Bộ giáo án tổng hợp các môn học lớp 4 (khoa học tuần 22)Bộ giáo án tổng hợp các môn học lớp 4

Lượt xem: 263
Số trang: 10
Mã số: 131129
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 10
Sao chép
Tröôøng Tieåu Hcnh Tröôøng
KHOA HOÏC
Bi 43 :M THANH TRONG CUOÄC SOÁNG
I. MUÏC TIEÂU
Sau baøi hoïc, HS coù theå:
Neâu ñöôïc vai troø cuûa aâm thanh trong ñôøi soáng (giao tieáp vôùi nhau qua
noùi, haùt, nghe ; duøng ñeå laøm tín hieäu (tieáng troáng, tieáng coøi xe…).
Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc ghi laïi ñöôïc aâm thanh.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
Hình veõ trang 84, 85 SGK.
Chuaån bò theo nhoùm :
- 5 chai hoaëc coác gioáng nhau ; tranh aûnh veà vai troø cuûa aâm thanh thanh
trong cuoäc soáng; tranh aûnh veà caùc loaïi aâm thanh khaùc nhau.
- Moät soá ñóa, baêng caùt- xeùt.
Chuaån bò chung: Ñaøi caùt-xeùt vaø baêng ñeå ghi.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YU
1. Kûi ñoäng (1’)
2. Kim tra baøi cuõ (4’)
GV goïi 2 HS laøm baøi taäp 2, 3 / 54 VBT Khoa hoïc.
GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
3. Baøiùi (30’)
Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc
Hoaït ñoäng 1 : TÌM HIEÅU VAI
TR CUÛA AÂM THANH TRONG
CUOÄC SOÁNG
Mc tieâu :
Neâu ñöôïc vai tr cuûa aâm thanh
trong ñôøi soáng (giao tieáp vôùi nhau
qua noùi, haùt, nghe ; duøng ñeå laøm
tín hieäu (tieáng troáng, tieáng coøi xe)
Giaùo aùn khoa hoïc Nguyeãn T Muoän
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tröôøng Tieåu Hcnh Tröôøng
…).
Caùch tieán haønh :
Böôùc 1 :
- Yeâu caàu HS quan saùt caùc hình
trang 86 SGK, ghi laïi vai tr cuûa aâm
thanh. Boå sung theâm nhöõng vai troø
khaùc maø HS bieát.
- HS quan saùt caùc hình trang 86 SGK,
ghi laïi vai tr cuûa aâm thanh. Boå
sung theâm nhöõng vai troø khaùc m
HS bieát.
Böôùc 2 :
- Goïi HS trình baøy. - Ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy keát
quaû tröôùc lôùp.
Hoaït ñoäng 2 : THÖÏC HAØNH
CAÙC CAÙCH PHT RA
M THANH
Muïc tieâu:
Giuùp HS dieãn taû thaùi ñoä tröôùc theá
giôùi xung quanh. Phaùt trieån kó naêng
ñaùnh gía.
Caùch tieán haønh :
- GV hoûi: Keå ra nhöõng aâm thanh
maø baïn thích?
- Laøm vieäc caù nhaân.
- GV ghi leân baûng thaønh 2 coät thích ;
khoâng thích. GV yeâu caàu caùc em
neâu lí do thích hoaëc khoâng thích.
- HS neâu leân yù kieán cuûa mình vaø
neâu lí do thích hoaëc khoâng thích.
Hoaït ñoäng 3 : TÌM HIEÅU ÍCH
LÔÏI CUÛA VIEÄC GHI
LAÏI ÑÖÔÏC M THANH
Muïc tieâu:
Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc ghi laïi
ñöôïc aâm thanh. Hieåu ñöôïc yù nghóa
cuûa nghiieân cwus khoa hoïc vaø coù
thaùi ñoä traân troïng.
Caùch tieán haønh :
Giaùo aùn khoa hoïc Nguyn T Muoän
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tröôøng Tieåu Hcnh Tröôøng
Böôùc 1 :
- GV ñaët vaán ñeà: Caùc em thích nghe
baøi haùt naøo? Do ai trình
baøy? GV baät cho HS nghe
baøi haùt ñoù.
- Moät soá HS traû lôøi.
- GV hoûi: Neâu cc ích lôïi cuûa vieäc
ghi li ñöôïc aâm thanh?
- HS laøm vieäc theo nhoùm.
Böôùc 2 : Thaûo luaän chung caû lôùp.
Böôùc 3 :
- GV cho HS thaûo luaän chung veà
caùch ghi laïi aâm thanh hieän
nay.
- HS thaûo luaän chung veà caùch ghi laïi
aâm thanh hieän nay.
- GV cho moät, hai HS leân noùi, haùt.
Ghi aâm vaøo baêng sau ñoù
phaùt laïi.
- Moät, hai HS leân noùi, haùt.
Hoaït ñoäng 4 : TROØ CI LM
NHAÏC CUÏ
Mc tieâu:
Nhaän bieát ñöôïc aâm thanh coù theå
nghe cao, thaáp (boàng, traàm) khaùc
nhau.
Caùch tieán haønh :
Giaùo aùn khoa hoïc Nguyeãn T Muoän
Tải xuống 5,000₫ (10 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-18 07:16:00
I. MỤC TIÊU   Sau bài học, HS có thể:· Nêu được vai trò của âm thanh trong đời sống (giao tiếp với nhau qua nói, hát, nghe ; dùng để làm tín hiệu (tiếng trống, tiếng còi xe…).· Nêu được ích lợi của việc ghi lại được âm thanh. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC· Hình vẽ trang 84, 85 SGK.· Chuẩn bị theo nhóm : - 5 chai hoặc cốc giống nhau ; tranh ảnh về vai trò của âm thanh thanh trong cuộc sống; tranh ảnh về các loại âm thanh khác nhau.- Một số đĩa, băng cát- xét.· Chuẩn bị chung: Đài cát-xét và băng để ghi.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU1. Khởi động (1)   2. Kiểm tra bài cũ (4)· GV gọi 2 HS làm bài tập 2, 3 / 54 VBT Khoa học. · GV nhận xét, ghi điểm.  I. MỤC TIÊU   Sau bài học, HS có thể:· Nêu được vai trò của âm thanh trong đời sống (giao tiếp với nhau qua nói, hát, nghe ; dùng để làm tín hiệu (tiếng trống, tiếng còi xe…).· Nêu được ích lợi của việc ghi lại được âm thanh. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC· Hình vẽ trang 84, 85 SGK.· Chuẩn bị theo nhóm : - 5 chai hoặc cốc giống nhau ; tranh ảnh về vai trò của âm thanh thanh trong cuộc sống; tranh ảnh về các loại âm thanh khác nhau.- Một số đĩa, băng cát- xét.· Chuẩn bị chung: Đài cát-xét và băng để ghi.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU1. Khởi động (1)   2. Kiểm tra bài cũ (4)· GV gọi 2 HS làm bài tập 2, 3 / 54 VBT Khoa học. · GV nhận xét, ghi điểm.  T rng T ieu Hoc Vnh T rng KHOA HO C Bai 43 : AM T H A N H T RO N G CUOC SONG I. M U C T I E U    Sau baøi hoïc, HS coù theå: Ne âu ñöôïc vai troø cuûa aâm thanh trong ñôøi soáng (giao tieáp vôùi nhau qua   no ùi, haùt, nghe ; duøng ñeå laøm tín hieäu (tieáng troáng, tieáng coøi xe…). Ne âu ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc ghi laïi ñöôïc aâm thanh.  I I . O DU N G DA Y HO C H ình veõ trang 84, 85 SGK. Chua ån bò theo nhoùm :  ­ 5 chai hoa ëc coác gioáng nhau ; tranh aûnh veà vai troø cuûa aâm thanh thanh   trong cuo äc soáng; tranh aûnh veà caùc loaïi aâm thanh khaùc nhau. ­  Mo ät soá ñóa, baêng caùt­ xeùt. Chua ån bò chung: Ñaøi caùt­xeùt vaø baêng ñeå ghi. I I I . HOA T ONG DA Y HO C CH U YEU 1. Khi ong (1)    2. Kiem t ra bai cu (4) GV go ïi 2 HS laøm baøi taäp 2, 3 / 54 VBT Khoa hoïc.  GV nha än xeùt, ghi ñieåm. 