tieu luan tu tuong ho chi minh ve dao duc cach mang

Số trang: 17
Mã số: 130394
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 17
Sao chép
Tr ng Đ i h c Lao đ ng xã h iườ Khoa b o hi m
Ch ng I: L i m đ uươ
Ch t ch H Chí Minh - m t v anh hùng dân t c, nhà văn hoá ki t xu t,
Ng i không ch đ c nhân dân Vi t Nam kính tr ng, tin yêu còn đ c thườ ư ượ ế
gi i suy tôn, ca ng i. Cu c đ i, s nghi p t t ng c a Ng i g n li n v i ư ưở ườ
hoàn c nh ti n trình l ch s cách m ng Vi t Nam. T t ng H Chí Minh ế ư ưở
đ c hình thành, phát tri n trên c s th c ti n xã h i và đã tr thành nh ng bàiượ ơ
h c, nh ng tri t lý nhân sinh h t s c sâu s c cho các th h sau. ế ế ế
T t ng H Chí Minh v đ o đ c là m t trong nh ng n i dung c b nư ưở ơ
c a t t ng H Chí Minh. T t ng đó s k t h p gi a truy n th ng đ o ư ưở ư ưở ế
đ c t t đ p c a dân t c v i tinh hoa đ o đ c nhân lo i, gi a truy n th ng v i
hi n đ i. Vi c giáo d c t t ng đ o đ c H Chí Minh cho m i ng i, đ c ư ưở ư
bi t h c sinh, sinh viên - nh ng ng i ch t ng lai c a đ t n c m t ườ ươ ướ
đi u h t s c c n thi t. Nh t là trong tình hình hi n nay, khi m t th c t ch ra ế ế ế
r ng: kinh t phát tri n, xã h i thay đ i ph c t p, nh ng quan ni m v t t, x u, ế
công b ng, bình đ ng... cũng đang s d ch chuy n nh t đ nh. Trong h i,
m t s b ph n thanh thi u niên, h c sinh, sinh viên tr s ng thi u ni m tin, ế ế
phai nh t t ng, m t ph ng h ng ph n đ u, không chí l p thân, l p ư ươ ướ
nghi p, ch y theo l i s ng th c d ng, s ng thi u trách nhi m, th v i gia ế ơ
đình và xã h i, s ng theo l i s ng cá nhân, ăn ch i đua đòi, sa vào các t n n xã ơ
h i…..
Th c tr ng trên đã đang tr thành v n đ quan tâm hàng đ u c a toàn
h i. V n đ đ t ra ph i làm sao đ tìm đ c nguyên nhân nh ng gi i ư
pháp thích h p nh m ngăn ch n ,gi i quy t k p th i nh ng bi u hi n tiêu c c ế
đó .
Th y đ c s c p bách c a v n đ , em quy t đ nh l a ch n đ tài: ượ ế “ T t ngư ư
H Chí Minh v đ o đ c cách m ng v n d ng vào vi c giáo d c đ o đ c
cho h c sinh,sinh viên hi n nay ”
SV:Chu Th Minh Thu L p: Đ5.BH4
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tr ng Đ i h c Lao đ ng xã h iườ Khoa b o hi m
Đây là m t m ng đ tài t ng đ i r ng và t ng h p cùng v i s hi u bi t v th c t ươ ế ế
còn h n ch c a b n thân. Vì v y, bài ti u lu n c a em không tránh kh i thi u xót, em ế ế
mong nh n đu c s quan tâm đóng góp ý ki n c a th y giáo- gi ng viên Th.S. Nguy n ế
Văn Tuân
Em xin chân thành c m n th y giáo đã giúp đ em hoàn thi n bài ti u lu n trên.. ơ
Sinh viên:
Chu Th Minh Thu
SV:Chu Th Minh Thu L p: Đ5.BH4
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tr ng Đ i h c Lao đ ng xã h iườ Khoa b o hi m
Ch ng II: N i dungươ
I. T t ng H Chí Minh v đ o đ c cách m ngư ưở
H Chí Minh quan ni m đ o đ c n n t ng s c m nh c a ng i ư
cách m ng, coi đó cái g c c a cây, ng n ngu n c a sông n c: Ng i cách ư ườ
m ng ph i có đ o đ c cách m ng làm n n t ng thì m i hoàn thành đ c nhi m ượ
v cách m ng v vang vì s nghi p đ c l p dân t c và ch nghĩa xã h i. Ng i ườ
vi t: “Cũng nh sông thì ngu n m i n c, không ngu n thì sông c n.ế ư ướ
Cây ph i có g c, không g c thì cây héo. Ng i cách m ng ph i có đ o đ c, ườ
không đ o đ c thì tài gi i m y cũng không lãnh đ o đ c nhân dân” ượ
Ng i quan ni m đ o đ c t o ra s c m nh, nhân t quy t đ nh s th ng l i c aườ ế
m i công vi c: “Công vi c thành công ho c th t b i, đ u do cán b t t hay
kém”. Quan ni m l y đ c làm g c c a H Chí Minh không nghĩa tuy t
đ i hoá m t đ c, coi nh m t tài. Ng i cho r ng tài không đ c ư
ng i vô d ng nh ng có đ c mà không có tài thì làm vi c gì cũng khó. Cho nên,ườ ư
đ c g c nh ng đ c tài ph i k t h p v i nhau đ hoàn thành nhi m v ư ế
cách m ng.
