Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Lượt xem: 1162
Số trang: 89
Mã số: 130
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 89
Sao chép
B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn
Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh thÞ trêng víi qui luËt c¹nh tranh gay g¾t ®ßi hái c¸c Doanh
nghiÖp nãi chung vµ c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi riªng ph¶i tù vËn ®éng v¬n
lªn t×m chç ®øng trªn thÞ trêng. Muèn vËy c¸c Doanh nghiÖp ph¶i t×m tßi mét h-
íng ®i phï hîp cho m×nh ®ång thêi mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt.
C¸c Doanh nghiÖp kh«ng t lu«n b»ng lßng víi c¸i m×nh ®· ph¶i
liªn tôc ®æi míi , n©ng cao chÊt lîng nhÊt ph¶i t×m mäi c¸ch tiÕt kiÖm chi
phÝ, gthµnh. Bëi v× chi phi s¶n xuÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm nh÷ng yÕu
quan träng t¸c ®éng tíi chÝnh s¸ch gi¸ n, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ
kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng .
XÐt trªn ph¹m vi toµn nÒn kinh tÕ, gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c¸c
Doanh nghiÖp ®·p phÇn tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi, tÝch lcho nÒn kinh tÕ vµ
t¨ng thu cho ng©n s¸ch N níc .Nh vËy, vÊn ®Ò gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng
cßn vÊn ®Ò riªng cña Doanh nghiÖp mµ cßn mang tÝnh x· héi. H¹ch to¸n chi
phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vai t ®Æc biÖt trong c«ng t¸c h¹ch
to¸n kinh tÕ cña tÊt c¶ c¸c Doanh nghiÖp .
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Dông c¾t ®o lêng khÝ, t«i
nhËn thÊy vai trß vÞ trÝ cïng quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c
to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊtnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong toµn c«ng
t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ. Do ®ã t«i lùa chän ®Ò tµi chøc kÕ to¸n tËp
hîp chi p s¶n xuÊt tÝnh g thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Dông c¾t
®o lêng c¬ khÝ cho b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh.
Néi dung b¸o c¸o thùc tËp gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm
Ch¬ng II: T×nh h×nh thùc c«ng t¸c to¸n chi p s¶n xuÊt tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ.
Ch¬ng III: NhËn xÐtkiÕn nghÞ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ.
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn
Ch¬ng I:
C¸c vÊn ®Ò chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh
s¶n phÈm.
1.1 §Æc diÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp.
NÕu tæ chøc s¶n xuÊt ®¬n chiÕc th× tõng s¶n phÈm, tõng c«ng viÖc s¶n xuÊt
lµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. VÝ dô trong xÝ nghiÖp ®ãng tµu biÓn th× tõng con tµu
mét ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh.
NÕu Doanh nghiÖp chøc s¶n xuÊt hµng lo¹t th× tõng lo¹i s¶n phÈm
mét ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. VÝ trong xÝ nghiÖpkhÝ s¶n xuÊt m¸y c«ng
th× tõng lo¹i m¸y c«ng cô lµ mét ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh.
NÕu tæ chøc s¶n xuÊt nhiÒu khèi lîng lín th× mçi lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt
mét ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh.VÝ trong nghiÖp dÖt th× ®èi tîng tÝnh gi¸
thµnh lµ tõng lo¹i sîi, v¶i...
1.2 Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt c¸c c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chñ
yÕu
1.2.1 Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt
Theo c¸c nhµ nghiªn cøu kinh thÕ giíi: “Mäi ho¹t ®éng cña con ngêi
t¹o ra thu nhËp ho¹t ®éng s¶n xuÊt”, nÒn s¶n xuÊt cña mét quèc gia bao
gåm c ngµnh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vËt chÊt vµ c ngµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm
dÞch vô. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i khai
th¸c vµ sö dông c nguån lao ®éng, vËt t, tµi s¶n, tiÒn vèn ®Ó thùc hiÖn viÖc s¶n
xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm cung cÊp dÞch vô. Trong qu¸ tr×nh ®ã, doanh nghiÖp ph¶i
ra c chi phÝ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña m×nh, chi phÝ bá ra cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc gäi lµ
chi phÝ s¶n xuÊt.
