phân phối chương trình âm nhạc lớp 3

Lượt xem: 2074
Số trang: 4
Mã số: 130943
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
CH NG TRÌNH ÂM NH CƯƠ
(Theo công văn s 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2006 c a B tr ng B Giáo d c và Đào t o) ưở
TU N
L P 1 L P 2 L P 3 L P 4 L P 5
1
H c hát: Bài Quê h ngươ
t i đ pươ
- Ôn t p các bài hát l p 1
- Nghe hát Qu c ca
H c hát: Bài Qu c ca
Vi t Nam (l i 1)
Ôn t p 3 bài hát và kí hi u
ghi nh c đã h c l p 3
Ôn t p m t s bài hát đã
h c
2
Ôn t p bài hát: Quê h ngươ
t i đ pươ
H c hát: Bài Th t là hay
H c hát: Bài Qu c ca
Vi t Nam (l i 2)
H c hát: Bài Em yêu hoà
bình
H c hát: Bài Reo vang bình
minh
3
H c hát: Bài M i b n vui
múa ca
Ôn t p bài hát: Th t là
hay
H c hát: Bài Bài ca đi
h c (l i 1)
- Ôn t p bài hát: Em yêu
hoà bình
- Bài t p cao đ và ti t t u ế
- Ôn t p bài hát: Reo vang
bình minh
- T p đ c nh c: TĐN s 1
4
- Ôn t p bài hát: M i b n
vui múa ca
- Trò ch i: Theo bài đ ngơ
dao Ng a ông đã v
H c hát: Bài Xoè hoa
H c hát: Bài Bài ca đi
h c (l i 2)
- H c hát: Bài B n i l ng ơ
nghe
- K chuyên âm nh c:
Ti ng hát Đào Th Huế
H c hát: Bài Hãy gi cho
em b u tr i xanh
5
Ôn t p 2 bài hát: Quê
h ng t i đ p, M i b nươ ươ
vui múa ca
Ôn t p bài hát: Xoè hoa H c hát: Bài Đ m saoế
- Ôn t p bài hát: B n i ơ
l ng nghe
- Gi i thi u hình n t tr ng
- Bài t p ti t t u ế
- Ôn t p bài hát: Hãy gi
cho em b u tr i xanh
- T p đ c nh c: TĐN s 2
6 H c hát: Bài Tìm b n thân H c hát: Bài Múa vui
- Ôn t p bài hát: Đ mế
sao
- Trò ch i âm nh cơ
- T p đ c nh c: TĐN s 1
- Gi i thi u m t vài nh c
c dân t c
H c hát: Bài Con chim hay
hót
7
H c hát: Bài Tìm b n thân
(tt)
Ôn t p bài hát: Múa vui H c hát: Bài Gà gáy
- Ôn t p 2 bài hát: Em yêu
hoà bình B n i l ng ơ
nghe
- Ôn TĐN s 1
- Ôn t p bài hát: Con chim
hay hót
- Ôn TĐN s 1, s 2
8 H c hát: Bài Lí cây xanh
- Ôn t p 3 bài hát: Th t là
hay, Xoè hoa, Múa vui
- Phân bi t âm thanh cao -
th p, dài - ng n
Ôn t p bài hát: Gà gáy
H c hát: Bài Trên ng a ta
phi nhanh
- Ôn t p 2 bài hát: Reo
vang bình minh, Hãy gi
cho em b u tr i xanh
- Nghe nh c
9
Ôn t p bài hát: Lí cây
xanh
H c hát: Bài Chúc m ng
sinh nh t
Ôn t p 3 bài hát: Bài ca
đi h c, Đ m sao, Gà gáy ế
- Ôn t p bài hát: Trên
ng a ta phi nhanh
- T p đ c nh c: TĐN s 2
H c hát: Bài Nh ng bông
hoa nh ng bài ca
T chuyênn – Phòng Giáo d c & Đào t o Ngũ Hành S n ơ - 1 -
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
10
Ôn t p 2 bài hát: Tìm b n
thân, Lí cây xanh
Ôn t p bài hát: Chúc
m ng sinh nh t
H c hát: Bài L p chúng
ta đoàn k tế
H c hát: Bài Khăn quàng
th m mãi vai em
