kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ngôn ngữ pháp lý

Lượt xem: 542
Số trang: 8
Mã số: 132176
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
K thut son tho văn bn quy phm pháp lut
ngôn ng pháp
Các văn bn quy phm pháp lut cn ñược son tho vi mt ngôn ng có ñộ chính xác ti ña
nếu chưa th ñạt ñược gii hn tuyt ñối. Các văn bn pháp lut ñưc ban hành trước ñây mc
không ít nhng sai sót v k thut son tho, trong ñó có c cách din ñạt. Cũng không có ít các
ý kiến cho rng các nhà son tho văn bn pháp lut c làm phc tp ngôn ng pháp lý. Chính
vì vy, vic son tho văn bn pháp lut cn ñưc chú ý không ch vn ñề thm quyn, vn ñề
th tc ban hành mà c v k thut son tho. Ni dung ca văn bn s không th ñược chuyn
ti ñúng nếu cách th hin ca chúng không chính xác, không khoa hc. Các k năng dưới ñây
s giúp nhà son tho có nhng văn bn chun xác v ngôn ng và din ñạt.
4.1. S dng thi hin ti, quá kh và tương lai ñúng vi ni dung mà văn bn mun th hin
Các hành vi ca ch th pháp lut xy ra nhng thi ñim khác nhau. Các quy phm pháp
pháp lut phn ln ch áp dng ñối vi các hành vi xy ra sau khi quy phm pháp lut ñược ban
hành có hiu lc tr rt ít nhng quy phm có hiu lc hi t. Vì vy, khi din ñạt mt quy ñịnh
pháp lut thì cn chú ý ñến vic xác ñịnh thi ñim hành vi mà quy ñnh chúng ta cn son tho
s ñiu chnh. ðiu này ñưc thc hin mt cách chính xác nếu chúng ta s dng ñúng các thi
quá kh, hin ti, tương lai. Không ít các văn bn không chú ý ñến vn ñềy nên d dn ñến
s hiu sai và áp dng sai các quy ñịnh ñưc ban hành.
4.2. Bo ñảm ñộ chính xác cao nht v chính t và thut ng
Cách din ñạt mt quy phm pháp lut phi bo ñảm ñộ chính xác v chính t và thut ng. Sai
sót chính t có th x lý ñược d dàng bi ñội ngũ biên tp song, sai sót v thut ng thì ch
các nhà son tho mi khc phc ñược. Khi son tho văn bn, người son tho có nhng tư
tưởng riêng ca mình nên h biết nên dùng thut ng nào cho phù hp, phn ánh ñúng ni dung
các quy ñịnh cn son tho.
Mt s quy tc sau ñây cn ñược ñặc bit chú ý ñể cho văn bn son tho ñạt ñộ chính xác cao.
4.2.1. Trong văn bn pháp lut mc ñộ th hin tính nghiêm khc trong ñòi hi ca pháp lut ñối
vi ch th. Cn xác ñịnh mc ñộ ñòi hi ca pháp lut bng cách th hin nó trong din ñạt các
quy ñịnh pháp lut
- Khi nêu các gi ñịnh trong các quy phm pháp lut thì nên dùng các cm t th hin kh năng
ch không dùng các t hoc cm t biu ñạt mt s khng ñịnh tuyt ñối. Các t, ng thích hp
nht và ñược dùng ph biến nht là : Nếu, Khi, Trong trưng hp, Hoc, Hay v.v. Vic s dng
các t, ngy cũng cn phi linh hot ñể tránh lp li trong mt quy ñịnh.
- Khi quy ñịnh nhng x s mà ch th có nghĩa v phi thc hin hoc không ñưc thc hin
thì dùng: Phi, có nghĩa v, cm, không ñưc
- Khi quy ñịnh nhng x s mà ch th có th la chn thc hin hay không thc hin thì dùng:
Có quyn, ñưc, ñược phép
- Khi quy ñịnh nhng x s mà ch th có th la chn thc hin hay không thc hin song
pháp lut cn ñịnh hưng cho ch th thì dùng: nên, cn.
