Tuyển tập các công thức và kỹ xảo tính nhanh

Số trang: 8
Mã số: 130773
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Bùi Hu Lc - 12A1 Buihuuloc_1992@yahoo.com
Vân Đ
n
Q
u
ng Ninh
2009
Tài liệu trích từ cuốn: “ Hóa học và kỹ xảo” phát hành năm 2012
Vi, bn ch là mt ht cát nh - nhưng với mt người nào đó, bạn là c thế gii ca h
********
Các công thc tính nhanh cho bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ.
C
x
H
y
O
z
N
t
+
+
O
2
xCO
2
+
2
H
2
O +
2
N
2
Dạng đ K xo ng thức tính
1. i cho s mol CO
2
và H
2
O
Đặt
2

2
=
2

=
2. i cho s mol O
2
H
2
O :
Đặt
2
2
=
2
+
2
(
1
2
)
=
3. i cho s mol O
2
và CO
2
:
Đặt
2

2
=
2
(
1
)
+
2
=
4. Đối với bài toán đốt cháy:
=

+
2
Với hợp chất hiđrocacbon: Công thức chung : C
n
H
2n +2 -2k
C
n
H
2n +2 -2k
+
3
+
1
2
O
2
nCO
2
+ (n+1-k)H
2
O
Công thức tính số mol: C
n
H
2n +2 -2k
=



(ĐK: k#1)
Với hợp chất X có dạng C
n
H
2n+a
O
2
N
a
khi đốt ta có các công thức tính số mol:
=



.
=

Hp cht X: C
x
H
y
O
z
:
Cho M=A : Tìm z tươngng 12x + y = A - 16z
x =


Ly phn nguyên suy ra: y Công thc ca X (VD:6.26061992 x=6)
Công thc trên có thế tính vi hp cht không ch cha C, H, O
i toán đốt cháy ancol no đơn chức : X:C
n
H
2n+2
O: s mol là a
Công th
ức tính nhanh:
=
4

=

11
Mt s giá tr đặc bit khi tìm công thc phân t X : C
x
H
y
O
z
Nếu % Oxi trong X ng thc nghim
32.00
C
5
H
8
O
2
34.78
C
2
H
6
O
37.21
(C
4
H
6
O
2
)
n
43.24
(C
3
H
6
O
2
n
50.00
CH
4
O
53.33
(CH
2
O)
n
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007
For Evaluation Only.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Bùi Hu Lc - 12A1 Buihuuloc_1992@yahoo.com
Vân Đ
n
Q
u
ng Ninh
2009
Tài liệu trích từ cuốn: “ Hóa học và kỹ xảo” phát hành năm 2012
Vi, bn ch là mt ht cát nh - nhưng với mt người nào đó, bạn là c thế gii ca h
55.17 (CHO)
n
Tìm công th
c c
a các h
p ch
t h
u cơ đi
n hình. Bài cho s

à
Tên h
p ch
Công th
c chung
K
x
o
Công th
c tính nhanh: Tìm n (ho
c
)
1. Amin C
n
H
2n+3-2k
N
x
Đặt

=
=
3
2
2
(
1
)
2. Aminoacid
C
n
H
2n+1-2k
N
x
O
2t
Đặt

=
=
1
2
2
(
1
)
K xảo tăng giảm khối lưng:
Bài toán cho khi oxi hóa rượu :M
rượu [O]
M
andehit
M
gim
=2
i toán cho khi oxi hóa andehit :M
andehit [O]
M
acid
M
tăng
=16
Tổng hợp cả hai quá trình trên: M
tăng
=14
Ancol n chức + Na
ă
22n
Acid n chc + NaOH
ă
22n
Este + NaOH
ă
Suy ra gốc R’ là CH
3
-
….
i toán cho m gam chất béo tác dụng vừa đủ với a (mol) dd NaOH. Cô cạn dung dịch thu được X
gam xà phòng :
Công thc : = +
ì
Ví d: (KB-08): Cho 17,24 gam chất béo tác dụng vừa đủ với 0,06 (mol) dd NaOH.
Cô cạn dung dịch thu được khối lượng xà phòng là:
Giải : m=
17
,
24
+
∗,
=
17
,
8
(
)
Bài toán cho m (g) muối amin của aminoaxit tác dụng vừa đủ với a (mol) OH
-
(NaOH,BaOH...)
có khối lượng b (g) cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được X gam muối khan:
= +
ì
(g)
Chú ý: Với nhưng bài tập nhất định cần linh hoạt công thc:
Ví d với công thức trên: Nếu bazơ là Ba(OH)
2
Suy ra = 85.5
= + 58.25. hay = +

