dia li dong thap

Số trang: 5
Mã số: 133923
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-23 06:00:48
I. MỤC TIÊU : *Sau bài học học sinh nắm được :             - Vị trí,giới hạn,diện tích tỉnh Đồng Tháp  .             - Nắm được các yếu tố về địa hình,đặc điểm tự nhiên,kinh tế,và các tiềm năng để phát triển của địa phương .             - Giáo dục lòng tự hào,ý thức rèn luyện để xây dựng quê hương giàu đẹp . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :             - Lược đồ tự nhiên Tỉnh Đồng tháp  .             - Một số tranh ảnh về cảnh vật và các hoạt động kinh tế văn hoá của địa phương .             - 4 bảng nhóm lớn cho hoạt động nhóm .             - Tư liệu về tỉnh Đồng Tháp  4 bộ : file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/OICE_42E9EFD9-B2ED-461F-8277-76ACEC4C22F9.0/msohtmlclip1/01/clip_image002.gifĐồng Tháp I . Vị trí , Địa lýĐồng Tháp là một tỉnh nằm ở miền Tây Nam Bộ, có nền nông nghiệp phát triển, là vựa lúa lớn thứ ba của Việt Nam, là tỉnh có chỉ số tăng trưởng GDP cao và chỉ số về cạnh tranh kinh tế đứng thứ 2 trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và thứ 5 cả nước trong năm 2008. Đồng Tháp là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong giới hạn 10°07’-10°58’ vĩ độ Bắc và 105°12’-105°56’ kinh độ Đông, phía bắc giáp tỉnh Prây Veng (Cam pu chia) trên chiều dài biên giới 47,8 km với 4 cửa khẩu: Thông Bình, Dinh Bà, Mỹ Cân và Thường Phước, phía nam giáp Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ, phía tây giáp An Giang, phía đông giáp Long An và Tiền Giang. Tỉnh lỵ của Đồng Tháp hiện nay là thành phố Cao Lãnh, cách thành phố Hồ Chí Minh 162 km. Đồng Tháp có hai đô thị loại III là thánh phố Cao Lãnh và thị xã Sa Đéc. Theo quy hoạch, thị xã Sa Đéc sẽ được nâng cấp lên thành phố vào năm 2010. Ti t ế Đ a lí đ a ph ng ị ị ươ BÀI : Đ NG THÁP QUÊ EM Ồ I. M C TIÊU Ụ : *Sau bài h c h c sinh n m đ c : ọ ọ ắ ượ - V trí,gi i h n,di n tích t nh Đ ng Tháp . ị ớ ạ ệ ỉ ồ - N m đ c các y u t v đ a hình,đ c đi m t nhiên,kinh t ,và các ti m năng đ phát ắ ượ ế ố ề ị ặ ể ự ế ề ể tri n c a đ a ph ng . ể ủ ị ươ - Giáo d c lòng t hào,ý th c rèn luy n đ xây d ng quê h ng giàu đ p . ụ ự ứ ệ ể ự ươ ẹ II. Đ DÙNG D Y H C : Ồ Ạ Ọ - L c đ t nhiên T nh Đ ng tháp . ượ ồ ự ỉ ồ - M t s tranh nh v c nh v t và các ho t đ ng kinh t văn hoá c a đ a ph ng . ộ ố ả ề ả ậ ạ ộ ế ủ ị ươ - 4 b ng nhóm l n cho ho t đ ng nhóm . ả ớ ạ ộ - T li u v t nh Đ ng Tháp 4 b : ư ệ ề ỉ ồ ộ Đ ng Tháp ồ I . V trí ị , Đ a lýị Đ ng Tháp ồ là m t t nh n m mi n ộ ỉ ằ ở ề Tây Nam Bộ , có n n ề nông nghi pệ phát tri n, là v a ể ự lúa l nớ th ba c a ứ ủ Vi t Namệ , là t nh có ch s tăng tr ng ỉ ỉ ố ưở GDP cao và ch s v c nh tranh kinh t đ ng th 2ỉ ố ề ạ ế ứ ứ trong khu v c ự Đ ng b ng sông C u Longồ ằ ử và th 5 c n c trong năm 2008.ứ ả ướ Đ ng Tháp là t nh thu c ồ ỉ ộ vùng đ ng b ng sông C u Longồ ằ ử , trong gi i h n 10°07’-10°58’ vĩ đ B cớ ạ ộ ắ và 105°12’-105°56’ kinh đ Đông, phía b c giáp t nh ộ ắ ỉ Prây Veng ( Cam pu chia ) trên chi u dài biên gi iề ớ 47,8 km v i 4 c a kh u: ớ ử ẩ Thông Bình , Dinh Bà , M Cânỹ và Th ng Ph cườ ướ , phía nam giáp Vĩnh Long và thành ph C n Th ố ầ ơ , phía tây giáp An Giang , phía đông giáp Long An và Ti n Giangề . T nh l c a Đ ngỉ ỵ ủ ồ Tháp hi n nay là thành ph ệ ố Cao Lãnh , cách thành ph H Chí Minhố ồ 162 km. Đ ng Tháp có hai đô th lo iồ ị ạ III là thánh ph Cao Lãnh và th xã ố ị Sa Đéc . Theo quy ho ch, th xã Sa Đéc s đ c nâng c p lên thànhạ ị ẽ ượ ấ ph vào năm 2010. ố II . Đ a hình ị Đ a hình Đ ng tháp t ng đ i b ng ph ng v i đ cao ph bi n 1-2 m so v i m t bi n. Dòng ị ồ ươ ố ằ ẳ ớ ộ ổ ế ớ ặ ể sông Ti n ề ch ...
— Xem thêm —
Từ khóa: đồng tháp
Bình luận