nặn củ cà rốt

Lượt xem: 5734
Số trang: 3
Mã số: 131799
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Giáo án t o hình
Ch đ : th c v t
Đ tài: n n c cà r t
Th i gian: 25-30 phút
Ng i so n và d y: Tr n Th Tâmườ
I. M c đích
1. Ki n th cế
Cung c p cho tr v bi u t ng c cà r t: dài, màu cam. ượ
Tr bi t cach n n c cà r t ế
Tr bi t m t s món ăn ch bi n t cà r t ế ế ế
2. kĩ năng
Rèn cho tr kĩ năng xoay tròn, lăn dài, n b t…
Tr bi t ch n màu đ t n n phù h p, có kĩ năng ph i màu đ p, h p lý. ế
Có kĩ năng g n dính.
II. chu n b
1. Chu n b c a cô
C cà r t đã n n s n
Đ t n n các màu, khay đ ng đ t n n, dao c t đ t, khay đ ng s n ph m.
Bàn gh cho tr ng iế
2. Chu n b c a tr
Đ t n n, khay đ ng đ t n n, dao c t đ t, khay đ ng s n ph m.
III. Ti n hành ế
N i dung Ho t đ ng c a cô Ho t đ ng c a tr
1. n
đ nh
tr t
t
Cô trò chuy n cùng tr v ch đi m và
t o tình hu ng:
_ Hôm nay trên đ ng đ n l p mình côườ ế
đã nghe th y ti ng khóc c a m t ai đó, ế
cô d ng l i và l ng rai nghe xem là c a
ai. Các con có bi t ai đang khóc không? ế
_Đó là b n th đ y các con !
_ Các con có bi t t i sao b n th l iế
khóc không?
_ B n th khóc là vì b n y m i tr ng
đ c m t v n cà r t v y mà đêm quaượ ườ
các b n chu t đã đ n nh tr m c a b n ế
th các con !
_ Cô đã nói v i b n th là đ ng khóc
Tr tr l i
Tr tr l i
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2. Ti nế
hành
_ Cô
h ngướ
d n tr
quan sát
m u
_ Cô n n
m u cho
tr quan
sát
_ Cô cho
tr th c
n a cô s giúp th tr ng l i các c
r t đó và h a s nh c l p mìh cùng cô
tr ng l i cà r t giúp b n y. Các con có
đ ng ý không?
_ đây cô có m t c cà r t, các con
quan sát và cho cô bi t c cà r t này coế
đ c đi m gì? ( có thân, lá và than màu
cam, lá màu xanh )
_ Bây gi các con cùng quan sát xem cô
n n c cà r t này nh th nào đ chúng ư ế
ta cùng n n th t nhi u c cà r t đ t ng
b n th nhé!
_ Cô l y mi ng đ t màu cam, cô xoay ế
tròn xu ng khay, cô năn đ u đ n khi ế
mi ng đ t này dài ra, ti p đ n cô s lănế ế ế
m t đ u c a mi ng đ t này đ cho nó ế
nh n m t đ u và t o thành thân c
r t. các con đã quan sát đ c ch a? ượ ư
_ Sau đó cô mi t cho thân c cà r t th tế
m n.
_ Các con th y c cà r t này còn thi u ế
cái gì n a nh ?
_ Bây gi cô s làm cu ng lá cho c
r t này nhé.
_ Cô s l y đ t màu xanh v a đ đ n
cu ng lá, co vê l i và đ t m t đ u vào
đ u to c a c cà r t và mi t th t đ u ế
tay. Cô đã có m t c cà r t nũa r i đ y.
_ Con nào gi i cho cô bi t đ n n đ c ế ượ
c cà r t này cô ph i làm nh ng gì nào?
_ Các con hãy cùng quan sát cô làm l i
m t l n n a và sau đó c l p s cùng
n n nh ng c r t th t đ p t ng b n
th các con nhé.
_ Cô đã chu n b cho các con khay đ t,
các con hãy l n l t l y đ t ra và n n ượ
nhé.
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
Tr quan sát và tr l i
Tr tr l i
Tr tr l i
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
hi n
_ Nh n
xét
3. K tế
thúc
Trong khi tr th c hi n thì cô quan sát,
h ng d n tr ch n màu, nh c tr lănướ
đ u tay và mi t cho m n. ế
Cô bao quát l p, không làm thay tr , tr
nào làm nhanh cô có th h ng d n tr ướ
làm thêm.
Cô cho tr tr ng bày s n ph m, cho tr ư
t nh n xét s n ph m c a mình và c a
b n, sau đó cô đ a ra nh n xét. ư
_ Cô h i tr : con thích s n ph m nào?
Vì sao con thích?...
_ Cô nh n xét 2-3 bài t t.
Cô khen tr , cho tr c t đ , v n đ ng
nh nhàng theo bài hát “ tr i n ng tr i
m a”ư
_ Cô và các con đã n n đ c r t nhi u ượ
c cà r t, chi u nay cô s g i t t c các
món quà này c a các con cho b n th .
ch c ch n b n th s r t vui.
_ Cô th y l p mình h c r t là gi i, cô
th ng cho c l p bài hát “ tr i n ngưở
tr i m a”. ư
_ Bây gi các con hãy nh nhàng c t đ
dùng vào cho cô nhé.
