bai tap ve ankin

Số trang: 25
Mã số: 131534
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 25
Sao chép
Giáo khoa hóa hu cơ Biên son: Võ Hng Thái
1
V. ANKIN (ALKYNE, ALCYNE, AlCIN,
DÃY ĐNG ĐẲNG AXETILEN)
V.1. Định nghĩa
Ankin là mt loi hiđrocacbon mà trong phân t có cha mt liên kết ba, mch h.
V.2. Công thc tng quát
C
n
H
2n – 2
(n 2)
V.3. Cách đọc tên (Danh pháp)
- Ankan Ankin (thêm s ch v trí ca liên kết ba, đặt gia hoc phía sau
hoc phía trước, được đánh s nh. Mch chính mch cacbon
cha liên kết ba C
C, dài nht mang nhiu nhóm thế
hơn)
- Đọc tên các gc hiđrocacbon liên kết vào cacbon mang ni ba, ri thêm ch
“axetilen” (Coi các gc hiđrocacbon liên kết vào cacbon mang ni ba như là các
nhóm thế thế H ca axetilen, acetilen)
Thí d:
CH CH
Etin
Axetilen
(C
2
H
2
)
CH
3
C CH
Propin
Metylaxetilen(C
3
H
4
)
CH
3
C C CH
3
1
2
3 4
But-2-in
Butin-2
2-Butin
Ñimetylaxetilen
(C
4
H
6
)
CH C CH
CH
3
CH
3
1
2
3
4
3-Metylbut-1-in
Isopropylaxetilen
(C
5
H
8
)
CH
3
CH
2
CH
CH
3
C C CH
3
1
2
3
456
4-Metylhex-2-in
Sec-butylmetylaxetilen
(C
7
H
12
)
CH
3
CH
2
CH
2
C
C
CH
3
CH
2
CH
CH CH
3
CH
3
1
2
3
4
5
6
3,5-Ñimetyl-3-propylhex-1-in
(C
11
H
20
)
CH
3
C C CH
2
CH
3
1
2 3 4
5
Pent-2-in; Pentin-2; 2-Pentin
Etylmetylaxetilen
(C
5
H
8
)
CH
3
CH
CH
3
C C CH
CH
2
CH
3
CH CH
3
CH
3
1
2 3
4
5
6
7
5-Etyl-2,6-ñimetylhept-3-in
(C
11
H
20
)
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Giáo khoa hóa hu cơ Biên son: Võ Hng Thái
2
V.4. Tính cht hóa hc
V.4.1. Phn ng cháy
C
n
H
2n – 2
+ (3n – 1)/2 O
2
0
t
nCO
2
+ (n – 1)H
2
O
1 mol n mol (n –1) mol
Ankin cháy to s mol H
2
O < s mol CO
2
hay th tích hơi nước nh hơn so vi
khí cacbonic (đo trong cùng điu kin v nhit độ và áp sut)
V.4.2. Phn ng cng hiđro (Phn ng hiđro-hóa)
Để ankin cng hiđro (H
2
) phi cn dùng cht xúc tác thích hp [Ni (Niken,
Nickel) hay Pt (Bch kim, Platin)] đun nóng. Ankin cng H
2
to anken, ri
ankan.
C
n
H
2n – 2
+ H
2
0
,)( tPtNi
C
n
H
2n
Ankin Hiđro Anken (Olefin)
C
n
H
2n
+ H
2
0
,)( tPtNi
C
n
H
2n + 2
Anken Hiđro Ankan (Parafin)
Khi có H
2
dư hay va đủ và phn ng hoàn toàn (hay hiu sut 100%) thì ankin mi phn
ng hết để to ankan.
C
n
H
2n – 2
+ 2H
2
0
,)( tPtNi
C
n
H
2n + 2
Ankin Hiđro Ankan
(1 mol) (2 mol)
R-CC-R’ + H
2
0
,)( tPtNi
R-CH=CH-R’
Ankin Hiđro Anken
R-CH=CH-R’ + H
2
0
,)( tPtNi
R-CH
2
-CH
2
-R’
Anken Ankan
Khi H
2
dư (hay va đủ) phn ng hoàn toàn (phn ng hiu sut 100%, phn ng
kết thúc, phn ng xong), thì:
R-CC-R’ + 2H
2
0
,)( tPtNi
R-CH
2
-CH
2
-R’
Ankin Hiđro Ankan (Parafin)
Thí d:
CHCH + H
2
0
,)( tPtNi
CH
2
=CH
2
Axetilen (Etin) Hiđro Etilen (Eten)
CH
2
=CH
2
+ H
2
0
,)( tPtNi
CH
3
-CH
3
Etilen Etan
Nếu H
2
dư (hay va đủ) phn ng hoàn toàn thì axetilen phn ng hết to ra
etan:
CHCH + 2H
2
0
,)( tPtNi
CH
3
-CH
3
(C
2
H
2
) (C
2
H
6
)
Axetilen Hiđro Etan
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Giáo khoa hóa hu cơ Biên son: Võ Hng Thái
3
CH
3
-CCH + H
2
0
,)( tPtNi
CH
3
-CH=CH
2
(Propen; Propilen)
CH
3
-CH=CH
2
+ H
2
0
,)( tPtNi
CH
3
-CH
2
-CH
3
(Propan)
Nếu phn ng hoàn toàn và có H
2
dư hay va đủ thì propin phn ng hết để to propan.
