Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Đại Dương

Lượt xem: 3311
Số trang: 52
Mã số: 135735
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 52
Sao chép
L I M Đ U
Nguyên v t li u và Công c d ng c là đ i t ng lao đ ng và là ph ng ượ ươ
ti n s n su t c a Công ty , vì v y hi u và qu n lý s d ng có hi u qu
chúng giúpcho Công ty ti t ki m đ c nhi u chi phí. M t khác qu n lýế ượ
nguyên v t li u còn giúp cho công ty s d ng nguyên v t li u t t trong thi
công và trong s n xu t b o đ m s n ph m mà công ty làm ra đúng tiêu
chu n ch t l ng, k thu t c a nhà ch công trình. Công c d ng c ượ
ph ng tiên tham gia vào quá trình t o ra s n ph m nó tác đ ng đ n ch tươ ế
l ng t t s u c a s n ph m, n u công c d ng c dùng trong s n xu tượ ế
thi công đ y đ và đ m b o tiêu chu n ch t l ng giúp ng i công nhân ượ ườ
nâng cao năng su t lao đ ng đ m b o đúng ti n đ yêu c u c a nhà qu n ế
lý.Trong nh ng năm g n đây do s bi n đ ng c a n n kinh t đ c bi t là ế ế
s bi n đ ng c a giá c th tr ng th ng là tăng cao không l ng. Vì ế ườ ườ ườ
v y mà chi phí v nguyên v t li u và công c d ng c tăng cao làm nh
h ng không nh t i ngu n v n l u đ ng c a Công ty vì v y vi c qu nưở ư
lý và h ch toán ch t ch nguyên v t li u và công c d ng c giúp cho
Công ty năng đ ng h n trong vi c gi m chi ơ
phí giá thành các h p đ ng , nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh.
Chuyên đ th c t p c a em t i công ty TNHH xây d ng Đ i D ng đ c ươ ượ
trình bày thành 4 ph n:
Ch ng Iươ : Ng ng v n đ lý lu n chung v k toán nguyên v t li u,công ế
c d ng c t i công ty TNHH xây d ng Đ i D ng ươ
Ch ng IIươ : T ng quan v công ty TNHH xây d ng Đ i D ng ươ
Ch ng IIIươ : Th c tr ng công tác h ch toán k toán nguyên v t li u,công ế
c d ng c t i công ty TNHH xây d ng Đ i D ng ươ
Ch ng IVươ : M t s nh n xét ki n ngh v công tác h ch toán k toán ế ế
nguyên v t li u,công c d ng c t i công ty TNHH xây d ng Đ i D ng ươ
Th i gian th c t p t i Công ty căn c vào lý thuy t v i s v n d ng ế
th c t t i Công ty TNHH xây d ng Đ i D ng em đã trình bày m t s ế ươ
ho t đ ng lao đ ng s n xu t và qu n lý t i Công ty. Nh ng do y u t ư ế
ch quan v nh n th c và cách nhìn nh n c a m t sinh viên th c t p vì
v y chuyên đ c a em s có nh ng thi u sót nh t đ nh v y em mong ế
mu n nh n đ c s ch b o c a th y cô h ng d n cùng các cô các chú ượ ướ
trong phòng k toán t i Công ty giúp bài vi t c a em đ c hoàn thi nế ế ượ
Em xin chân thành c m n ! ơ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
CH NG I: V N Đ LÝ LU N CHUNG V K TOÁNƯƠ
NGUYÊN V T LI U_CÔNG C D NG C
1.1.KHÁI NI M,Đ C ĐI M,YÊU C U QU N LÝ NVL_CCDC.
1.1.1.KHÁI NI M,Đ C ĐI M,YÊU C U QU N LÝ NVL
- Khái ni m : NVL là đ i t ng lao đ ng tham gia vào quá trình s n xu t ượ
kinh doanh đ ch t o ra s n ph m m i. ế
- Đ c đi m :
o Ch tham gia vào m t chu kì s n xu t và khi k t thúc m t chu ế
kì s n xu t thì hình d ng ban đ u c a nó b bi n đ i,giá tr ế
c a v t li u b d ch chuy n toàn b vào giá tr c a s n ph m
m i
o Chi phí NVL chi m t tr ng l n t 60-90% trong giá thành s nế
ph m m t trong ba y u t c a quá trình s n xu t kinh doanh ế
- Yêu c u qu n lý NVL :
o Ph i căn c vào ch ng t ,vào các lo i s sách chi ti t t các ế
th i đi m nh p,xu t,t n kho.
o Tăng c ng công tác đ i chi u ki m tra,xác đ nh s li u trênườ ế
s k toán và trên th c t nh m ngăn ch n các hi n t ng ế ế ượ
tiêu c c.
o Đ nh kỳ ph i ki m tra s t n kho trong các kho hàng,trong
phân x ng s n xu t nh m đi u ch nh k p th i tình hìnhưở
nh p xu t,đ cung c p NVL ngay khi c n.
