phân tích nhân vật mị trong tác phảm vợ chông a phủ của tô hoài

Lượt xem: 3143
Số trang: 2
Mã số: 130595
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Phân tích nhân v t M trong truy n "V ch ng A Ph "
Phân tích s c s ng ti m tàng c a nhân v t M trong truy n “V ch ng A Ph ” c a Tô
Hoài?
G i ý:
“V ch ng A Ph ” là truyên thành công nh t trong t p “Truy n Tây B c” c a Tô Hoài.
Trong truy n này, nhân v t M có h n h n c . M có hai m t t ng nh đ i l p nh ng th c ơ ư ư ư
ra l i r t th ng nh t. M t th nh t là M b chà đ p n ng n đã sinh ra bu n r u và d n d n
sinh ra cam ch u, m t c s c s ng. M t th hai là ngay trong tình tr ng đó, M v n c a
qu y, v n ti m tàng, ti m n m t s c s ng đ t đó b c v n d y và cu i cùng phá cũi ướ ươ
tháo l ng và tìm l i đ c l s ng cho mình. ượ
M b b t làm con dâu g t n nhà th ng lí Pá-Tra là t n bi k ch đau đ n nh t trong cu c đ i
nàng. A S đ i v i nàng nh đ i v i m t ng i nô l . Nh ng vì nàng là ng i con gái giàu ư ườ ư ươ
tình th ng, có đ c hi sinh nên nàng đành cam ch u đ tr n cho cha. lâu trong cái kh ,ươ
M quen kh r i. Bây gi M t ng mình cũng là con trâu con ng a. “Con ng a, con trâu ỵ ưở
làm còn có lúc, đêm nó còn đ c đ ng gãi chân, đ ng nhai c , đàn bà con gái nhà này thì vùiượ
vào công vi c c đêm c ngày ”. Quá đau kh , nàng đã ph n kháng b nhà Pá Tra tr v .
Nàng đ nh l y cha r i ăn lá ngón ch t. Nh ng khi nghe cha nói: “Mày v l y tao đ mày đi ế ư
ch t đ y à? Mày ch t nh ng n tao v n còn, quan l i b t tao tr n … Không đ c con i!”.ế ế ư ượ ơ
M b ng m t khóc, ném n m lá ngón r i tr v nhà Pá Tra. Vì quá th ng cha mà nàng đành ư ươ
cam ch u cu c s ng nô l nhà th ng lí.
Nh ng trong tâm tr ng, trong b n ch t cu c s ng c a M ti m n m t s c s ng mãnh li t.ư
Trong n i bu n, trong suy nghĩ, trong ý mu n t t c a nàng đã bi u l tinh th n không
mu n cam ch u, không mu n ch p nh n cu c s ng l m than, t i c c hi n t i. S c s ng b đè
nén ch c n có c h i là nó s b c phát. Nh ng đêm tình mùa xuân đã t i, tâm h n M b xáo ơ
tr n. Nàng đã l ng nghe ti ng ai th i sáo r b n đi ch i. M nghe ti ng sáo v ng l i, tha ế ơ ế
thi t b i h i. M ng i nh m bài hát c a ng i đang th i:ế ườ
“Mày có con trai con gái r i
Mày đi làm n ngươ
Ta không có con trai con gá
Ta đi tìm ng i yêu”ườ
M lén l y hũ r u, c u ng ng c t ng bát. R i say, M l m m t ng i đ y h i t ng l i ượ ị ị ưở
ngày tr c. Ngày tr c, M th i sáo gi i, th i lá cũng hay nh th i sáo. Mùa xuân, M u ngướ ư ư
r u trên b p và th i sáo. Có bi t bao nhiêu ng i mê, ngày đêm đã th i sáo đi theo M h tư ế ế ườ ế
núi này sang núi khác. S c s ng l i d t dào trong lòng nàng. “M th y ph i ph i tr l i, ơ ở ạ
trong lòng đ y nhiên vui s ng nh đêm t t ngày tr c. M tr l m, M v n còn tr , M ư ư ế ướ
mu n đi ch i.” Ti ng sáo còn r p r n trong đ u M , M qu n l i tóc, M m c váy hoa. Ai ơ ế
b o cô M ch lùi lũi nh con rùa nuôi trong xó c a? Dĩ nhiên tu i xuân c a nàng đã b tàn ư
phá. S c s ng c a nàng đã b đè nén. A S trói M l i, qu n tóc lên c t. Đóng c a bu ng r i
b đi. Th t là tàn b o, M v n đ ng im nh không bi t mình đang b trói. H i r u còn n ng ư ế ơ ượ
nàn, M v n nghe ti ng sáo đ a M đi theo nh ng cu c ch i. ế ư ơ
“Em không yêu, qu pao r i r i ơ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Em yêu ng i nào, em b t pao nào”ườ
