Tiêu chuển Việt Nam TCVN 4453 1995

Số trang: 39
Mã số: 136359
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 39
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-06 11:10:40
Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công bê tông do các tổ chức xây dựng thực hiện. Các công trình có công tác thi công bê tông do nước ngoài đầu tư hoặc liên doanh góp vốn, nếu không có các chỉ dẫn kỹ thuật riêng cũng áp dụng tiêu chuẩn này. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 1 Tiªu c huÈ n b¾ t bué c ¸p dông t õng phÇn KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi – Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu. Monli thic con crete and reinf orced concrete structures - Codes for constr u cti on , check and acceptance 1. Ph¹m v i ¸ p dông 1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông c ho vi Öc thi c«n g bª t« ng do c¸c tæ chøc x ©y dùng t hùc hi Ön. C¸c c« ng tr×nh cã c«ng t¸c thi c« ng bª t«ng do n|íc ngoµi ®Ç u t| hoÆ c l iª n doa nh gãp vèn, nÕu kh«ng cã c¸ c chØ dÉn kü thuË t riªng còng ¸p dông tiªu chuÈ n nµy. 1.2. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þ nh c¸c yªu c Çu kü thuË t tèi thiÓu ®Ó ki Óm tra vµ nghiÖm t hu c h Êt l |îng t hi c «ng c ¸c kÕ t cÊu bª t «ng vµ bª t «ng cèt th Ðp to µn kh èi nh»m ®¶m b¶o ch Êt l|î ng, an toµn v µ vÖ sinh m«i tr |êng cña khu vùc x ©y dùng c «ng t r×n h. 1.3. Tiªu chu Èn nµy ch Ø ¸p dông cho viÖc thi c«n g c¸ c kÕt cÊ u bª t«ng vµ bª t«ng c èt t hÐp t o µn khèi b»ng bª t«ng nÆng th«ng th|ê ng (khèi l|îng t hÓ tÝ ch hçn hîp bª t« ng 1800kg/m 3 – 2500kg/m 3 ) ®|îc trén nga y t ¹i c «ng t r|êng hoÆc bª t«ng chÕ trén s½n ( b ª t «ng t h|¬ng p hÈm ) vË n c huyÓ n t õ c¸ c tr ¹m tré n b ª t« ng tËp tru ng. 1.4. Ti ªu c huÈ n nµ y kh«n g ¸p dông ®èi víi: a) C¸c k Õt cÊu l µm b »ng c¸c lo¹i bª t«ng tæ ong, bª t«ng c èt liÖu r çng, bª t«ng si ªu nÆng vµ bª t«ng chÞu h ãa ch Êt; b) C¸c kÕt cÊ u thi c«ng b»ng ph|¬ng ph¸p ®æ bª t«ng tro ng n|íc, bª t«ng v÷a d©ng; c) C¸c kÕt cÊu bª t«ng øng suÊt tr|íc; d) C¸c kÕt cÊ u ®Æc biÖt kh¸c quy ®Þ nh riªn g t heo t hiÕ t kÕ; 2. C¸c tiª u c huÈ n trÝch dÉn TCVN 55 74 : 1991: Tiªu c huÈ n t hiÕ t kÕ bª t«ng c èt t hÐp TC VN 2737 : 1990: Tiªu chuÈ n thiÕ t kÕ - T¶ i t r äng vµ t¸c ®éng. TC VN 4033 : 1985: Xi m¨ ng p oocl¨ ng – p uzol an. TC VN 4316 : 1986: Xi m¨ ng poocl ¨ng – xØ lß xo. TC VN 2682 : 1992: Xi m¨ ng poocl ¨ng. TC VN 1770 : 1986: C¸t x©y dùng – Yªu cÇu kü thuË t. TC VN 1771 : 1986: §¸ d¨m, sái, sái d¨m dïng trong x ©y dùng – Yªu cÇu kü thuËt. TC VN 4506 : 1987: N|íc cho bª t«ng vµ v÷a – Yª u cÇu kü t huË t. TC VN 5592 : 1991: Bª t«ng nÆng – Yªu c Çu b¶o d|ìn g Èm tù nhiªn . TC VN 3105 : 1993: Bª t«ng nÆng - L Êy mÉ u, chÕ t ¹o vµ b¶ o d|ìng m Éu t hö. TC VN 3106 : 1993: Bª t«ng nÆng – P h|¬ng ph¸p t hö ®é sôt. TCVN 31 18 : 1993: Bª t «ng nÆ ng – P h|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c|êng ®é nÐn. TCVN 31 19 : 1993: Bª t «ng nÆ ng – P h|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c|ên g ®é kÐo khi uèn. T C VN 5718 : 1993: M¸i b»ng vµ sµn bª t«ng c èt th Ðp tr ong c«ng tr×nh x©y dùng - Y ªu cÇ u chèng thÊm n|íc. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 2 TC VN 1651 ...
— Xem thêm —
Từ khóa: tcvn 4453
Bình luận