.
()
(g)
Hoàn toàn tương tự: Nếu NaOH
=
+

.
(g)
Công thức tính nhanh khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với acid:
Acid điển hình
Loi axit
Với H
2
SO
4 loãng
Với HCl
Acid
lo
i I (HCl,
H
2
SO
4 loãng
...) sinh ra
nH
(mol)
m
Muối
= m
KL
+ 96.
m
Muối
= m
KL
+ 71.
H
2
SO
4 đặc
cho ra n
enhận
(H
2
S, SO
2
,S) Với HNO
3
tạo ra n
enhn
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007
For Evaluation Only.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Bùi Hu Lc - 12A1 Buihuuloc_1992@yahoo.com
Vân Đ
n
Q
u
ng Ninh
2009
Tài liệu trích từ cuốn: “ Hóa học và kỹ xảo” phát hành năm 2012
Vi, bn ch là mt ht cát nh - nhưng với mt người nào đó, bạn là c thế gii ca h
Acid loi II (H
2
SO
4 đặc
,
HNO
3
…).Cho ra sản
phẩm khử duy nhất
m
Muối
=m
KL
+ 48.
m
Muối
=m
KL
+ 62.

3
Các giá trị e
nhận
= 8
8
10
Công thức tính nhanh khi cho m (g) hỗn hp oxit kim loại tác dụng hết với acid lượng vừa đủ chỉ
cho ra muối và H
2
O( không kèm sản phẩm khử)
Với H
2
SO
4 đ
ặc
V
ới HCl
V
ới HNO
3
m
Muối
= m
oxit
+ 80.
2

4
m
Muối
= m
oxit
+

.

m
Muối
= m
oxit
+ 54.

Chú ý : Đây là 3 trường hợp thông dụng nhất nhưng biết đâu đề lại cho tác dụng với acid
H
3
PO
4
.
Công thc tính : m
Muối
= m
oxit
+ 71.
3

4
Công thức tính khi nhiệt phân hoàn toàn muối nitrat của hỗn hợp kim loại. ( Ngoại trừ Fe
2+
,
NH
4
+
) được A gam chất rn X
Đề bài cho m
1
gam kim loại và m
2
gam mui nitrat tương ứng:
=


= k
Muối của kim loại nhóm IA và
IIA:
Muối của các kim loại khác (Đứng trước
Ag trong dãy Bêkêtp)
A
=
m
16
k
=


A
=
m
2
54
k
=


Dạng bài này đề có thể cho thêm: Cho khí sau phản
ứng vào nước được dung dịch X. Tính pH dung
dịch.
Công thức tính nhanh với bài toán:Nhôm và Kẽm
Cho từ từ dung dịch x mol OH
-
vào dung dịch chứa a (mol) muối Al
3+
hoặc Zn
2+
vào thu đưc b mol kết tủa (
Chú ý : Công th
c đ
ư
c áp dụng khi chỉ có kết tủa của Al
3+
ho
ặc Zn
2+
)
Al
3+
Zn
2+
OH
-
Min
= 3b (mol)
Số mol OH
-
= 4a - b (mol)
OH
-
Max
= 4a ( Khi đó b=0)
OH
-
Min
= 2b (mol)
S mol OH
-
= 4a - 2b (mol)
OH
-
Max
= 4a ( Khi đó b=0)
Cho từ từ dung dch chứa x mol H
+
vào dung dịch chứa a (mol) muối [Al(OH)
4
-
] hoặc [Zn(OH)
4
-
] vào thu
đư
c b mol kết tủa
[Al(OH)
4
-
] [Zn(OH)
4
-
]
H
+
Min
= b
Số mol H
+
= 4a - 3b
H
+
Max
= 4a
H
+
Min
= 2b
Số mol H
+
= 4a - 2b
H
+
Max
= 4a
Bài toàn cho m(g) Fe tác dụng với dung dịch HNO
3
. S mol HNO
3
cần để a tan hết m(g) Fe?
Khi đó :


=
.
ậ
.
ậ


=
.(
ậ
)
.
ậ
a = 1 nếu là: NO;NO
2
;NH
4
NO
3
.
a = 2 nếu là: N
2
O,N
2
.
Các trư
ờng hợp điển h
ình:
Sinh ra NO