Tech24.vn
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
4.2.2. Tính ph biến ca thut ng pháp lý ñược dùng trong các văn bn pháp lut
ðây là mt ñòi h
i hết sc quan trng có kh năng ñảm bo tính chính xác, hiu qu ca văn bn
hay quy ñịnh cn son tho. Tính ph biến ca thut ng pháp lý ñòi hi:
a) Thut ng ñó phi là thut ng ñã ñược dùng trong các văn bn pháp lut hay ñược dùng ph
biến trong lut hc. Pháp lut ñược ban hành ñể cho toàn th xã hi hiu, tuân th hoc áp
dng. Vì vy, vic ngưi son tho dùng nhng thut ng mà mình mi sáng to ra, chưa tng
ñược s dng trong các văn bn pháp lut trước ñó hoc chưa ñưc công nhn rng rãi ñ
son
tho các quy ñịnh hay văn bn s không to ñược cách hiu thng nht cho nhng ngưi s
tuân th hay áp dng chúng. Chưa nói ñến các thut ng mi, ngay c thut ng c, mcñã
ñược dùng trong các văn bn, nếu s dng không chn lc thì cũng ñã gây nhiu khó khăn cho
vic hiu, tuân th và áp dng pháp lut. Phi cn mt thi gian dài h thng pháp lut nước ta
mi bt ñầu s dng li các thut ng c như cáo t, bãi ni, tng ñt .v.v. Mun s dng các
thut ng c hay thut ng mi sáng to thì ít nht phi to ñưc cách hiu thng nht v thut
ng ñó. Nếu không tuân th yêu cu này thì văn bn son tho s khó hiu, kñược áp dng
thng nht. Ví d, khái nim chng thư ñưc s dng trong Ngh ñịnh 17/HðBT ngày16/1/1990
là mt khái nim mi mà ngưi son tho ñưa ra. Khái nim này chưa có cách hiu thng nht.
Bn thân khái nim chng thư theo cách hiu trong tiếng Vit là văn bn xác nhn quyn tài sn
ñược s dng ch yếu trên th trường chng khoán. Bên cnh ñó trong h thng pháp lut
ca nước ta có khái nim công chng, chng thc, xác nhn. Ngh ñịnh 17/HðBT ngày
16/1/1990 quy ñịnh chng thư là s xác nhn vic các bên ñã ký kết bn hp ñồng ti mt cơ
quan công chng.
b) Khi pháp lut ñã có các thut ng pháp lý chính thc thì tuyt ñối phi s dng chúng. Nhiu
người khi son tho mt s văn bn hưng dn v các bin pháp bo ñảm hp ñồng vn dùng
khái nim ñ ñương, khế ưc trong lúc B lut dân snhiu văn bn hin hành khác ñã dùng
hp ñồng, thế chp.
c) Phi tuân th ni hàm ca khái nim cn s dng và ñặt chúng ñúng vào văn cnh ca quy
ñịnh cn son tho. Ví d người nước ngoàingười Vit Nam ñịnh cư nước ngoài không phi
là mt. Người nước ngoài là ngưi mang quc tch mt quc gia khác. Người Vit Nam có th
người nưc ngoài nếu h mang quc tch nước khác. Tuy nhiên, ngưi Vit Nam ñịnh cư
nước ngoài vn là ngưi Vit Nam nếu h không t b quc tch Vit Nam ñể gia nhp quc tch
nước khác. Chính vì vy, vic dùng khái nim người nước ngoài ñể ch c người Vit Nam ñịnh
cư nước ngoài là không chính xác và có th làm phát sinh nhiu vn ñề pháp lý phc tp.
ðim 5.5 ca Thông tư s 01-NH5/TT ngày 28/4/1995 là mt ví d cho vic dùng không ñúng
thut ng pháp lý.
