phân phối chương trình thể dục tiểu học

Lượt xem: 5071
Số trang: 7
Mã số: 130944
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
CH NG TRÌNH TH D CƯƠ
(Theo công văn s 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2006 c a B tr ng B Giáo d c và Đào t o) ưở
TU N
L P 1
(M i tu n 1 ti t) ế
L P 2
(M i tu n 2 ti t) ế
L P 3
(M i tu n 2 ti t) ế
L P 4
(M i tu n 2 ti t) ế
L P 5
(M i tu n 2 ti t) ế
1
+ T ch c l p -
Trò ch i v n đ ngơ
Ti t 1:ế Gi i thi u ch ng ươ
trình - T ch i: Di t cácơ
con v t có h i”.
Ti t 2:ế T p h p hàng d c,
dóng hàng, đi m s .
Ti t 1:ế Gi i thi u ch ng ươ
trình. Trò ch i “Nhanh lênơ
b n i!” ơ
Ti t 2:ế Ôn m t s năng
Đ i hình đ i ngũ . Trò ch iơ
“Nhóm ba, nhóm b y”
Ti t 1:ế Gi i thi u ch ng ươ
trình - Trò ch i “Chuy nơ
bóng ti p s c”ế
Ti t 2:ế T p h p hàng d c,
dóng hàng, đi m s , đ ng
nghiêm, đ ng ngh - Trò
ch i “Ch y ti p s c”ơ ế
Ti t 1:ế T ch c l p - Đ i hình
đ i ngũ - Trò ch i “K t b n” ơ ế
Ti t 2:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Ch y đ i ch , v tayơ
nhau” và “Lò cò ti p s c”ế
2
+ Trò ch i - Đ iơ
hình đ i ngũ
Ti t 1:ế Dàn hàng ngang,
d n hàng - Trò ch i: “Qua ơ
đ ng l i”ườ
Ti t 2:ế Dàn hàng ngang,
d n hàng - Trò ch i: ơ
“Nhanh lên b n i” ơ
Ti t 1:ế Ôn Đi đ u - Trò
ch i “K t b n”ơ ế
Ti t 2:ế Ôn Bài t p rèn
luy n t th k năng ư ế
v n đ ng c b n. ơ Trò ch iơ
“Tìm ng i ch huy”ườ
Ti t 1:ế Quay ph i, quay trái,
dàn hàng, d n hàng - Trò
ch i “Thi x p hàng nhanh”ơ ế
Ti t 2:ế Đ ng tác quay sau -
Trò ch i “Nh y đúng, nh yơ
nhanh”
Ti t 1:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Ch y ti p s c”ơ ế
Ti t 2:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “K t b n”ơ ế
3
+ Đ i hình đ i
ngũ - Trò ch i v nơ
đ ng
Ti t 1:ế Quay ph i, quay
trái - Trò ch i: “Nhanh lênơ
b n i” ơ
Ti t 2:ế Quay ph i, quay
trái - Đ ng tác v n th ươ
tay
Ti t 1:ế T p h p hàng
ngang, dóng hàng, đi m s
Ti t 2:ế Ôn Đ i hình đ i
ngũ. Trò ch i: “Tìm ng iơ ườ
ch huy”
Ti t 1:ế Đi đ u, đ ng l i,
quay sau - Trò ch i “Kéoơ
c a l a x ư
Ti t 2:ế Đi đ u, vòng ph i,
vòng trái, đ ng l i - Trò ch i ơ
“B t m t b t dê”
Ti t 1:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “B khăn”ơ
Ti t 2:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Đua ng a”ơ
4
+ Đ i hình đ i
ngũ - Trò ch i v nơ
đ ng
Ti t 1:ế Đ ng tác chân - Trò
ch i: “Kéo c a l a x ơ ư
Ti t 2:ế Đ ng tác l n - Trò ư
ch i: “Kéo c a l a x ơ ư
Ti t 1:ế Ôn Đ i hình đ i