CH
3
-CCH + 2H
2
0
,)( tPtNi
CH
3
-CH
2
-CH
3
(C
3
H
4
) (C
3
H
8
)
Propin (Metylaxetilen) Hiđro Propan
Lưu ý
L.1. Phn ng cng hiđro (H
2
) vào ankin thường xy ra không hoàn toàn. Sau phn
ng, th thu được ankan, anken ln ankin H
2
. Ch khi nào gi thiết cho có H
2
dư hay va đủ phn ng hoàn toàn (hiu sut 100%, phn ng xong, phn ng
kết thúc), thì tt c lượng ankin có lúc đầu mi phn ng hết để to ankan.
L.2. Mun phn ng ankin cng H
2
to ra ch yếu anken thì ta dùng H
2
không dư
dùng cht xúc tác Pd/PbCO
3
(cht xúc tác palađi, paladium, trên cht mang chì
cacbonat, hay palađi trên cht mang BaSO
4
), đun nóng.
R-CC-R’ + H
2
0
3
,/ tPbCOPd
R-CH=CH-R’
Ankin Hiđro Anken (Olefin)
(1 mol) (1 mol)
Thí d:
CHCH + H
2
0
3
,/ tPbCOPd
CH
2
=CH
2
(C
2
H
2
) (C
2
H
4
)
Axetilen Hiđro Etilen
Bài tp 35
Hn hp khí A gm axetilen hiđro th tích 3,52 lít ( 27,3°C; 106,4 cmHg) được
cho vào mt nh kín cha mt ít bt Ni làm xúc tác. Đun nóng bình mt thi gian,
thu được hn hp khí B.
a. Hn hp B có th gm các cht nào?
b. T khi ca hn hp A so vi heli bng 2. Tính khi lượng hn hp B.
c. Trong hn hp B trên có cha 0,01 mol mt cht mà khi đốt cháy to s mol nước
nh hơn s mol CO
2
; 0,9 gam mt cht khi đốt cháy to s mol nước ln hơn
CO
2
. Tính phn trăm th tích mi khí trong hn hp B hiu sut phn ng
axetilen cng hiđro.
(C = 12 ; H = 1 ; He = 4)
ĐS: 1,6 gam 23,08% C
2
H
6
; 7,69% C
2
H
4
; 7,69% C
2
H
2
; 61,54% H
2
HS 80%
Bài tp 35’
Hn hp khí X gm metyl axetilen hiđro. Cho 2,464 lít hn hp X (đo 27,3°C; 1,4
atm) vào mt bình kín có cha mt ít bt Niken làm xúc tác. Đun nóng bình mt thi
gian, thu được hn hp khí Y.
a. Hn hp Y có th gm các cht nào?
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-19 15:01:21
bai tap ankin Giáo khoa hóa hu c Biên son: Võ H ng Thái 1 V. ANKIN (ALKYNE, ALCYNE, AlCIN, DÃY NG NG AXETILEN) V.1. nh ngh a Ankin là m t lo i hi rocacbon mà trong phân t có ch a m t liên k t ba, m ch h . V.2. Công th c t ng quát C nH 2n – 2 (n 2) V.3. Cách c tên (Danh pháp) - Ank an Ankin (Có thêm s ch v trí c a liên k t ba, t gi a ho c phía sau ho c phía tr ưc, ư c ánh s nh . M ch chính là mch cacbon có ch a liên k t ba C C , dài nh t và mang nhi u nhóm th h n) - c tên các g c hi rocacbon liên k t vào cacbon mang n i ba, r i thêm ch “axetilen” (Coi các g c hi rocacbon liên k t vào cacbon mang n i ba nh ư là các nhóm th th H c a axetilen, acetilen) Thí d : CH CHEtin Axetilen (C 2H2) CH 3C CHPropin Metylaxetilen (C 3H4) CH 3C C CH3 1 2 3 4 But-2-in Butin-2 2-Butin Ñimetylaxetilen (C 4H6) CH C CH CH3 CH3 123 4 3-Metylbut-1-in Isopropylaxetilen (C 5H8) CH 3CH2CH CH 3 C C CH3 1 2 3 4 5 6 4-Metylhex-2-in Sec-butylmetylaxetilen (C 7H12) CH 3CH2CH2C C CH 3 CH2 CH CH CH 3 CH3 1 2 3 4 56 3,5-Ñimetyl-3-propylhex-1-in (C 11H20) CH 3C C CH2CH3 1 2 3 4 5 Pent-2-in; Pentin-2; 2-Pentin Etylmetylaxetilen (C 5H8) CH 3CH CH 3 C C CH CH 2CH3 CH CH3 CH312 3 4 5 6 7 5-Etyl-2,6-ñimetylhept-3-in (C 11H20) Giáo khoa hóa hu c Biên son: Võ H ng Thái 2 V.4. Tính ch t hóa h c V.4.1. Ph n ng cháy C nH 2n – 2 + (3n – 1)/2 O 2 0t nCO 2 + (n – 1)H 2O 1 mol n mol (n –1) mol Ankin cháy t o s mol H 2O < s mol CO 2 hay th tích h i n ưc nh h n so v i khí cacbonic ( o trong cùng i u ki n v nhi t và áp su t) V.4.2. Ph n ng c ng hi ro (Ph n ng hi ro-hóa) ankin c ng hi ro (H 2) ph i c n dùng ch t xúc tác thích h p [Ni (Niken, Nickel) hay Pt (B ch kim, Platin)] và un nóng. Ankin c ng H 2 t o anken, r i ankan. C nH 2n – 2 ...
— Xem thêm —
Từ khóa: bài tập
Bình luận