Nhúng
Toàn màn hình
/ 30
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (30 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-06 03:00:34
1 L I M Đ UỜ Ở Ầ Trong đi u ki n kinh t hi n nay, công tác phân tích tài chính c a ề ệ ế ệ ủ các doanh nghi p đang đ c chú tr ng h n tr c kia b i nó đem l i cho ệ ượ ọ ơ ướ ở ạ nhà qu n tr nh ng cái nhìn xác th c v tình hình s d ng tài s n và ả ị ữ ự ề ử ụ ả ngu n v n t i doanh nghi p. Đ ng th i, phân tích tài chính còn đóng vai ồ ố ạ ệ ồ ờ trò d báo tình hình trong t ng lai thông qua nhi u ch tiêu khác nhau, ự ươ ề ỉ h n n a đ i v i các c đông và các nhà đ u t thì vi c phân tích tài chính ơ ữ ố ớ ổ ầ ư ệ c a các doanh nghi p có vai trò quan tr ng trong vi c ra quy t đ nh đ u ủ ệ ọ ệ ế ị ầ t . Không ch là công c h tr đ c l c cho nhà qu n tr và các c đông ư ỉ ụ ỗ ợ ắ ự ả ị ổ hay nhà đ u t đánh giá hi u qu s d ng các ngu n tài chính c a doanh ầ ư ệ ả ử ụ ồ ủ nghi p mà phân tích tài chính còn giúp doanh nghi p d báo nh ng r i ro ệ ệ ự ữ ủ sáp x y ra đ có bi n pháp kh c ph c. ả ể ệ ắ ụ V i vai trò quan tr ng nh v y c a phân tích tài chính, nhóm NHS ớ ọ ư ậ ủ mu n góp m t ph n nh đ có th giúp b n hình dung đ c ti m năng ố ộ ầ ỏ ể ể ạ ượ ề c a môn này. Chúng tôi ch n đ tài “Phân tích c u trúc tài chính và nh ủ ọ ề ấ ả h ng c a c u trúc tài chính đ n r i ro ho t đ ng c a Công ty C Ph n ưở ủ ấ ế ủ ạ ộ ủ ổ ầ đ ng Ninh Hòa” đ các b n có th hình dung rõ ràng h n v các r i ro ườ ể ạ ể ơ ề ủ có th x y ra trong quá trình ho t đ ng c a doanh nghi p. ể ả ạ ộ ủ ệ Đ tài c a chúng tôi g m ba ph n: ể ủ ồ ầ - Ph n 1: T ng quan v Công ty C Ph n đ ng Ninh Hòa ầ ổ ề ổ ầ ườ - Ph n 2: Phân tích c u trúc tài chính và nh h ng c a c u trúc tài ầ ấ ả ưở ủ ấ chính đ n r i ro ho t đ ng c a Công ty C Ph n đ ng Ninh Hòa ế ủ ạ ộ ủ ổ ầ ườ - Ph n 3: Các bi n pháp c b n kh c ph c r i ro t i Công ty C ầ ệ ơ ả ắ ụ ủ ạ ổ Ph n đ ng Ninh Hòa ầ ườ NHÓM NHS1 DANH M C S Đ B NG BI UỤ Ơ Ồ Ả Ể S đ b máy t ch c Công ty C Ph n đ ng Ninh Hòa ơ ồ ộ ổ ứ ổ ầ ườ 7 B ng Cân đ i k toán ả ố ế 8 B ng Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh ả ế ả ạ ộ 10 B ng Báo cáo l u chuy n ti n t ả ư ể ề ệ 11 B ng 2.1: B ng phân tích c u trúc tài s n ả ả ấ ả 12 B ng 2.2: B ng phân tích c u trúc ngu n v n ả ả ấ ồ ố 16 B ng 2.3: đánh giá cân b ng tài chính ng n h n ả ằ ắ ạ 19 B ng 2.4: So sánh v i m t s công ty cùng ngành ả ớ ộ ố 212 DANH M C T NG VI T T TỤ Ừ Ữ Ế Ắ CH VI T T T Ữ Ế Ắ DI N GI IỄ Ả CNV CSH DT ĐBTC HTK LNST NH NVTX TNDN TSCĐ TSDH TSNH UBND VCSH Công nhân viên Ch s h u ủ ở ữ Doanh thu Đòn b y tài chính ấ Hàng t n kho ồ L i nhu n sau thu ợ ậ ế Ng n h n ắ ạ Ngu n v n th ng xuyên ồ ố ườ Thu nh p doanh nghi p ậ ệ Tài s n c đ nh ả ố ị Tài s n dài h n ả ạ Tài s n ng n h n ả ắ ạ y ban nhân dân Ủ V n ch s h u ố ủ ở ữ3 PH N 1Ầ T NG QUAN V CÔNG TY C PH N Đ NG NINH HÒA Ổ Ề Ổ Ầ ƯỜ 1. Gi i thi u t ng quan ...
— Xem thêm —
Bình luận