Bài tập môn Quản Trị học Đại cương

Lượt xem: 2398
Số trang: 5
Mã số: 132483
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Tài liệu đang chờ ban quản trị duyệt!
1
Bài tp
QUN TR HC ĐI CƯƠNG
Bài tp phn Lý thuyết quyết đnh
Bài 1
Trng thái t nhiên (TTTN)
Gii pháp
# 1 # 2
A 1 14
B 2 10
C 4 6
Gi s s liu trên th hin li nhun. Hãy thc hin các yêu cu dưi:
1.1. La chn gii pháp theo tiêu chí: Maximin, Maximax, Laplace.
1.2. Gi s xác sut xut hin ca TTTN 10,6; TTTN 2 là 0,4. La chn gii pháp theo
tiêu chí giá tr mong đi.
S dng nhng s liu tính toán đưc, hãy xác đnh EVPI.
1.3. La chn gii pháp theo tiêu chí Minimax Regret.
c đnh EVPI bng cách s dng bng Minimax Regret.
1.4. S dng phương pp phân tích đ nhy da trên đ th, xác đnh các khong xác sut
ca TTTN 2 mà ti đó các gii pháp là tt nht.
T nhng s liu va tính toán, xác đnh khong xác sut ca TTTN 1.
1.5. S dng phương pháp phân tích đ nhy, c đnh khong xác sut cho TTTN 1 vi
điu kin là: các kết qu ca TTTN 2 đưc v trên trc thng đng bên trái.
Bài 2. Gi s rng các s liu bài 1 th hin chi phí.
2.1. La chn gii pháp theo tiêu chí Maximin, Minimin, Laplace.
2.2. La chn theo tiêu chí Minimax Regret. S dng bng Minimax Regret đ nh EVPI
vi xác sut ca TTTN1 = 0,6.
2.3. Vi xác sut ca TTTN 1 = 0,6; la chn gii pháp theo tiêu chí chi phí mong đi nh
nht.
2.4. S dng phương pháp phân ch đ nhy, c đnh các khong xác sut ca TTTN 2
mà ti đó các gii pháp là tt nht.
2.5. T nhng s liu va tính toán, xác đnh khong xác sut cho TTTN 1.
Bài 3. Mt công ty d đnh y dng mt điu kin h tng (ĐKHT) cho mt sn phm
mi. Nếu xây ĐKHT nhnhu cu là thp, giá tr hin ti ròng thu đưc (NPV) đt đưc
là $ 400.000; còn nếu nhu cu cao, ng ty th m rng hoc gi nguyên, m rng
cho NPV = $ 450.000; còn nếu gi nguyên cho NPV = $ 50.000. Nếu xây ĐKHT ln và
nhu cu cao thì NPV = $ 800.000, còn nếu nhu cu là thp thì NPV = $ -10.000.
Biết rng xác sut nhu cu cao là 0,6; còn xác sut nhu cu thp là 0,4.
Hãy phân tích da trêny quyết đnh.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2
Bài 4. Quyn thuê đt ca mt doanh nghip sp hết hn. Doanh nghip đang la chn
gia vic thuê tiếp 10 năm na hoc chuyn đến mt mnh đt mi đang ch đưc phê
duyt. Nếu thuê tiếp li nhun s $ 500.000 trong trưng hp mnh đt đưc pduyt
và là $ 4.000.000 trong trưng hp mnh đt không đưc phê duyt.
Còn nếu chuyn đa đim mi, li nhun s là $ 5.000.000 trong trưng hp mnh đt
đưc phê duyt và $ 100.000 trong trưng hp mnh đt b hu b. Hãy ra quyết đnh theo
các tiêu chí: Maximin; Maximax; Laplace; Minimax Regret.
Bài 5. Vn s dng s liu ca bài 4.
5.1. Xác đnh khong c sut ca TTTN “đưc phê chun” cho các gii pháp.
5.2. Nếu xác sut ca TTTN “đưc phê chun” 35%, 65% gii pháp nào đưc la chn.
5.3. Gi s nhà qun lý tin tưng vào các giá tr cho đu bài trên ngoi tr giá tr $
4.000.000 gii pháp “thuê tiếp”. Nếu xác sut “đưc phê chun” 35%, xác đnh
khong kết qu đu ra ca gii pháp “thuê tiếp” trong điu kin “Hu b” đ gii pháp
đưc la chn vn gi nguyên như trưng hp trên.
Bài 6. Mt nhà qun lý đang la chn mt trong ba gii pháp A, B, C.
Trng thái t nhiên (TTTN)
Gii pháp
Nhu cu thp Nhu cu cao
A 10 90
B 70 20
C 60 50
a. Nếu các s liu trên là li nhun, y xác đnh khong xác sut ca TTTN “Nhu
cu thp mà trong đó các gii pháp là tt nht.
b. Nếu các s liu trên chi phí, y xác đnh khong xác sut ca TTTN “Nhu cu
cao” mà trong đó các gii pháp là tt nht.
