Phân tích cấu trúc tài chính và ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến rủi ro hoạt động của Công ty Cổ Phần đường Ninh Hòa

Số trang: 30
Mã số: 135939
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 30
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-06 03:00:34
 Trong điều kiện kinh tế hiện nay, công tác phân tích tài chính của   các doanh nghiệp đang được chú trọng hơn trước kia bởi nó đem lại cho   nhà quản trị   những cái nhìn xác thực về tình hình sử dụng tài sản và   nguồn vốn tại doanh nghiệp. Đồng thời, phân tích tài chính còn đóng vai   trò dự báo tình hình trong tương lai thông qua nhiều chỉ tiêu khác nhau,   hơn nữa đối với các cổ đông và các nhà đầu tư thì việc phân tích tài chính   của các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định đầu   tư. Không chỉ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị và các cổ đông   hay nhà đầu tư đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính của doanh   nghiệp mà phân tích tài chính còn giúp doanh nghiệp dự báo những rủi ro   sáp  ảxy ra để có biện pháp khắc phục.        Với vai trò quan trọng như vậy của phân tích tài chính, nhóm NHS   muốn góp một phần nhỏ để có thể giúp bạn hình dung được tiềm năng   của môn này. Chúng tôi chọn đề tài “Phân tích cấu trúc tài chính và ảnh   hưởng của cấu trúc tài chính đến rủi ro hoạt động của Công ty Cổ Phần   đường Ninh Hòa” để các bạn có thể hình dung rõ ràng hơn về các rủi ro   có thể   ảxy ra trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.        Để tài của chúng tôi gồm ba phần:    -   Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ Phần đường Ninh Hòa    -   Phần 2: Phân tích cấu trúc tài chính và ảnh hưởng của cấu trúc tài          chính đến rủi ro hoạt động  của Công ty Cổ Phần đường Ninh Hòa    -   Phần 3: Các biện pháp cơ bản khắc phục rủi ro tại Công ty Cổ          Phần đường Ninh Hòa L I M Đ UỜ Ở Ầ Trong đi u ki n kinh t hi n nay, công tác phân tích tài chính c a ề ệ ế ệ ủ các doanh nghi p đang đ c chú tr ng h n tr c kia b i nó đem l i cho ệ ượ ọ ơ ướ ở ạ nhà qu n tr nh ng cái nhìn xác th c v tình hình s d ng tài s n và ả ị ữ ự ề ử ụ ả ngu n v n t i doanh nghi p. Đ ng th i, phân tích tài chính còn đóng vai ồ ố ạ ệ ồ ờ trò d báo tình hình trong t ng lai thông qua nhi u ch tiêu khác nhau, ự ươ ề ỉ h n n a đ i v i các c đông và các nhà đ u t thì vi c phân tích tài chính ơ ữ ố ớ ổ ầ ư ệ c a các doanh nghi p có vai trò quan tr ng trong vi c ra quy t đ nh đ u ủ ệ ọ ệ ế ị ầ t . Không ch là công c h tr đ c l c cho nhà qu n tr và các c đông ư ỉ ụ ỗ ợ ắ ự ả ị ổ hay nhà đ u t đánh giá hi u qu s d ng các ngu n tài chính c a doanh ầ ư ệ ả ử ụ ồ ủ nghi p mà phân tích tài chính còn giúp doanh nghi p d báo nh ng r i ro ệ ệ ự ữ ủ sáp x y ra đ có bi n pháp kh c ph c. ả ể ệ ắ ụ V i vai trò quan tr ng nh v y c a phân tích tài chính, nhóm NHS ớ ọ ư ậ ủ mu n góp m t ph n nh đ có th giúp b n hình dung đ c ti m năng ố ộ ầ ỏ ể ể ạ ượ ề c a môn này. Chúng tôi ch n đ tài “Phân tích c u trúc tài chính và nh ủ ọ ề ấ ả h ng c a c u trúc tài chính đ n r i ro ho t đ ng c a Công ty C Ph n ưở ủ ấ ế ủ ạ ộ ủ ổ ầ đ ng Ninh Hòa” đ các b n có th hình dung rõ ràng h n v các r i ro ườ ể ạ ể ơ ề ủ có th x y ra trong quá trình ho t đ ng c a doanh nghi p. ể ả ạ ộ ủ ệ Đ tài c a chúng tôi g m ba ph n: ể ủ ồ ầ - Ph n 1: T ng quan v Công ty C Ph n đ ng Ninh Hòa ầ ổ ề ổ ầ ườ - Ph n 2: Phân tích c u trúc tài chính và nh h ng c a c u trúc tài ầ ấ ả ưở ủ ấ chính đ n r i ro ho t đ ng c a Công ty C Ph n đ ng Ninh Hòa ế ủ ạ ộ ủ ổ ầ ườ - Ph n 3: Các bi n pháp c b n kh c ph ...
— Xem thêm —
Bình luận