Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-20 08:21:22
1 L i nói đ uờ ầ B t c ai, b t c dân t c nào, và b t c qu c gia nào đ u mong ấ ứ ấ ứ ộ ấ ứ ố ề mu n là dân t c mình, qu c gia mình đ c đ c l p, đ t n c đ c th ng ố ộ ố ượ ộ ậ ấ ướ ượ ố nh t, nhân dân đ c t do, có c m ăn, áo m c,đ c đi h c. Đ t n c ta ấ ượ ự ơ ặ ượ ọ ấ ướ cũng v y, cũng đã tr i qua nhi u thăng tr m trong l ch s . Bi t bao l n b ậ ả ề ầ ị ử ế ầ ị xâm l c, đô h ,s nghèo đói, d t nát. Tr i qua nhi u bi n c trong l ch ượ ộ ự ố ả ề ế ố ị s nh v y m i th y càng th m thía câu ử ư ậ ớ ấ ấ “ không có gì quý h n đ c l p,ơ ộ ậ t do” ự mà Bác H đã t ng nóiồ ừ Là sinh viên còn ng i trên gh nhà tr ng, chúng tôi đã đ c nghe ồ ế ườ ượ câu nói y c a ng i t khi còn là h c sinh ti u h c. Nh ng đ n bây gi ấ ủ ườ ừ ọ ể ọ ư ế ờ chúng tôi m i có d p ng i l i đ bàn lu n,đ tìm hi u v câu nói b t h ớ ị ồ ạ ể ậ ể ể ề ấ ủ y-câu nói ấ “không có gì quý h n đ c l p t do”ơ ộ ậ ự 1 Tóm t t n i dung ắ ộ 1. Gi i thi u hoàn c nh ra đ i câu nói c a H Chí Minh ớ ệ ả ờ ủ ồ 2. Bàn lu n v câu nói ậ ề 2.1 Th nào là đ c l p, t do? ế ộ ậ ự 2.2 Giá tr c a đ c l p, t do ị ủ ộ ậ ự 2.3 M r ng v n đ ở ộ ấ ề 3. K t lu n ế ậ 2 N i dungộ 1. Hoàn c nh ra đ i câu nói ả ờ " Tôi ch có m t s ham mu n, ham mu n t t b c, là làm sao cho ỉ ộ ự ố ố ộ ậ n c ta đ c hoàn toàn đ c l p, dân ta đ c hoàn toàn t do, đ ng bào ướ ượ ộ ậ ượ ự ồ ai cũng có c m ăn áo m c, ai cũng đ c h c hành". ơ ặ ượ ọ “ Ham mu nố ” đó không ch c a Ng i mà đó là ỉ ủ ườ “ ham mu nố ” c a m i ng i dân, c a củ ỗ ườ ủ ả m t dân t c b m t đ c l p, m t t do. Năm 1966, khi đ qu c M điên ộ ộ ị ấ ộ ậ ấ ự ế ố ỹ cu ng m r ng chi n tranh phá ho i ra mi n B c, Ch t ch H Chí Minh ồ ở ộ ế ạ ề ắ ủ ị ồ đã kh ng đ nh l i m t l n n a “ ẳ ị ạ ộ ầ ữ không có gì quý h n đ c l p, t doơ ộ ậ ự ”,câu nói tuy ng n g n nh ng mang ý nghĩa thiêng liêng. Nó t o nên s c m nh ắ ọ ư ạ ứ ạ và quy t tâm chi n đ u cho quân và dân ta. Toàn văn câu nói đ c vi t l i ế ế ấ ượ ế ạ nh sau: “ ư Chi n tranh có th kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm ho c lâu h nế ể ặ ơ n a. Hà N i, H i Phòng và m t s thành ph xí nghi p có th b tàn phá, ữ ộ ả ộ ố ố ệ ể ị song nhân dân Vi t Nam quy t không s . Không có gì quý h n đ c l p t ệ ế ợ ơ ộ ậ ự do. Đ n ngày th ng l i, nhân dân ta s xây d ng l i đ t n c ta đàng ế ắ ợ ẽ ự ạ ấ ướ hoàng h n, to đ p h n”. ơ ẹ ơ 2.Bình lu n v câu nói c a Bác ậ ề ủ 2.1 Th nào là đ c l p, t do ? ế ộ ậ ự “ Đ c l p” đây là đ c l p c a m t qu c gia. ...
— Xem thêm —
Bình luận