Nhúng
Toàn màn hình
/ 11
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (11 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-15 16:04:09
1 TR N G: ............................................................. ………. L P : ………. HO TE N ......................................... : ………. KT K G I A H O C KY I_ 20082009 MO N T I E N G V I E T L P 2 K I E M TRA O C SO MA T MA SO T H T ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ I E M SO MA T MA SO T H T Bai oc  :  BE M I N H QUA N DU N G CA M * Nhaø beù Minh Quaân coù moät chuù meøo vaøng raát ngoan. Minh Quaân yeâu   no ù laém.  Ngaøy  chuû nhaät,  boá meï vaéng  nhaø,  Minh  Quaân  vaø meøo  vaøng   ñöôï c dòp noâ ñuøa thoûa thích. Maûi ñuøa nghòch, chaúng may, Minh Quaân gaït   pha ûi   loï  hoa.   Loï  hoa   rôi   xuoáng  ñaát,   vôõ  tan   taønh.   Sôï  bò  boá  meï  la   maéng   ne ân khi thaáy boá meï vöøa veà ñeán nhaø, Minh Quaân ñaõ voäi vaøng noùi: ­ Bo á ôi! Con meøo nghòch laøm vôõ bình hoa roài.   The á  laø  con   meøo   bò  phaït.  Buoåi   toái   hoâm  ñoù,   meøo  vaøng   bò  boá  xích   laïi   vaø kho âng ñöôïc aên caù.* **   To ái   hoâm  ñoù,   naèm   treân   giöôøng   eâm   aám,   nghe   tieáng   meøo   vaøng   keâu   meo   meo,   Minh   Qua ân   khoâng   taøi   naøo   nguû ñöôïc.   Beù  vuøng   daäy,   chaïy  ñeán   be ân   boá vaø  thuù  nhaän   taát  caû  roài   xin   boá tha   cho  meøo.   Boá  oâm  Minh  Quaân   vaøo loøng vaø khen: ­ Con trai bo á trung thöïc vaø duõng caûm laém.  **                                                                                               Minh Hng ke å I. O C T H A N H T I E N G :   (Thi gian 1 phut ) 1/ Gia ùo vieân cho hoïc sinh ñoïc moät trong hai ñoaïn cuûa baøi  BE M I N H QUA N D U N G CA M 2/   Gia ùo  vieân  neâu   moät  caâu  hoûi  veà  noäi   dung  trong   baøi   BE M I N H QUA N D U N G CA M ,  cho ho ïc sinh traû lôøi. Tie u chua n cho ie m oc ie m 1.Ñoïc ñuùng tieáng, ñuùng töø.            ..................... /3ñ 2.Nga ét nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu (döôùi 5loãi).         ..................... /1ñ 3.To ác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu.    ..................... /1ñ 4.Tra û lôøi ñuùng yù caâu hoûi do giaùo vieân ñaët ra.    ..................... /1ñ Cong: .................. /6 Hng dan kie m tr a 1/  Ñoïc ñuùng tieáng,töø : 3 ñieåm ­ Ñoïc sai töø 1­3 tieáng         : 2,5   ñ ieåm ­ Ñoïc sai töø 3­5 tieáng         : 2,0   ñ ieåm ­ Ñoïc sai töø 6­10 tieáng       : 1,5   ñ ieåm ­ Ñoïc sai töø 11­15 tieáng     : 1,0   ñ ieåm ­ Ñoïc sai töø 16­20 tieáng     : 0,5   ñ ieåm           ­ Ñoïc sai treân 20 tieáng       : 0   ñ ieåm : 0,5 ñieåm 2/ Kho âng ngaét nghæ hôi ñuùng ôû 3­5 daáu caâu: 0,5 ñieåm  ­Kho âng ngaét,nghæ hôi ñuùng ôû 6 daáu caâu trôû leân:  0   ñ ieåm 3/ Toc o oc:. ­  V öôït 2 phuùt                                                         : 0,5   ñ ieåm ­  V öôït 2 phuùt (ñaùnh vaàn nhieàu)                            : 0   ñ ieåm 4/ T ra li ung y cau hoi do giao vien neu        : 1 iem T H SI N H K H O N G C V I E T VAO K H U N G NAY ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ....... /4 I I . O C T H A M :  (30 phu ùt)    Em  ñoïc baøi thaàm baøi” BE M I N H QUA N D U N G CA M roài traû lôøi   ca âu hoûi vaø laøm caùc                      baøi ta äp sau: A. TRA L I CAU HO I: 1/ .... ../1 ñ   1/ Minh Quaân laøm vôõ bình hoa, thaáy boá meï veà Minh Quaân noùi: (anh dau x vao o trong trc y tra li ung nhat) Boá ôi, con nghòch laøm vôõ bình hoa roài.     Bo á ôi, con meøo nghòch laøm vôõ bình hoa roài.                        