Tiêu chuển Việt Nam TCVN 4453 1995

Lượt xem: 5544
Số trang: 39
Mã số: 136359
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 39
Sao chép
Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995
1
Tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông tõng phÇn
KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi – Quy ph¹m
thi c«ng vµ nghiÖm thu.
Monlithic concrete and reinforced concrete structures - Codes for construction,
check and acceptance
1. Ph¹m vi ¸p dông
1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc thi c«ng bª t«ng do c¸c tæ chøc x©y dùng thùc hiÖn.
C¸c c«ng tr×nh cã c«ng t¸c thi ng bª t«ng do n|íc ngoµi ®Çu t| hoÆc liªn doanh
gãp vèn, nÕu kh«ng cã c¸c chØ dÉn kü thuËt riªng còng ¸p dông tiªu chuÈn nµy.
1.2. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt tèi thiÓu ®Ó kiÓm tra vµ nghiÖm thu
chÊt l|îng thi c«ng c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi nh»m ®¶m b¶o
chÊt l|îng, an toµn vµ vÖ sinh m«i tr|êng cña khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh.
1.3. Tiªu chuÈn nµy chØ ¸p dông cho viÖc thi c«ng c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp
toµn khèi b»ng bª t«ng nÆng th«ng th|êng (khèi l|îng thÓch hçn hîp bª t«ng
1800kg/m
3
– 2500kg/m
3
) ®|îc trén ngay t¹i c«ng tr|êng hoÆc bª t«ng chÕ trén s½n
(bª t«ng th|¬ng phÈm) vËn chuyÓnc tr¹m trén bª t«ng tËp trung.
1.4. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi:
a) C¸c kÕt cÊu lµm b»ng c¸c lo¹i bª t«ng tæ ong, bª t«ng cèt liÖu rçng, bª t«ng siªu
nÆng vµ bª t«ng chÞu hãa chÊt;
b) C¸c kÕt cÊu thi c«ng b»ng ph|¬ng ph¸p ®æ bª t«ng trong n|íc, bª t«ng v÷a d©ng;
c) C¸c kÕt cÊu bª t«ng øng suÊt tr|íc;
d) C¸c kÕt cÊu ®Æc biÖt kh¸c quy ®Þnh riªng theo thiÕt kÕ;
2. c tiªu chuÈn trÝch dÉn
TCVN 5574 : 1991: Tiªu chuÈn thiÕt kÕ bª t«ng cèt thÐp
TCVN 2737 : 1990: Tiªu chuÈn thiÕt kÕ - T¶i träng vµ t¸c ®éng.
TCVN 4033 : 1985: Xi m¨ng poocl¨ng – puzolan.
TCVN 4316 : 1986: Xi m¨ng poocl¨ng – xØ lß xo.
TCVN 2682 : 1992: Xi m¨ng poocl¨ng.
TCVN 1770 : 1986: C¸t x©y dùng – Yªu cÇu kü thuËt.
TCVN 1771 : 1986: §¸ d¨m, sái, sái d¨m dïng trong x©y dùng – Yªu cÇu kü thuËt.
TCVN 4506 : 1987: N|íc cho bªng vµ v÷a – Yªu cÇu kü thuËt.
TCVN 5592 : 1991: Bª t«ng nÆng – Yªu cÇu b¶o d|ìng Èm tù nhiªn.
TCVN 3105 : 1993: Bª t«ng nÆng - LÊy mÉu, chÕ t¹o vµ b¶o d|ìng mÉu thö.
TCVN 3106 : 1993: Bª t«ng nÆng – Ph|¬ng ph¸p thö ®é sôt.
TCVN 3118 : 1993: Bª t«ng nÆng – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c|êng ®é nÐn.
TCVN 3119 : 1993: Bª t«ng nÆng – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c|êng ®é kÐo khi uèn.
TCVN 5718 : 1993: M¸i b»ng vµ sµn bª t«ng cèt thÐp trong c«ng tr×nh x©y dùng -
u cÇu chèng thÊm n|íc.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995
2
TCVN 1651 : 1985: ThÐp cèt bª t«ng.
3. p pha vµ ®µ gi¸o.
3.1. u cÇu chung
3.1.1. p pha vµ ®µ gi¸o cÇn ®|îc thiÕt kÕ vµ thi c«ng ®¶m b¶o ®é cøng, æn ®Þnh, dÔ
th¸o l¾p, kh«ng g©y khã kh¨n cho viÖc ®Æt cèt thÐp, ®æ vµ ®Çm bª t«ng.