3. Bai mi (30)    Hoa t ong da y Hoa t ong hoc Hoa t ong 1 : T M H I E U VA I TRO CUA AM T HA N H TRO NG CUOC SONG  Muc tieu : Ne âu  ñöôïc   vai   troø   cuûa   aâm   thanh   trong   ñôøi   soáng   (giao   tieáp   vôùi   nhau   qua   no ùi,   haùt,   nghe   ;   duøng  ñeå  laøm   t ín   hieäu   (tieáng   troáng,   tieáng   coøi   xe) Gia o an khoa hoc Nguyen Th Muon T rng T ieu Hoc Vnh T rng …).  Cach tien hanh :   Bc 1 : ­   Yeâu   caàu   HS   quan   saùt   caùc   hình   trang   86  SGK,   ghi   la ïi   vai  troø   cuûa  aâm   thanh.   Bo å sung   theâm     nhöõng  vai   troø   kha ùc maø HS bieát. ­ HS  quan  sa ùt  caùc  hình  trang  86  SGK,   ghi   la ïi   vai   troø   cuûa   aâm   thanh.   Boå   sung  the âm    nhöõng  vai   troø  khaùc  maø   HS bie át. Bc 2 : ­ Go ïi HS trình baøy. ­ Ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy keát   qua û tröôùc lôùp. Hoa t ong 2 : T H C HA N H CAC CAC H PHA T RA AM T HA N H  Muc tieu: Giu ùp  HS dieãn  taû thaùi  ñoä tröôùc  theá   gi ôùi   xung   quanh.   Phaùt   trieån   kó  naêng   ñ aùnh gía.  Cach tien hanh :   ­   GV   ho ûi:   Keå  ra   nhöõng   aâm   thanh   maø ba ïn thích? ­ Laøm vie äc caù nhaân.  ­ GV ghi le ân baûng thaønh 2 coät thích ;   kho âng   thích.   GV   yeâu   caàu   caùc   em   ne âu lí do thích hoaëc khoâng thích. ­   HS   ne âu   leân   yù  kieán   cuûa   mình   vaø   ne âu lí do thích hoaëc khoâng thích. Hoa t ong 3 : T M H I E U C H L I CUA VI EC GH I LA I C AM T HA N H  Muc tieu: Ne âu  ñöôïc  ích   lôïi   cuûa   vieäc   ghi   laïi   ñöôï c   aâm   thanh.   Hieåu  ñöôïc   yù  nghóa   cu ûa   nghiieân   cwus   khoa   hoïc   vaø   coù   tha ùi ñoä traân troïng.  Cach tien hanh :   Gia o an khoa hoc Nguyen Th Muon T rng T ieu Hoc Vnh T rng Bc 1 : ­ GV ñaët vaán ñeà: Caùc em thích nghe   baøi   ha ùt   naøo?   Do   ai   trình   baøy?   GV   ba ät   cho   HS   nghe   baøi ha ùt ñoù. ­ Mo ät soá HS traû lôøi. ­ GV ho ûi:   Neu cac ch li cua viec ghi la i c am thanh? ­ HS laøm vieäc theo nhoùm. Bc 2 : Tha ûo luaän chung caû lôùp. Bc 3 : ­   GV   cho   HS   tha ûo   luaän   chung   veà   ca ùch   ghi   laïi   aâm   thanh   hieän   nay. ­ HS tha ûo luaän chung veà caùch ghi laïi   a âm thanh hieän nay. ­   GV   cho   mo ät,   hai   HS   leân   noùi,   haùt.   Ghi   a âm   vaøo   baêng   sau  ñoù   pha ùt laïi.  ­ Mo ät, hai HS leân noùi, haùt.  Hoa t ong 4 : TRO CH I LAM N HA C CU  Muc tieu: Nha än   bieát  ñöôïc   aâm   thanh   coù  theå   nghe   cao,   tha áp   (boàng,   traàm)   khaùc   nhau.  Cach tien hanh :   Gia o an khoa hoc Nguyen Th Muon T rng T ieu Hoc Vnh T rng ­   Cho   caùc   nhoùm   laøm   nhaïc   cuï:  Ñoå   n öôùc  vaøo   chai   töø  vôi  ñeán   ga àn ñaày. GV yeâu caàu HS   so   sa ùnh   aâm   do   chai   phaùt   ra   khi   go õ.   Caùc   nhoùm   chua ån   bò  baøi   bieåu   dieãn.   Sau   ñoù  töøng   nhoùm   bieåu   die ãn,   caùc   nhoùm  ñaùnh   gia ù  chung   baøi   bieåu   dieãn   cu ûa nhoùm baïn. ­   Ca ùc   nhoùm   chôi   theo   höôùng   daãn   cu ûa GV. Hoa t ...
— Xem thêm —
Từ khóa: khoa hoctài liệu
Bình luận