M vùng v ng b c đi nh ng toàn thân đau nh c không c a đ c. S c s ng ti m tàng trong ướ ư ư
ng i M b c phát th t là d d i.ườ
S c s ng ti m n c a M b c l t t đ nh trong hành vi n i lo n gi i thoát cho A Ph và cho ộ ộ
chính mình. A Ph là ng i tr n (vì đánh A S nên b ph t v ) trong nhà th ng lí. A Ph ườ
chăn bò b h ăn m t m t con. A Ph b trói. Đêm đêm, M d y s i l a th y m t A Ph ưở
tr ng tr ng, bi t A Ph còn s ng, M v n l nh lùng vì đ i M kh quá, M ch còn v i ế
ng n l a. Có đêm A S th y M đây đã đ p M ngã xu ng c a b p nh ng trái tim c a cô ế ư
gái giàu yêu th ng y l i th n th c. Đêm khuya M tr d y th i l a, ng n l a b p bùngươ
sáng lên. Cách miêu t s c s ng ti m tàng đang tr i d y trong lòng M b ng “ng n l a b p
bùng sáng lên” th t là hay! Nàng nhìn th y A Ph b trói đ ng, m t dòng n c m t l p lánh ướ
bò xu ng hai lõm má đã s m đen l i. M nh l i đêm A S trói M , nàng th t lên trong lòng ớ ạ
“Tr i i! Nó b t trói đ ng ng i ta đ n ch t! Nó đã trói ch t m t ng i đàn bà trong nhà ơ ườ ế ế ế ườ
ngày tr c cũng ch này”. Nàng nghĩ đêm mai là ng i kia ch t. Ng i kia vi c gì màướ ườ ế ư
ph i ch t. R i nàng v n vào mình, bi t đâu A Ph tr n thoát, b con Pá Tra s b o là M c i ế ế
trói cho nó. M ph i trói thay vào đó, M ph i ch t trên cái c c y, M không th y s . Đ y ế
ch là nh ng t t ng “n i lo n” trong lòng M và t t t ng “n i lo n” đ n hành đ ng ư ưở ừ ư ư ế
“n i lo n” ch có m t li. M đã rón rén b c l i g n A Ph . Nàng rút con dao nh c t lúa c t ướ
nút dây mây trói A Ph . M thì thào: “Đi ngay…!”. M c t s i dây trói A Ph cũng chính là
nàng đã c t s i dây vô hình trói nàng vào gia đình th ng lí Pá Tra. Nàng đã ch y theo A Ph ,
A Ph nói: “Đi v i tôi” và hai ng i l ng l ng đ nhau ch y xu ng d c núi. Hình nh đó ườ
nói lên s can đ m li u lĩnh c a M . Hành đ ng táo b o này có ý nghĩa quy t đ nh trong ế
cu c đ i M . M và A Ph đã n ng t a vào nhau và thành v ch ng A Ph đ xây d ng ươ
cu c đ i m i. Hành đ ng gi i thoát c a M có xen l n ý th c t phát và t giác. Có l ý th c
t phát m nh h n. Đó chính là k t qu bi u l t t y u c a m t s c s ng v n đã ti m tàng, ơ ế ế
ti m n c a M tr c đó. Hành đ ng gi i phóng và t gi i phóng này c a M có ngu n g c ướ
t cái bu n r i r i, t cái cách u ng ng c t ng bát r u và ngay c ý đ nh mu n t sát ườ ượ ượ
c a M .
Ngu n g c sâu xa c a hành vi đó là t m lòng giàu tình c m, giàu lòng th ng ng i c a ở ấ ươ ườ
M , còn nguyên do tr c ti p là ti ng sáo c a nh ng đêm tình mùa xuân đã th c d y trong tâm ế ế
h n nàng lòng yêu đ i, ni m tha thi t v i cu c s ng t do. ế
Có th nói s c s ng ti m tàng c a M là s c h p d n c a nhân v t này trong th i gian M
H ng Ngài. Tô Hoài đã đ t M trong m i xung đ t xã h i gay g t, nh ng th l c tàn b o c a ế ự
xã h i phong ki n th ng tr cũa ng i H-mông đã chà đ p lên s ph n c a nàng, t ng nh ế ườ ư ư
nàng không còn con đ ng nào thoát kh i s hu di t. V y mà chính s c s ng ti m n c aườ
nàng đã t c u nàng. Tô Hoài đã miêu t m t cách xu t s c s v n đ ng n i tâm c a nhân
v t và d n đ n hành đ ng ph n kháng tháo cũi phá l ng gi i thoát. Chính s c s ng mãnh ế
li t c a M khi g p ánh sáng cách m ng thì nh h t gi ng t t gieo lên m nh đ t phù sa. M ư
đã tr thành nhân t tích c c trong đ i du kích Phi ng Sa c a A Ph sau này cũng là đi u d
hi u.
