Nhúng
Toàn màn hình
/ 52
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (52 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-05 14:18:08
Báo cáo thực tập "kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Đại Dương"Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ là đối tượng lao động và là phương tiện sản suất của Công ty , vì vậy hiểu và quản lý sử dụng có hiệu quả chúng giúp cho Công ty tiết kiệm được nhiều chi phí. L I M Đ UỜ Ở Ầ Nguyên v t li u và Công c d ng c là đ i t ng lao đ ng và là ph ng ậ ệ ụ ụ ụ ố ượ ộ ươ ti n s n su t c a Công ty , vì v y hi u và qu n lý s d ng có hi u qu ệ ả ấ ủ ậ ể ả ử ụ ệ ả chúng giúpcho Công ty ti t ki m đ c nhi u chi phí. M t khác qu n lý ế ệ ượ ề ặ ả nguyên v t li u còn giúp cho công ty s d ng nguyên v t li u t t trong thi ậ ệ ử ụ ậ ệ ố công và trong s n xu t b o đ m s n ph m mà công ty làm ra đúng tiêu ả ấ ả ả ả ẩ chu n ch t l ng, k thu t c a nhà ch công trình. Công c d ng c là ẩ ấ ượ ỹ ậ ủ ủ ụ ụ ụ ph ng tiên tham gia vào quá trình t o ra s n ph m nó tác đ ng đ n ch t ươ ạ ả ẩ ộ ế ấ l ng t t s u c a s n ph m, n u công c d ng c dùng trong s n xu t ượ ố ấ ủ ả ẩ ế ụ ụ ụ ả ấ thi công đ y đ và đ m b o tiêu chu n ch t l ng giúp ng i công nhân ầ ủ ả ả ẩ ấ ượ ườ nâng cao năng su t lao đ ng đ m b o đúng ti n đ yêu c u c a nhà qu n ấ ộ ả ả ế ộ ầ ủ ả lý.Trong nh ng năm g n đây do s bi n đ ng c a n n kinh t đ c bi t là ữ ầ ự ế ộ ủ ề ế ặ ệ s bi n đ ng c a giá c th tr ng th ng là tăng cao không l ng. Vì ự ế ộ ủ ả ị ườ ườ ườ v y mà chi phí v nguyên v t li u và công c d ng c tăng cao làm nh ậ ề ậ ệ ụ ụ ụ ả h ng không nh t i ngu n v n l u đ ng c a Công ty vì v y vi c qu n ưở ỏ ớ ồ ố ư ộ ủ ậ ệ ả lý và h ch toán ch t ch nguyên v t li u và công c d ng c giúp cho ạ ặ ẽ ậ ệ ụ ụ ụ Công ty năng đ ng h n trong vi c gi m chi ộ ơ ệ ả phí giá thành các h p đ ng , nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh. ợ ồ ệ ả ả ấ Chuyên đ th c t p c a em t i công ty TNHH xây d ng Đ i D ng đ c ề ự ậ ủ ạ ự ạ ươ ượ trình bày thành 4 ph n: ầ Ch ng I ươ : Ng ng v n đ lý lu n chung v k toán nguyên v t li u,côngữ ấ ề ậ ề ế ậ ệ c d ng c t i công ty TNHH xây d ng Đ i D ng ụ ụ ụ ạ ự ạ ươ Ch ng II ươ : T ng quan v công ty TNHH xây d ng Đ i D ngổ ề ự ạ ươ Ch ng III ươ : Th c tr ng công tác h ch toán k toán nguyên v t li u,côngự ạ ạ ế ậ ệ c d ng c t i công ty TNHH xây d ng Đ i D ng ụ ụ ụ ạ ự ạ ươ Ch ng IV ươ : M t s nh n xét ki n ngh v công tác h ch toán k toánộ ố ậ ế ị ề ạ ế nguyên v t li u,công c d ng c t i công ty TNHH xây d ng Đ i D ng ậ ệ ụ ụ ụ ạ ự ạ ươ Th i gian th c t p t i Công ty căn c vào lý thuy t v i s v n d ng ờ ự ậ ạ ứ ế ớ ự ậ ụ th c t t i Công ty TNHH xây d ng Đ i D ng em đã trình bày m t s ự ế ạ ự ạ ươ ộ ố ho t đ ng lao đ ng s n xu t và qu n lý t i Công ty. Nh ng do y u t ạ ộ ộ ả ấ ả ạ ư ế ổ ch quan v nh n th c và cách nhìn nh n c a m t sinh viên th c t p vì ủ ề ậ ứ ậ ủ ộ ự ậ v y chuyên đ c a em s có nh ng thi u sót nh t đ nh v y em mong ậ ề ủ ẽ ...
— Xem thêm —
Bình luận