"Văn phòng ñi din phi ñăng ký vi U ban nhân dân tnh, thành ph nơi ñóng tr s v s
ngi nc ngoài làm vic ti văn phòng ñại din (bao gm ngi nc ngoài và ngi Vit
Nam ñnh c nc ngoài) theo s lượng quy ñịnh ti Giy phép".
Thut ng pháp lý ý nghĩa rt ln ñối vi vic ñạt mc ñích và tính chính xác ca các quy ñịnh,
hay văn bn cn son tho. Vic la chn thut ng phi ñược người son tho cân nhc k
càng. Chng hn, không thng khái nim hu qu pháp ñể ch phí tn nguyên vt liu, tin
pht, tin bi thường thit hi; (ðiu 19 Pháp lnh Hp ñồng kinh tế). Hu qu pháp lý chính là
trách nhim, nghĩa v ca các bên ñối vi nhng phí tn, nhng thit hi ñó ch không phi bn
thân chúng. Chúng ch là nhng s kin thc tế xy ra.
4.2.3. Ch s dng tiếng Vit chun, không s dng phương ng
Bên cnh vic s dng chính xác các thut ng pháp lý, vic s dng chính xác ngôn ng din
ñạt khác cũng là mt yêu cu ñáng lưu ý. Người son tho văn bn phi da vào ti
ếng Vit chính
Tech24.vn
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
thng ñể son tho. Không nên thay "R trái" bng "quo trái". Khi son tho văn bn không
ñược s dng phương ng. Trong báo chí, văn hc vic s dng phương ng có th làm cho
tác phm sng hơn, gn vi cuc sng hơn song ñiu này li hoàn toàn không thích hp trong
văn pháp lý. Vic s dng phương ng không to ra ñược cách hiu thng nht các quy ñịnh
cn ban hành.
4.2.4. Khi chn và s dng các thut ng, k c thut ng pháp lý ln thut ng thông thưng,
người son tho nên ñt cho mình nhng câu hi mang tính k thut sau:
a) Các văn bn pháp lut, các bn án trưc ñây ñã s dng thut ngy chưa?
b) Các thut ngy hin nay có ñược tiếp tc s dng ph biến không?
c) Cách hiu các thut ngy có thng nht không?
d) Pháp lut hay thc tếyêu cu s dng các thut ngy theo mt ni dung thng nht
không? Các thut ng này có phi là mt dng phương ng không?
4.3. S dng ñúng k thut vin dn
Vin dn nhng quy ñịnh trong cùng văn bn hay t các văn bn khác ñể son tho văn bn là
vic làm cn thiết. ðây là mt trong nhng cách hiu qu ñưc dùng ñ loi b s chng chéo,
mâu thun gia các văn bn, các qui ñịnh, ñảm bo s thng nht ca pháp lut. Tuy nhiên, vic
s dng k thut vin dn không ñúng có th dn ti nhng hu qu không tt như vic áp dng
sai pháp lut, tình trng mt thi gian khi tìm kiếm quy phm ñược vin dn ñể áp dng. Mt
trong nhng yêu cu trước hết ca vin dn là phi ch rõ quy ñịnh ñược vin dn. Nếu ch vin
dn mt quy ñịnh mt văn bn khác thì ch rõ quy ñịnh ñó ch không nên vin dn ti toàn b
văn bn ñể cho nhng người mà văn bn ñó hưng ti phi t tìm kiếm. Cách vin dn sau ñây
trong B lut dân s (BLDS) có th ñược coi là mt ví d. ðiu 637 BLDS khi quy ñịnh v tha
kế quyn s dng ñất ñã vin dn ñến Phn V ca BLDS: "Vic tha kế quyn s dng ñất ñược
thc hin theo các qui ñịnh ca phn V B lut này". Phn V này gm 5 chương và 54 ñiu gm
các ñiu t 590 ñến 644. S chính xác và d áp dng hơn nếu ñiu 637 ch vin dn ñến ch
ương
VI phn V ca BLDS. Các chương còn li ca phn V BLDS không liên quan ñến vic tha kế
quyn s dng ñất.
