bai tap ve ankin

Số trang: 25
Mã số: 131534
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 25
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-19 15:01:21
bai tap ankin Giáo khoa hóa hu c Biên son: Võ H ng Thái 1 V. ANKIN (ALKYNE, ALCYNE, AlCIN, DÃY NG NG AXETILEN) V.1. nh ngh a Ankin là m t lo i hi rocacbon mà trong phân t có ch a m t liên k t ba, m ch h . V.2. Công th c t ng quát C nH 2n – 2 (n 2) V.3. Cách c tên (Danh pháp) - Ank an Ankin (Có thêm s ch v trí c a liên k t ba, t gi a ho c phía sau ho c phía tr ưc, ư c ánh s nh . M ch chính là mch cacbon có ch a liên k t ba C C , dài nh t và mang nhi u nhóm th h n) - c tên các g c hi rocacbon liên k t vào cacbon mang n i ba, r i thêm ch “axetilen” (Coi các g c hi rocacbon liên k t vào cacbon mang n i ba nh ư là các nhóm th th H c a axetilen, acetilen) Thí d : CH CHEtin Axetilen (C 2H2) CH 3C CHPropin Metylaxetilen (C 3H4) CH 3C C CH3 1 2 3 4 But-2-in Butin-2 2-Butin Ñimetylaxetilen (C 4H6) CH C CH CH3 CH3 123 4 3-Metylbut-1-in Isopropylaxetilen (C 5H8) CH 3CH2CH CH 3 C C CH3 1 2 3 4 5 6 4-Metylhex-2-in Sec-butylmetylaxetilen (C 7H12) CH 3CH2CH2C C CH 3 CH2 CH CH CH 3 CH3 1 2 3 4 56 3,5-Ñimetyl-3-propylhex-1-in (C 11H20) CH 3C C CH2CH3 1 2 3 4 5 Pent-2-in; Pentin-2; 2-Pentin Etylmetylaxetilen (C 5H8) CH 3CH CH 3 C C CH CH 2CH3 CH CH3 CH312 3 4 5 6 7 5-Etyl-2,6-ñimetylhept-3-in (C 11H20) Giáo khoa hóa hu c Biên son: Võ H ng Thái 2 V.4. Tính ch t hóa h c V.4.1. Ph n ng cháy C nH 2n – 2 + (3n – 1)/2 O 2 0t nCO 2 + (n – 1)H 2O 1 mol n mol (n –1) mol Ankin cháy t o s mol H 2O < s mol CO 2 hay th tích h i n ưc nh h n so v i khí cacbonic ( o trong cùng i u ki n v nhi t và áp su t) V.4.2. Ph n ng c ng hi ro (Ph n ng hi ro-hóa) ankin c ng hi ro (H 2) ph i c n dùng ch t xúc tác thích h p [Ni (Niken, Nickel) hay Pt (B ch kim, Platin)] và un nóng. Ankin c ng H 2 t o anken, r i ankan. C nH 2n – 2 ...
— Xem thêm —
Từ khóa: bài tập
Bình luận