Tài liệu

130 bài tiểu luận Triết Học (Cơ sở lí luận khoa học phát triển không ngừng và cách mạng KHCN)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 310     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 24
Tài liệu 130 bài tiểu luận Triết Học (Cơ sở lí luận khoa học phát triển không ngừng và cách mạng KHCN) - tài liệu, sách iDoc.VnI. lời mở đầuTrong sự nghiệp CNH - HĐH hiện nay KHCN đang chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Bởi vì nước ta ti
TiÓu luËn triÕt häc
I. lêi më ®Çu
Trong nghp CNH - H§H hiÖn nay KHCN ®ang chiÕm mét
trÝ ®Æc bt quan träng.i níc ta tiÕn n CNXH mét nÒn
kinh phæ biÕn lµ s¶n xuÊt n, lao ®éng thñ c«ng lµ phæ biÕn. C¸i
thiÕu thèn a chóng ta lµ mét nÒn ®¹i c«ng nghiÖp. ChÝnh y,
chóng ta phi tiÕn hµnh CNH - H. Trong thêi ®¹i ngµy nay, CNH
phi g¾n liÒn víi H. CNH - H ë níc ta lµ nm x©y ng CSVC
kü thuËt cho CNXH. §ã lµ nhm vô trung t©m trong suèt thêi kú qu¸
®é tiÕnn CNXH ë níc ta.
Ngay khi t ®Çu qu¸ tr×nh ®æi míi, §¶ng Nhµ níc ta ®·
quan m hoµn thiÖn ®æi i quan ®iÓm, c¸c chñ tr ¬ng, chÝnh
ch trong lÜnh vùc khoa häc c«ng nghÖ. Ng qut 26 cña Bé
ChÝnh trÞ (Kho¸ VI) ®· nªu râ:¹i héi n t VI cña §¶ng ®Ò ra ®êng
i ®æi míi, coi khoa häc c«ng nghÖ lµ mét ®éng lùc m¹nh mÏ a sù
nghiÖp ®æi i, æn ®Þnh t×nhnh vµ ph¸t trn kinh héi theo
®Þnh híng XHCN, coi nng ngêi lµm khoa häc vµ c«ng ng lµ ®éi
ngò c¸n bé tin cËy, quý b¸u a §¶ng, Nhµ níc vµ nn d©n ta". Ng
quyÕt cña i nghÞ n t7 BCHTW (Kho¸ VII) trong phÇn chñ
tr¬ng pt triÓn c«ng nghp vµ c«ng nghÖ ®Õn n¨m 2000 ®· u râ
quan ®iÓm: "Khoa häc, c«ng ng lµ nÒn tng cña CNH - H§H. t
p c«ng nghÖ truyÒn tng i c«ng nghÖ hn ®¹i tranh thñ ®i
nhanh vµo hn ®¹i ë nh÷ng kh©u quyÕt ®Þnh". Trong B¸o c¸o chÝnh
trÞ t¹i §¹i i VIII a qua §¶ng i nn nh: "Kh¬i dËy trong nn
d©n ng yªu níc, ý trÝ quËt cêng, ph¸t huy tµi trÝ cña ngêi ViÖt Nam,
quyÕt m ®a níc n ra khái nghÌo n l¹c u b»ng KHCN". §¹i
héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX a §¶ng ®· chØ ra: "Con ®êng CNH
- H ë níc ta cÇn vµ t rót ng¾n thêi gian võa nh÷ng c tuÇn
tù, võa cã bíc nhy vät pt huy nh÷ng lîi t cña ®Êt níc, tËn dông
i kh ng ®Ó ®¹t tr×nh ®é c«ng ng tiªn tiÕn, ®Æc bt lµ c«ng
nghÖ th«ng tin c«ng ng sinh häc, tranh thñ øng dông ngµy cµng
nhu h¬n, ë møc cao n vµ phæ bn n nng thµnh tùu i
khoa häc c«ng nghÖ, tõng c ph¸t triÓn kinh tri thøc. Ph¸t huy
nguån lùc trÝ tuÖ søcnh tinh thÇn a ngêi ViÖt Nam, coi pt
triÓn GD vµ §T, khoa häc c«ng nghÖ n tng vµ ®éng lùc cña
sù nghiÖp CNH -H".
