Điều lệnh đội ngũ bài 1

Số trang: 13
Mã số: 131724
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 13
Sao chép
Phaàn moät: YÙ ÑÒNH HUAÁN LUYEÄN
I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CU
1. Muïc ñích
Huaán luyeän caùn boä chieán só bieát vaø laøm ñuùng ñoäng taùc
nghieâm, nghæ, quay taïi choå laøm cô sôû cho hoïc taäp caùc
ñoäng taùc ñoäi nguõ khaùc, ñoàng thôøi vaän duïng thöôøng xuyeân
trong vieäc reøn luyeän tö theá taùc phong quaân nhaân trong hoïc taäp,
coâng taùc, sinh hoaït haèng ngaøy.
2. Yeâu cu
- Taäp trung tö töôûng, chuù yù nghe giaûng, quan saùt ñoäng taùc
maãu.
- Naém chaéc noäi dung, hieåu roõ yù nghóa cuûa ñoäng taùc, thöïc
hieän ñoäng taùc phaûi ñuùng, maïnh, döùt khoaùt.
- Chaáp haønh nghieâm kyû luaät treân thao tröôøng vaø nhöõng
quy ñònh trong hoïc taäp.
- Cuoái khoa muïc kieåm tra ñaùnh giaù keát quaû phaán ñaáu 100%
ñaït yeâu caàu trong ñoù coù 70-80% khaù gioûi ñôi vò phaán ñaáu ñaït
khaù trôû leân.
II. NOÄI DUNG
- Ñoäng taùc nghieâm, nghæ.
- Ñoäng taùc quay taïi ch.
III. THÔØI GIAN
1. Thôøi gian chuaån huaán luyeän
- Thôøi gian thoâng qua giaùo aùn: Ngaøy
thaùng naêm 2012
- Thôøi gian thuïc luyeän: Ngaøy thaùng
naêm 2012
- Thôøi gian hoaøn thaønh coâng taùc chuaån bò: Ngaøy
thaùng naêm 2012
2. Thôøi gian thöïc haønh huaán luyeän
- Thôøi gian leân lôùp: 00.20
- Thôøi gian luyeän taäp: 01.30
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Thôøi gian kieåm tra keát thuùc huaán luyeän: 00.10
IV. TOÅ CHÖÙC - PHÖÔNG PHAÙP
1. Toå cùc
Laáy ñoäi hình trung ñoäi ñeå leân lôùp, luyeän taäp theo ñoäi hình
cuûa töøng tieåu ñoäi, caù nhaân trong ñoäi hình cuûa töøng tieåu ñoäi
luyeän taäp, tieåu ñoäi tröôûng duy trì tieåu ñoäi cuûa mình, trung ñoäi
tröôûng duy trì chung.
2. Phöông phaùp:
a. Chuaån huaán luyeän:
- Nghieân cöùu taøi lieäu, soaïn thaûo giaùo aùn, thoâng qua vaø
thuïc luyeän giaùo aùn.
- Boài döôõng caùn boä tieåu ñoäi tröôûng vaø ñoäi maãu veà ñoäng
taùc vaø phöông phaùp duy trì luyeän taäp.
b. Tïc haønh huaán luyeän:
* Ñoái vôùi ngöôøi daïy: Giaûng giaûi keát hôïp vôùi phaân tích, laøm
ñoäng taùc maãu theo 3 böôùc.
- Böôùc 1 laøm nhanh ñoäng taùc.
- Böôùc 2 laøm chaäm phaân tích ñoäng taùc.
- Böôùc 3 laøm toång hôïp ñoäng taùc
* Ñoái vôùi ngöôøi hoïc chuù yù quan saùt ñoäng taùc maãu ñeå luyeän
taäp naém chaéc noäi dung
V. ÑÒA ÑIEÅM
- Boài döôõng caùn boä: Baõi taäp ñieàu leänh cuûa ñôn vò
- Chuaån bò ñoäi maãu: Baõi taäp ñieàu leänh cuûa ñôn vò
- Leân lôùp: Baõi taäp ñieàu leänh cuûa ñôn vò
- Luyeän taäp: Baõi taäp ñieàu leänh cuûa ñôn vò
VI. BAÛO ÑAÛM
1. Caùn boä Huaán luyeän: Coù giaùo aùn, bieân soaïn theo taøi
lieäu huaán luyeän ÑLÑN naêm 2009, höôùng daãn laøm giaùo aùn vaø
pheâ duyeät giaùo aùn huaán luyeän quaân söï BTTM xuaát baûn naêm
2002, taäp huaán quaân khu naêm 2007.
2. Phân ñoäi: Mang maëc ñuùng qui ñònh.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3. Sinh hoaït vaø hoaït ñoäng thao tröôøng: Baûng coå
ñoäng, baùo, t ch c trò ch i quân s ơ .
