Bảng kế hoạch tuyển dụng nhân sự

Số trang: 2
Mã số: 130539
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-16 06:52:53
BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET) ( Form No.) BM.08.01 15/05/2004   Công ty ................ Phòng Nhân S ự (HR Dept) B NG K HO CH TUY N D NG NHÂN S Ả Ế Ạ Ể Ụ Ự (PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET) Phòng/ ban (Dept/Sec) : ……………………………………………….. Quý (Quarter) : …….. Năm (Year) ……….. STT (NO.) C P Ấ C N TUY N Ầ Ể (Position) CH C DANHỨ (Job Title) S L NGỐ ƯỢ (NG I) ƯỜ (Quantity) TH I GIAN Ờ C N NHÂN S Ầ Ự (Availability) LÝ DO TUY NỂ (Reasons for Recruitment) 1 C p Lãnh Đ o ấ ạ (Leader Position)  Thay th ngh vi c ế ỉ ệ (Replacement for Retired Personnel)  Tuy n m i ể ớ (New Personnel)  Trù b nhân l c ị ự (Personnel Preparation) 2 V Trí C p Cao ị ấ (Senior Position)  Thay th ngh vi c ế ỉ ệ (Replacement for Retired Personnel)  Tuy n m i ể ớ (New Personnel)  Trù b nhân l c ị ự (Personnel Preparation) 3 V Trí C p Trung ị ấ (Junior Position)  Thay th ngh vi c ế ỉ ệ (Replacement for Retired Personnel)  Tuy n m i ể ớ (New Personnel)  Trù b nhân l c ị ự (Personnel Preparation) 4 V Trí Nhân Viên ị (Staff Position)  Thay th ngh vi c ế ỉ ệ (Replacement for Retired Personnel)  Tuy n m i ể ớ (New Personnel)  Trù b nhân l c ị ự (Personnel Preparation) 5 V Trí Công Nhân ị (Worker Position)  Thay th ngh vi c ế ỉ ệ (Replacement for Retired Personnel)  Tuy n m i ể ớ (New Personnel)  Trù b nhân l c ị ự (Personnel Preparation) T NG C NG Ổ Ộ (TOTAL) Ho Chi Minh, ............................ 2004 Xác nh n c a Tr ng B Ph n ậ ủ ưở ộ ậ (Confirmation of Chief of Department) Ho Chi Minh, ............................ 2004 Giám Đ c Nhân S Phê Duy tố ự ệ (Approval of Human Resource Director) Ho Chi Minh, ............................ 2004 Ban T ng Giám Đ c Duy tổ ố ệ (Approval of Board of Directors) ( Form No.) BM.08.01 15/05/2004   Công ty ................ Phòng Nhân S ự (HR Dept)
— Xem thêm —
Từ khóa: tuyển dụng
Bình luận