Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-28 20:57:31
1 TẠP CHÍ KHOA H ỌC VÀ CÔNG NGH Ệ, ĐẠI HỌC ĐÀ N ẴNG - S Ố 2(25).2008 101 VẬ N D ỤNG M ỘT SỐ PHƯƠ NG PHÁP D ẠY H ỌC TÍCH C ỰC TRONG GI ẢNG D ẠY H ỌC PH ẦN "LÍ LU ẬN DẠ Y HỌC ĐỊA LÍ" NH ẰM PHÁT HUY N ĂNG L ỰC T Ự H ỌC, T Ự NGHIÊN C ỨU CHO SINH VIÊN S Ư PH ẠM ĐỊA LÍ APPLYING SOME ACTIVE T EACHING METHODS TO THE TEACHING OF “GEOGRAPHY TEACHING METHODOLOGY” COURSE TO PROMOTE THE SE LF-STUDY ABILITY OF STUDENTS OF GEOGRAPHY TEACHER TRAINING ĐẬU TH Ị HÒA Trường Đại học S ư ph ạm - ĐHĐN TÓM TẮ T Lí lu ận dạ y học địa lí là h ọc ph ần r ất quan tr ọng trong ch ương trình đào t ạo c ử nhân s ư ph ạm địa lí, nó cung c ấp cho sinh viên nh ững ki ến th ức cơ bản v ề lí lu ận d ạy h ọc b ộ môn. Các ki ến th ức củ a họ c phần này v ừa mang tính lí thuy ết l ại v ừa mang tính kinh nghi ệm và th ực hành. Trong xu th ế đổ i mớ i phương pháp d ạy h ọc ở đại h ọc hi ện nay, đặc bi ệt là vi ệc áp d ụng đào t ạo tín ch ỉ thì việc v ận dụ ng các phươ ng pháp d ạy h ọc tích c ực nh ằm phát huy n ăng l ực t ự h ọc, t ự nghiên c ứu c ủ a sinh viên trong gi ảng dạ y học ph ần này là điề u r ất c ần thi ết và đây chính là n ội dung ch ủ y ếu c ủa bài vi ết này. ABSTRACT Geography Teaching Methodology is a very important course in the BA in Geography teacher training programme as it provides students with basic knowledge of the subject teaching methodology. The knowledge containing in the course includes theory, experience and practicality. In the present trend of teaching method innovation, especially with the application of the credit system in training, the implementation of active teaching methods to promote the self-study ability of students in teaching this course is very essential and is also the main content of this paper. 1. 1. C ấu trúc n ội dung c ủa h ọc ph ần "Lí lu ận dạ y học địa lí" H ọc ph ần lí luậ n dạy học đị a lí n ằm trong ch ương trình đào tạ o cử nhân s ư phạ m đị a lí, g ồm 5 đơ n vị học trình (theo ch ế độ h ọc ph ần), 3 tín ch ỉ (theo ch ế độ tín ch ỉ), th ườ ng được d ạy vào họ c kì 6 của khóa đào tạ o. Học ph ần này bao g ồm 9 ch ương vớ i nh ững n ội dung c ơ b ản về lí lu ận dạ y học b ộ môn nh ư: - Đối tượ ng, nhi ệm v ụ và phươ ng pháp nghiên c ứu c ủa môn lí lu ận dạ y học đị a lí; - Vai trò, v ị trí, nhi ệm v ụ c ủa môn Đị a lí trong nhà trườ ng phổ thông; - H ệ th ống tri thứ c đị a lí ở trườ ng ph ổ thông (PT) và quá trình nắ m tri thức; - V ận dụ ng các nguyên t ắc vào d ạy h ọc đị a lí ở trườ ng PT; - Quá trình d ạy họ c đị a lí và các ph ương pháp d ạy h ọc đị a lí ở trườ ng PT; - Các điề u ki ện và ph ương ti ện dạ y học đị a lí ở trườ ng PT; TẠP CHÍ KHOA H ỌC VÀ CÔNG NGH Ệ, ĐẠI HỌC ĐÀ N ẴNG - S Ố 2(25).2008 - Các hình th ức t ổ ch ức d ạy họ c đị a lí ở tr ườ ng PT; - Vi ệc giả ng dạ y và ch ỉ đạ o HS họ c tập đị a lí; - Ki ểm tra, đánh giá k ết qu ả h ọc t ập đị a lí c ủa h ọc sinh (HS). N ội dung h ọc ph ần này có liên quan nhi ều đế n các ki ến th ức củ a Đị a lí h ọc, Tâm lí h ọc, Giáo d ục h ọc, Lôgic h ọc, Tin h ọc... nên việ c dạy h ọc h ọc ph ần này c ũng có nhi ều nét riêng so v ới các h ọc ph ần về chuyên môn. Ng ười dạy vừ a phải hi ểu bi ết sâu v ề chuyên ngành, v ừa ph ải hi ểu r ộng c ả nhữ ng khoa họ c liên quan, đồng th ời ph ải có k ĩ n ăng về nghi ệp vụ sư phạ m, có th ực t ế phổ thông để vừa d ạy lí thuy ết v ừa d ạy th ực hành, thông qua ngườ i dạy, sinh viên (SV) có th ể h ọc được cả kiến th ức và ph ương pháp dạ y ...
— Xem thêm —
Bình luận