phân phối chương trình thể dục tiểu học

Số trang: 7
Mã số: 130944
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-17 12:49:56
tài liệu hướng dẫn phân phối các tiết học thể dục các lớp tiểu học của Bộ Giáo dục & Đào tạo CH NG TRÌNH TH D CƯƠ Ể Ụ (Theo công văn s 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2006 c a B tr ng B Giáo d c và Đào t o) ố ủ ộ ưở ộ ụ ạ TU NẦ L P 1Ớ (M i tu n 1 ti t) ỗ ầ ế L P 2 Ớ (M i tu n 2 ti t) ỗ ầ ế L P 3 Ớ (M i tu n 2 ti t) ỗ ầ ế L P 4 Ớ (M i tu n 2 ti t) ỗ ầ ế L P 5 Ớ (M i tu n 2 ti t) ỗ ầ ế 1 + T ch c l p - ổ ứ ớ Trò ch i v n đ ng ơ ậ ộ Ti t 1: ế Gi i thi u ch ngớ ệ ươ trình - Trò ch i: “Di t các ơ ệ con v t có h i”. ậ ạ Ti t 2: ế T p h p hàng d c,ậ ợ ọ dóng hàng, đi m s . ể ố Ti t 1: ế Gi i thi u ch ngớ ệ ươ trình. Trò ch i “Nhanh lên ơ b n i!” ạ ơ Ti t 2: ế Ôn m t s kĩ năngộ ố Đ i hình đ i ngũ ộ ộ . Trò ch iơ “Nhóm ba, nhóm b y” ả Ti t 1: ế Gi i thi u ch ngớ ệ ươ trình - Trò ch i “Chuy n ơ ể bóng ti p s c” ế ứ Ti t 2: ế T p h p hàng d c,ậ ợ ọ dóng hàng, đi m s , đ ng ể ố ứ nghiêm, đ ng ngh - Trò ứ ỉ ch i “Ch y ti p s c” ơ ạ ế ứ Ti t 1: ế T ch c l p - Đ i hìnhổ ứ ớ ộ đ i ngũ - Trò ch i “K t b n” ộ ơ ế ạ Ti t 2: ế Đ i hình đ i ngũ - Tròộ ộ ch i “Ch y đ i ch , v tay ơ ạ ổ ỗ ỗ nhau” và “Lò cò ti p s c” ế ứ 2 + Trò ch i - Đ i ơ ộ hình đ i ngũ ộ Ti t 1: ế Dàn hàng ngang, d n hàng - Trò ch i: “Qua ồ ơ đ ng l i” ườ ộ Ti t 2: ế Dàn hàng ngang, d n hàng - Trò ch i: ồ ơ “Nhanh lên b n i” ạ ơ Ti t 1: ế Ôn Đi đ u ề - Trò ch i “K t b n” ơ ế ạ Ti t 2: ế Ôn Bài t p rènậ luy n t th và k năng ệ ư ế ỹ v n đ ng c b n. ậ ộ ơ ả Trò ch iơ “Tìm ng i ch huy” ườ ỉ Ti t 1: ế Quay ph i, quay trái,ả dàn hàng, d n hàng - Trò ồ ch i “Thi x p hàng nhanh” ơ ế Ti t 2: ế Đ ng tác quay sau -ộ Trò ch i “Nh y đúng, nh y ơ ả ả nhanh” Ti t 1: ế Đ i hình đ i ngũ - Tròộ ộ ch i “Ch y ti p s c” ơ ạ ế ứ Ti t 2: ế Đ i hình đ i ngũ - Tròộ ộ ch i “K t b n” ơ ế ạ 3 + Đ i hình đ i ộ ộ ngũ - Trò ch i v n ơ ậ đ ng ộ Ti t 1: ế Quay ph i, quayả trái - Trò ch i: “Nhanh lên ơ b n i” ạ ơ Ti t 2: ế Quay ph i, quayả trái - Đ ng tác v n th và ộ ươ ở tay Ti t 1: ế T p h p hàngậ ợ ngang, dóng hàng, đi m s ể ố Ti t 2: ế Ôn Đ i hình đ iộ ộ ngũ . Trò ch i: “Tìm ng i ơ ườ ch huy” ỉ Ti t 1: ế Đi đ u, đ ng l i,ề ứ ạ quay sau - Trò ch i “Kéo ơ c a l a x ” ư ừ ẻ Ti t 2: ế Đi đ u, vòng ph i,ề ả vòng trái, đ ...
— Xem thêm —
Bình luận