Tải xuống 5,000₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-16 08:43:08
phân tích nhân vaatj mị trong tác phẩm vợ chồng a phủ phân tích nhân vaatj mị trong tác phẩm vợ chồng a phủ Phân tích nhân v t M trong truy n "V ch ng A Ph " ậ ị ệ ợ ồ ủ Phân tích s c s ng ti m tàng c a nhân v t M trong truy n “V ch ng A Ph ” c a Tô ứ ố ề ủ ậ ị ệ ợ ồ ủ ủ Hoài? G i ý: ợ “V ch ng A Ph ” là truyên thành công nh t trong t p “Truy n Tây B c” c a Tô Hoài. ợ ồ ủ ấ ậ ệ ắ ủ Trong truy n này, nhân v t M có h n h n c . M có hai m t t ng nh đ i l p nh ng th c ệ ậ ỵ ồ ơ ả ị ặ ưở ư ố ậ ư ự ra l i r t th ng nh t. M t th nh t là M b chà đ p n ng n đã sinh ra bu n r u và d n d n ạ ấ ố ấ ặ ứ ấ ỵ ị ạ ặ ề ồ ầ ầ ầ sinh ra cam ch u, m t c s c s ng. M t th hai là ngay trong tình tr ng đó, M v n c a ị ấ ả ứ ố ặ ứ ạ ỵ ẫ ự qu y, v n ti m tàng, ti m n m t s c s ng đ t đó b c v n d y và cu i cùng phá cũi ậ ẫ ề ề ẩ ộ ứ ố ể ừ ướ ươ ậ ố tháo l ng và tìm l i đ c l s ng cho mình. ồ ạ ượ ẽ ố M b b t làm con dâu g t n nhà th ng lí Pá-Tra là t n bi k ch đau đ n nh t trong cu c đ i ị ị ắ ạ ợ ố ấ ị ớ ấ ộ ờ nàng. A S đ i v i nàng nh đ i v i m t ng i nô l . Nh ng vì nàng là ng i con gái giàu ử ố ớ ư ố ớ ộ ườ ệ ư ươ tình th ng, có đ c hi sinh nên nàng đành cam ch u đ tr n cho cha. lâu trong cái kh , ươ ứ ị ể ừ ợ Ở ổ M quen kh r i. Bây gi M t ng mình cũng là con trâu con ng a. “Con ng a, con trâu ỵ ổ ồ ờ ỵ ưở ự ự làm còn có lúc, đêm nó còn đ c đ ng gãi chân, đ ng nhai c , đàn bà con gái nhà này thì vùi ượ ứ ứ ỏ vào công vi c c đêm c ngày ”. Quá đau kh , nàng đã ph n kháng b nhà Pá Tra tr v . ệ ả ả ổ ả ỏ ở ề Nàng đ nh l y cha r i ăn lá ngón ch t. Nh ng khi nghe cha nói: “Mày v l y tao đ mày đi ị ạ ồ ế ư ề ạ ể ch t đ y à? Mày ch t nh ng n tao v n còn, quan l i b t tao tr n … Không đ c con i!”. ế ấ ế ư ợ ẫ ạ ắ ả ợ ượ ơ M b ng m t khóc, ném n m lá ngón r i tr v nhà Pá Tra. Vì quá th ng cha mà nàng đành ị ư ặ ắ ồ ở ề ươ cam ch u cu c s ng nô l nhà th ng lí. ị ộ ố ệ ở ố Nh ng trong tâm tr ng, trong b n ch t cu c s ng c a M ti m n m t s c s ng mãnh li t. ư ạ ả ấ ộ ố ủ ị ề ẩ ộ ứ ố ệ Trong n i bu n, trong suy nghĩ, trong ý mu n t t c a nàng đã bi u l tinh th n không ỗ ồ ố ự ử ủ ể ộ ầ mu n cam ch u, không mu n ch p nh n cu c s ng l m than, t i c c hi n t i. S c s ng b đè ố ị ố ấ ậ ộ ố ầ ủ ự ệ ạ ứ ố ị nén ch c n có c h i là nó s b c phát. Nh ng đêm tình mùa xuân đã t i, tâm h n M b xáo ỉ ầ ơ ộ ẽ ộ ữ ớ ồ ị ị tr n. Nàng đã l ng nghe ti ng ai th i sáo r b n đi ch i. M nghe ti ng sáo v ng l i, tha ộ ắ ế ổ ủ ạ ơ ị ế ọ ạ thi t b i h i. M ng i nh m bài hát c a ng i đang th i: ế ổ ổ ị ồ ẩ ủ ườ ổ “Mày có con trai con gái r i ồ Mày đi làm n ng ươ Ta không có con trai con gá Ta đi tìm ng i yêu” ườ M lén l y hũ r u, c u ng ng c t ng bát. R i say, M l m m t ng i đ y h i t ng l i ị ấ ượ ứ ố ừ ự ừ ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận