Tâm lý học đại cương 7pop.net

Lượt xem: 400
Số trang: 0
Mã số: 135142
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-05 07:57:25
I. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học 1. Tâm lý và tâm lý học Tâm lý: Là tất cả những hiện tƣợng tinh thần nảy sinh trong đầu óc con ngƣời, gắn liền và điều hành mọi hành động, hoạt động của con ngừơi. (Hiện tƣợng tâm lý là hiện tƣợng có cơ sở tự nhiên là hoạt động thần kinh và hoạt động nội tiết, đƣợc nảy sinh bằng hoạt động sống của từng ngƣời và gắn bó mật thiết với các quan hệ xã hội.) Tâm lý học: Là khoa học về các hiện tƣợng tâm lý. Nó nghiên cứu các quy luật nảy sinh vận hành và phát triển của các hiện tƣợng  tâm lý  trong hoạt động đa dạng diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi con ngƣời. 2. Lịch sử hình thành và phát triển tâm lý học 2.1. Quan niệm về tâm lý con người trong hệ tư tưởng triết học duy tâm - Theo các nhà duy tâm thì tâm lý con ngƣời là “ linh hồn”- do các lực lƣợng siêu nhiên nhƣ Thƣợng Đế, Trời, Phật tạo ra. “Linh hồn” là cái có trƣớc, thế giới vật chất là cái thứ hai, có sau. - Đại diện tiêu biểu: Platôn(427 – 347 trcn), Becơli (1685-1753), Hium. Platôn:    - Tâm hồn trí tuệ nằm ở đầu, chỉ có ở giai cấp chủ nô   - Tâm hồn dũng cảm nằm ở ngực và chỉ có ở tầng lớp quý tộc   - Tâm hồn khát vọng nằm ở bụng và chỉ có ở tầng lớp nô lệ  I. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học 1. Tâm lý và tâm lý học Tâm lý: Là tất cả những hiện tƣợng tinh thần nảy sinh trong đầu óc con ngƣời, gắn liền và điều hành mọi hành động, hoạt động của con ngừơi. (Hiện tƣợng tâm lý là hiện tƣợng có cơ sở tự nhiên là hoạt động thần kinh và hoạt động nội tiết, đƣợc nảy sinh bằng hoạt động sống của từng ngƣời và gắn bó mật thiết với các quan hệ xã hội.) Tâm lý học: Là khoa học về các hiện tƣợng tâm lý. Nó nghiên cứu các quy luật nảy sinh vận hành và phát triển của các hiện tƣợng  tâm lý  trong hoạt động đa dạng diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi con ngƣời. 2. Lịch sử hình thành và phát triển tâm lý học 2.1. Quan niệm về tâm lý con người trong hệ tư tưởng triết học duy tâm - Theo các nhà duy tâm thì tâm lý con ngƣời là “ linh hồn”- do các lực lƣợng siêu nhiên nhƣ Thƣợng Đế, Trời, Phật tạo ra. “Linh hồn” là cái có trƣớc, thế giới vật chất là cái thứ hai, có sau. - Đại diện tiêu biểu: Platôn(427 – 347 trcn), Becơli (1685-1753), Hium. Platôn:    - Tâm hồn trí tuệ nằm ở đầu, chỉ có ở giai cấp chủ nô   - Tâm hồn dũng cảm nằm ở ngực và chỉ có ở tầng lớp quý tộc   - Tâm hồn khát vọng nằm ở bụng và chỉ có ở tầng lớp nô lệ 
— Xem thêm —