Luận văn: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM FLIPALBUM XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG NGÂN HÀNG HÌNH ẢNH TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 10 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH

Lượt xem: 160
Số trang: 79
Mã số: 137055
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 79
Sao chép
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM FLIPALBUM XÂY DỰNG
VÀ SỬ DỤNG NGÂN HÀNG HÌNH ẢNH TRONG
DẠY HỌC SINH HỌC 10 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC
HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH
LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC GIÁO DỤC
Chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học môn sinh học
Mã số: 60.15.10
Thầy hướng dẫn: TS. Nguyễn Phúc Chỉnh
Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Trang
Khóa 15
Thái Nguyên - 2009
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU
2
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ
DỤNG NGÂN HÀNG HÌNH ẢNH TRONG DẠY HỌC
7
1.1. Lƣợc snghiên cứu, sử dụng phƣơng tiện trực quan trong dạy học
7
1.2. Một số khái niệm có liên quan đến phƣơng tiện trực quan
12
1.3. Vai trò, sự ảnh ng của phƣơng tiện trực quan trong quá trình dạy
học ở trƣờng phổ thông
17
CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG NGÂN HÀNG HÌNH ẢNH
TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 10
25
2.1. Giới thiệu về phần mềm FlipAlbum
25
2.2. Cấu trúc, nội dung cơng trình sinh học 10
28
2.3. Nguyên tắc thiêt kế ngân hàng hình ảnh bằng phần mm dạy học
29
2.4. Xây dựng ngân hàng hình ảnh hỗ trợ giảng dạy sinh học 10
33
2.5. Sử dụng ngân hàng hình ảnh vào giảng dạy sinh học 10
39
CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM
60
3.1. Mục đích thực nghiệm
60
3.2. Phƣơng pháp thực nghiệm
60
3.3. Nội dung TN
61
3.4. Phân tích kết quả TN
61
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
73
TÀI LIỆU THAM KHẢO
74
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
NHỮNG TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI
STT
Viết tắt
Xin đọc là
1
CHXH
Cộng hòa xã hội
2
CNTT
Công nghệ thông tin
3
GV
Giáo viên
4
HS
Học sinh
5
PMDH
Phần mm dạy học
6
PPDH
Phương pháp dạy học
7
PTDH
Phương tiện dạy học
8
SH
Sinh học
9
THPT
Trung học phổ thông
Tải xuống 5,000₫ (79 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-28 20:51:15
Định hướng đổi mới PPDH đã được khẳng định trong “Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X” của Đảng Cộng Sản Việt Nam là: “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới tổ chức cơ cấu, cơ chế quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam”<28>. Trong luật giáo dục nước CHXHCN Việt Nam được Quốc hội thông qua tháng 12 năm 1998 ở mục 2 trong điều 4 cũng nêu rõ: “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập, ý chí vươn lên” Định hướng đổi mới PPDH đã được khẳng định trong “Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X” của Đảng Cộng Sản Việt Nam là: “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới tổ chức cơ cấu, cơ chế quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam”. Trong luật giáo dục nước CHXHCN Việt Nam được Quốc hội thông qua tháng 12 năm 1998 ở mục 2 trong điều 4 cũng nêu rõ: “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập, ý chí vươn lên”
— Xem thêm —