Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: BUỔI HỌC THỂ DỤC

Lượt xem: 2094
Số trang: 4
Mã số: 135742
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đề bài: BUỔI HỌC THỂ DỤC
I.Mục tiêu:
A.Tập đọc
1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
-Chú ý các t ng: Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li, khuỷu
tay, khuyến khích, tut tay
-Đọc đúng ging các u cm, u cầu khiến
2.Rèn kĩ năng đọc hiểu:
-Hiu các t ng mới: bò tây,mộng, chật vật
-Hiu nội dung bài: Ca ngi tinh thn quyêtm vượt khó của một hs b tật
nguyn
B.K chuyện:
1.Rèn kĩ năng i: Dựa vào trí nh, hs biết nhập vai, k t nhiên toàn b câu
chuyện bng lời của 1 nhân vật
2.Rèn kĩ năng nghe: theo dõi bn k chuyện, biết nhận xét, đánh giá đúng lời
k của bn
II. Đồ dùng dạy học:
-Tranh minh ho trong SGK
-Tranh nh gà tây, bò mộng (nếu có)
III.Các hoạt động dạy học
Tiến trình
dạy học
Hot động của thy Hoạt động của trò
A.Bài cũ
(3 phút)
B.Bài mới
1.Gt bài
(2 phút)
2.Luyn
đọc
(15 phút)
-2 hs đọc i : Tin th thao, tr lời:
+Tóm tt tin th nhất trong bài
+Tm gương của Am-xtơ-rông nối lên
điều gì?
-Nhn xét bài cũ
-Gv mi hs quan sát tranh:
-Mời hs nói v hình nh trong tranh minh
hoi đọc, t đó, giới thiui
-Gv ghi đềi: Buổi học th dục
2.1.Gv đọc mu lần 1
-2.2.Gv hướng dn hs luyện đọc, kết hợp
giải nghĩa t:
a. Đọc câu nối tiếp:
-Gv viết bng: Đê-rốt-xi, Cô-rét –ti,
-2 hs đọc và tr li
-hs quan sát tranh
-Một cậugù c
leo lên cây cột.
Thầy giáo v mt
chăm chú theo dõi.
Các bạn hs đứng
dưới khích l
-hs chú ý lắng nghe
-Rèn đọc t khó
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3.Hướng
dẫn hs tìm
hiểu bài
(15 phút)
Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li
-3,4 hs đọc, c lp đọc đồng thanh
-Hs đọc câu nối tiếp ln 1
-Rèn đọc t khó: khuyến khích, khuỷu
tay, tuột tay
-Hs đọc câu nối tiếp ln 2
b. Đọc đoạn nối tiếp
-Hs nối tiếp nhau đọc 3 đon trong bài
-1 hs đọc chú giải
c. Đọc từng đoạn trong nhóm
d.C lớp đọc đồng thanh đon 1, 2 hs nối
tiếp nhau đọc đon 2 và 3
-Một hs đọc ci
-Hs đọc thm đoạn 1, tr li
+Nhim v củai tập th dục gì?
+Các bn trong lớp thực hiện nhim v
củai tập th dục như thế nào?
-Hs đọc thm đoạn 2, tr li:
+Vì sao Nen-li được miễn tập th dục?
+Ti sao Nen-li c xin thy cho được tập
như mọi người?
-C lớp đọc thầm đon 2, 3-tr lời:
+Tìm những chi tiết nói lên quyếtm
của Nen-li?
-đọcu nối tiếp
-đọc đon nối tiếp
-1 hs đọc chú giải
-đọc đồng thanh
đoạn 1
-1 hs đọc c bài
-đọc thầm đon 1
-Mi hs phải leo
lên đến trên cùng
một cái cột cao, ri
đứng thẳng người
trên chiếc ngang
-Đê-rt-xi và Cô-
rét-ti leo như 2 con
kh, X-tác -đi th
hồng hộc, mặt đỏ
như gà tây, Ga-rô-
nê leo d như
không, tưởng như
có th vác thêm
một người nữa trên
vai
-đọc thầm đon 2
-Vì cậu b gù t
nh
-Vì cậu muốn vượt
qua chính mình,
mun làm những
việc các bạn làm
được
-đọc thầm đon 2,3
-hs tr lời
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
4.Luyn
đọc lại
(15 phút)
-Gv cht lại: S quyếtm của Nen-li th
hiện: Nen-li leo lên một cách chật vật,
mặt đỏ như lửa, m hôi ướt đẫm trán.
