21% các khí khác, 78% khí nit ,1% khí oxi ơ C.21% khí oxi, 78% khí nit , 1% các khí khác ơ D.21% khí oxi,78% các khí khác,1% khí nit ơ Đáp án C 3. CTHH nào vi t sai? ế A. Na 2 O B. CuO C. Cu 2 O D. MgO 2 Đáp án D vì Mg hóa tr II ị 4. Dung d ch baz làm đ i màu quì tím thành: ị ơ ổ A. Xanh B. Vàng C. Đ ỏ D. Tr ngắ Đáp án A 5. Khí hiđro: A. Ch tác d ng v i khí oxi và đ ng oxit CuO ỉ ụ ớ ồ B.Tác d ng đ c v i oxi và m t s kim lo i nhi t đ thích h p ụ ượ ớ ộ ố ạ ở ệ ộ ợ C.Tác d ng đ c v i nhi u đ n ch t (kim lo i, phi kim ) và h p ch t. ụ ượ ớ ề ơ ấ ạ ợ ấ D.Tác d ng đ c v i oxi và m t s oxit kim lo i nhi t đ thích h p ụ ượ ớ ộ ố ạ ở ệ ộ ợ Đáp án D 6. Ng i ta thu khí H ườ 2 b ng cách đ y n c là d a vào tính ch t : ằ ẩ ướ ự ấ A. Nh h i n c B. Nh h n không khí C. Ít tan trong n c D. Có tính kh ẹ ơ ướ ẹ ơ ướ ử Đáp án C 7. Có th dùng quỳ tím đ phân bi t các dung d ch : ể ể ệ ị A. Ca(OH) 2 , HCl , H 2 SO 4 B. NaOH , H 2 SO 4 , Zn Cl 2 C. Ca(OH) 2 , NaOH , H 2 SO 4 D. NaCl , NaOH , Na 2 SO 4 Đáp án B vì ba ch t NaOH là bazo, H ấ 2 SO 4 là axit, ZnCl 2 là mu i riêng bi t nhau các nhóm còn l i đ uố ệ ạ ề có hai ch t cùng 1 lo i. ấ ạ 8. Dung d ch là m t h n h p: ị ộ ỗ ợ A. C a các ch t trong ch t l ng ủ ấ ấ ỏ B. Đ ng nh t c a dung môi và ch t tan ồ ấ ủ ấ C. Đ ng nh t c a ch t r n và dung môi ồ ấ ủ ấ ắ D. C a ch t r n trong ch t l ng ủ ấ ắ ấ ỏ Đáp án B 9. Hoà tan 5 gam mu i ăn vào 45 gam n c.N ng đ dung d ch là : ố ướ ồ ộ ị A. 15 % B. 10 % C. 20 % D. 25 % Đáp án B vì kh i l ng dung d ch là 45+5 =50g. N ng đ dd là (5.100): 50=10% ố ượ ị ồ ộ 10. Cho 200g dd NaOH 10%, s mol NaOH có trong dd là: ố A. 0,5mol ...
— Xem thêm —
Bình luận