Tuyển tập các công thức và kỹ xảo tính nhanh

Số trang: 8
Mã số: 130773
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-17 03:50:25
Tuyển tập kỹ xảo,thủ thuật,công thức giải nhanh chóng mặt trong Hoá học 2012 Tập tài liệu này rất hữu ích và phương pháp giải nhanh chóng mặt. Bùi Hữu Lộc - 12A1 Buihuuloc_1992@yahoo.com Vân Đồn –Quảng Ninh - 2009 Tài liệu trích từ cuốn: “ Hóa học và kỹ xảo” phát hành năm 2012 Với, b ạn ch ỉ là m ột h ạt cát nh ỏ - nhưng v ới m ột ngư ời nào đó, b ạn là c ả thế giới của h ọ ******** Các công thức tính nhanh cho bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ. CxHyOzNt + @T+ 8− 6AO2 xCO2 + U 2H2O + P 2N2 Dạng đề Kỹ xảo Công thức tính 1. Bài cho số mol CO2 và H2O Đặt J*21 J%12=G 2TG=U 2. Bài cho số mol O2 và H2O : Đặt J12J*21=G 2T+U 2(1−2G)=V 3. Bài cho số mol O2 và CO2 : Đặt J12J%12=G 2T(1−G)+U 2=V 4. Đối với bài toán đốt cháy: J .=J .+J . 2 Với hợp chất hiđrocacbon: Công thức chung : CnH2n +2 -2k CnH2n +2 -2k + 3J+1−G 2 O2 nCO2 + (n+1-k)H2O Công thức tính số mol: CnH2n +2 -2k = . ? . 5 ? (ĐK: k#1) Với hợp chất X có dạng CnH2n+aO2Na khi đốt ta có các công thức tính số mol: J = k . ? . o. 6 J .=J . − J 6 Hợp chất X: CxHyOz: Cho M=A : Tìm z tương ứng 12x + y = A - 16z x = ? 5 : 5 6 Lấy phần nguyên suy ra: y Công thức của X (VD:6.26061992 x=6) Công thức trên có thế tính với hợp chất không chỉ chứa C, H, O Bài toán đốt cháy ancol no đơn chức : X:CnH2n+2O: có số mol là a Công thức tính nhanh: I =I . −4J . I =I . −I . 11 Một số giá trị đặc biệt khi tìm công thức phân tử X : CxHyOz Nếu % Oxi trong X Công thức nghiệm 32.00 C5H8O2 34.78 C2H6O 37.21 (C4H6O2)n 43.24 (C3H6O2)n 50.00 CH4O 53.33 (CH2O)n Bùi Hữu Lộc - 12A1 Buihuuloc_1992@yahoo.com Vân Đồn –Quảng Ninh - 2009 Tài liệu trích từ cuốn: “ Hóa học và kỹ xảo” phát hành năm 2012 Với, b ạn ch ỉ là m ột h ạt cát nh ỏ - nhưng v ới m ột ngư ời nào đó, b ạn là c ả thế giới của h ọ 55.17 (CHO)n Tìm công thức của các hợp chất hữu cơ điển hình. Bài cho số o{ à t { Tên hợp chất Công thức chung Kỹ xảo Công thức tính nhanh: Tìm n (hoặc J $) 1. Amin CnH2n+3-2kNx Đặt . .=G J=3−2G 2(G−1) 2. Aminoacid CnH2n+1-2kNxO2t Đặt . .=G J=1−2G 2(G−1) Kỹ xảo tăng giảm khối lượng: Bài toán cho khi oxi hóa rượu :Mrượu [O] Mandehit Mgiảm =2 Bài toán cho khi oxi hóa andehit :Mandehit [O] Macid Mtăng =16 Tổng hợp cả hai quá trình trên: Mtăng =14 Ancol n chức + Na6ăJC3  0 22n Acid n chức + NaOH 6ăJC3  022n Este + NaOH 6ăJC3  0 Suy ra gốc R’ là CH3- …. Bài toán cho m gam chất béo tác dụng vừa đủ với a (mol) dd NaOH. Cô cạn dung dịch thu được X gam xà phòng : Công thức : :=I+ 6 =85.5= ⇒ :=I+58.25.= hay :=I+ 6 7 7 6.J ( ) . (g) Hoàn toàn tương tự: Nếu NaOH :=I+ 9 5 8.= (g) Công thức tính nhanh khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với acid: Acid điển hình Loại axit Với H2SO4 loãng ...
— Xem thêm —
Bình luận