Bài tp phn Hiu sut
Bài 1. Tính toán hiu sut đa nhân t theo tun cho các s liu dưi đây. Biết rng mt lao
đng làm vic 40 gi/ tun, chi ptr lương $12/ gi/ 1 lao đng. Chi phí hành chính =
1,5 ln chi phí lao đng. Chi phí nguyên vt liu là $6/1 đơn v. Giá bán $140/ 1sn phm.
Tun Sn phm đu ra S lao đng Nguyên liu
1 300 6 45
2 338 7 46
3 322 7 46
4 354 8 48
5 222 5 40
6 265 6 42
7 310 7 46
Bài 2. Mt phân ng d kiến mua y móc thiết b mi và th gim đưc s ng
lao đng. Trưc khi mua, phân ng s dng 5 lao đng, s ng y to ra 80 sn
phm/ gi; Chi phí lao đng là $10/gi/ngưi; Chi phí máyc là $40/ gi. Vi máy mi,
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3
phân ng th gim đi 1 lao đng; Chi phí máy mi tăng $10/ gi; Sn ng đu ra
tăng 4SP/ gi.
a. Tính hiu sut lao đng cho mi phương án
b. Tính hiu sut đa nhân t cho mi phương án.
c. Nếu hiu sut đa nhân t va nh đưc trên hiu sut toàn phn thì phương
án nào tt hơn, ti sao?
i tp phn Giá tr mong đi ca thông tin hoàn ho
1. Xác đnh giá tr mong đi ca thông tin hoàn ho (s liu th hin li nhun):
Trng thái t nhiên
Phương án
A (0,3) B (0,5) C (0,2)
1 20 10 10
2 15 10 0
3 10 20 30
2. Xác đnh giá tr mong đi ca thông tin hoàn ho (s liu th hin li nhun):
Trng thái t nhiên
Phương án
A (0,3) B (0,4) C (0,2) D (0,1)
1 20 10 10 0
2 15 10 0 40
3 10 20 30 30
Bài tp phn đ tin cy
Bài 1. Mt chiếc v tinh có đi sng tuân theo phân phi mũ vi trung bình là 10 năm. Xác
đnh đ tin cy:
- Sau 5 năm; 12 năm; 20 năm và 30 năm.
- Gia 5 năm và 12 năm
Bài 2. Mt chiếc lp có đi sng tuân theo phân phi chun vi trung bình 25.000 km, đ
lch chun là 2.000 km. Xác đnh:
- Đ tin cy ca lp trong khong t 23.000 km đến 27.000 km.
- Đ tin cy ca lp trong khong t 26.000 km đến 29.000 km.
Bài 3. Mt bnh vin có 3 chiếc chuông báo đng ho hon làm vic đc lp vi nhau, vi
đ tin cy ln lưt 0,95; 0,97; 0,99. Trong trưng hp ho hon, xác đnh đ
tin cy đ ít nht có mt chiếc chuông kêu.
Bài 4. Mt y tính bao gm 3 b phn vi đ tin cy ln t 0,97; 0,97; 0,99. Xác
đnh đ tin cy ca máy nếu:
a. Mt chiếc y tính ging y ht chiếc th nht đưc d phòng và t đng thay thế
khi chiếc th nht b hng.
b. Nếu chiếc y nh th hai phi đưc kích hot thông qua mt nút bm khi chiếc
th nht b hng và chiếc nút bm có đ tin cy là 0,98.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Tải xuống 5,000₫ (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-22 13:34:52
Bài tập  QUẢN TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG Bài tập phần Lý thuyết quyết định Bài 1 Trạng thái tự nhiên (TTTN)  Giải pháp \# 1 \# 2 A 1 14 B 2 10 C 4 6 Giả sử số liệu trên thể hiện lợi nhuận. Hãy thực hiện các yêu cầu dưới: 1.1. Lựa chọn giải pháp theo tiêu chí: Maximin, Maximax, Laplace. 1.2. Giả sử xác suất xuất hiện của TTTN 1 là 0,6; TTTN 2 là 0,4. Lựa chọn giải pháp theo tiêu chí giá trị mong đợi.  Sử dụng những số liệu tính toán được, hãy xác định EVPI. 1.3. Lựa chọn giải pháp theo tiêu chí Minimax Regret.  Xác định EVPI bằng cách sử dụng bảng Minimax Regret. 1.4. Sử dụng phương pháp phân tích độ nhạy dựa trên đồ thị, xác định các khoảng xác suất của TTTN 2 mà tại đó các giải pháp là tốt nhất.  Bài tập  QUẢN TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG Bài tập phần Lý thuyết quyết định Bài 1 Trạng thái tự nhiên (TTTN)  Giải pháp \# 1 \# 2 A 1 14 B 2 10 C 4 6 Giả sử số liệu trên thể hiện lợi nhuận. Hãy thực hiện các yêu cầu dưới: 1.1. Lựa chọn giải pháp theo tiêu chí: Maximin, Maximax, Laplace. 