1.1.2.KHÁI NI M,Đ C ĐI M,YÊU C U QU N LÝ CCDC .
- Khái ni m : CCDC là nh ng t li u lao đ ng không đ v giá tr và th i ư
gian s d ng quy đ nh cho tài s n c đ nh.
- Đ c đi m :
o CCDC tham gia vào nhi u chu kì s n xu t nh ng v n gi ư
hình thái v t ch t ban đ u
o Khi tham gia vào quá trình s n xu t,CCDC b hao mòn d n,giá
tr c a CCDC đ c d ch chuy n d n vào chi phí s n xu t ư
kinh doanh.Do đó c n phân b d n giá tr c a CCDC vào chi
phí s n xu t kinh doanh.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Yêu c u qu n lý CCDC:
o CCDC có nhi u th ,nhi u lo i trong kho hay đang dùng
các b ph n phân x ng,n u không theo dõi qu n lý ch t ưở ế
ch CCDC s gây th t thoát,lãng phí.CCDC dùng cho s n
xu t kinh doanh,cho thuê,…ph i đ c theo dõi c v hi n ượ
v t và giá tr trên s k toán chi ti t theo đ i t ng s d ng. ế ế ượ
o Đ t ch c t t vi c qu n lý CCDC c n ph i có kho đ b o
qu n các CCDC c n thi t đ cân,đo,đong,đ m đ c chính ế ế ư
xác.Xây d ng đ nh m c d tr cho t ng lo i CCDC trong kho
cho t ng m c t i đa và t i thi u đ đ m b o cho s n
xu t.Tránh tình tr ng th a thi u v t t xác đ nh rõ CCDC ế ư
trong các khâu thu mua,d tr và s d ng.
1.2. NHI M V K TOÁN NVL_CCDC
1.2.1.NHI M V K TOÁN NVL
T ch c ghi chép,ph n ánh t ng h p s li u v tình hình thu mua,v n
chuy n,b o qu n,nh p,xu t,t n kho NVL v s l ng,ch t l ng,ch ng ượ ượ
lo i,giá c ,th i h n nh m cung c p k p th i và đ y đ cho quá trình s n
xu t kinh doanh.
Áp d ng đúng đ n ph ng pháp h ch toán. ươ
Ki m tra vi c ch p hành ch đ b o qu n nh p xu t kho NVL các đ nh ế
m c tiêu hao.Áp d ng nh ng bi n pháp c th nh m theo dõi k p th i
bi n đ ng c a NVL trong kho đ doanh nghi p tránh b đ ng trong quáế
trình cung c p NVL cho s n xu t kinh doanh.
1.2.2.NHI M V K TOÁN CCDC .
Ph n ánh chính xác,trung th c tình hình CCDC hi n có và s bi n đ ng ế
tăng,gi m các lo i CCDC trong đ n v . ơ
Xu t dùng cho các đ i t ng s d ng đ có k ho ch phân b chi phí ượ ế
h p lý.