ngũ. Trò ch i “Thi x pơ ế
hàng”
Ti t 2:ế Đi v t ch ngư ướ
ng i v t th p. Trò ch i ơ
“Thi x p hàng”ế
Ti t 1:ế Đi đ u, vòng ph i,
vòng trái, đ ng l i - Trò ch i ơ
“Ch y đ i ch , v tay nhau”
Ti t 2:ế Đ i hình đ i ngũ -
Trò ch i “B khăn”ơ
Ti t 1:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Hoàng Anh, Hoàngơ
Y n”ế
Ti t 2:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Mèo đu i chu t”ơ
5
+ Đ i hình đ i
ngũ - Trò ch i v nơ
đ ng
Ti t 1:ế Chuy n đ i hình
hàng d c thành đ i hình
vòng tròn ng c l i. Ônượ
4 đ ng tác c a bài th d c
phát tri n chung
Ti t 2:ế Đ ng tác b ng -
chuy n đ i hình hàng
ngang thành đ i hình vòng
tròn và ng c l i.ư
Ti t 1:ế Ôn Đi v tượ
ch ng ng i v t th pướ
Ti t 2:ế Trò ch i “Mèoơ
đu i chu t”
Ti t 1:ế Trò ch i “B t m tơ
b t dê”
Ti t 2:ế Quay sau, đi đ u
vòng ph i, vòng trái, đ ng
l i - Trò ch i “B khăn” ơ
Ti t 1:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Nh y ô ti p s c”ơ ế
Ti t 2:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Nh y đúng nh y nhanh”ơ
T chuyên môn – Phòng Giáo d c & Đào t o Ngũ Hành S n ơ - 1 -
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
6
+ Đ i hình đ i
ngũ - Trò ch i v nơ
đ ng
Ti t 1:ế Ôn 5 đ ng tác c a
bài th d c phát tri n
chung
Ti t 2:ế Ôn 5 đ ng tác đã
h c c a bài th d c phát
tri n chung (n i dung nh ư
bài 11)
Ti t 1:ế Ôn Đi v tượ
ch ng ng i v t th pướ
Ti t 2:ế Đi chuy n h ng ướ
ph i, trái. Trò ch i “Mèo ơ
đu i chu t”
Ti t 1:ế T p h p hàng ngang,
dóng hàng, đi đ u vòng ph i
vòng trái - Trò ch i “K tơ ế
b n”
Ti t 2:ế Đi đ u vòng ph i,
vòng trái - Trò ch i “Némơ
trúng đích”
Ti t 1:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Chuy n đ v t”ơ
Ti t 2:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Lăn bóng b ng tay”ơ
7
+ Đ i hình đ i
ngũ - Trò ch i v nơ
đ ng
Ti t 1:ế Đ ng tác toàn than
Ti t 2:ế Đ ng tác nh y -
Trò ch i: “B t m t b t dê”ơ
Ti t 1:ế Ôn Đi chuy n
h ng ph i, tráiướ
Ti t 2:ế Trò ch i “Đ ngơ
ng i theo l nh”
Ti t 1:ế T p h p hàng ngang,
dóng hàng, đi m s - T
ch i “K t b n”ơ ế
Ti t 2:ế Quay sau, đi đ u
vòng ph i, vòng trái - Trò
ch i “Ném trúng đích”ơ
Ti t 1:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Trao tín g y”ơ
Ti t 2:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Trao tín g y”ơ
8
+ Đ i hình đ i
ngũ - Th d c rèn
luy n t th c ư ế ơ
b n
Ti t 1:ế Đ ng tác đi u hòa -
Trò ch i: “B t m t b t dê”ơ
Ti t 2:ế Ôn bài th d c phát
tri n chung.