3.1.2. Cèp pha ph¶i ®|îc ghÐp kÝn, khÝt ®Ó kh«ng lµm mÊt n|íc xi m¨ng khi ®æ vµ ®Çm
bª t«ng, ®ång thêi b¶o vÖ ®|îc bª t«ng míi ®æ d|íi t¸c ®éng cña thêi tiÕt.
3.1.3. Cèp pha vµ ®µ gi¸o cÇn ®|îc gia c«ng, l¾p dùng sao cho ®¶m b¶o ®óng h×nh d¸ng
vµ kÝch th|íc cña kÕt cÊu theo quy ®Þnh thiÕt kÕ.
3.1.4. Cèp pha vµ ®µ gi¸o cã thÓ chÕ t¹o t¹i nhµ m¸y hoÆc gia c«ng t¹i hiÖn tr|êng. C¸c
lo¹i cèp pha ®µ gi¸o tiªu chuÈn ®|îc sö dông theo chØ dÉn cña ®¬n vÞ chÕ t¹o.
3.2. t liÖu lµm cèp pha vµ ®µ gi¸o.
3.2.1. Cèp pha ®µ gi¸o cã thÓ lµm b»ng gç, hoµnh bÌ, thÐp, bª t«ng ®óc s½n hoÆc chÊt
dÎo. §µ gi¸o cã thÓ sö dông tre, luång vµ b|¬ng.
Chän vËt liÖu nµo lµm cèp pha ®µ gi¸o ®Òu ph¶i dùa trªn ®iÒu kiÖn cô thÓ vµ hiÖu
qu¶ kinh tÕ.
3.2.2. Gç lµm cèp pha ®µ gi¸o ®|îc sö dông phï hîp víi tiªu chuÈn gç x©y dùng TCVN
1075 : 1971 vµ c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh, ®ång thêi cã thÓ sö dông c¶ lo¹i gç bÊt
p ph©n.
3.2.3. p pha ®µ gi¸o b»ng kim lo¹i nªn sö dông sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng lu©n
chuyÓn nhiÒu lÇn ®èi víi c¸c lo¹i kÕt cÊu kh¸c nhau.
3.3. ThiÕt kÕ cèp pha vµ ®µ gi¸o.
3.3.1. p pha vµ ®µ gi¸o ph¶i ®|îc thiÕt kÕ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña môc 3.1, sè liÖu ®Ó
thiÕt kÕ ®|îc ghi ë phô lôc A.
3.3.2. p pha vßm vµ dÇm víi khÈu ®é lín h¬n 4m ph¶i ®|îc thiÕt kÕ cã ®é vång thi
c«ng. TrÞ sè ®é vång ®|îc tÝnh theo c«ng thøc:
1000
3L
f
Trong ®ã: L lµ khÈu ®é, tÝnh b»ng m.
3.3.3. c bé phËn chÞu lùc cña ®µ gi¸o nªn h¹n chÕ sè l|îngc thanh nèi. C¸c mèi nèi
kh«ng nªn bè trÝ trªn cïng mét mÆt c¾t ngang vµ ë vÞ trÝ chÞu lùc lín.
c thanh gi»ng cÇn ®|îc tÝnh to¸n vµ bè trÝ thÝch hîp ®Ó æn ®Þnh toµn bé hÖ ®µ
gi¸o cèp pha.
3.4. L¾p dùng cèp pha vµ ®µ gi¸o.
3.4.1. L¾p dùng cèp pha ®µ gi¸o cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:
a) BÒ mÆt cèp pha tiÕp xóc víi bª t«ng cÇn ®|îc chèng dÝnh;
b) p pha thµnh bªn cña c¸c kÕt cÊu t|êng, sµn, dÇm vµ cét nªn l¾p dùng sao
cho phï hîp víi viÖc th¸o dì sím mµ kh«ng ¶nh h|ëng ®Õn c phÇn cèp pha
vµ ®µ gi¸o cßn l|u l¹i ®Ó chèng ®ì (nh| cèp pha ®¸y dÇm, sµn vµ cét chèng);
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995
3
c) Trô chèng cña ®µ gi¸o ph¶i ®Æt v÷ng ch¾c trªn nÒn ng, kh«ng bÞ tr|ît vµ
kh«ng bÞ biÕn d¹ng khi chÞu t¶i träng vµ t¸c ®éng trong qu¸ tr×nh thi c«ng.
3.4.2. Khi l¾p dùng cèp pha cÇn cã c¸c mèc tr¾c ®¹c hoÆc c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó
thuËn lîi cho viÖc kiÓm tra tim trôc vµ cao ®é cña c¸c kÕt cÊu.