Mt yêu cu khác ca vic vin dn là ñảm bo tính phù hp ca ñối tưng ñiu chnh ca quy
ñịnh vin dn và quy ñịnh ñược vin dn. Mt quy phm x pht hành chính không th vin dn
ñến mt hình pht quy ñịnh trong B lut hình s như là mt chế tài cho bn thân nó.
4.4. Dùng câu ngn vi trt t lôgic
Câu văn dài có thy s khó hiu và d mt ñi tính chính xác. Nhiu người cho rng pháp lut
nước ta thường hay ñược din ñạt dài dòng và khó hiu. ðiu nay là thc tế và có cơ s. Lý do
chính là nhiu văn bn dùng câu quá dài. Quy ñịnh sau ñây có th là mt ví d minh ho:
"ðối vi hàng hoá, dch v kinh doanh có ñiu kin, các t chc hoc cá nhân không ñược phép
kinh doanh mà kinh doanh, hoc ñược phép kinh doanh mà trong quá trình kinh doanh không
thường xuyên ñảm bo các ñiu kin qui ñịnh cho loi hàng hoá, dch v ñó, ñều coi là hành vi
kinh doanh trái phép, tu theo mc ñộ vi phm s b x lý hành chính hoc b truy cu trách
nhim hình s theo qui ñịnh ca pháp lut hin hành" (ðiu 15 Ngh ñịnh 36-CP ngày 5 tháng 1
năm 1995 ca Chính ph).
Câu văn này dài và khó, có nhiu ch trùng lp nhau có th tránh. Trước hết cn tránh cm t
Tech24.vn
Tải xuống 5,000₫ (8 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-21 17:20:22
Các văn bản quy phạm pháp luật cần được soạn thảo với một ngôn ngữ có độ chính xác tối đa nếu chưa thể đạt được giới hạn tuyệt đối. Các văn bản pháp luật được ban hành trước đây mắc không ít những sai sót về kỹ thuật soạn thảo, trong đó có cả cách diễn đạt. Cũng không có ít các ý kiến cho rằng các nhà soạn thảo văn bản pháp luật cố làm phức tạp ngôn ngữ pháp lý. Chính vì vậy, việc soạn thảo văn bản pháp luật cần được chú ý không chỉ ở vấn đề thẩm quyền, vấn đề thủ tục ban hành mà cả về kỹ thuật soạn thảo. Nội dung của văn bản sẽ không thể được chuyển tải đúng nếu cách thể hiện của chúng không chính xác, không khoa học. Các kỹ năng dưới đây sẽ giúp nhà soạn thảo có những văn bản chuẩn xác về ngôn ngữ và diễn đạt.
4.4. Dùng câu ngắn với trật tự lôgic
Câu văn dài có thể gây sự khó hiểu và dễ mất đi tính chính xác. Nhiều người cho rằng pháp luật nước ta thường hay được diễn đạt dài dòng và khó hiểu. Điều nay là thực tế và có cơ sở. Lý do chính là nhiều văn bản dùng câu quá dài. Quy định sau đây có thể là một ví dụ minh hoạ:
" Đối với hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, các tổ chức hoặc cá nhân không được phép kinh doanh mà kinh doanh, hoặc được phép kinh doanh mà trong quá trình kinh doanh không thường xuyên đảm bảo các điều kiện qui định cho loại hàng hoá, dịch vụ đó, đều coi là hành vi kinh doanh trái phép, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của pháp luật hiện hành " (Điều 15 Nghị định 36-CP ngày 5 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ) . Các văn bản quy phạm pháp luật cần được soạn thảo với một ngôn ngữ có độ chính xác tối đa nếu chưa thể đạt được giới hạn tuyệt đối. Các văn bản pháp luật được ban hành