bìa giáo án giáo dục

Số trang: 92
Mã số: 130699
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 92
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-16 15:08:33
một số bìa mẫu và cách tạo một số bìa cho giáo án môn giáo dục giúp các thầy cô làm việc có được những bìa giáo án đẹp và bắt mắc Tröôøng tieåu hoïc Phöôùc Long 1             Phaïm Thò   Nhaøn    Mon : A O C Ten Bai Da y : E M LA HO C SI N H L P M O T Tuan : 1 Ngay Day : 5-9-2006 I. MUC TIEU  : HS bie át ñöôïc : - Tre û em coù quyeàn coù hoï teân , coù quyeàn ñöôïc ñi hoïc . - HS co ù thaùi ñoä : Vui veû , phaán khôûi ñi hoïc , töï haøo ñaõ thaønh HS lôùp Moät  - Bie át yeâu quyù baïn beø , thaày coâ giaùo  , tröôøng lôùp .  II. O DUNG DAY HOC  :  - V ôû BTÑÑ1 , caùc ñieàu 7.28 trong coâng öôùc QT veà QTE . - Ca ùc baøi haùt : Tröôøng em , ñi hoïc , Em yeâu tröôøng em , Ñi tôùi tröôøng . III. CAC HOAT ONG DAY HOC CHU YEU : 1. O Ån Ñònh  :   haùt , chuaån bò vôû BTÑÑ. 2. Kie åm tra baøi cuõ  :     3. Baøi m ôùi  : TG HOAT ONG CUA GIAO VIEN HOAT ONG CUA HOC SINH TIET : 1 Hoa ït  ñoäng   1   :   Tc   “   Voøng   troøn   giôùi   thie äu ”    Mt : Giup HS gii thieu mnh va nh ten cac ban trong lp . - GV  ne âu  caùch  chôi   :   moät  em  leân   tr öôùc lôùp töï giôùi thieäu teân mình   vaø no ùi muoán laøm quen vôùi caùc   ba ïn   .   Em   ngoài   keà  seõ  leân   tieáp   tu ïc   töï  giôùi   thieäu   mình   ,   laàn   löôït   ñ eán em cuoái . - GV ho ûi : Tc giuùp em ñieàu gì ? - Em   ca ûm   thaáy   nhö  theá  naøo   khi   ñöôï c   giôùi   thieäu   teân   mình   vaø   nghe ba ïn töï giôùi thieäu .  Hoa ït ñoäng 2  : Thaûo luaän nhoùm  Mt : Hoc sinh t gii th ieu ve s thch cua mnh . T hao la mot a tre co ho ten : ­   Cho   Ho ïc   sinh   töï  giôùi   thieäu   trong   nho ùm 2 ngöôøi . * Vd :  To âi teân  laø Quyønh  , toâi muoán   laøm quen v ôùi caùc baïn . - Ba ïn   ngoài   keà  leân   tröôùc  lôùp   :   toâi   te ân  laø  Gia   Baûo  .   Toâi  muoán  laøm   quen   v ôùi   taát   caû  caùc   baïn   .Laàn   l öôït ñeán heát . - Gi ôùi thieäu mình vôùi moïi ngöôøi vaø   ñöôï c quen bieát theâm nhieàu baïn . - Sung   s öôùng   töï  haøo   em   laø   moät   ñöù a treû coù teân hoï . - Ho ïc   sinh   hoaït  ñoäng   nhoùm   2   baïn   no ùi veà nhöõng sôû thích cuûa mình . - Kho âng hoaøn toaøn gioáng em .  1  Tröôøng tieåu hoïc Phöôùc Long 1             Phaïm Thò   Nhaøn    ­   Ho ûi   :   Nhöõng  ñieàu   caùc   baïn   thích   co ù hoaøn toaøn gioáng em khoâng ? * GV ket luan : Moi ngi eu co nhng ieu mnh thch va khong thch . Nhng ieu o co the giong hoac khac nhau gia ngi nay va ngi khac . Chung ta can phai ton trong nhng s thch rieng cua ngi khac, ban khac .    Hoa ït ñoäng 3  : Thaûo luaän chung  Mt : Hoc sinh ke ve ngay au tien i hoc cua mnh . T hao la Hoc sinh lp Mot : - Gia ùo   vieân   môû  vôû  BTÑÑ  ,   quan/sa ùt   tranh   BT3   ,   Giaùo   vieân   ho ûi :  +   Em   ñaõ  mong   chôø   ,   chuaån   bò  cho   ngaøy   ñi   hoïc  ñaàu   tieân   nhö  theá   naøo ?  +   Bo á  meï  vaø   moïi   ngöôøi   trong   gia   ñì nh ñaõ quan taâm em nhö theá naøo ? +   Em   co ù  thaáy   vui   khi  ñöôïc  ñi   hoïc   ?   Em   co ù  yeâu   tröôøng   lôùp   cuûa   em   kho âng ? +  Em se õ laøm gì ñeå xöùng ñaùng  laø   Ho ïc sinh lôùp Moät ? - Go ïi   vaøi   Hoïc   sinh   döïa   theo   tranh   ke å laïi chuyeän . * Giao vien Ket luan : Vao lp Mot em se co them nh ieu ban mi , thay co giao mi , em se hoc c nhieu ieu mi la , biet oc biet viet va lam toan na . - c i hoc la niem vui , la quyen li cua tre em . - Em rat vui va t hao v mnh la Hoc sinh lp Mot . Em va cac ban se co gang hoc that - Ho ài hoäp , chuaån bò ñd caàn thieát . - Bo á  meï  mua   saém  ñaày  ñuû  caëp   sa ùch , aùo quaàn … cho em ñi hoïc . - Ra át vui , yeâu quyù tröôøng lôùp . - Cha êm ngoan , hoïc gioûi  - Ho ïc sinh leân trình baøy tröôùc lôùp .  2  Tröôøng tieåu hoïc Phöôùc Long 1             Phaïm Thò   Nhaøn    gioi ,that ngoan .  4. Cu ûng coá daën doø :   - Nha än xeùt tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát . - Da ën hoïc sinh chuaån bò baøi ñeå hoïc tieáp tuaàn 2 .  5.  Ru ùt kinh nghieäm ­ Boå sung :  3  Tröôøng tieåu hoïc Phöôùc Long 1             Phaïm Thò   Nhaøn    Mon : A O C Ten Bai Day : E M LA HO C SI N H L P MO ...
— Xem thêm —
Từ khóa: giáo dục lớp 1
Bình luận