tieu luan tu tuong ho chi minh ve dao duc cach mang

Lượt xem: 1427
Số trang: 17
Mã số: 130394
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 17
Sao chép
Tr ng Đ i h c Lao đ ng xã h iườ Khoa b o hi m
Ch ng I: L i m đ uươ
Ch t ch H Chí Minh - m t v anh hùng dân t c, nhà văn hoá ki t xu t,
Ng i không ch đ c nhân dân Vi t Nam kính tr ng, tin yêu còn đ c thườ ư ượ ế
gi i suy tôn, ca ng i. Cu c đ i, s nghi p t t ng c a Ng i g n li n v i ư ưở ườ
hoàn c nh ti n trình l ch s cách m ng Vi t Nam. T t ng H Chí Minh ế ư ưở
đ c hình thành, phát tri n trên c s th c ti n xã h i và đã tr thành nh ng bàiượ ơ
h c, nh ng tri t lý nhân sinh h t s c sâu s c cho các th h sau. ế ế ế
T t ng H Chí Minh v đ o đ c là m t trong nh ng n i dung c b nư ưở ơ
c a t t ng H Chí Minh. T t ng đó s k t h p gi a truy n th ng đ o ư ưở ư ưở ế
đ c t t đ p c a dân t c v i tinh hoa đ o đ c nhân lo i, gi a truy n th ng v i
hi n đ i. Vi c giáo d c t t ng đ o đ c H Chí Minh cho m i ng i, đ c ư ưở ư
bi t h c sinh, sinh viên - nh ng ng i ch t ng lai c a đ t n c m t ườ ươ ướ
đi u h t s c c n thi t. Nh t là trong tình hình hi n nay, khi m t th c t ch ra ế ế ế
r ng: kinh t phát tri n, xã h i thay đ i ph c t p, nh ng quan ni m v t t, x u, ế
công b ng, bình đ ng... cũng đang s d ch chuy n nh t đ nh. Trong h i,
m t s b ph n thanh thi u niên, h c sinh, sinh viên tr s ng thi u ni m tin, ế ế
phai nh t t ng, m t ph ng h ng ph n đ u, không chí l p thân, l p ư ươ ướ
nghi p, ch y theo l i s ng th c d ng, s ng thi u trách nhi m, th v i gia ế ơ
đình và xã h i, s ng theo l i s ng cá nhân, ăn ch i đua đòi, sa vào các t n n xã ơ
h i…..
Th c tr ng trên đã đang tr thành v n đ quan tâm hàng đ u c a toàn
h i. V n đ đ t ra ph i làm sao đ tìm đ c nguyên nhân nh ng gi i ư
pháp thích h p nh m ngăn ch n ,gi i quy t k p th i nh ng bi u hi n tiêu c c ế
đó .
Th y đ c s c p bách c a v n đ , em quy t đ nh l a ch n đ tài: ượ ế “ T t ngư ư
H Chí Minh v đ o đ c cách m ng v n d ng vào vi c giáo d c đ o đ c
cho h c sinh,sinh viên hi n nay ”
SV:Chu Th Minh Thu L p: Đ5.BH4
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tr ng Đ i h c Lao đ ng xã h iườ Khoa b o hi m
Đây là m t m ng đ tài t ng đ i r ng và t ng h p cùng v i s hi u bi t v th c t ươ ế ế
còn h n ch c a b n thân. Vì v y, bài ti u lu n c a em không tránh kh i thi u xót, em ế ế
mong nh n đu c s quan tâm đóng góp ý ki n c a th y giáo- gi ng viên Th.S. Nguy n ế
Văn Tuân
Em xin chân thành c m n th y giáo đã giúp đ em hoàn thi n bài ti u lu n trên.. ơ
Sinh viên:
Chu Th Minh Thu
SV:Chu Th Minh Thu L p: Đ5.BH4
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tr ng Đ i h c Lao đ ng xã h iườ Khoa b o hi m
Ch ng II: N i dungươ
I. T t ng H Chí Minh v đ o đ c cách m ngư ưở
H Chí Minh quan ni m đ o đ c n n t ng s c m nh c a ng i ư
cách m ng, coi đó cái g c c a cây, ng n ngu n c a sông n c: Ng i cách ư ườ
m ng ph i có đ o đ c cách m ng làm n n t ng thì m i hoàn thành đ c nhi m ượ
v cách m ng v vang vì s nghi p đ c l p dân t c và ch nghĩa xã h i. Ng i ườ
vi t: “Cũng nh sông thì ngu n m i n c, không ngu n thì sông c n.ế ư ướ
Cây ph i có g c, không g c thì cây héo. Ng i cách m ng ph i có đ o đ c, ườ
không đ o đ c thì tài gi i m y cũng không lãnh đ o đ c nhân dân” ượ
Ng i quan ni m đ o đ c t o ra s c m nh, nhân t quy t đ nh s th ng l i c aườ ế
m i công vi c: “Công vi c thành công ho c th t b i, đ u do cán b t t hay
kém”. Quan ni m l y đ c làm g c c a H Chí Minh không nghĩa tuy t
đ i hoá m t đ c, coi nh m t tài. Ng i cho r ng tài không đ c ư
ng i vô d ng nh ng có đ c mà không có tài thì làm vi c gì cũng khó. Cho nên,ườ ư
đ c g c nh ng đ c tài ph i k t h p v i nhau đ hoàn thành nhi m v ư ế
cách m ng.