trước đây mắc không ít những sai sót về kỹ thuật soạn thảo, trong đó có cả cách diễn đạt. Cũng không có ít các ý kiến cho rằng các nhà soạn thảo văn bản pháp luật cố làm phức tạp ngôn ngữ pháp lý. Chính vì vậy, việc soạn thảo văn bản pháp luật cần được chú ý không chỉ ở vấn đề thẩm quyền, vấn đề thủ tục ban hành mà cả về kỹ thuật soạn thảo. Nội dung của văn bản sẽ không thể được chuyển tải đúng nếu cách thể hiện của chúng không chính xác, không khoa học. Các kỹ năng dưới đây sẽ giúp nhà soạn thảo có những văn bản chuẩn xác về ngôn ngữ và diễn đạt. 4.4. Dùng câu ngắn với trật tự lôgic Câu văn dài có thể gây sự khó hiểu và dễ mất đi tính chính xác. Nhiều người cho rằng pháp luật nước ta thường hay được diễn đạt dài dòng và khó hiểu. Điều nay là thực tế và có cơ sở. Lý do chính là nhiều văn bản dùng câu quá dài. Quy định sau đây có thể là một ví dụ minh hoạ: " Đối với hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, các tổ chức hoặc cá nhân không được phép kinh doanh mà kinh doanh, hoặc được phép kinh doanh mà trong quá trình kinh doanh không thường xuyên đảm bảo các điều kiện qui định cho loại hàng hoá, dịch vụ đó, đều coi là hành vi kinh doanh trái phép, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của pháp luật hiện hành " (Điều 15 Nghị định 36-CP ngày 5 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ) . K thu t so n th o v ăn b n quy ph � t � � � ăn b n quy ph � t c n ñư c son th o v i m � � ñ � i ñ a n u ch ưa th ñ t ñư c gi i h n tuy t ñ � ăn b � t ñư � ư c ñ� c � � k thu t so n th o, trong ñ� � n ñ t. C ũ� � n cho r � n th o v ăn b � t c � c t � � � y, vi c so n th o v ăn b � t c n ñư �  v n ñ th m quy n, v n ñ th t � v k thu t so n th o. N i dung c a v ăn b n s � ñư c chuy n t i ñ � � hi n c � � n ăng d ư i ñ � s � n th � ng v ăn b n chu � � � n ñ t. 4.1. S d ng th i hi n t � � ương lai ñ� i n � ăn b n mu n th hi n � a ch th � t x y ra nh ng th i ñ i � � � t ph n l n ch � ng ñ i v � y ra sau khi quy ph � t ñư c ban � u l c tr ! r� ng quy ph � u l c h "i t � y, khi di n ñ t m t quy ñ#nh � � � ñ n vi � ñ#nh th i ñ i � ñ#� n so n th o s ñ i u ch nh. ði � ñưc th c hi n m � � % d ng ñ� i � , hi n t i, t ươ � ăn b � ñ n v n ñ � d 'n ñ n s hi � � ñ#nh ñư � 4.2. B o ñ m ñ � t v � � t ng � n ñ t m t quy ph � t ph i b o ñ m ñ � � � t ng . Sai � � x %� ñư c d� i ñ i ng ũ� � thu t ng � � � n th o m i kh c ph c ñư c. Khi so n th o v ăn b n, ng ưi so n th � ng t ư t ư � � bi � t ng � p, ph � ñ� i dung � ñ#nh c n so n th o. M t s quy t c sau ñ� n ñư c ñ( c bi � ñ cho v ăn b n so n th o ñ t ñ � 4.2.1. Trong v ăn b � t m c ñ th hi � c trong ñ� i c � t ñ i v i ch th . C � ñnh m c ñ ñ � i c � t b � hi � n ñ � quy ñ� t � ñ# � � � m t ! th hi n kh n ăng ch � ! ho (c c m t ! bi u ñ t m t s kh )ng ñ#nh tuy t ñ � !, ng � p nh � ñư� * bi n nh � ...
— Xem thêm —
Từ khóa: soạnthảo
Bình luận