1
TiÓu luËn triÕt häc
m 1996 ®Êt níc ta chuyÓn sang giai ®o¹n ®Èynh CNH -
H, pn ®Êu ®Õnm 2020n trë thµnht níc c«ng nghiÖp.
§©y còng mét yÕu ý nghÜa qut ®Þnh chèng i "nguy c¬ t
hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ soi nhiÒu níc trong khu vùc vµ trªn thÕ gi".
nghiÖp XDCNXH ë níc ta chØ thùc thµnh c«ng chõng nµo thùc
hiÖn thµnh c«ng sù nghp CNH - H§H ®Êt níc. KHCN n©ng cao n¨ng
suÊt lao ®éng, ®æi i n pm, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña
hµng ho¸ trªn thÞ trêng, XD ng lùc c«ng nghÖ quèc gia. Do ®ã viÖc
nghiªn cøu, t×mi ph¸t triÓn KHCN lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng.
§Ò tµi cña em ®îc chia lµm ba phÇn:
I. Lêi®Çu
II. PhÇn néi dung
III. PhÇn kÕt luËn
Do ph¹m vi ®Ò tµi ng tÇm hu biÕt cña em cßn h¹n chÕ
nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong ®îc sù ®ãng gãp ch©n
thµnh cña thÇy go c b¹n ®Ó ®Ò tµi cña em ®îc hoµn thiÖnn !
2
Liên hệ quảng cáo

TiÓu luËn triÕt häc
II. PhÇn néi dung
1. Nguyªn lý triÕt häca ®Ò tµi
1.1. C¸chng khoa häc - C«ng nghÖ ®îc thùc hiÖn trªn c¬
lý luËn khoa häc ph¸t triÓn kng nng:
§ã lµ ®iÓm kh¸c bt quan träng nhÊt cña cuéc ch m¹ng Khoa
häc - Kü thuËt lÇn nµy (C¸ch m¹ng Khoa häc - c«ng ng i ®èi i
chñ nghÜa t b¶n hiÖn ®¹i) i c¸c lÇn tr íc. Nh×n l¹i lÞch ph¸t triÓn
cña Khoa häc - Kü thuËt cã t thÊy r»ng, tuy hai cuéc c¸ch m¹ng tr íc
còng dùa trªn ®ét ph¸ t lý luËn a Khoa häc tù nhiªn, lÊy
®ã ®Ó n ®êng, nh nhiÖt lùc häc vµ lùc häc cña NiuT¬n xuÊt hn
tríc cuéc c¸ch ng Khoa häc - Kü thuËt n thø nhÊt vµ ®n c
xt hn tr íc cuéc c¸ch ng KHKT n hai, nhng kho¶ng c¸ch gi÷a sù
®ét ph¸ lý luËn vµ s¸ng t¹o kü thuËt còng nh øng dông kü thuËt vµo
thùc tÕ rÊt dµi, mèi quan gi÷a nh÷ng yÕu ®ã kh«ng trùc tiÕp
l¾m, rÊt nhiÒu ph¸t minh kü thuËt ®Òu lµ nh÷ng s¸ng t¹o riªng
cña nng ngêi thùc hµnh gi. Ngêi pt minh ra m¸y h¬i níc J.O¸t,
hay vua pt minh £®in ®Òu ch luü kiÕn thøc trªn c¬ së thùc
tiÔn råii ph¸t minh, s¸ng t¹o. Trong t×nh h×nh ®ã, th«ng thêng lµ
ph¸t minh s¸ng t¹o tr íc råi sau ®ã míi cã gii thÝch vµ thut minh lý
luËn. Cßn cuécch m¹ng KHCN sau chiÕn tranh th× hoµn toµn kh«ng
phi nhy. Nã dùa trªn së ph¸t triÓn a c¸c lo¹i lý luËn KHKT
lÊy ®ã lµm chØ n ®Ó thùc hn.thÓ nãi, nÕu kh«ng cã ph¸t
minh to lín vµ nng ®ét ph¸ vÒ lý luËn cña nhiÒu ngµnh KHKT trong
thÕ kû nµy, th× kh«ng t cã cuécch m¹ng KHCN ngµy nay. Do ®ã,
vai trß chñ yÕu trong vc h×nh thµnh cuéc c¸ch m¹ng KHCN n y
lµ c¸c n khoa häc vµ nh©n viªn kü thuËt.