Theo H Chí Minh nh ng chu n m c chung nh t c a n n đ o đ c cách
m ng Vi t Nam g m nh ng đi m sau:
M t là, trung v i n c hi u v i dân. ư ế
Đây ph m ch t quan tr ng nh t, bao trùm nh t chi ph i các ph m
ch t khác.
T khái ni m "trung v i vua, hi u v i cha m " trong đ o đ c truy n ế
th ng c a h i phong ki n ph ng Đông, H Chí Minh đ a vào đó m t n i ế ươ ư
dung m i, ph n ánh đ o đ c ngày nay cao r ng h n “Trung v i n c hi u ơ ướ ế
v i dân”. Đó là m t cu c cách m ng trong quan ni m đ o đ c.
“Trung v i n c hi u v i dân, su t đ i ph n đ u hy sinh đ c l p t do ư ế
SV:Chu Th Minh Thu L p: Đ5.BH4
3
Tải xuống 5,000₫ (17 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-16 02:27:28
tuong ho chi minh ve dao duc cach mang va giao duc dao duc cho hoc sinh, sinh vien hien nay tuong ho chi minh ve dao duc cach mang va giao duc dao duc cho hoc sinh, sinh vien hien nay Tr ng Đ i h c Lao đ ng xã h iườ ạ ọ ộ ộ Khoa b o hi mả ể Ch ng I: L i m đ u ươ ờ ở ầ Ch t ch H Chí Minh - m t v anh hùng dân t c, nhà văn hoá ki t xu t, ủ ị ồ ộ ị ộ ệ ấ Ng i không ch đ c nhân dân Vi t Nam kính tr ng, tin yêu mà còn đ c th ườ ỉ ượ ệ ọ ượ ế gi i suy tôn, ca ng i. Cu c đ i, s nghi p và t t ng c a Ng i g n li n v i ớ ợ ộ ờ ự ệ ư ưở ủ ườ ắ ề ớ hoàn c nh và ti n trình l ch s cách m ng Vi t Nam. T t ng H Chí Minh ả ế ị ử ạ ệ ư ưở ồ đ c hình thành, phát tri n trên c s th c ti n xã h i và đã tr thành nh ng bài ượ ể ơ ở ự ễ ộ ở ữ h c, nh ng tri t lý nhân sinh h t s c sâu s c cho các th h sau. ọ ữ ế ế ứ ắ ế ệ T t ng H Chí Minh v đ o đ c là m t trong nh ng n i dung c b n ư ưở ồ ề ạ ứ ộ ữ ộ ơ ả c a t t ng H Chí Minh. T t ng đó là s k t h p gi a truy n th ng đ o ủ ư ưở ồ ư ưở ự ế ợ ữ ề ố ạ đ c t t đ p c a dân t c v i tinh hoa đ o đ c nhân lo i, gi a truy n th ng v i ứ ố ẹ ủ ộ ớ ạ ứ ạ ữ ề ố ớ hi n đ i. Vi c giáo d c t t ng đ o đ c H Chí Minh cho m i ng i, đ c ệ ạ ệ ụ ư ưở ạ ứ ồ ỗ ườ ặ bi t là h c sinh, sinh viên - nh ng ng i ch t ng lai c a đ t n c là m t ệ ọ ữ ườ ủ ươ ủ ấ ướ ộ đi u h t s c c n thi t. Nh t là trong tình hình hi n nay, khi m t th c t ch ra ề ế ứ ầ ế ấ ệ ộ ự ế ỉ r ng: kinh t phát tri n, xã h i thay đ i ph c t p, nh ng quan ni m v t t, x u, ằ ế ể ộ ổ ứ ạ ữ ệ ề ố ấ công b ng, bình đ ng... cũng đang có s d ch chuy n nh t đ nh. Trong xã h i, ằ ẳ ự ị ể ấ ị ộ m t s b ph n thanh thi u niên, h c sinh, sinh viên tr s ng thi u ni m tin, ộ ố ộ ậ ế ọ ẻ ố ế ề phai nh t lý t ng, m t ph ng h ng ph n đ u, không có chí l p thân, l p ạ ưở ấ ươ ướ ấ ấ ậ ậ nghi p, ch y theo l i s ng th c d ng, s ng thi u trách nhi m, th v i gia ệ ạ ố ố ự ụ ố ế ệ ờ ơ ớ đình và xã h i, s ng theo l i s ng cá nhân, ăn ch i đua đòi, sa vào các t n n xã ộ ố ố ố ơ ệ ạ h i….. ộ Th c tr ng trên đã và đang tr thành v n đ quan tâm hàng đ u c a toàn ự ạ ở ấ ề ấ ủ xã h i. V n đ đ t ra là ph i làm sao đ tìm đ c nguyên nhân và nh ng gi i ộ ấ ề ặ ả ể ượ ữ ả pháp thích h p nh m ngăn ch n ,gi i quy t k p th i nh ng bi u hi n tiêu c c ợ ằ ặ ả ế ị ờ ữ ể ệ ự đó . Th y đ c s c p bách c a v n đ , em quy t đ nh l a ch n đ tài: ấ ượ ự ấ ủ ấ ề ế ị ự ọ ề “ T t ngư ưở H Chí Minh v đ o đ c cách m ng và v n d ng vào vi c giáo d c đ o đ c ồ ề ạ ứ ạ ậ ụ ệ ụ ạ ứ cho h ...
— Xem thêm —
Bình luận