Ti t 1:ế Ôn Đi chuy n
h ng ph i, trái.ướ Trò ch iơ
“Chim v t ề ổ
Ti t 2:ế Đi chuy n h ng ướ
ph i, trái
Ti t 1:ế Quay sau, đi đ u
vòng ph i, vòng trái (n i
dung nh bài 14 SGV)ư
Ti t 2:ế Đ ng tác v n th ươ
tay c a i th d c phát
tri n chung - Trò ch i ơ
“Nhanh lên b n i” ơ
Ti t 1:ế Đ i nh đ i ngũ - Trò
ch i “Trao tín g y”ơ
Ti t 2:ế Đ ng tác v n th ươ
tay - Trò ch i “D n bóng”ơ
9
+ Đ i hình đ i
ngũ - Th d c rèn
luy n t th c ư ế ơ
b n
Ti t 1:ế Ôn bài th d c phát
tri n chung - đi m s 1-2;
1-2 theo đ i hình hàng d c
Ti t 2:ế Ti p t c ôn bài thế
d c phát tri n chung. Đi m
s 1-2; 1-2 theo đ i hình
hàng ngang
Ti t 1:ế Đ ng tác v n th , ươ
tay c a bài th d c phát
tri n chung
Ti t 2:ế Ôn 2 đ ng tác
v n th tay c a bàiươ
th d c phát tri n chung
Ti t 1:ế Đ ng tác chân c a
bài th d c phát tri n chung
- Trò ch i “Nhanh lên b nơ
i”ơ
Ti t 2:ế Đ ng tác l ng - b ng ư
c a bài th d c phát tri n
chung - Trò ch i “Con cócơ
c u Ông Tr i”
Ti t 1:ế Đ ng tác chân - Trò
ch i “D n bóng”ơ
Ti t 2:ế Ôn ba đ ng tác v n ươ
th , tay, chân - Trò ch i “Ai ơ
nhanh và khéo h n”ơ
10
+ Th d c rèn
luy n t th c ư ế ơ
b n
Ti t 1:ế Bài th d c phát
tri n chung (n i dung nh ư
bài 18)
Ti t 2:ế Đi m s 1-2; 1-2
theo đ i hình vòng tròn. Trò
ch i: “B khăn”ơ
Ti t 1:ế Đ ng tác chân,
l n c a bài th d c phátườ
tri n chung
Ti t 2:ế Ôn 4 đ ng tác đã
h c c a bài th d c. Trò
ch i “Ch y ti p s c”ơ ế
Ti t 1:ế Đ ng tác toàn thân
c a bài th d c phát tri n
chung - Trò ch i “Con cócơ
c u Ông Tr i”
Ti t 2:ế Ôn 5 đ ng tác đã h c
c a bài th d c - Trò ch i ơ
“Nh y ô ti p s c” ế
Ti t 1:ế Đ ng tác v n mình -
Trò ch i “Ai nhanh khéoơ
h n”ơ
Ti t 2:ế Trò ch i “Ch y nhanhơ
theo s
T chuyên môn – Phòng Giáo d c & Đào t o Ngũ Hành S n ơ - 2 -
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
11
+ Th d c rèn
luy n t th c ư ế ơ
b n - Trò ch i ơ
v n đ ng
Ti t 1:ế Trò ch i: “B khănơ
- ôn bài th d c”
Ti t 2:ế Trò ch i: “B khănơ
- ôn bài th d c”
Ti t 1:ế Đ ng tác b ng c a
bài th d c phát tri n
chung
Ti t 2:ế Đ ng tác toàn thân
c a bài th d c phát tri n
chung
Ti t 1:ế Ôn 5 đ ng tác đã h c
c a bài th d c phát tri n
chung - Trò ch i “Nh y ôơ
ti p s c”ế
Ti t 2:ế Ôn 5 đ ng tác đã h c
c a bài th d c phát tri n
chung (n i dung nh bài 21 ư
SGV)
Ti t 1:ế Đ ng tác toàn thân -
Trò ch i “Ch y nhanh theoơ
s
Ti t 2:ế Đ ng tác v n th , ươ
tay, chân, v n mình, toàn thân