Th ng xuyên ki m tra vi c qu n lý và s d ng CCDC trong đ n vườ ơ
nh m kéo dài th i gian s d ng,ti t ki m chi phí và tránh m t mát. ế
1.3.PHÂN LO I NVL_CCDC
1.3.1.PHÂN LO I NVL
NVL chính: là nh ng lo i nguyên li u,v t li u khi tham gia vào quá
trình s n xu t,thì c u thành th c th ,v t ch t,th c th chính c a
s n ph m.NVL chính bao g m c nh ng bán thành ph m mua ngoài
v i
Tải xuống 5,000₫ (52 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-05 14:18:08
Báo cáo thực tập "kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Đại Dương"Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ là đối tượng lao động và là phương tiện sản suất của Công ty , vì vậy hiểu và quản lý sử dụng có hiệu quả chúng giúp cho Công ty tiết kiệm được nhiều chi phí. Báo cáo thực tập "kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Đại Dương"Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ là đối tượng lao động và là phương tiện sản suất của Công ty , vì vậy hiểu và quản lý sử dụng có hiệu quả chúng giúp cho Công ty tiết kiệm được nhiều chi phí. L I M Đ UỜ Ở Ầ Nguyên v t li u và Công c d ng c là đ i t ng lao đ ng và là ph ng ậ ệ ụ ụ ụ ố ượ ộ ươ ti n s n su t c a Công ty , vì v y hi u và qu n lý s d ng có hi u qu ệ ả ấ ủ ậ ể ả ử ụ ệ ả chúng giúpcho Công ty ti t ki m đ c nhi u chi phí. M t khác qu n lý ế ệ ượ ề ặ ả nguyên v t li u còn giúp cho công ty s d ng nguyên v t li u t t trong thi ậ ệ ử ụ ậ ệ ố công và trong s n xu t b o đ m s n ph m mà công ty làm ra đúng tiêu ả ấ ả ả ả ẩ chu n ch t l ng, k thu t c a nhà ch công trình. Công c d ng c là ẩ ấ ượ ỹ ậ ủ ủ ụ ụ ụ ph ng tiên tham gia vào quá trình t o ra s n ph m nó tác đ ng đ n ch t ươ ạ ả ẩ ộ ế ấ l ng t t s u c a s n ph m, n u công c d ng c dùng trong s n xu t ượ ố ấ ủ ả ẩ ế ụ ụ ụ ả ấ thi công đ y đ và đ m b o tiêu chu n ch t l ng giúp ng i công nhân ầ ủ ả ả ẩ ấ ượ ườ nâng cao năng su t lao đ ng đ m b o đúng ti n đ yêu c u c a nhà qu n ấ ộ ả ả ế ộ ầ ủ ả lý.Trong nh ng năm g n đây do s bi n đ ng c a n n kinh t đ c bi t là ữ ầ ự ế ộ ủ ề ế ặ ệ s bi n đ ng c a giá c th tr ng th ng là tăng cao không l ng. Vì ự ế ộ ủ ả ị ườ ườ ườ v y mà chi phí v nguyên v t li u và công c d ng c tăng cao làm nh ậ ề ậ ệ ụ ụ ụ ả h ng không nh t i ngu n v n l u đ ng c a Công ty vì v y vi c qu n ưở ỏ ớ ồ ố ư ộ ủ ậ ệ ả lý và h ch toán ch t ch nguyên v t li u và công c d ng c giúp cho ạ ặ ẽ ậ ệ ụ ụ ụ Công ty năng đ ng h n trong vi c gi m chi ộ ơ ệ ả phí giá thành các h p đ ng , nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh. ợ ồ ệ ả ả ấ Chuyên đ th c t p c a em t i công ty TNHH xây d ng Đ i D ng đ c ề ự ậ ủ ạ ự ạ ươ ượ trình bày thành 4 ph n: ầ Ch ng I ươ : Ng ng v n đ lý lu n chung v k toán nguyên v t li u,côngữ ấ ề ậ ề ế ậ ệ c d ng c t i công ty TNHH xây d ng Đ i D ng ụ ụ ụ ạ ự ạ ươ Ch ng II ươ : T ng quan v công ty TNHH xây d ng Đ i D ngổ ề ự ạ ươ Ch ng III ươ : Th c tr ng công tác h ch toán k toán nguyên v t li u,côngự ạ ạ ế ậ ệ c d ng c t i công ty TNHH xây d ng Đ i D ng ụ ụ ụ ạ ự ạ ươ Ch ng IV ươ : M t s nh n xét ki n ngh v công tác h ch toán k toánộ ố ậ ế ị ề ạ ế nguyên v t li u,công c d ng c t i công ty TNHH xây d ng Đ i D ng ậ ệ ụ ụ ụ ạ ự ạ ươ Th i gian th c t p t i Công ty căn c vào lý thuy t v i s v n d ng ờ ự ậ ạ ứ ế ớ ự ậ ụ th c t t i Công ty TNHH xây d ng Đ i D ng em đã trình bày m t s ự ế ạ ự ạ ươ ộ ố ho t đ ng lao đ ng s n xu t và qu n lý t i Công ty. Nh ng do y u t ạ ộ ộ ả ấ ả ạ ư ế ổ ch quan v nh n th c và cách nhìn nh n c a m t sinh viên th c t p vì ủ ề ậ ứ ậ ủ ộ ự ậ v y chuyên đ c a em s có nh ng thi u sót nh t đ nh v y em mong ậ ề ủ ẽ ...
— Xem thêm —
Bình luận