Phaàn hai: THÖÏC HAØNH HUAÁN LUYEÄN
I. ÑOÄNG TAÙC NGHIEÂM, NGHÆ
1. Ñoäng taùc nghieâm
YÙ nghóa: Ñeå reøn luyeän cho quaân nhaân coù taùc phong
nghieâm tuùc, tö theá huøng maïnh, khaån tröông v ñöùc tính bình tónh
nhaãn naïi, ñoàng thôøi reøn luyeän yù thöùc toå chöùc, kyû luaät, thoáng
nhaát vaø taäp trung, saün saøng nhaän meänh leänh.
Ñöùng nghieâm l ñoäng taùc cô baûn cuûa quaân nhaân, laøm cô
sôû cho moïi ñoäng taùc khaùc.
Khaåu leänh: “NGHIEÂM khoâng coù döï leänh.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-20 15:02:54
đây là 1 giáo án huấn luyện Điều lệnh đội ngũ hoàn chỉnh năm 2012 Pha n mot: Y N H H U A N L UY E N I. M U C C H YEU CAU 1. M u c ch Huaán luyeän caùn boä chieán só bieát vaø laøm ñuùng ñoäng taùc   “ ngh ie m, ngh, quay ta i cho å ”   laøm   cô  sôû  cho   hoïc   taäp   caùc   ñ oäng   taùc  ñoäi   nguõ  khaùc,  ñoàng   thôøi   vaän   duïng   thöôøng   xuyeân   trong  vie äc  reøn  luyeän  tö theá taùc  phong  quaân  nhaân  trong  hoïc  taäp,   co âng taùc, sinh hoaït haèng ngaøy. 2. Yeu cau ­ Ta äp  trung  tö töôûng,  chuù yù nghe  giaûng,  quan  saùt  ñoäng  taùc   ma ãu.        ­ Na ém chaéc noäi dung, hieåu roõ yù nghóa cuûa ñoäng taùc, thöïc   hie än ñoäng taùc phaûi ñuùng, maïnh, döùt khoaùt.         ­   Cha áp   haønh   nghieâm   kyû  luaät   treân   thao   tröôøng   vaø   nhöõng   quy  ñònh trong hoïc taäp.        ­ Cuo ái khoa muïc kieåm tra ñaùnh giaù keát quaû phaán ñaáu 100%   ñ aït   yeâu   caàu   trong  ñoù  coù  70­80%   khaù  gioûi  ñôi   vò  phaán  ñaáu  ñaït   kha ù trôû leân. I I . NO I DU N G           ­  Ñoäng taùc nghieâm, nghæ. ­  Ñoäng taùc quay taïi ch ổ . I I I . T H I G I A N 1. Thi gian chua n b hua n luye n                 ­ Th ôøi gian thoâng qua giaùo aùn:                                                      Ngaøy   tha ùng      naêm 2012                ­ Th ôøi gian thuïc luyeän:                            Ngaøy     thaùng   na êm 2012 ­   Th ôøi   gian   hoaøn   thaønh   coâng   taùc   chuaån   bò:                 Ngaøy   tha ùng      naêm 2012 2. Thi gian thc hanh hua n luye n ­ Th ôøi gian leân lôùp:      00.20                                 ­ Th ôøi gian luyeän taäp:  01.30                                  ­ Thôøi gian kieåm tra  keát thuùc huaán luyeän: 00.10 I V. TO CH C - P H N G PHA P   1. To chc La áy  ñoäi  hình  trung  ñoäi  ñeå leân  lôùp,  luyeän  taäp  theo  ñoäi  hình   cu ûa   töøng   tieåu  ñoäi,   caù  nhaân   trong  ñoäi   hình   cuûa   töøng   tieåu  ñoäi   luye än   taäp,   tieåu  ñoäi   tröôûng   duy   trì  tieåu  ñoäi   cuûa   mình,   trung  ñoäi   tr öôûng duy trì chung. 2. Phng pha p: a. Chu a n b hu a n l uyen: ­     Nghie ân   cöùu   taøi   lieäu,   soaïn   thaûo   giaùo   aùn,   thoâng   qua   vaø   thu ïc luyeän giaùo aùn. ­ Bo ài döôõng caùn boä tieåu ñoäi tröôûng vaø ñoäi maãu veà ñoäng   ta ùc vaø phöông phaùp duy trì luyeän taäp.      b. Th c hanh hu a n l uyen: *  Ñoái vôùi ngöôøi daïy: Giaûng giaûi keát hôïp vôùi phaân tích, laøm   ñ oäng taùc maãu theo 3 böôùc.  ­ B öôùc 1 laøm nhanh ñoäng taùc. ­ B öôùc 2 laøm chaäm phaân tích ñoäng taùc. ­ B öôùc 3 laøm toång hôïp ñoäng taùc *   Ñoái   vôùi   ngöôøi   hoïc   chuù  yù  quan   saùt  ñoäng   taùc   maãu  ñeå  luyeän   ta äp naém chaéc noäi dung V. A I E M ­ Bo ài döôõng caùn boä: Baõi taäp ñieàu leänh cuûa ñôn vò  ­ Chua ån bò ñoäi maãu: Baõi taäp ñieàu leänh cuûa ñôn vò ­ Le ân lôùp: Baõi taäp ñieàu leänh  cuûa ñôn vò ­ Luye än taäp: Baõi taäp ñieàu leänh  cuûa ñôn vò V I. BAO A M 1. Can bo H u a n luye n:  Co ù giaùo aùn, bieân soaïn theo taøi   lie äu  huaán  luyeän  ÑLÑN    naêm  2009,  höôùng  daãn  laøm  giaùo  aùn  vaø   phe â  duyeät   giaùo   aùn   huaán   luyeän   quaân   söï  BTTM   xuaát   baûn   naêm   2002, ta äp huaán quaân khu naêm 2007. 2. Phân oi: Mang ma ëc ñuùng qui ñònh. 3. Sinh hoa t va hoa t ong thao t rng: Baûng   coå   ñ oäng, baùo,  t ch c trò ch i quân sổ ứ ơ ự . Pha n hai: T H C HA N H H U A N L U Y E N   I. ONG TAC NG H I E M , NG H 1. ong tac ngh ie m Y ngha :   Ñeå  reøn   luyeän   cho   quaân   nhaân   coù  taùc   phong   nghie âm tuùc, tö theá huøng maïnh, khaån tröông vaø ñöùc tính bình tónh   nha ãn naïi, ñoàng thôøi reøn luyeän yù thöùc toå chöùc, kyû luaät, thoáng   nha át vaø taäp trung, saün saøng nhaän meänh leänh. Ñöù ng nghieâm laø ñoäng taùc cô baûn cuûa quaân nhaân, laøm cô   s ôû cho moïi ñoäng taùc khaùc. Kha åu leänh: “NGHIEÂM” khoâng coù döï leänh. Khi   nghe   döùt  ñoäng   leänh:   “NGHIEÂM”,   hai   goùt   chaân   daët   saùt   nhau, na èm treân moät ñöôøng ngang thaúng,  hai baøn chaân môû roäng   45 0   (t ính   töø   meùp   trong   hai   baøn   chaân   baèng   2/3   baøn   chaân  ñaët   ngang),   hai   ñaàu   goái   thaúng,   söùc   naëng   toaøn   thaân   doàn   vaøo   hai   baøn  cha ân,  ngöïc  nôû,  buïng  hôi  thoùt  laïi,  hai  vai  thaêng  baèng,  hai  tay   buo âng   thaúng,   naêm   ngoùn   tay   kheùp   laïi   vaø   cong   töï  nhieân,  ñaàu   ngo ùn   tay   caùi  ñaët   vaøo   giöõa  ñoát   thöù  nhaát   vaø  ñoát   thöù  hai   cuûa   ngo ùn   tay   troû,  ñaàu   ngoùn   tay   giöõa  ñaët  ñuùng   vaøo  ñöôøng   chæ   qua àn,  ñaàu   ngay,   mieäng   ngaäm,   caèm   hôi   thu   veà  sau,   maét   nhìn   tha úng. Nhng iem ca n chu y - Ngi khong ong ay, khong lech vai. - Mat nhn thang, net mat ti vui, nghiem tuc. 2. ong tac ngh Y ngha :   Ñeå  quaân   nhaân   khi  ñöùng   trong  ñoäi   hình  ñôõ  moûi   vaø  gi öõ ñöôïc  tö theá,  haøng  nguõ nghieâm  chænh  vaø  taäp  trung  söùc   chu ù yù. Kha åu leänh: “NGHÆ” khoâng coù döï leänh. Khi   nghe   d öùt  ñoäng   leänh   “NGHÆ”,  ñaàu   goái   traùi   hôi   chuøng   s öùc  naëng  toaøn  thaân  doàn   vaøo   chaân  phaûi,  thaân  treân  vaø   hai  tay   va ãn   nhö  khi  ñöùng   nghieâm,   khi   moûi   trôû  veà  tö  theá  nghieâm   roài   chuye ån sang ñaàu goái phaûi hôi chuøng. ­  Ñoäng  taùc nghæ hai chaân  môû roäng  baèng  vai:  aùp  duïng  ñoái   v ôùi   thuûy   thuû  khi  ñöùng   treân   taøu   vaø  ñoái   vôùi   taát   caû  caùc   quaân   nha ân  khi  taäp  theå duïc  theå thao.  Khi  nghe  döùt  ñoäng  leänh  “NGHÆ”,   cha ân   traùi  ñöa   sang   beân   traùi   moät   böôùc   roäng   baèng   vai   (tính   töø   me ùp   ngoaøi   cuûa   hai   goùt   chaân),   ...
— Xem thêm —
Từ khóa: đlđn qđndvn
Bình luận