Thầy giáo bảo cậuth xung nhưng
cậu vẫn c sức leo. Cậu rướn người lên,
thếnm chặt được cái xà. Thầy giáo
khen cu giỏi, khuyên cu xung nhưng
cậun muốn đứng thng trên như
những bn khác. Cậu c gắng ri đặt
được hai khuỷu tay, hai đầu gối rồi hai
bàn chân lên xà. Thế là, cậu đứng thẳng
người lên, th dốc, mặt rng r v chiến
thắng
-Em có nhn xét gì v Nen-li qua gi học
th dục?
-Gv liên h, giáo dục
-Đọc thầm lại toàn bài, trao đổi theo
nhóm
+Tìm thêm một tên thích hợp đặt cho
câu chuyện?
-Gv đọc lại đon 2, hướng dn hs đọc:
Nen-li bắt đầu leo lên một cách rất
chật vật. // Mặt cậu đỏ như lửa,/ mhôi
ướt đẫm trán. // Thầy giáo bảo cậu có
thể xuống . // Nhưng cậu vẫn cố sức
leo. // Mọi người vừa thp thỏm s cậu
tuột tay ngã xuống đất, / vừa luôn
ming khuyến khích: / “ Cố lên ! // C
lên !” //
Nen-li ớn người lên, / và chỉ còn
cách xà ngang hai ngón tay //.Hoan
hô” // Cố tí nữa thôi ! //”- Mọi người
reo lên. // Lát sau, / Nen-li nắm chặt
được cái xà //
-Vài tốp (mỗi tốp 5 hs) đọc theo vai
(người dn chuyện, thy giáo, 3 hs cùng
nói: C lên !...)
-hs lắng nghe
-hs tr lời
-đọc thầm, trao đổi
-Quyết tâm của
Nen-li, Cậucan
đảm, Nen-li dũng
cm/ Chiến thng
bệnh tật /
-hs chú ý lắng nghe
-3,4 hs đọc
-thi đọc theo nhóm
theo lối phân vai
Tải xuống 5,000₫ (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-29 01:49:32
I.Mục tiêu: A.Tập đọc 1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: -Chú ý các từ ngữ: Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li, khuỷu tay, khuyến khích, tuột tay -Đọc đúng giọng các câu cảm, câu cầu khiến 2.Rèn kĩ năng đọc hiểu: -Hiểu các từ ngữ mới: bò tây, bò mộng, chật vật -Hiểu nội dung bài: Ca ngợi tinh thần quyêt tâm vượt khó của một hs bị tật nguyền B.Kể chuyện: 1.Rèn kĩ năng nói: Dựa vào trí nhớ, hs biết nhập vai, kể tự nhiên toàn bộ câu chuyện bằng lời của 1 nhân vật 2.Rèn kĩ năng nghe: theo dõi bạn kể chuyện, biết nhận xét, đánh giá đúng lời kể của bạn II. Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ trong SGK -Tranh ảnh gà tây, bò mộng (nếu có) III.Các hoạt động dạy học Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của trò dạy học -2 hs I.Mục tiêu: A.Tập đọc 1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: -Chú ý các từ ngữ: Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li, khuỷu tay, khuyến khích, tuột tay -Đọc đúng giọng các câu cảm, câu cầu khiến 2.Rèn kĩ năng đọc hiểu: -Hiểu các từ ngữ mới: bò tây, bò mộng, chật vật -Hiểu nội dung bài: Ca ngợi tinh thần quyêt tâm vượt khó của một hs bị tật nguyền B.Kể chuyện: 1.Rèn kĩ năng nói: Dựa vào trí nhớ, hs biết nhập vai, kể tự nhiên toàn bộ câu chuyện bằng lời của 1 nhân vật 2.Rèn kĩ năng nghe: theo dõi bạn kể chuyện, biết nhận xét, đánh giá đúng lời kể của bạn II. Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ trong SGK -Tranh ảnh gà tây, bò mộng (nếu có) III.Các hoạt động dạy học Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của trò dạy học -2 hs Đề bài: BUỔI HỌC THỂ DỤC I.Mục tiêu: A.Tập đọc 1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: -Chú ý các từ ngữ: Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li, khuỷu tay, khuyến khích, tuột tay -Đọc đúng giọng các câu cảm, câu cầu khiến 2.Rèn kĩ năng đọc hiểu: -Hiểu các từ ngữ mới: bò tây, bò mộng, chật vật -Hiểu nội dung bài: Ca ngợi tinh thần quyêt tâm vượt khó của một hs bị tật nguyền B.Kể chuyện: 1.Rèn kĩ năng nói: Dựa vào trí nhớ, hs biết nhập vai, kể tự nhiên toàn bộ câu chuyện bằng lời của 1 nhân vật 2.Rèn kĩ năng nghe: theo dõi bạn kể chuyện, biết nhận xét, đánh giá đúng lời kể của bạn II. Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ trong SGK -Tranh ảnh gà tây, bò mộng (nếu có) III.Các hoạt động dạy học Tiến trình dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A.Bài cũ (3 phút) B.Bài mới 1.Gt bài (2 phút) 2.Luyện đọc (15 phút) -2 hs đọc bài : Tin thể thao, trả lời: +Tóm tắt tin thứ nhất trong bài +Tấm gương của Am-xtơ-rông nối lên điều gì? -Nhận xét bài cũ -Gv mời hs quan sát tranh: -Mời hs nói về hình ảnh trong tranh minh hoạ bài đọc, từ đó, giới thiệu bài -Gv ghi đề bài: Buổi học thể dục 2.1.Gv đọc mẫu lần 1 -2.2.Gv hướng dẫn hs luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ: a. Đọc câu nối tiếp: -Gv viết bảng: Đê-rốt-xi, Cô-rét –ti, -2 hs đọc và trả lời -hs quan sát tranh -Một cậu bé gù cố leo lên cây cột. Thầy giáo vẻ mặt chăm chú theo dõi. Các bạn hs đứng dưới khích lệ -hs chú ý lắng nghe -Rèn đọc từ khó 3.Hướng dẫn hs tìm hiểu bài (15 phút) Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li -3,4 hs đọc, cả lớp đọc đồng thanh -Hs đọc câu nối tiếp lần 1 -Rèn đọc từ khó: khuyến khích, khuỷu tay, tuột tay -Hs đọc câu nối tiếp lần 2 b. Đọc đoạn nối tiếp -Hs nối tiếp nhau đọc 3 đoạn trong bài -1 hs đọc chú giải c. Đọc từng đoạn trong nhóm d.Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 1, 2 hs nối tiếp nhau đọc đoạn 2 và 3 -Một hs đọc cả bài -Hs đọc thầm đoạn 1, trả lời +Nhiệm vụ của bài tập thể dục là gì? +Các bạn trong lớp thực hiện nhiệm vụ của bài tập thể dục như thế nào? -Hs đọc thầm đoạn 2, trả lời: +Vì sao Nen-li được miễn tập thể dục? +Tại sao Nen-li cố xin thầy cho được tập như mọi người? -Cả lớp đọc thầm đoạn 2, 3-trả lời: +Tìm những chi tiết nói lên quyết tâm của Nen-li? -đọc câu nối tiếp -đọc đoạn nối tiếp -1 hs đọc chú giải -đọc đồng thanh đoạn 1 -1 hs đọc cả bài -đọc thầm đoạn 1 -Mỗi hs phải leo lên đến trên cùng một cái cột cao, rồi đứng thẳng người trên chiếc xà ngang -Đê-rốt-xi và Cô- rét-ti leo như 2 con khỉ, X-tác -đi thở hồng hộc, mặt đỏ như gà tây, Ga-rô- nê leo dễ như không, tưởng như có thể vác thêm một người nữa trên vai -đọc thầm đoạn 2 -Vì cậu bị gù từ nhỏ -Vì cậu muốn vượt qua chính mình, muốn làm những việc các bạn làm được -đọc thầm đoạn 2,3 -hs trả lời 4.Luyện đọc lại (15 phút) -Gv chốt lại: Sự quyết tâm của Nen-li thể hiện: Nen-li leo lên một cách chật vật, mặt đỏ như lửa, mồ hôi ướt đẫm trán. Thầy giáo bảo cậu có thể xuống nhưng cậu vẫn cố sức leo. Cậu rướn người lên, thế là nắm chặt được cái xà. Thầy giáo khen cậu giỏi, khuyên cậu xuống nhưng cậu còn muốn đứng thẳng trên xà như những bạn khác. Cậu cố gắng rồi đặt được hai khuỷu tay, hai đầu gối rồi hai bàn chân lên xà. Thế là, cậu đứng thẳng người lên, thở dốc, mặt rạng rỡ vẻ chiến thắng -Em có nhận xét gì về Nen-li qua giờ học thể dục? -Gv liên hệ, giáo dục -Đọc thầm lại toàn bài, trao đổi theo nhóm +Tìm thêm một tên thích hợp đặt cho câu chuyện? -Gv đọc lại đoạn 2, hướng dẫn hs đọc: Nen-li bắt đầu leo lên một cách rất chật vật. // Mặt ...
— Xem thêm —
Bình luận