3.4.3. Khi æn ®Þnh cèp pha b»ng d©y ch»ng vµ mãc neo th× ph¶i tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh sè
l|îng vµ vÞ trÝ ®Ó gi÷ æn ®Þnh hÖ thèng cèp pha khi chÞu t¶i träng vµ t¸c ®éng trong
qu¸ tr×nh thi c«ng.
3.4.4. Trong qu¸ tr×nh l¾p dùng cèp pha cÇn cÊu t¹o mét sè lç thÝch hîp ë phÝa d|íi ®Ó
khi cä röa mÆt nÒn n|íc vµ r¸c bÈn cã chç tho¸t ra ngoµi. Tr|íc khi ®æ bª t«ng,
c lç nµy ®|îc bÞt kÝn l¹i.
3.5. KiÓm tra vµ nghiÖm thu c«ng t¸c l¾p dùng cèp pha vµ ®µ gi¸o.
3.5.1. p pha vµ ®µ gi¸o khi l¾p dùng xong ®|îc kiÓm tra theo c¸c yªu cÇu ë b¶ng 1,
c sai lÖch kh«ng ®|îc v|ît qu¸ c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 2.
ng 1 – C¸c yªu cÇu kiÓm tra cèp pha, ®µ gi¸o.
C¸c yªu cÇu kiÓm tra Ph|¬ng ph¸p kiÓm tra KÕt qu¶ km tra
1 2 3
Cèp pha ®· l¾p dùng
H×nh d¸ng vµ kÝch th|íc B»ng m¾t, ®o b»ng th|íc
chiÒu dµi thÝch hîp
Phï hîp víi kÕt cÊu cña thiÕt
KÕt cÊu cèp pha B»ng m¾t §¶m b¶o theo quy ®Þnh cña
®iÒu 3.3.3.
§é ph¼ng gi÷a c¸c tÊm ghÐp
nèi
B»ng m¾t Møc ®é gå ghÒ gi÷a c¸c tÊm
3mm
§é kÝn, khÝt gi÷a c¸c tÊm cèp
pha, gi÷a cèp pha vµ mÆt nÒn
B»ng m¾t Cèp pha ®|îc ghÐp kÝn, khÝt,
®¶m b¶o kh«ng mÊt n|íc xi
m¨ng khi ®æ vµ ®Çm bª t«ng
Chi tiÕt ch«n ngÇm vµ ®Æt s½n X¸c ®Þnh kÝch th|íc, trÝ
sè l|îng b»ng c¸c ph|¬ng tiÖn
thÝch hîp
§¶m b¶o kÝch th|íc, vÞ trÝ
sè l|îng theo quy ®Þnh
Chèng dÝnh cèp pha B»ng m¾t Líp chèng dÝnh phñ kÝn c¸c
mÆt cèp pha tiÕp xóc víi bª
t«ng.
VÖ sinh bªn trong cèp pha B»ng m¾t Kh«ng cßn r¸c, bïn ®Êt vµ
c¸c chÊt bÈn kh¸c bªn trong
cèp pha
§é nghiªng, cao ®é vµ kÝch
th|íc cèp pha
B»ng m¾t, m¸y tr¾c ®¹c vµ c¸c
thiÕt bÞ phï hîp
Kh«ng v|ît qu¸ c¸c trÞ s«
ghi trong b¶ng 2
§é Èm cña cèp pha gç B»ng m¾t Cèp pha ®· ®|îc t|íi
n|íc tr|íc khi ®æ bª t«ng
§µ gi¸o ®· l¾p dùng
KÕt cÊu ®µ gi¸o B»ng m¾t, dïng tay l¾c m¹nh
c¸c cét chèng, c¸c nªm ë tõng
cét chèng
§µ gi¸o ®|îc l¾p dùng ®¶m
b¶o kÝch th|íc, sè l|îng vµ
trÝ theo thiÕt kÕ
Tải xuống 5,000₫ (39 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-06 11:10:40
Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công bê tông do các tổ chức xây dựng thực hiện. Các công trình có công tác thi công bê tông do nước ngoài đầu tư hoặc liên doanh góp vốn, nếu không có các chỉ dẫn kỹ thuật riêng cũng áp dụng tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công bê tông do các tổ chức xây dựng thực hiện. Các công trình có công tác thi công bê tông do nước ngoài đầu tư hoặc liên doanh góp vốn, nếu không có các chỉ dẫn kỹ thuật riêng cũng áp dụng tiêu chuẩn này. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 1 Tiªu c huÈ n b¾ t bué c ¸p dông t õng phÇn KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi – Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu. Monli thic con crete and reinf orced concrete structures - Codes for constr u cti on , check and acceptance 1. Ph¹m v i ¸ p dông 1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông c ho vi Öc thi c«n g bª t« ng do c¸c tæ chøc x ©y dùng t hùc hi Ön. C¸c c« ng tr×nh cã c«ng t¸c thi c« ng bª t«ng do n|íc ngoµi ®Ç u t| hoÆ c l iª n doa nh gãp vèn, nÕu kh«ng cã c¸ c chØ dÉn kü thuË t riªng còng ¸p dông tiªu chuÈ n nµy. 1.2. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þ nh c¸c yªu c Çu kü thuË t tèi thiÓu ®Ó ki Óm tra vµ nghiÖm t hu c h Êt l |îng t hi c «ng c ¸c kÕ t cÊu bª t «ng vµ bª t «ng cèt th Ðp to µn kh èi nh»m ®¶m b¶o ch Êt l|î ng, an toµn v µ vÖ sinh m«i tr |êng cña khu vùc x ©y dùng c «ng t r×n h. 1.3. Tiªu chu Èn nµy ch Ø ¸p dông cho viÖc thi c«n g c¸ c kÕt cÊ u bª t«ng vµ bª t«ng c èt t hÐp t o µn khèi b»ng bª t«ng nÆng th«ng th|ê ng (khèi l|îng t hÓ tÝ ch hçn hîp bª t« ng 1800kg/m 3 – 2500kg/m 3 ) ®|îc trén nga y t ¹i c «ng t r|êng hoÆc bª t«ng chÕ trén s½n ( b ª t «ng t h|¬ng p hÈm ) vË n c huyÓ n t õ c¸ c tr ¹m tré n b ª t« ng tËp tru ng. 1.4. Ti ªu c huÈ n nµ y kh«n g ¸p dông ®èi víi: a) C¸c k Õt cÊu l µm b »ng c¸c lo¹i bª t«ng tæ ong, bª t«ng c èt liÖu r çng, bª t«ng si ªu nÆng vµ bª t«ng chÞu h ãa ch Êt; b) C¸c kÕt cÊ u thi c«ng b»ng ph|¬ng ph¸p ®æ bª t«ng tro ng n|íc, bª t«ng v÷a d©ng; c) C¸c kÕt cÊu bª t«ng øng suÊt tr|íc; d) C¸c kÕt cÊ u ®Æc biÖt kh¸c quy ®Þ nh riªn g t heo t hiÕ t kÕ; 2. C¸c tiª u c huÈ n trÝch dÉn TCVN 55 74 : 1991: Tiªu c huÈ n t hiÕ t kÕ bª t«ng c èt t hÐp TC VN 2737 : 1990: Tiªu chuÈ n thiÕ t kÕ - T¶ i t r äng vµ t¸c ®éng. TC VN 4033 : 1985: Xi m¨ ng p oocl¨ ng – p uzol an. TC VN 4316 : 1986: Xi m¨ ng poocl ¨ng – xØ lß xo. TC VN 2682 : 1992: Xi m¨ ng poocl ¨ng. TC VN 1770 : 1986: C¸t x©y dùng – Yªu cÇu kü thuË t. TC VN 1771 : 1986: §¸ d¨m, sái, sái d¨m dïng trong x ©y dùng – Yªu cÇu kü thuËt. TC VN 4506 : 1987: N|íc cho bª t«ng vµ v÷a – Yª u cÇu kü t huË t. TC VN 5592 : 1991: Bª t«ng nÆng – Yªu c Çu b¶o d|ìn g Èm tù nhiªn . TC VN 3105 : 1993: Bª t«ng nÆng - L Êy mÉ u, chÕ t ¹o vµ b¶ o d|ìng m Éu t hö. TC VN 3106 : 1993: Bª t«ng nÆng – P h|¬ng ph¸p t hö ®é sôt. TCVN 31 18 : 1993: Bª t «ng nÆ ng – P h|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c|êng ®é nÐn. TCVN 31 19 : 1993: Bª t «ng nÆ ng – P h|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c|ên g ®é kÐo khi uèn. T C VN 5718 : 1993: M¸i b»ng vµ sµn bª t«ng c èt th Ðp tr ong c«ng tr×nh x©y dùng - Y ªu cÇ u chèng thÊm n|íc. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 2 TC VN 1651 ...
— Xem thêm —
Từ khóa: tcvn 4453
Bình luận