tieu luan tu tuong ho chi minh ve dao duc cach mang

Số trang: 17
Mã số: 130394
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 17
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-16 02:27:28
tuong ho chi minh ve dao duc cach mang va giao duc dao duc cho hoc sinh, sinh vien hien nay Tr ng Đ i h c Lao đ ng xã h iườ ạ ọ ộ ộ Khoa b o hi mả ể Ch ng I: L i m đ u ươ ờ ở ầ Ch t ch H Chí Minh - m t v anh hùng dân t c, nhà văn hoá ki t xu t, ủ ị ồ ộ ị ộ ệ ấ Ng i không ch đ c nhân dân Vi t Nam kính tr ng, tin yêu mà còn đ c th ườ ỉ ượ ệ ọ ượ ế gi i suy tôn, ca ng i. Cu c đ i, s nghi p và t t ng c a Ng i g n li n v i ớ ợ ộ ờ ự ệ ư ưở ủ ườ ắ ề ớ hoàn c nh và ti n trình l ch s cách m ng Vi t Nam. T t ng H Chí Minh ả ế ị ử ạ ệ ư ưở ồ đ c hình thành, phát tri n trên c s th c ti n xã h i và đã tr thành nh ng bài ượ ể ơ ở ự ễ ộ ở ữ h c, nh ng tri t lý nhân sinh h t s c sâu s c cho các th h sau. ọ ữ ế ế ứ ắ ế ệ T t ng H Chí Minh v đ o đ c là m t trong nh ng n i dung c b n ư ưở ồ ề ạ ứ ộ ữ ộ ơ ả c a t t ng H Chí Minh. T t ng đó là s k t h p gi a truy n th ng đ o ủ ư ưở ồ ư ưở ự ế ợ ữ ề ố ạ đ c t t đ p c a dân t c v i tinh hoa đ o đ c nhân lo i, gi a truy n th ng v i ứ ố ẹ ủ ộ ớ ạ ứ ạ ữ ề ố ớ hi n đ i. Vi c giáo d c t t ng đ o đ c H Chí Minh cho m i ng i, đ c ệ ạ ệ ụ ư ưở ạ ứ ồ ỗ ườ ặ bi t là h c sinh, sinh viên - nh ng ng i ch t ng lai c a đ t n c là m t ệ ọ ữ ườ ủ ươ ủ ấ ướ ộ đi u h t s c c n thi t. Nh t là trong tình hình hi n nay, khi m t th c t ch ra ề ế ứ ầ ế ấ ệ ộ ự ế ỉ r ng: kinh t phát tri n, xã h i thay đ i ph c t p, nh ng quan ni m v t t, x u, ằ ế ể ộ ổ ứ ạ ữ ệ ề ố ấ công b ng, bình đ ng... cũng đang có s d ch chuy n nh t đ nh. Trong xã h i, ằ ẳ ự ị ể ấ ị ộ m t s b ph n thanh thi u niên, h c sinh, sinh viên tr s ng thi u ni m tin, ộ ố ộ ậ ế ọ ẻ ố ế ề phai nh t lý t ng, m t ph ng h ng ph n đ u, không có chí l p thân, l p ạ ưở ấ ươ ướ ấ ấ ậ ậ nghi p, ch y theo l i s ng th c d ng, s ng thi u trách nhi m, th v i gia ệ ạ ố ố ự ụ ố ế ệ ờ ơ ớ đình và xã h i, s ng theo l i s ng cá nhân, ăn ch i đua đòi, sa vào các t n n xã ộ ố ố ố ơ ệ ạ h i….. ộ Th c tr ng trên đã và đang tr thành v n đ quan tâm hàng đ u c a toàn ự ạ ở ấ ề ấ ủ xã h i. V n đ đ t ra là ph i làm sao đ tìm đ c nguyên nhân và nh ng gi i ộ ấ ề ặ ả ể ượ ữ ả pháp thích h p nh m ngăn ch n ,gi i quy t k p th i nh ng bi u hi n tiêu c c ợ ằ ặ ả ế ị ờ ữ ể ệ ự đó . Th y đ c s c p bách c a v n đ , em quy t đ nh l a ch n đ tài: ấ ượ ự ấ ủ ấ ề ế ị ự ọ ề “ T t ngư ưở H Chí Minh v đ o đ c cách m ng và v n d ng vào vi c giáo d c đ o đ c ồ ề ạ ứ ạ ậ ụ ệ ụ ạ ứ cho h ...
— Xem thêm —
Bình luận