Tõ sau chn tranh ®Õn nay, chÝnh trªn së ph¸t triÓn luËn
KHKT, mµ ëc níc trªn thÕ giíi mçim trung b×nh cã ®Õn trªn 300.
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

130 bài tiểu luận Triết Học (Cơ sở lí luận khoa học phát triển không ngừng và cách mạng KHCN)
I. lời mở đầuTrong sự nghiệp CNH - HĐH hiện nay KHCN đang chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Bởi vì nước ta tiến lên CNXH từ một nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ, lao động thủ công là phổ biến. Cái thiếu thốn của chúng ta là một nền đại công nghiệp. Chính vì vậy, chúng ta phải tiến hành CNH - HĐH. Trong thời đại ngày nay, CNH phải gắn liền với HĐH. CNH - HĐH ở nước ta là nhằm xây dựng CSVC kỹ thuật cho CNXH. Đó là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ tiến lên CNXH ở nước ta. Ngay từ khi bắt đầu quá trình đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đ• quan tâm hoàn thiện và đổi mới quan điểm, các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị (Khoá VI) đ• nêu rõ: "Đại hội lần thứ VI của Đảng đề ra đường lối đổi mới, coi khoa học và công nghệ là một động lực mạnh mẽ của sự nghiệp đổi mới, ổn định tình hình và phát triển kinh tế x• hội theo định hướng XHCN, coi những người làm khoa học và công nghệ là đội ngũ cán bộ tin  cậy, quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta". Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 BCHTW (Khoá VII) trong phần về chủ trương phát triển công nghiệp và công nghệ đến năm 2000 đ• nêu rõ quan điểm: "Khoa học, công nghệ là nền tảng của CNH - HĐH. Kết hợp công nghệ truyền thống với công nghệ hiện đại tranh thủ đi nhanh vào hiện đại ở những khâu quyết định". Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội VIII vừa qua Đảng lại nhấn mạnh: "Khơi dậy trong nhân dân lòng yêu nước, ý trí quật cường, phát huy tài trí của người Việt Nam, quyết tâm đưa nước nhà ra khỏi nghèo nàn và lạc hậu bằng KHCN". Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đ• chỉ ra: "Con đường CNH - HĐH ở nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian vừa có những bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt phát huy những lợi thế của đất nước, tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học, tranh thủ ứng dụng ngày càng nhiều hơn, ở mức cao hơn và phổ biến hơn những thành tựu mới về khoa học và công nghệ, từng bước phát triển kinh tế tri thức. Phát huy nguồn lực trí tuệ và sức mạnh tinh thần của người Việt Nam, coi phát triển GD và ĐT, khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của sự nghiệp CNH - HĐH".Từ năm 1996 đất nước ta chuyển sang giai đoạn đẩy mạnh CNH - HĐH, phấn đấu đến năm 2020  cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Đây cũng là một yếu tố có ý nghĩa quyết định chống lại "nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới". Sự nghiệp XDCNXH ở nước ta 
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 310     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm