phân phối chương trình âm nhạc lớp 3

Số trang: 4
Mã số: 130943
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-17 12:48:18
Tài liệu hướng dẫn phân phối tiết học môn âm nhạc lớp 3 của Bộ Giáo dục & Đào tạo CH NG TRÌNH ÂM NH CƯƠ Ạ (Theo công văn s 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2006 c a B tr ng B Giáo d c và Đào t o) ố ủ ộ ưở ộ ụ ạ TU N Ầ L P 1Ớ L P 2Ớ L P 3Ớ L P 4Ớ L P 5Ớ 1 H c hát: Bài ọ Quê h ngươ t i đ p ươ ẹ - Ôn t p các bài hát l p 1 ậ ớ - Nghe hát Qu c ca ố H c hát: Bài ọ Qu c caố Vi t Nam ệ (l i 1)ờ Ôn t p 3 bài hát và kí hi u ậ ệ ghi nh c đã h c l p 3 ạ ọ ở ớ Ôn t p m t s bài hát đã ậ ộ ố h c ọ 2 Ôn t p bài hát: ậ Quê h ngươ t i đ p ươ ẹ H c hát: Bài ọ Th t là hayậ H c hát: Bài ọ Qu c caố Vi t Nam ệ (l i 2)ờ H c hát: Bài Em yêu hoà ọ bình H c hát: Bài ọ Reo vang bình minh 3 H c hát: Bài ọ M i b n vuiờ ạ múa ca Ôn t p bài hát: ậ Th t làậ hay H c hát: Bài ọ Bài ca đi h c ọ (l i 1)ờ - Ôn t p bài hát: ậ Em yêu hoà bình - Bài t p cao đ và ti t t u ậ ộ ế ấ - Ôn t p bài hát: ậ Reo vang bình minh - T p đ c nh c: TĐN s 1 ậ ọ ạ ố 4 - Ôn t p bài hát: ậ M i b nờ ạ vui múa ca - Trò ch i: Theo bài đ ng ơ ồ dao Ng a ông đã v ự ề H c hát: Bài ọ Xoè hoa H c hát: Bài ọ Bài ca đi h c ọ (l i 2)ờ - H c hát: Bài ọ B n i l ngạ ơ ắ nghe - K chuyên âm nh c: ể ạ Ti ng hát Đào Th Hu ế ị ệ H c hát: Bài ọ Hãy gi choữ em b u tr i xanh ầ ờ 5 Ôn t p 2 bài hát: ậ Quê h ng t i đ p, M i b n ươ ươ ẹ ờ ạ vui múa ca Ôn t p bài hát: ậ Xoè hoa H c hát: Bài ọ Đ m saoế - Ôn t p bài hát: ậ B n iạ ơ l ng nghe ắ - Gi i thi u hình n t tr ng ớ ệ ố ắ - Bài t p ti t t u ậ ế ấ - Ôn t p bài hát: ậ Hãy giữ cho em b u tr i xanh ầ ờ - T p đ c nh c: TĐN s 2 ậ ọ ạ ố 6 H c hát: Bài ọ Tìm b n thânạ H c hát: Bài ọ Múa vui - Ôn t p bài hát: ậ Đ mế sao - Trò ch i âm nh c ơ ạ - T p đ c nh c: TĐN s 1 ậ ọ ạ ố - Gi i thi u m t vài nh c ớ ệ ộ ạ c dân t c ụ ộ H c hát: Bài ọ Con chim hay hót 7 H c hát: Bài ọ Tìm b n thânạ (tt) Ôn t p bài hát: ậ Múa vui H c hát: Bài ọ Gà gáy - Ôn t p 2 bài hát: ậ Em yêu hoà bình và B n i l ng ạ ơ ắ nghe - Ôn TĐN s 1 ố - Ôn t p bài hát: ậ Con chim hay hót - Ôn TĐN s 1, s 2 ố ố 8 H c hát: Bài ọ Lí cây xanh - Ôn t p 3 bài hát: ậ Th t làậ hay, Xoè hoa, Múa vui - Phân bi t âm thanh cao - ệ th p, dài - ng n ấ ắ Ôn t p bài hát: ậ Gà gáy H c hát: Bài ọ Trên ng a taự phi nhanh - Ôn t p 2 bài hát: ậ Reo vang bình minh, Hãy gi ữ cho em b u tr i xanh ầ ờ - Nghe nh c ạ 9 Ôn t p bài hát: ậ Lí cây xanh H c hát: Bài ọ Chúc m ngừ sinh nh t ậ Ôn t p 3 bài hát: ậ Bài ca đi h c, Đ m sao, Gà gáy ọ ế - Ôn t p bài hát: ậ Trên ng a ta phi nhanh ự - T p đ c nh c: TĐN s 2 ậ ọ ạ ố H c hát: Bài ọ Nh ng bôngữ hoa nh ng bài ca ữ T chuyên môn – Phòng Giáo d c & Đào t o Ngũ Hành S n ổ ụ ạ ơ - 1 - 10 Ôn t p 2 bài hát: ậ Tìm b nạ thân, Lí cây xanh Ôn t p bài hát: ậ Chúc m ng sinh nh t ừ ậ H c hát: Bài ọ L p chúngớ ta đoàn k t ế H c hát: Bài ọ Khăn quàng th m mãi vai em ắ - Ôn t p bài hát: ậ Nh ngữ bông hoa nh ng bài ...
— Xem thêm —
Bình luận