Tr th c hi n
Tr tr ng bày s n ph m ư
và nh n xét
Tải xuống 3₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-20 18:16:55
giáo án nặn củ cà rốt giáo án nặn củ cà rốt Giáo án t o hìnhạ Ch đ : th c v t ủ ề ự ậ Đ tài: n n c cà r t ề ặ ủ ố Th i gian: 25-30 phút ờ Ng i so n và d y: Tr n Th Tâm ườ ạ ạ ầ ị I. M c đích ụ 1. Ki n th c ế ứ Cung c p cho tr v bi u t ng c cà r t: dài, màu cam. ấ ẻ ề ể ượ ủ ố Tr bi t cach n n c cà r t ẻ ế ặ ủ ố Tr bi t m t s món ăn ch bi n t cà r t ẻ ế ộ ố ế ế ừ ố 2. kĩ năng Rèn cho tr kĩ năng xoay tròn, lăn dài, n b t… ẻ ấ ẹ Tr bi t ch n màu đ t n n phù h p, có kĩ năng ph i màu đ p, h p lý. ẻ ế ọ ấ ặ ợ ố ẹ ợ Có kĩ năng g n dính. ắ II. chu n b ẩ ị 1. Chu n b c a cô ẩ ị ủ C cà r t đã n n s n ủ ố ặ ẵ Đ t n n các màu, khay đ ng đ t n n, dao c t đ t, khay đ ng s n ph m. ấ ặ ự ấ ặ ắ ấ ự ả ẩ Bàn gh cho tr ng i ế ẻ ồ 2. Chu n b c a tr ẩ ị ủ ẻ Đ t n n, khay đ ng đ t n n, dao c t đ t, khay đ ng s n ph m. ấ ặ ự ấ ặ ắ ấ ự ả ẩ III. Ti n hành ế N i dung ộ Ho t đ ng c a côạ ộ ủ Ho t đ ng c a trạ ộ ủ ẻ 1. n Ổ đ nh ị tr t ậ t ự Cô trò chuy n cùng tr v ch đi m và ệ ẻ ề ủ ể t o tình hu ng: ạ ố _ Hôm nay trên đ ng đ n l p mình cô ườ ế ớ đã nghe th y ti ng khóc c a m t ai đó, ấ ế ủ ộ cô d ng l i và l ng rai nghe xem là c a ừ ạ ắ ủ ai. Các con có bi t ai đang khóc không? ế _Đó là b n th đ y các con ! ạ ỏ ấ ạ _ Các con có bi t t i sao b n th l i ế ạ ạ ỏ ạ khóc không? _ B n th khóc là vì b n y m i tr ng ạ ỏ ạ ấ ớ ồ đ c m t v n cà r t v y mà đêm qua ượ ộ ườ ố ậ các b n chu t đã đ n nh tr m c a b n ạ ộ ế ổ ộ ủ ạ th các con ! ỏ ạ _ Cô đã nói v i b n th là đ ng khóc ớ ạ ỏ ừ Tr tr l i ẻ ả ờ Tr tr l i ẻ ả ờ 2. Ti nế hành _ Cô h ng ướ d n tr ẫ ẻ quan sát m u ẫ _ Cô n n ặ m u cho ẫ tr quan ẻ sát _ Cô cho tr th c ẻ ự n a cô s giúp th tr ng l i các c cà ữ ẽ ỏ ồ ạ ủ r t đó và h a s nh c l p mìh cùng cô ố ứ ẽ ờ ả ớ tr ng l i cà r t giúp b n y. Các con có ồ ạ ố ạ ấ đ ng ý không? ồ _ đây cô có m t c cà r t, các con Ở ộ ủ ố quan sát và cho cô bi t c cà r t này co ế ủ ố đ c đi m gì? ( có thân, lá và than màu ặ ể cam, lá màu xanh ) _ Bây gi các con cùng quan sát xem cô ờ n n c cà r t này nh th nào đ chúng ặ ủ ố ư ế ể ta cùng n n th t nhi u c cà r t đ t ng ặ ậ ề ủ ố ể ặ b n th nhé! ạ ỏ _ Cô l y mi ng đ t màu cam, cô xoay ấ ế ấ tròn xu ng khay, cô năn đ u đ n khi ố ề ế mi ng đ t này dài ra, ti p đ n cô s lăn ế ấ ế ế ẽ m t đ u c a mi ng đ t này đ cho nó ộ ầ ủ ế ấ ể nh n m t đ u và t o thành thân c cà ọ ộ ầ ạ ủ r t. các con đã quan sát đ c ch a? ố ượ ư _ Sau đó cô mi t cho thân c cà r t th t ế ủ ố ậ m n. ị _ Các con th y c cà r t này còn thi u ấ ủ ố ế cái gì n a nh ? ữ ỉ _ Bây gi cô s làm cu ng lá cho c cà ờ ẽ ố ủ r t này nhé. ố _ Cô s l y đ t màu xanh v a đ đ n ẽ ấ ấ ừ ủ ể ặ cu ng lá, co vê l i và đ t m t đ u vào ố ạ ặ ộ ầ đ u to c a c cà r t và mi t th t ...
— Xem thêm —
Bình luận