- Ôn t p bài hát: Nh ng
bông hoa nh ng bài ca
- Gi i thi u m t s nh c
c n c ngoài ư
11 H c hát: Bài Đàn gà con
H c hát: Bài C c cách
tùng cheng
Ôn t p bài hát: L p
chúng ta đoàn k tế
- Ôn t p bài hát: Khăn
quàng th m mãi vai em
- T p đ c nh c: TĐN s 3
- T p đ c nh c: TĐN s 3
- Nghe nh c
12
Ôn t p bài hát: Đàn gà
con
- Ôn t p bài hát: C c
cách tùng cheng
- Gi i thi u m t s nh c
c dân t c
H c hát: Bài Con chim
non
H c hát: Bài Cò l H c hát: Bài c mƯớ ơ
13
H c hát: Bài S p đ n T t ế ế
r i
H c hát: Bài Chi n sĩ tíế
hon
Ôn t p bài hát: Con chim
non
- Ôn t p bài hát: Cò l
- T p đ c nh c: TĐN s 3
- Ôn t p bài hát: c mƯớ ơ
- T p đ c nh c: TĐN s 4
14
Ôn t p bài hát: S p đ n ế
T t r iế
Ôn t p bài hát: Chi n sĩ tíế
hon
H c hát: Bài Ngày mùa
vui (l i 1)
- Ôn t p 3 bài hát: Trên
ng a ta phi nhanh, Khăn
quàng th m mãi vai em
Cò l
- Nghe nh c
- Ôn t p 2 bài hát: Nh ng
bông hoa nh ng bài
ca, c mƯớ ơ
- Nghe nh c
15
Ôn t p 2 bài hát: Đàn gà
con, S p đ n T t r i ế ế
Ôn t p 3 bài hát: Chúc
m ng sinh nh t, C c
cách tùng cheng,Chi n sĩế
tí hon
H c hát: Bài Ngày mùa
vui (l i 2)
H c bài hát t ch n: Dành
cho đ a ph ng t ch n ươ
ho c bài hát trong ph n
ph l c
- Ôn TĐN s 3, s 4
- K chuy n âm nh c
16
- Nghe hát Qu cca
- K chuy n âm nh c
- K chuy n âm nh c
- Nghe nh c
- K chuy n âm nh c:
Cá heo v i âm nh c
- Gi i thi u tên n t nh c
qua trò ch iơ
Ôn t p 3 bài hát
Bài hát dành cho đ a
ph ng t ch nươ
17
H c hát: Dành cho đ a
ph ng t ch nươ
H c hát: T p bi u di n
m t vài bài hát đã h c
H c hát: Dành cho đ a
ph ng t ch nươ
Ôn t p 2 bài TĐN
- Ôn t p 2 bài hát: Reo
vang bình minh, Hãy gi
cho em b u tr i xanh
- Ôn t p TĐN s 2
18 T p bi u di n T p bi u di n T p bi u di n T p bi u di n
- T p bi u di n 2 bài hát:
Nh ng bông hoa nh ng bài
ca, c mƯớ ơ
- Ôn t p TĐN s 4
19
H c hát: Bài B u tr i
xanh
H c hát: Bài Trên con
đ ng đ n tr ngườ ế ườ
H c hát: Bài Em yêu
tr ng em ư ờ (l i 1)
- H c hát: Bài Chúc m ng
- M t s hình th c trình
bày bài hát
H c hát: Bài Hát m ng
T chuyênn – Phòng Giáo d c & Đào t o Ngũ Hành S n ơ - 2 -
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
20
Ôn t p bài hát: B u tr i
xanh
Ôn t p bài hát: Trên con
đ ng đ n tr ngườ ế ườ
H c hát: Bài Em yêu
tr ng em ư ờ (l i 2)
- Ôn t p bài hát: Chúc
m ng
- T p đ c nh c: TĐN s 5
- Ôn t p bài hát: Hát m ng
- T p đ c nh c: TĐN s 5
21
H c hát: Bài T p t m
vông
H c hát: Bài Hoa lá mùa
xuân
H c hát: Bài Cùng múa
hát d i trăngướ
H c hát: Bài Bàn tay m
H c hát: Bài Tre ngà bên
Lăng Bác
22
Ôn t p bài hát: T p t m
vông
Ôn t p bài hát: Hoa lá
mùa xuân
- Ôn t p bài hát: Cùng