- Trò ch i “Ch y nhanh theoơ
s
12
+ Th d c rèn
luy n t th c ư ế ơ
b n - Trò ch i ơ
v n đ ng
Ti t 1:ế Trò ch i: “Nhómơ
ba, nhóm b y - ôn bài th
d c”
Ti t 2:ế Ôn n i dung nh ư
bài 20 (sách giáo viên)
Ti t 1:ế Ôn các đ ng tác đã
h c c a bài th d c phát
tri n chung
Ti t 2:ế Đ ng tác nh y c a
bài th d c phát tri n
chung
Ti t 1:ế Đ ng tác thăng b ng
c a bài th d c phát tri n
chung - Trò ch i “Con cócơ
c u Ông Tr i”
Ti t 2:ế Đ ng tác nh y c a
bài th d c phát tri n chung
- Trò ch i “Mèo đu i chu t”ơ
Ti t 1:ế Ôn 5 đ ng c c a bài
th d c - Trò ch i Ai nhanh ơ
và khéo h n”ơ
Ti t 2:ế Ôn 5 đ ng c c a bài
th d c - Trò ch i “K t b n” ơ ế
13
+ Th d c rèn
luy n t th c ư ế ơ
b n - Trò ch i ơ
v n đ ng
Ti t 1:ế Trò ch i: “B khănơ
và nhóm ba, nhóm b y”
Ti t 2:ế Đi m s 1-2; 1-2
theo đ i hình vòng tròn -
Trò ch i: “B t m t b t dê”ơ
Ti t 1:ế Đ ng tác nh y c a
bài th d c phát tri n
chung
Ti t 2:ế Ôn Bài th d c
phát tri n chung. Trò ch iơ
“Đua ng a”
Ti t 1:ế Đ ng tác đi u hòa
c a bài th d c phát tri n
chung - Trò ch i “Chim vơ
t
Ti t 2:ế Ôn Bài th d c phát
tri n chung - Trò ch iơ
“Chim v t ề ổ
Ti t 1:ế Đ ng tác thăng b ng -
Trò ch i “Ai nhanh khéoơ
h n”ơ
Ti t 2:ế Đ ng tác nh y - Trò
ch i “Ch y nhanh theo s ơ
14
+ Th d c rèn
luy n t th c ư ế ơ
b n - Trò ch i ơ
v n đ ng
Ti t 1:ế Trò ch i: “Vòngơ
tròn”
Ti t 2:ế Trò ch i: “Vòngơ
tròn”
Ti t 1:ế Ôn Bài th d c
phát tri n chung
Ti t 2:ế Hoàn thi n Bài th
d c phát tri n chung
Ti t 1:ế Ôn Bài th d c phát
tri n chung - T ch i Đuaơ
ng a”
Ti t 2:ế Ôn Bài th d c phát
tri n chung - T ch i Đuaơ
ng a”
Ti t 1:ế Đ ng tác đi u hòa -
Trò ch i “Thăng b ng”ơ
Ti t 2:ế Bài th d c phát tri n
chung - Trò ch i Thăngơ
b ng”
15
+ Th d c rèn
luy n t th c ư ế ơ
b n - Trò ch i ơ
v n đ ng
Ti t 1:ế Trò ch i: “Vòngơ
tròn”
Ti t 2:ế Bài th d c phát
tri n chung - Trò ch i ơ
“Vòng tròn”
Ti t 1:ế Ti p t c hoànế
thi n Bài th d c phát
tri n chung
Ti t 2:ế Bài th d c phát
tri n chung
Ti t 1:ế Ôn Bài th d c phát
tri n chung - T ch i Thơ
nh y”
Ti t 2:ế Ôn Bài th d c phát
tri n chung - Trò ch i “Lòơ
cò ti p s c”ế
Ti t 1:ế Bài th d c phát tri n
chung - Trò ch i “Th nh y”ơ
Ti t 2:ế Bài th d c phát tri n
chung - Trò ch i “Th nh y”ơ
T chuyên môn – Phòng Giáo d c & Đào t o Ngũ Hành S n ơ - 3 -
Tải xuống 5,000₫ (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-17 12:49:56