Chi phÝ s¶n xuÊt biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn hao phÝ lao ®éng
sèng, lao ®éng t ho¸ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ doanh nghiÖp chi ra ®Ó
tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú.
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn
1.2.2 C¸c c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chñ yÕu
1.2.2.1 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung tÝnh chÊt kinh tÕ cña chi phÝ
(yÕu tè chi phÝ)
Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt néi dung, tÝnh chÊt
kinh tÕ ban ®Çu gièng nhau ®îc s¾p xÕp vµo cïng mét yÕu tè chi phÝ.
Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ®îc chia thµnh 5 yÕu tè chi phÝ c¬ b¶n sau:
- Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu: Bao gåm toµn gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i
nguyªn liÖu vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, p tïng thay thÕ, c«ng
dông cô xuÊt dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh trong kú b¸o c¸o.
- Chi phÝ nh©n c«ng : bao gåm toµn chi p tr¶ cho ngêi lao ®éng
tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp tr¬ cÊp tÝnh chÊt l¬ng trong b¸o
c¸o, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng (KPC§, BHXH, BHYT).
- Chi phÝ khÊu hao TSC§ : bao gåm toµn chi phÝ khÊu hao toµn
TSC§ cña doanh nghiÖp dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh kú b¸o c¸o.
- Chi p ch vô mua ngoµi : bao gåm toµn tiÒn doanh nghiÖp chi
tr¶ vÒ c lo¹i dÞch vô mua ngoµi nh : tiÒn ®iÖn, tiÒn níc...phôc vô cho ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
- Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn : bao gåm c¸c chi p s¶n xuÊt kinh doanh cha ®-
îc ph¶n ¸nh ë c¸c chØ tiªu trªn, ®· chi b»ng tiÒn trong kú b¸o c¸o nh tiÕp kh¸ch,
héi häp, thuª qu¶ng c¸o...
Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ cã t¸c dông:
- Trong ph¹m vi doanh nghiÖp : phôc vô qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, ®¸nh gi¸
t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n CPSX, lµm c¨n cø ®Ó lËp b¸o o CPSX theo yÕu tè,
lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t, tiÒn vèn sö dông lao ®éng cho kú sau.
- Trong ph¹m vi toµn nÒn kinh : cung cÊp tµi liÖu ®Ó tÝnh to¸n thu
nhËp quèc d©n do t¸ch biÖt gi÷a hao phÝ lao ®éng vËt ho¸ chi p lao
®éng sèng.
1.2.2.2 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých c«ng dông cña chi phÝ
(kho¶n môc chi phÝ)
Toµn chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong ®îc chia thµnh 3 kho¶n môc
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-04-09 11:22:42
Xét trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế, hạ giá thành sản phẩm của các Doanh nghiệp đã góp phần tiết kiệm lao động xã hội, tích luỹ cho nền kinh tế và tăng thu cho ngân sách Nhà nước .Như vậy, vấn đề hạ giá thành sản phẩm không còn là vấn đề riêng của Doanh nghiệp mà còn mang tính xã hội. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có vai trò đặc biệt trong công tác hạch toán kinh tế của tất cả các Doanh nghiệp . Trong thời gian thực tập tại Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí, tôi nhận thấy rõ vai trò và vị trí vô cùng quan trọng của công tác quản lý, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong toàn bộ công tác hạch toán kế toán tại đơn vị. Do đó tôi lựa chọn đề tài “Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” tại Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí cho báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Nội dung báo cáo thực tập gồm 3 chương: Chương I: Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Chương II: Tình hình thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí. Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí.
— Xem thêm —
Bình luận