Bài tập lớn kinh tế vĩ mô

Lượt xem: 1751
Số trang: 19
Mã số: 137503
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 19
Sao chép
BTL KINH t vi môế
L i m đ u
Quá trình s n xu t kinh doanh trong b t kỳ doanh nghi p nào
cũng là m t quá trình k t h p các y u t s n xu t đ t o ra đ c s n ế ế ố ả ượ
ph m bao g m: s n xu t cái gì, s n xu t cho ai, s n xu t nh th ư ế
nào? .
Đ t n t i và phát tri n đòi h i các doanh nghi p ph i đ m
b o trong quá trình s n xu t khi thành ph m đ c đ a ra th tr ng ựơ ư ư
c n ph i đ t m c tiêu, ng i tiêu dùng ch p nh n và kinh doanh có ườ
lãi. Vì v y vi c th c hi n ba v n đ kinh t c b n c a m t doanh ế ơ
nghi p là v n đ c s xác đ nh chính xác nh t, có ý nghĩa đ c bi t ơ
quan tr ng, nh t là môi tr ng c nh tranh m nh m c a n n kinh t ườ ế
th tr ng. ư
Nh n th c đ c t m quan tr ng c a quá trình làm vi c m t ượ
doanh nghi p tôi th y vi c th c hi n 3 v n đ kinh t c b n là ế ơ
nh ng ti n đ và l a ch n t i u trong vi c phát tri n kinh t th ư ế
tru ng theo con đ ng đi lên c a CNXH c a Vi t Nam nói chung, ừơ
Công ty TNHH d ch v và th ng m i Quang Vi t nói riêng. ươ
N i dung c a bài t p l n này, g m ba ph n: l i m đ u và
ph n k t lu n và các s li u và đánh giá chung v tình hình th c hi n ế
ba v n đ kinh t . ế
Hä vµ tªn: NguyÔn V¨n C¶ng
Líp :KTB49-§HT2
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
BTL KINH t vi môế
kinh t h c vi mô và nh ng v n đ c b n c a ế ư ơ
doanh nghi p
I .Đ i t ng ,n i dung và ph ng pháp nghiên c u kinh t ư ươ ế
vi mô
1.Các khái ni m v kinh t h c ế
a) Kinh t h cế
Kinh t h c là môn khoa h c xã h i nghiên c u cách ch n l a c aế
n n kinh t trong vi c s d ng ngu n tài nguyên có gi h n đ s n ế ể ả
xu t các lo i s n ph m nh m tho mãn ngày càng t t h n c a con ơ
ng i . ườ
b)Kinh t h c vi môế
Kinh t h c vi mô:ế
-là môn khoa h c quan tâm đ n vi c nghiên c u, phân tích, ế
l a ch n các v n đ kinh t c th c a các t bào trong m t n n kinhư ế ế
tế
-Kinh t h c vi mô nghiên c u nh ng v n đ tiêu dùng cáế
nhân,cung, c u,s n xu t, chi phí, giá c th tr ng, l i nhu n, canh ư
tranh c a t ng t bào kinh t ế ế
Hä vµ tªn: NguyÔn V¨n C¶ng
Líp :KTB49-§HT2
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
BTL KINH t vi môế
- Kinh t h c vi mô t p trung nghiên c u hành vi c thế
c a t ng cá nhân, t ngdoanh nghi p trong vi c l a ch n và quy t ế
đ nh 3 v n đ kinh t c b n cho mình là s n xu t cái gì, s n xu t ế ơ
nh th nào và phân ph i thu nh p sao đ đ ng v ng và phát tri nư ế
trong canh tranh trên th tr ng. ư
c)Kinh t vĩ môế -------
Là nghiên c a s v n đ ng và nh ng m i quan h kinh t ế
ch y u c a m t đ t n c trên bình di n toàn b n n kinh t qu c ế ư ế
dân.
d)M i quan h qi a kinh t vi mô và kinh t hoc vĩ mô ế ế
Tuy khác nhau nh ng đi u là nh ng n i dung quan tr ng c a KTư
h c, không th chia c t nhau mà b sung cho nhau, t o thành h
th ng ki n th c c a KT th tr ng có s đi u ti t c a nhà n c. KT ế ư ế ướ
vĩ mô ph thu c vào các hành vi c a KT vi mô, KT qu c dân ph
thu c vào s phát tr n c a doanh nghi p, c a t bào kinh t , c a t ế ế ế
bào s ng ch u nh h ng c a Kt vĩ mô, c a n n kinh t ,c a c th ư ế ơ
s ng. KT vĩ mô t o hanh lang, t o môi tr ng, t o đi u ki n cho KT ườ
vi mô phat tri n.