Theo H Chí Minh nh ng chu n m c chung nh t c a n n đ o đ c cách
m ng Vi t Nam g m nh ng đi m sau:
M t là, trung v i n c hi u v i dân. ư ế
Đây ph m ch t quan tr ng nh t, bao trùm nh t chi ph i các ph m
ch t khác.
T khái ni m "trung v i vua, hi u v i cha m " trong đ o đ c truy n ế
th ng c a h i phong ki n ph ng Đông, H Chí Minh đ a vào đó m t n i ế ươ ư
dung m i, ph n ánh đ o đ c ngày nay cao r ng h n “Trung v i n c hi u ơ ướ ế
v i dân”. Đó là m t cu c cách m ng trong quan ni m đ o đ c.
“Trung v i n c hi u v i dân, su t đ i ph n đ u hy sinh đ c l p t do ư ế
SV:Chu Th Minh Thu L p: Đ5.BH4
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-16 02:27:28
tuong ho chi minh ve dao duc cach mang va giao duc dao duc cho hoc sinh, sinh vien hien nay Tr ng Đ i h c Lao đ ng xã h iườ ạ ọ ộ ộ Khoa b o hi mả ể Ch ng I: L i m đ u ươ ờ ở ầ Ch t ch H Chí Minh - m t v anh hùng dân t c, nhà văn hoá ki t xu t, ủ ị ồ ộ ị ộ ệ ấ Ng i không ch đ c nhân dân Vi t Nam kính tr ng, tin yêu mà còn đ c th ườ ỉ ượ ệ ọ ượ ế gi i suy tôn, ca ng i. Cu c đ i, s nghi p và t t ng c a Ng i g n li n v i ớ ợ ộ ờ ự ệ ư ưở ủ ườ ắ ề ớ hoàn c nh và ti n trình l ch s cách m ng Vi t Nam. T t ng H Chí Minh ả ế ị ử ạ ệ ư ưở ồ đ c hình thành, phát tri n trên c s th c ti n xã h i và đã tr thành nh ng bài ượ ể ơ ở ự ễ ộ ở ữ h c, nh ng tri t lý nhân sinh h t s c sâu s c cho các th h sau. ọ ữ ế ế ứ ắ ế ệ T t ng H Chí Minh v đ o đ c là m t trong nh ng n i dung c b n ư ưở ồ ề ạ ứ ộ ữ ộ ơ ả c a t t ng H Chí Minh. T t ng đó là s k t h p gi a truy n th ng đ o ủ ư ưở ồ ư ưở ự ế ợ ữ ề ố ạ đ c t t đ p c a dân t c v i tinh hoa đ o đ c nhân lo i, gi a truy n th ng v i ứ ố ẹ ủ ộ ớ ạ ứ ạ ữ ề ố ớ hi n đ i. Vi c giáo d c t t ng đ o đ c H Chí Minh cho m i ng i, đ c ệ ạ ệ ụ ư ưở ạ ứ ồ ỗ ườ ặ bi t là h c sinh, sinh viên - nh ng ng i ch t ng lai c a đ t n c là m t ệ ọ ữ ườ ủ ươ ủ ấ ướ ộ đi u h t s c c n thi t. Nh t là trong tình hình hi n nay, khi m t th c t ch ra ề ế ứ ầ ế ấ ệ ộ ự ế ỉ r ng: kinh t phát tri n, xã h i thay đ i ph c t p, nh ng quan ni m v t t, x u, ằ ế ể ộ ổ ứ ạ ữ ệ ề ố ấ công b ng, bình đ ng... cũng đang có s d ch chuy n nh t đ nh. Trong xã h i, ằ ẳ ự ị ể ấ ị ộ m t s b ph n thanh thi u niên, h c sinh, sinh viên tr s ng thi u ni m tin, ộ ố ộ ậ ế ọ ẻ ố ế ề phai nh t lý t ng, m t ph ng h ng ph n đ u, không có chí l p thân, l p ạ ưở ấ ươ ướ ấ ấ ậ ậ nghi p, ch y theo l i s ng th c d ng, s ng thi u trách nhi m, th v i gia ệ ạ ố ố ự ụ ố ế ệ ờ ơ ớ đình và xã h i, s ng theo l i s ng cá nhân, ăn ch i đua đòi, sa vào các t n n xã ộ ố ố ố ơ ệ ạ h i….. ộ Th c tr ng trên đã và đang tr thành v n đ quan tâm hàng đ u c a toàn ự ạ ở ấ ề ấ ủ xã h i. V n đ đ t ra là ph i làm sao đ tìm đ c nguyên nhân và nh ng gi i ộ ấ ề ặ ả ể ượ ữ ả pháp thích h p nh m ngăn ch n ,gi i quy t k p th i nh ng bi u hi n tiêu c c ợ ằ ặ ả ế ị ờ ữ ể ệ ự đó . Th y đ c s c p bách c a v n đ , em quy t đ nh l a ch n đ tài: ấ ượ ự ấ ủ ấ ề ế ị ự ọ ề “ T t ngư ưở H Chí Minh v đ o đ c cách m ng và v n d ng vào vi c giáo d c đ o đ c ồ ề ạ ứ ạ ậ ụ ệ ụ ạ ứ cho h ...
— Xem thêm —
Bình luận