tài liệu hướng dẫn phân phối các tiết học thể dục các lớp tiểu học của Bộ Giáo dục & Đào tạo tài liệu hướng dẫn phân phối các tiết học thể dục các lớp tiểu học của Bộ Giáo dục & Đào tạo CH NG TRÌNH TH D CƯƠ Ể Ụ (Theo công văn s 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2006 c a B tr ng B Giáo d c và Đào t o) ố ủ ộ ưở ộ ụ ạ TU NẦ L P 1Ớ (M i tu n 1 ti t) ỗ ầ ế L P 2 Ớ (M i tu n 2 ti t) ỗ ầ ế L P 3 Ớ (M i tu n 2 ti t) ỗ ầ ế L P 4 Ớ (M i tu n 2 ti t) ỗ ầ ế L P 5 Ớ (M i tu n 2 ti t) ỗ ầ ế 1 + T ch c l p - ổ ứ ớ Trò ch i v n đ ng ơ ậ ộ Ti t 1: ế Gi i thi u ch ngớ ệ ươ trình - Trò ch i: “Di t các ơ ệ con v t có h i”. ậ ạ Ti t 2: ế T p h p hàng d c,ậ ợ ọ dóng hàng, đi m s . ể ố Ti t 1: ế Gi i thi u ch ngớ ệ ươ trình. Trò ch i “Nhanh lên ơ b n i!” ạ ơ Ti t 2: ế Ôn m t s kĩ năngộ ố Đ i hình đ i ngũ ộ ộ . Trò ch iơ “Nhóm ba, nhóm b y” ả Ti t 1: ế Gi i thi u ch ngớ ệ ươ trình - Trò ch i “Chuy n ơ ể bóng ti p s c” ế ứ Ti t 2: ế T p h p hàng d c,ậ ợ ọ dóng hàng, đi m s , đ ng ể ố ứ nghiêm, đ ng ngh - Trò ứ ỉ ch i “Ch y ti p s c” ơ ạ ế ứ Ti t 1: ế T ch c l p - Đ i hìnhổ ứ ớ ộ đ i ngũ - Trò ch i “K t b n” ộ ơ ế ạ Ti t 2: ế Đ i hình đ i ngũ - Tròộ ộ ch i “Ch y đ i ch , v tay ơ ạ ổ ỗ ỗ nhau” và “Lò cò ti p s c” ế ứ 2 + Trò ch i - Đ i ơ ộ hình đ i ngũ ộ Ti t 1: ế Dàn hàng ngang, d n hàng - Trò ch i: “Qua ồ ơ đ ng l i” ườ ộ Ti t 2: ế Dàn hàng ngang, d n hàng - Trò ch i: ồ ơ “Nhanh lên b n i” ạ ơ Ti t 1: ế Ôn Đi đ u ề - Trò ch i “K t b n” ơ ế ạ Ti t 2: ế Ôn Bài t p rènậ luy n t th và k năng ệ ư ế ỹ v n đ ng c b n. ậ ộ ơ ả Trò ch iơ “Tìm ng i ch huy” ườ ỉ Ti t 1: ế Quay ph i, quay trái,ả dàn hàng, d n hàng - Trò ồ ch i “Thi x p hàng nhanh” ơ ế Ti t 2: ế Đ ng tác quay sau -ộ Trò ch i “Nh y đúng, nh y ơ ả ả nhanh” Ti t 1: ế Đ i hình đ i ngũ - Tròộ ộ ch i “Ch y ti p s c” ơ ạ ế ứ Ti t 2: ế Đ i hình đ i ngũ - Tròộ ộ ch i “K t b n” ơ ế ạ 3 + Đ i hình đ i ộ ộ ngũ - Trò ch i v n ơ ậ đ ng ộ Ti t 1: ế Quay ph i, quayả trái - Trò ch i: “Nhanh lên ơ b n i” ạ ơ Ti t 2: ế Quay ph i, quayả trái - Đ ng tác v n th và ộ ươ ở tay Ti t 1: ế T p h p hàngậ ợ ngang, dóng hàng, đi m s ể ố Ti t 2: ế Ôn Đ i hình đ iộ ộ ngũ . Trò ch i: “Tìm ng i ơ ườ ch huy” ỉ Ti t 1: ế Đi đ u, đ ng l i,ề ứ ạ quay sau - Trò ch i “Kéo ơ c a l a x ” ư ừ ẻ Ti t 2: ế Đi đ u, vòng ph i,ề ả vòng trái, đ ...
— Xem thêm —
Bình luận