múa hát d i trăngướ
- Gi i thi u khuông nh c
và khoá Son
- Ôn t p bài hát: Bàn tay
m
- T p đ c nh c: TĐN s 6
- Ôn t p bài hát: Tre ngà
bên Lăng Bác
- T p đ c nh c: TĐN s 6
23
- Ôn t p 2 bài hát: B u
tr i xanh, T p t m vông
- Nghe hát (ho c nghe
nh c)
H c hát: Bài Chú chim
nh d th ng ươ
- Gi i thi u m t s hình
n t nh c
- Bài đ c thêm: Du Bá
Nha – Chung T
H c hát: Bài Chim sáo
- Ôn t p 2 bài hát: Hát
m ng, Tre ngà bên Lăng
Bác
- Ôn t p TĐN s 6
24
H c hát: Bài Qu (ch d y
3 l i ca)
Ôn t p bài hát: Chú chim
nh d th ng ươ
Ôn t p 2 bài hát: Em yêu
tr ng em, Cùng múaườ
hát d i trăngướ
- Ôn t p bài hát: Chim sáo
- Ôn TĐN s 5, s 6
H c hát: Bài Màu xanh quê
h ngươ
25 H c hát: Bài Qu (tt)
Ôn t p 2 bài hát: Trên
con đ ng đ n tr ng,ườ ế ư ờ
Hoa lá mùa xuân
H c hát: Bài Ch Ong
nâu và em bé
- Ôn t p 3 bài hát: Chúc
m ng, Bàn tay m
Chim sáo
- Nghe nh c
- Ôn t p bài hát: Màu xanh
quê h ngươ
- T p đ c nh c: TĐN s 7
26
H c hát: Bài Hoà bình cho
H c hát: Bài Chim chích
bông
Ôn t p bài hát: Ch Ong
nâu và em bé
H c hát: Bài Chú voi con
B n Đôn
H c hát: Bài Em v n nh
tr ng x aườ ư
27
H c hát: Bài Hoà bình cho
(tt)
Ôn t p bài hát: Chim
chích bông
H c hát: Bài Ti ng hátế
b n bè mình
- Ôn t p bài hát: Chú voi
con B n Đôn
- T p đ c nh c: TĐN s 7
- Ôn t p bài hát: Em v n
nh tr ng x a ườ ư
- T p đ c nh c: TĐN s 8
28
- Ôn t p 2 bài hát: Qu ,
Hoà bình cho bé
- Nghe hát (ho c nghe
nh c)
H c hát: Bài Chú ch conế
Ôn t p bài hát: Ti ng hátế
b n bè mình
H c hát: Bài Thi u nhi thế ế
gi i liên hoan
- Ôn t p 2 bài hát: Màu
xanh quê h ng, Em v nươ
nh tr ng x a ườ ư
- K chuy n âm nh c
29 H c hát: Bài Đi t i tr ng ườ
Ôn t p bài hát: Chú chế
con
T p vi t các n t nh c ế
trên khuông nh c
- Ôn t p bài hát: Thi u nhiế
th gi i liên hoanế
- T p đ c nh c: TĐN s 8
- Ôn t p 2 bài TĐN s 7,
s 8
- Nghe nh c
30
Ôn t p bài hát: Đi t i
tr ngườ
H c hát: Bài B c kim
thang
- K chuy n âm nh c:
Chàng Oóc – phê và cây
đàn Lia
- Nghe nh c
- Ôn t p 2 bài hát: Chú voi
con B n Đôn, Thi u nhi ế
th gi i liên hoanế
H c hát: Bài Dàn đ ng ca
mùa h
T chuyênn – Phòng Giáo d c & Đào t o Ngũ Hành S n ơ - 3 -
Tải xuống 5,000₫ (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-17 12:48:18
Tài liệu hướng dẫn phân phối tiết học môn âm nhạc lớp 3 của Bộ Giáo dục & Đào tạo Tài liệu hướng dẫn phân phối tiết học môn âm nhạc lớp 3 của Bộ Giáo dục & Đào tạo CH NG TRÌNH ÂM NH CƯƠ Ạ (Theo công văn s 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2006 c a B tr ng B Giáo d c và Đào t o) ố ủ ộ ưở ộ ụ ạ TU N Ầ L P 1Ớ L P 2Ớ L P 3Ớ L P 4Ớ L P 5Ớ 1 H c hát: Bài ọ Quê h ngươ t i đ p ươ ẹ - Ôn t p các bài hát l p 1 ậ ớ - Nghe hát Qu c ca ố H c hát: Bài ọ Qu c caố Vi t Nam ệ (l i 1)ờ Ôn t p 3 bài hát và kí hi u ậ ệ ghi nh c đã h c l p 3 ạ ọ ở ớ Ôn t p m t s bài hát đã ậ ộ ố h c ọ 2 Ôn t p bài hát: ậ Quê h ngươ t i đ p ươ ẹ H c hát: Bài ọ Th t là hayậ H c hát: Bài ọ Qu c caố Vi t Nam ệ (l i 2)ờ H c hát: Bài Em yêu hoà ọ bình H c hát: Bài ọ Reo vang bình minh 3 H c hát: Bài ọ M i b n vuiờ ạ múa ca Ôn t p bài hát: ậ Th t làậ hay H c hát: Bài ọ Bài ca đi h c ọ (l i 1)ờ - Ôn t p bài hát: ậ Em yêu hoà bình - Bài t p cao đ và ti t t u ậ ộ ế ấ - Ôn t p bài hát: ậ Reo vang bình minh - T p đ c nh c: TĐN s 1 ậ ọ ạ ố 4 - Ôn t p bài hát: ậ M i b nờ ạ vui múa ca - Trò ch i: Theo bài đ ng ơ ồ dao Ng a ông đã v ự ề H c hát: Bài ọ Xoè hoa H c hát: Bài ọ Bài ca đi h c ọ (l i 2)ờ - H c hát: Bài ọ B n i l ngạ ơ ắ nghe - K chuyên âm nh c: ể ạ Ti ng hát Đào Th Hu ế ị ệ H c hát: Bài ọ Hãy gi choữ em b u tr i xanh ầ ờ 5 Ôn t p 2 bài hát: ậ Quê h ng t i đ p, M i b n ươ ươ ẹ ờ ạ vui múa ca Ôn t p bài hát: ậ Xoè hoa H c hát: Bài ọ Đ m saoế - Ôn t p bài hát: ậ B n iạ ơ l ng nghe ắ - Gi i thi u hình n t tr ng ớ ệ ố ắ - Bài t p ti t t u ậ ế ấ - Ôn t p bài hát: ậ Hãy giữ cho em b u tr i xanh ầ ờ - T p đ c nh c: TĐN s 2 ậ ọ ạ ố 6 H c hát: Bài ọ Tìm b n thânạ H c hát: Bài ọ Múa vui - Ôn t p bài hát: ậ Đ mế sao - Trò ch i âm nh c ơ ạ - T p đ c nh c: TĐN s 1 ậ ọ ạ ố - Gi i thi u m t vài nh c ớ ệ ộ ạ c dân t c ụ ộ H c hát: Bài ọ Con chim hay hót 7 H c hát: Bài ọ Tìm b n thânạ (tt) Ôn t p bài hát: ậ Múa vui H c hát: Bài ọ Gà gáy - Ôn t p 2 bài hát: ậ Em yêu hoà bình và B n i l ng ạ ơ ắ nghe - Ôn TĐN s 1 ố - Ôn t p bài hát: ậ Con chim hay hót - Ôn TĐN s 1, s 2 ố ố 8 H c hát: Bài ọ Lí cây xanh - Ôn t p 3 bài hát: ậ Th t làậ hay, Xoè hoa, Múa vui - Phân bi t âm thanh cao - ệ th p, dài - ng n ấ ắ Ôn t p bài hát: ậ Gà gáy H c hát: Bài ọ Trên ng a taự phi nhanh - Ôn t p 2 bài hát: ậ Reo vang bình minh, Hãy gi ữ cho em b u tr i xanh ầ ờ - Nghe nh c ạ 9 Ôn t p bài hát: ậ Lí cây xanh H c hát: Bài ọ Chúc m ngừ sinh nh t ậ Ôn t p 3 bài hát: ậ Bài ca đi h c, Đ m sao, Gà gáy ọ ế - Ôn t p bài hát: ậ Trên ng a ta phi nhanh ự - T p đ c nh c: TĐN s 2 ậ ọ ạ ố H c hát: Bài ọ Nh ng bôngữ hoa nh ng bài ca ữ T chuyên môn – Phòng Giáo d c & Đào t o Ngũ Hành S n ổ ụ ạ ơ - 1 - 10 Ôn t p 2 bài hát: ậ Tìm b nạ thân, Lí cây xanh Ôn t p bài hát: ậ Chúc m ng sinh nh t ừ ậ H c hát: Bài ọ L p chúngớ ta đoàn k t ế H c hát: Bài ọ Khăn quàng th m mãi vai em ắ - Ôn t p bài hát: ậ Nh ngữ bông hoa nh ng bài ...
— Xem thêm —
Bình luận