1.2. Giả sử xác suất xuất hiện của TTTN 1 là 0,6; TTTN 2 là 0,4. Lựa chọn giải pháp theo tiêu chí giá trị mong đợi.  Sử dụng những số liệu tính toán được, hãy xác định EVPI. 1.3. Lựa chọn giải pháp theo tiêu chí Minimax Regret.  Xác định EVPI bằng cách sử dụng bảng Minimax Regret. 1.4. Sử dụng phương pháp phân tích độ nhạy dựa trên đồ thị, xác định các khoảng xác suất của TTTN 2 mà tại đó các giải pháp là tốt nhất.  1 Bài tp QUN TR HC ÐI CÝÕNG Bài tp phn Lý thuyt quyt ðnh Bài 1 Tr ng thái t nhiên (TTTN) Gi i pháp # 1 # 2 A 1 14 B 2 10 C 4 6 Gi s s liu trên th hin li nhun. Hãy thc hin các yêu cu dýi: 1.1. La chn gii pháp theo tiêu chí: Maximin, Maximax, Laplace. 1.2. Gi s xác sut xut hin c a TTTN 1 là 0,6; TTTN 2 là 0,4. La chn gii pháp theo tiêu chí giá tr mong ð i. S dng nh ng s liu tính toán ðýc, hãy xác ð nh EVPI. 1.3. La chn gii pháp theo tiêu chí Minimax Regret. Xác ð nh EVPI b ng cách s dng bng Minimax Regret. 1.4. S d ng phýõng pháp phân tích ð nhy da trên ð th , xác ð nh các khong xác sut c a TTTN 2 mà ti ðó các gii pháp là tt nht. T nhng s liu va tính toán, xác ð nh khong xác sut c a TTTN 1. 1.5. S d ng phýõng pháp phân tích ð nhy, xác ð nh khong xác sut cho TTTN 1 vi ðiu kin là: các kt qu c a TTTN 2 ðý c v trên tr c thng ðng bên trái. Bài 2. Gi s r ng các s liu bài 1 th hin chi phí. 2.1. La chn gii pháp theo tiêu chí Maximin, Minimin, Laplace. 2.2. La chn theo tiêu chí Minimax Regret. S dng bng Minimax Regret ð tính EVPI v i xác sut ca TTTN1 = 0,6. 2.3. Vi xác sut c a TTTN 1 = 0,6; la chn gii pháp theo tiêu chí chi phí mong ð i nh nht. 2.4. S d ng phýõng pháp phân tích ð nhy, xác ð nh các khong xác sut c a TTTN 2 mà ti ðó các gii pháp là tt nht. 2.5. T nhng s liu va tính toán, xác ð nh khong xác sut cho TTTN 1. Bài 3. M t công ty d ð nh xây dng m t ðiu kin h tng (ÐKHT) cho m t sn phm mi. Nu xây ÐKHT nh và nhu cu là thp, giá tr hin ti ròng thu ðý c (NPV) ðt ðý c là $ 400.000; còn nu nhu cu là cao, công ty có th m r ng hoc gi nguyên, m r ng cho NPV = $ 450.000; còn nu gi ngu yên cho NPV = $ 50.000. Nu xây ÐKHT ln và nhu cu cao thì NPV = $ 800.000, còn nu nhu cu là thp thì NPV = $ -10.000. Bit rng xác sut nhu cu cao là 0,6; còn xác sut nhu cu thp là 0,4. Hãy phân tích da trên cây qu yt ð nh. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2 Bài 4. Quyn thuê ðt c a m t doanh nghip sp ht hn. Doanh nghip ðang la chn gia vic thuê tip 10 nãm na hoc chu yn ðn m t mnh ðt mi ðang ch ðý c phê duyt. Nu thuê tip l i nhu n s là $ 500.000 trong trýng h p mnh ðt ðý c phê duyt và là $ 4.000.000 trong trýng h p mnh ðt không ðý c phê duyt. Còn nu chu yn ð a ðim mi, l i nhu n s là $ 5.000.000 trong trýng h p mnh ðt ðý c phê du yt và $ 100.000 trong trýng h p mnh ðt b hu! b. Hãy ra qu yt ð nh theo các tiêu chí: Maximin; Maximax; Laplace; Minimax Regret. Bài 5. V"n s d ng s liu c a bài 4. 5.1. Xác ð nh khong xác sut c a TTTN “ðý c phê chun” cho các gii pháp. 5.2. Nu xác sut c a TTTN “ðý c phê chun” là 35%, 65% gii pháp nào ðý c la chn. 5.3. Gi s nhà qun lý tin týng vào các giá tr cho  ðu bài trên ngoi tr giá tr $ 4.000.000  gii pháp “thuê tip”. Nu xác sut “ðý c phê chun” là 35%, xác ð nh khong kt qu ðu ra c a gii pháp “thuê tip” trong ðiu kin “Hu! b” ð gii pháp ðý c ...
— Xem thêm —