Nhúng
Toàn màn hình
/ 72
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (72 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-24 09:32:32
1 SÁCH HƯỚNG D ẪN H ỌC T ẬP KINH T Ế CHÍNH TR Ị MÁC – LÊNIN (Dùng cho sinh viên h ệ đ ào t ạo đạ i h ọc t ừ xa) Lư u hành n ội b ộ HÀ NỘ I - 2005 ===== ===== HỌC VI ỆN CÔNG NGH Ệ B ƯU CHÍNH VI ỄN THÔNG HỌC VI ỆN CÔNG NGH Ệ B ƯU CHÍNH VI ỄN THÔNG SÁCH H ƯỚNG D ẪN H ỌC T ẬP KINH T Ế CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN Biên soạn : CN. NGUY ỄN QUANG H ẠNH TS. NGUY ỄN V ĂN L ỊCH Hi ệu đính: ThS. V Ũ TH Ị ĐẢ M Giới thi ệu môn họ c 1 0 GIỚI THI ỆU MÔN H ỌC 1. GI ỚI THIỆ U CHUNG: Kinh tế chính trị Mác Lê-nin là m ột trong các môn khoa h ọc góp ph ần đào t ạo nên nh ững con ng ười không ch ỉ có n ăng l ực chuyên môn nghiệ p vụ mà còn có phẩ m ch ất chính tr ị đạ o đứ c đáp ứng được đòi hỏ i của s ự nghi ệp công nghi ệp hoá, hi ện đạ i hoá đấ t nướ c theo định hướ ng xã hội ch ủ ngh ĩa. Nh ằm ph ục v ụ cho đối tượ ng sinh viên h ệ đ ào t ạo t ừ xa c ủa H ọc vi ện Công nghệ bưu chính vi ễn thông, vớ i đặ c điể m t ự học, t ự nghiên c ứu là chính, b ộ môn Mác Lê-nin t ổ ch ức biên soạ n Sách hướng dẫn học tập môn Kinh t ế chính trị Mác Lê-nin. Cu ốn sách được biên so ạn dự a trên Giáo trình Kinh t ế chính tr ị Mác Lê-nin (dành cho kh ối không chuyên kinh t ế - qu ản trị kinh doanh) c ủa H ội đồ ng TW ch ỉ đạ o biên so ạn giáo trình qu ốc gia các b ộ môn khoa họ c Mác Lê-nin và t ư tưởng H ồ Chí Minh. Ngoài ra có sử d ụng m ột số tài liệ u tham khả o của các tác gi ả đ ã đượ c nêu trong cu ối m ỗi ch ương. N ội dung ki ến thức cơ bản theo giáo trình chu ẩn đã nêu trên. Nh ưng để đ áp ứng yêu cầ u tự h ọc, t ự nghiên c ứu, cuốn sách có biên so ạn l ạ i nhằ m giúp ng ười học xác định rõ nh ững kiến th ức c ơ bản c ần nắ m vững và t ạo đ iề u ki ện ti ếp thu ki ến th ức thu ận l ợi h ơn. Kết c ấu c ủa sách g ồm 14 ch ương theo Giáo trình Kinh t ế chính tr ị Mác Lê-nin đ ã nêu trên. M ỗi ch ương đượ c biên so ạn l ại g ồm: Phầ n Gi ới thi ệu: Nêu m ục đích yêu c ầu c ần đạ t đượ c đối v ới ngườ i học sau khi nghiên c ứu mỗi chươ ng và nộ i dung khái quát c ủa ch ương, những vấ n đề chính s ẽ nghiên c ứu. Phần M ục đích, tóm t ắt: Tóm t ắt những ki ến thức cơ b ản, c ần thi ết c ần n ắm v ững trong t ừng chương. Phầ n Câu h ỏi và bài t ập: Các câu h ỏi để ki ểm tra, c ủng c ố ki ến thức. Cu ối cùng có thêm ph ần phụ lục H ướng dẫ n trả lời câu hỏ i để giúp ng ười học trong vi ệc làm bài c ủng c ố ki ến thức. Để nghiên c ứu môn học này một cách thuậ n lợi, điề u ki ện tiên quy ết là ng ười h ọc ph ải được trang b ị đầ y đủ, v ững vàng nh ững kiển thức củ a Triết h ọc Mác Lê- nin. Trong các sách tham khả o đặ c bi ệt không thể thiếu cu ốn T Ư B ẢN c ủa C. Mác và các Ngh ị quy ết c ủa Đả ng cộ ng sản Việt Nam (L ần thứ VI, VII, VIII, IX). Giới thi ệu môn họ c 2 2. MỤC Đ ÍCH MÔN H ỌC Cung cấp cho sinh viên m ột cách tươ ng đối có h ệ th ống, có ch ọn l ọc nh ững ki ến thức cơ b ản c ủa môn Kinh t ế chính tr ị Mác-Lênin. Ti ếp t ục b ồi d ưỡng thế giới quan, phươ ng pháp luận và tư duy kinh t ế, v ận d ụng các ki ến thức kinh t ế - chính trị vào việc phân tích các v ấn đề kinh t ế, xã h ội và th ực tiễn c ủa đấ t n ướ c. 3. PH ƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU MÔN H ỌC Để h ọc t ốt môn h ọc này, sinh viên cầ n lưu ý những vấ n đề sau : 1- Thu th ập đầy đủ các tài li ệu : ◊ Bài gi ảng: ...
— Xem thêm —
Bình luận