Bo á ôi, gioù thoåi laøm bình hoa rôi xuoáng ñaát vôõ roài. 2/ ..... /1 ñ   2/   Khi meøo vaøng bò phaït, Minh Quaân ñaõ nhö theá naøo?                               Kho âng taøi naøo nguû ñöôïc.     Nha än loãi vôùi boá vaø xin tha cho meøo                                                        Ca û 2 caâu treân ñeàu ñuùng                               B. BA I TA P: 3 /……./ 1 ñ       1/ Khoanh troøn vaøo chöõ caùi  tröôùc caùc töø chæ hoaït ñoäng :                              a/  Co â, haùt, hoa hoàng, coâng nhaân, hoïc                             b/  Cha ïy, vieát ,  nguû, daïy, noùi  4/…..../ 1 ñ      2/ Ñaët 1 caâu theo maãu” Ai ?  laø gì?” ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………..                                                                                          HET                         TRNG: KTK GIA HOC KY I _ 20082009 MON TIENG VIET LP 2 KIEM TRA VIET ............................................................. ……… LP : …….. HO TEN ............................................ : ……… SO MAT MA SO TH T ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ IEM SO MAT MA SO TH T I/ ......... /5 I.- CH N H TA (Nghe – vieát): Thôøi gian 15 phuùt. Baøi   oi ban   (   Vie át   töïa   vaø   caû  baøi   ,   saùch   Tieáng   Vieät   lôùp   2/ta äp1 trang 75). . ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Hng dan cham chnh ta  . . . . . . . . Sai 2 loi tr 1. ( Sai phu am au, van , thanh,,hoac khong viet hoa ung quy nh).  . . . . . . . . Bai khong mac loi chnh ta (hoac ch mac 1 loi); ch viet ro rang, sach se c 5 iem.  . . . . . . . . Ch viet khong ro rang, sai lan o cao, khoang cach ,kieu ch va bai khong sach se tr 1 iem . TH SINH KHONG C VIET VAO KHUNG NAY ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ I I / ....... /5 I I .- LA M VAN: (25 phu t ) 1/  ………./1ñ             1.   Ghi laïi lôøi  xin loãi cuûa em trong tröôøng hôïp em laøm rôi quyeån saùch   cu ûa baïn. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………                               ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………. 1/ ………./4 ñ         2.   Haõy vieát moät ñoaïn vaên ngaén ( töø 3 ñeán 5 caâu ) noùi veà moät   ng öôøi thaân maø em yeâu      th öông nhaát                                                                                              Baøi laøm …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. TR NG T H TAN H NG H N G DAN CHA M KT K G IA HK I N H 2008 2009 MO N T I E N G V I E T L P 2 A K I E M TRA O C PHA N O C T HA M ( 4 iem ) Bieu iem Noi dung 1 …………… /1ñ. 2 ……………/1 ñ 3 ……………/ 1 ñ 4 …………./ 1 ñ Ca âu nghóa khoâng phuø   h ôïp tröø  0,5ñ Sai ch ính taû tröø chung   0,25 ñ A . O C H I E U Ca u 1      HS  ñaùnh vaøo caâu  ­ Bo á ôi , con meøo nghòch laøm vôû bình hoa   ro ài! Ca u 2      HS  ñaùnh vaøo caâu          ­    Ca û  2 caâu treân ñeàu ñuùng B. BA I TAP Ca u 1 Khoanh vao cau b Ca u 2             HS  ñaët ñuùng maãu caâu. ( ñuùng nghóa   vaø ch ính taû ) PHAN TAP LAM VA N ( 5 iem ) 1 YEU CAU : 1.     Vie át ñuùng, ñaày ñuû caâu xin loãi ( 1ñ ) – sai  loãi chính taû tröø  0,25ñ  2 .      Vie át moät ñoaïn vaên ngaén  khoaûng 3 ñeán 5 caâu noùi veà ngöôøi thaân.   ( 4 ñ ) - No äi dung : Vieát ñuùng troïng taâm theo yeâu caàu ñeà baøi : noùi veà ngöôøi thaân   nh ö cha meï, oâng baø, coâ chuù …. ( coù bieåu loä tình caûm qua caùch vieát ). - H ình thöùc :  Söû duïng töø ngöõ phuø hôïp, dieãn ñaït maïch laïc, thaønh caâu, vieát   ñ uùng chính taû. Bieát söû duïng daáu caâu hôïp lí. Baøi laøm saïch ñeïp, roõ raøng. 2. ...
— Xem thêm —
Bình luận