2 i t ng vn i dung và ph ng pháp nghiên c u c a kinh t ư ươ
a) Đ i t ng ượ
Kinh t h c vi mô nghiên c u tính quy lu t, xu th t t y u c aế ế ế
các ho t đ ng kinh t vi mô (hành vi c a cá nhân doanh nghi p đ i ế
v i hành hoá c th ... ) Nh ng khuy t t t c a kinh t th tr ng v ế ế ườ
vai trò c a qu n lý và đi u ti t kinh t c a nhà n c đ i v i ho t ế ế ướ
đ ng kinh t vi mô. ế
Hä vµ tªn: NguyÔn V¨n C¶ng
Líp :KTB49-§HT2
3
Tải xuống 5,000₫ (19 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-18 02:04:21
Lời mở đầu             Quá trình sản xuất kinh doanh trong bất kỳ doanh nghiệp nào      cũng là một quá trình kết hợp các yếu tố sản xuất để tạo ra được sản      phẩm bao gồm: sản xuất cái gì, sản xuất cho ai, sản xuất như thế      nào? .                Để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải đảm      bảo trong quá trình sản xuất khi thành phẩm đựơc đưa ra thị trường        ầcn phải đạt mục tiêu, người tiêu dùng chấp nhận và kinh doanh có      lãi. Vì vậy việc thực hiện ba vấn đề kinh tế   ơc bản   ủca một doanh      nghiệp là vấn đề   ơc sở xác định chính xác nhất, có ý nghĩa đặc biệt      quan trọng, nhất là môi trường   ạcnh tranh mạnh mẽ   ủca nền kinh tế      thị trường.             Nhận thức được tầm quan trọng   ủca quá trình làm việc ở một      doanh nghiệp tôi thấy việc thực hiện 3 vấn đề kinh tế   ơc bản là      những tiền đề và lựa chọn tối ưu trong việc phát triển kinh tế thị      truờng theo con đừơng đi lên   ủca CNXH   ủca Việt Nam nói chung,      Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Quang Việt nói riêng.             Nội dung   ủca bài tập lớn này, gồm ba phần: lời mở đầu và      phần kết luận và các số liệu và đánh giá chung về tình hình thực hiện      ba vấn đề kinh tế.  Lời mở đầu             Quá trình sản xuất kinh doanh trong bất kỳ doanh nghiệp nào      cũng là một quá trình kết hợp các yếu tố sản xuất để tạo ra được sản      phẩm bao gồm: sản xuất cái gì, sản xuất cho ai, sản xuất như thế      nào? .                Để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải đảm      bảo trong quá trình sản xuất khi thành phẩm đựơc đưa ra thị trường        ầcn phải đạt mục tiêu, người tiêu dùng chấp nhận và kinh doanh có      lãi. Vì vậy việc thực hiện ba vấn đề kinh tế   ơc bản   ủca một doanh      nghiệp là vấn đề   ơc sở xác định chính xác nhất, có ý nghĩa đặc biệt      quan trọng, nhất là môi trường   ạcnh tranh mạnh mẽ   ủca nền kinh tế      thị trường.             Nhận thức được tầm quan trọng   ủca quá trình làm việc ở một      doanh nghiệp tôi thấy việc thực hiện 3 vấn đề kinh tế   ơc bản là      những tiền đề và lựa chọn tối ưu trong việc phát triển kinh tế thị      truờng theo con đừơng đi lên   ủca CNXH   ủca Việt Nam nói chung,      Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Quang Việt nói riêng.             Nội dung   ủca bài tập lớn này, gồm ba phần: lời mở đầu và      phần kết luận và các số liệu và đánh giá chung về tình hình thực hiện      ba vấn đề kinh tế.  BTL KINH t vi môế L i m đ u ờ ở ầ Quá trình s n xu t kinh doanh trong b t kỳ doanh nghi p nào ả ấ ấ ệ cũng là m t quá trình k t h p các y u t s n xu t đ t o ra đ c s n ộ ế ợ ế ố ả ấ ể ạ ượ ả ph m bao g m: s n xu t cái gì, s n xu t cho ai, s n xu t nh th ẩ ồ ả ấ ả ấ ả ấ ư ế nào? . Đ t n t i và phát tri n đòi h i các doanh nghi p ph i đ m ể ồ ạ ể ỏ ệ ả ả b o trong quá trình s n xu t khi thành ph m đ c đ a ra th tr ng ả ả ấ ẩ ựơ ư ị ườ c n ph i đ t m c tiêu, ng i tiêu dùng ch p nh n và kinh doanh có ầ ả ạ ụ ườ ấ ậ lãi. Vì v y vi c th c hi n ba v n đ kinh t c b n c a m t doanh ậ ệ ự ệ ấ ề ế ơ ả ủ ộ nghi p là v n đ c s xác đ nh chính xác nh t, có ý nghĩa đ c bi t ệ ấ ề ơ ở ị ấ ặ ệ quan tr ng, nh t là môi tr ng c nh tranh m nh m c a n n kinh t ọ ấ ườ ạ ạ ẽ ủ ề ế th tr ng. ị ườ Nh n th c đ c t m quan tr ng c a quá trình làm vi c m t ậ ứ ượ ầ ọ ủ ệ ở ộ doanh nghi p tôi th y vi c th c hi n 3 v n đ kinh t c b n là ệ ấ ệ ự ệ ấ ề ế ơ ả nh ng ti n đ và l a ch n t i u trong vi c phát tri n kinh t th ữ ề ề ự ọ ố ư ệ ể ế ị tru ng theo con đ ng đi lên c a CNXH c a Vi t Nam nói chung, ờ ừơ ủ ủ ệ Công ty TNHH d ch v và th ng m i Quang Vi t nói riêng. ị ụ ươ ạ ệ N i dung c a bài t p l n này, g m ba ph n: l i m đ u và ộ ủ ậ ớ ồ ầ ờ ở ầ ph n k t lu n và các s li u và đánh giá chung v tình hình th c hi n ầ ế ậ ố ệ ề ự ệ ba v n đ kinh t . ấ ề ế H v tn : Nguyn Vn Cng Lp :KTB49-HT2 1 BTL KINH t vi môế kinh t h c vi mô và nh ng v n đ c b n c a ế ọ ư ấ ề ơ ả ủ doanh nghi p ệ I .Đ i t ng ,n i dung và ph ng pháp nghiên c u kinh t ố ượ ộ ươ ứ ế vi mô 1.Các khái ni m v kinh t h c ệ ề ế ọ ...
— Xem thêm —
Bình luận