=



=

Sinh ra NO
2


=


=


Chú ý: Bài toán có th cho hỗn hợp Cu và Fe tính như bình thường với Cu còn Fe s dụng công thức trên
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-17 03:50:25
Tuyển tập kỹ xảo,thủ thuật,công thức giải nhanh chóng mặt trong Hoá học 2012 Tập tài liệu này rất hữu ích và phương pháp giải nhanh chóng mặt. Bùi Hữu Lộc - 12A1 Buihuuloc_1992@yahoo.com Vân Đồn –Quảng Ninh - 2009 Tài liệu trích từ cuốn: “ Hóa học và kỹ xảo” phát hành năm 2012 Với, b ạn ch ỉ là m ột h ạt cát nh ỏ - nhưng v ới m ột ngư ời nào đó, b ạn là c ả thế giới của h ọ ******** Các công thức tính nhanh cho bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ. CxHyOzNt + @T+ 8− 6AO2 xCO2 + U 2H2O + P 2N2 Dạng đề Kỹ xảo Công thức tính 1. Bài cho số mol CO2 và H2O Đặt J*21 J%12=G 2TG=U 2. Bài cho số mol O2 và H2O : Đặt J12J*21=G 2T+U 2(1−2G)=V 3. Bài cho số mol O2 và CO2 : Đặt J12J%12=G 2T(1−G)+U 2=V 4. Đối với bài toán đốt cháy: J .=J .+J . 2 Với hợp chất hiđrocacbon: Công thức chung : CnH2n +2 -2k CnH2n +2 -2k + 3J+1−G 2 O2 nCO2 + (n+1-k)H2O Công thức tính số mol: CnH2n +2 -2k = . ? . 5 ? (ĐK: k#1) Với hợp chất X có dạng CnH2n+aO2Na khi đốt ta có các công thức tính số mol: J = k . ? . o. 6 J .=J . − J 6 Hợp chất X: CxHyOz: Cho M=A : Tìm z tương ứng 12x + y = A - 16z x = ? 5 : 5 6 Lấy phần nguyên suy ra: y Công thức của X (VD:6.26061992 x=6) Công thức trên có thế tính với hợp chất không chỉ chứa C, H, O Bài toán đốt cháy ancol no đơn chức : X:CnH2n+2O: có số mol là a Công thức tính nhanh: I =I . −4J . I =I . −I . 11 Một số giá trị đặc biệt khi tìm công thức phân tử X : CxHyOz Nếu % Oxi trong X Công thức nghiệm 32.00 C5H8O2 34.78 C2H6O 37.21 (C4H6O2)n 43.24 (C3H6O2)n 50.00 CH4O 53.33 (CH2O)n Bùi Hữu Lộc - 12A1 Buihuuloc_1992@yahoo.com Vân Đồn –Quảng Ninh - 2009 Tài liệu trích từ cuốn: “ Hóa học và kỹ xảo” phát hành năm 2012 Với, b ạn ch ỉ là m ột h ạt cát nh ỏ - nhưng v ới m ột ngư ời nào đó, b ạn là c ả thế giới của h ọ 55.17 (CHO)n Tìm công thức của các hợp chất hữu cơ điển hình. Bài cho số o{ à t { Tên hợp chất Công thức chung Kỹ xảo Công thức tính nhanh: Tìm n (hoặc J $) 1. Amin CnH2n+3-2kNx Đặt . .=G J=3−2G 2(G−1) 2. Aminoacid CnH2n+1-2kNxO2t Đặt . .=G J=1−2G 2(G−1) Kỹ xảo tăng giảm khối lượng: Bài toán cho khi oxi hóa rượu :Mrượu [O] Mandehit Mgiảm =2 Bài toán cho khi oxi hóa andehit :Mandehit [O] Macid Mtăng =16 Tổng hợp cả hai quá trình trên: Mtăng =14 Ancol n chức + Na6ăJC3  0 22n Acid n chức + NaOH 6ăJC3  022n Este + NaOH 6ăJC3  0 Suy ra gốc R’ là CH3- …. Bài toán cho m gam chất béo tác dụng vừa đủ với a (mol) dd NaOH. Cô cạn dung dịch thu được X gam xà phòng : Công thức : :=I+ 6 =85.5= ⇒ :=I+58.25.= hay :=I+ 6 7 7 6.J ( ) . (g) Hoàn toàn tương tự: Nếu NaOH :=I+ 9 5 8.= (g) Công thức tính nhanh khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với acid: Acid điển hình Loại axit Với H2SO4 loãng ...
— Xem thêm —
Bình luận