Giáo án 5 tuổi - PHÂN LOẠI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Số trang: 2
Mã số: 137714
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-18 05:09:01
Giáo án 5 tuổi - PHÂN LOẠI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG- Trẻ gọi đúng và nhiều tên của các phương tiện giao thông. - Biết nói đặc điểm, nơi hoạt động của các phương tiện giao thông. - Rèn luyện thao tác so sánh, đặc điểm khác nhau, giống nhau của hai đối tượng. - Giáo dục trẻ biết lợi ích của các PTGT đối với đời sống con người. II. Chuẩn bị: - Một số.. PHÂN LO I PH NG TI N GIAO THÔNG - N I HO T Đ NGẠ ƯƠ Ệ Ơ Ạ Ộ I. M c đích - yêu c u: ụ ầ - Tr g i đúng và nhi u tên c a các ph ng ti n giao thông. ẻ ọ ề ủ ươ ệ - Bi t nói đ c đi m, n i ho t đ ng c a các ph ng ti n giao thông. ế ặ ể ơ ạ ộ ủ ươ ệ - Rèn luy n thao tác so sánh, đ c đi m khác nhau, gi ng nhau c a hai đ i t ng. ệ ặ ể ố ủ ố ượ - Giáo d c tr bi t l i ích c a các PTGT đ i v i đ i s ng con ng i. ụ ẻ ế ợ ủ ố ớ ờ ố ườ II. Chu n b : ẩ ị - M t s tranh v ph ng ti n giao thông (Trên c n, d i n c, trên không). ộ ố ề ươ ệ ạ ướ ướ - M t s đ ch i v các ph ng ti n giao thông. ộ ố ồ ơ ề ươ ệ III. Ti n hành: ế Ho t đ ng c a cô ạ ộ ủ Ho t đ ng c a trạ ộ ủ ẻ 1. n đ nh - T ch c: Ổ ị ổ ứ - Hát "Em t p lái ô tô" ậ - Các con hát bài hát nói v gì? ề - Th các con có thích lái ô tô không? ế 2. Ho t đ ng nh n th c: ạ ộ ậ ứ - Cô có xe gì đây? - Nó ch y đâu? ạ ở - Nó ch nhi u hay ít đ và ng i? ở ề ồ ườ - Nó ch y b ng gì? ạ ằ - Cô còn có xe gì n a đây? ữ - Ch y đâu? ạ ở - Xe ô tô, xe máy đ u ch y trên đ ng nên còn ề ạ ở ườ g i là gì? ọ * Các con nghe cô đ nha. ố "Làm b ng g ằ ỗ N i trên sông ổ Có bu m giông ồ Nhanh t i b n". ớ ế - Đó là cái gì v y? ậ - Thuy n bu m ch y đâu? ề ồ ạ ở - Thuy n bu m ch y nh vào gì v y con? ề ồ ạ ờ ậ - Đây là gì v y con? ậ - Máy bay bay đâu? ở - Máy bay ch nhi u đ - ng i hay ít? ở ề ồ ườ - Nó bay b ng gì? ằ * So sánh: - Xe máy gi ng xe ô tô đi m nào? ố ở ể - Khác nhau ch nào? ở ổ - Tàu thu gi ng thuy n bu m đi m nào? ỷ ố ề ồ ở ể - Hát cùng cô. - Lái ô tô. - D thích. ạ - Ô tô. - Trên đ ng. ườ - Nhi u. ề - B ng đ ng c . ằ ộ ơ - Xe máy. - Trên đ ng. ườ - PTGT đ ng b . ườ ộ - Thuy n bu m. ề ồ - D i n c. ướ ướ - Nh s c gió. ờ ứ - Máy bay. - Trên không. - Nhi u ng i-đ . ề ườ ồ - Đ ng c . ộ ơ - Ch y trên đ ng ch ng i và ạ ườ ở ườ đ , có đ ng c . ồ ộ ơ - Tr t nói. ẻ ự - Đi d i n c, không có bánh. ướ ướ - Khác nhau ch nào?ở ỗ 3. Trò ch i c ng c : "V đúng b n, nhà" ơ ủ ố ề ế - Cô phát cho m i b m t lo i PTGT cô chu n b ỗ ẽ ộ ạ ẩ ị các b n là nhà ga, b n c ng, b n xe, sân bay. C ế ế ả ế ả l p v a đi v a hát. Khi cô nói tr i t i r i, các con ớ ừ ừ ờ ố ồ c m ph ng ti n giao thông nào thì v đúng b n ầ ươ ệ ề ế đúng nhà. Ai v sai s b ph t. ề ẽ ị ạ - Ch i 3-4 l n. ơ ầ - Sau đó có th cho tr v các ph ng ti n giao ể ẻ ẽ ươ ệ thông mà tr thích. ẻ 4. K t thúc: ế Nh n xét, tuyên d ng. ậ ươ - Tàu thu có đ ng c còn thuy n ỷ ộ ơ ề bu m đi nh ...
— Xem thêm —
Bình luận