Phân tích cấu trúc tài chính và ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến rủi ro hoạt động của Công ty Cổ Phần đường Ninh Hòa

Lượt xem: 4181
Số trang: 0
Mã số: 135939
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-06 03:00:34
 Trong điều kiện kinh tế hiện nay, công tác phân tích tài chính của  

các doanh nghiệp đang được chú trọng hơn trước kia bởi nó đem lại cho  

nhà quản trị   những cái nhìn xác thực về tình hình sử dụng tài sản và  

nguồn vốn tại doanh nghiệp. Đồng thời, phân tích tài chính còn đóng vai  

trò dự báo tình hình trong tương lai thông qua nhiều chỉ tiêu khác nhau,  

hơn nữa đối với các cổ đông và các nhà đầu tư thì việc phân tích tài chính  

của các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định đầu  

tư. Không chỉ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị và các cổ đông  

hay nhà đầu tư đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính của doanh  

nghiệp mà phân tích tài chính còn giúp doanh nghiệp dự báo những rủi ro  

sáp  ảxy ra để có biện pháp khắc phục.

       Với vai trò quan trọng như vậy của phân tích tài chính, nhóm NHS  

muốn góp một phần nhỏ để có thể giúp bạn hình dung được tiềm năng  

của môn này. Chúng tôi chọn đề tài “Phân tích cấu trúc tài chính và ảnh  

hưởng của cấu trúc tài chính đến rủi ro hoạt động của Công ty Cổ Phần  

đường Ninh Hòa” để các bạn có thể hình dung rõ ràng hơn về các rủi ro  

có thể   ảxy ra trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

       Để tài của chúng tôi gồm ba phần:

   -   Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ Phần đường Ninh Hòa

   -   Phần 2: Phân tích cấu trúc tài chính và ảnh hưởng của cấu trúc tài  

       chính đến rủi ro hoạt động  của Công ty Cổ Phần đường Ninh Hòa

   -   Phần 3: Các biện pháp cơ bản khắc phục rủi ro tại Công ty Cổ  

       Phần đường Ninh Hòa  Trong điều kiện kinh tế hiện nay, công tác phân tích tài chính của   các doanh nghiệp đang được chú trọng hơn trước kia bởi nó đem lại cho   nhà quản trị   những cái nhìn xác thực về tình hình sử dụng tài sản và   nguồn vốn tại doanh nghiệp. Đồng thời, phân tích tài chính còn đóng vai   trò dự báo tình hình trong tương lai thông qua nhiều chỉ tiêu khác nhau,   hơn nữa đối với các cổ đông và các nhà đầu tư thì việc phân tích tài chính   của các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định đầu   tư. Không chỉ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị và các cổ đông   hay nhà đầu tư đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính của doanh   nghiệp mà phân tích tài chính còn giúp doanh nghiệp dự báo những rủi ro   sáp  ảxy ra để có biện pháp khắc phục.        Với vai trò quan trọng như vậy của phân tích tài chính, nhóm NHS   muốn góp một phần nhỏ để có thể giúp bạn hình dung được tiềm năng   của môn này. Chúng tôi chọn đề tài “Phân tích cấu trúc tài chính và ảnh   hưởng của cấu trúc tài chính đến rủi ro hoạt động của Công ty Cổ Phần   đường Ninh Hòa” để các bạn có thể hình dung rõ ràng hơn về các rủi ro   có thể   ảxy ra trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.        Để tài của chúng tôi gồm ba phần:    -   Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ Phần đường Ninh Hòa    -   Phần 2: Phân tích cấu trúc tài chính và ảnh hưởng của cấu trúc tài          chính đến rủi ro hoạt động  của Công ty Cổ Phần đường Ninh Hòa    -   Phần 3: Các biện pháp cơ bản khắc phục rủi ro tại Công ty Cổ          Phần đường Ninh Hòa
— Xem thêm —