Đề thi tốt nghiệp THPT – Hệ GDTX. Môn Toán. Năm 2009

Lượt xem: 2306
Số trang: 1
Mã số: 129741
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Tài liệu đang chờ ban quản trị duyệt!
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ THI CHÍNH THC
K THI TT NGHIP TRUNG HC PH THÔNG NĂM 2009
Môn thi: TOÁN Giáo dc trung hc ph thông
Thi gian làm bài: 150 phút, không k thi gian giao đề
I. PHN CHUNG DÀNH CHO TT C CÁC THÍ SINH (7,0 đim)
Câu 1 (3,0 đim). Cho hàm s
21
2
x
y
x
+
=
.
1) Kho sát s biến thiên và v đồ th (C) ca hàm s đã cho.
2) Viết phương trình tiếp tuyến ca đồ th (C), biết h s góc ca tiếp tuyến bng – 5.
Câu 2 (3,0 đim)
1) Gii phương trình .
25 6.5 5 0
xx
−+=
2) Tính tích phân
0
(1 cos )d .
I
xx
π
=+
x
3) Tìm giá tr nh nht và giá tr ln nht ca hàm s
2
() ln(1 2)
f
xx x=−
trên đon [– 2 ; 0].
Câu 3 (1,0 đim). Cho hình chóp S.ABC có mt bên SBC là tam giác đều cnh a, cnh bên SA
vuông góc vi mt phng đáy. Biết , tính th tích ca khi chóp S.ABC theo a.
n
0
120BAC =
II. PHN RIÊNG (3,0 đim)
Thí sinh hc chương trình nào thì ch được chn phn dành riêng cho chương trình đó
(phn 1 hoc phn 2).
1. Theo chương trình Chun:
Câu 4a (2,0 đim). Trong không gian Oxyz, cho mt cu (S) và mt phng (P) có phương trình:
(S): và (P):
222
(1)( 2)(2)3xy z−+ + =6
02218
x
yz
+
++=
.
1) Xác định to độ tâm T và tính bán kính ca mt cu (S). Tính khong cách t T đến mt
phng (P).
2) Viết phương trình tham s ca đường thng d đi qua T và vuông góc vi (P). Tìm to độ giao
đim ca d và (P).
Câu 5a (1,0 đim). Gii phương trình
84
2
10zz
+=
trên tp s phc.
2. Theo chương trình Nâng cao:
Câu 4b (2,0 đim). Trong không gian Oxyz, cho đim A(1; – 2; 3) và đường thng d có phương trình
12
21
xy z3
1
+
−+
==
.
1) Viết phương trình tng quát ca mt phng đi qua đim A và vuông góc vi đường thng d.
2) Tính khong cách t đim A đến đường thng d. Viết phương trình mt cu tâm A, tiếp
xúc vi d.
Câu 5b (1,0 đim). Gii phương trình
2
21ziz 0
+=
trên tp s phc.
......... Hết .........
Thí sinh không được s dng tài liu. Giám th không gii thích gì thêm.
H và tên thí sinh: ................................................. S báo danh:...........................
Ch kí ca giám th 1: ................................ Ch kí ca giám th 2: ................................
Tải xuống 5,000₫ (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-03 01:31:23
Đề thi tốt nghiệp THPT – Hệ GDTX. Môn Toán. Năm 2009. Đề chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề thi tốt nghiệp THPT – Hệ GDTX. Môn Toán. Năm 2009. Đề chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. BỘ GIÁO D ỤC VÀ ĐÀO T ẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨ C K Ỳ THI T ỐT NGHI ỆP TRUNG H ỌC PH Ổ THÔNG NĂ M 2009 Môn thi: TOÁN − Giáo d ục trung họ c phổ thông Th ời gian làm bài: 150 phút, không k ể th ời gian giao đề I. PH ẦN CHUNG DÀNH CHO T ẤT C Ả CÁC THÍ SINH ( 7,0 điể m) Câu 1 (3,0 điể m ). Cho hàm s ố 21 2 x y x+= − . 1) Kh ảo sát s ự bi ến thiên và v ẽ đồ th ị (C ) củ a hàm s ố đ ã cho. 2) Vi ết ph ương trình ti ếp tuyế n của đồ th ị (C ), bi ết h ệ s ố góc củ a tiếp tuyế n bằng – 5. Câu 2 (3,0 điể m ) 1) Gi ải ph ương trình . 25 6.5 5 0xx−+= 2) Tính tích phân 0 (1 cos ) d .Ixx π =+ ∫ x 3) Tìm giá tr ị nh ỏ nh ất và giá tr ị lớ n nh ất củ a hàm s ố 2() ln(1 2)fxx x =− − trên đoạn [– 2 ; 0]. Câu 3 (1,0 điể m ). Cho hình chóp S .ABC có m ặt bên SBC là tam giác đều c ạnh a, cạ nh bên SA vuông góc v ới m ặt ph ẳng đáy. Bi ết , tính thể tích c ủa kh ối chóp S.ABC theo a. n0120 BAC = II. PH ẦN RIÊNG (3,0 điể m ) Thí sinh h ọc ch ương trình nào thì ch ỉ đượ c ch ọn ph ần dành riêng cho ch ương trình đó (ph ần 1 ho ặc ph ần 2) . 1. Theo ch ương trình Chu ẩn: Câu 4a (2,0 điể m ). Trong không gian Oxyz, cho m ặt cầ u (S) và m ặt ph ẳng (P ) có ph ương trình: ( S ): và (P): 222(1)( 2)( 2)3xy z −+− +− = 60 2218xyz+++=. 1) Xác định toạ độ tâm T và tính bán kính c ủa m ặt c ầu ( S). Tính kho ảng cách t ừ T đế n m ặt phẳ ng (P ). 2) Vi ết ph ương trình tham s ố c ủa đườ ng th ẳng d đ i qua T và vuông góc v ới (P ). Tìm to ạ độ giao đ iể m c ủa d và ( P). Câu 5a (1,0 điể m ). Gi ải ph ương trình 84210 zz−+= trên t ập s ố ph ức. 2. Theo chương trình Nâng cao: Câu 4b (2,0 điể m ). Trong không gian Oxyz, cho điể m A(1; – 2; 3) và đường th ẳng d có ph ương trình 12 21 xy z 3 1+−+ == −. 1) Vi ết ph ương trình tổ ng quát của m ặt ph ẳng đi qua điể m A và vuông góc v ới đườ ng thẳ ng d. 2) Tính kho ảng cách t ừ đ iể m A đế n đườ ng th ẳng d. Vi ết ph ương trình m ặt c ầu tâm A, ti ếp xúc v ới d . Câu 5b (1,0 điể m ). Gi ải ph ương trình 221ziz 0−+= trên tập số ph ức. ......... Hết ......... Thí sinh không được sử d ụng tài li ệu. Giám th ị không gi ải thích gì thêm. H ọ và tên thí sinh: ............... .................................. Số báo danh:........................... Ch ữ kí củ a giám th ị 1: ................................ Chữ kí củ a giám th ị 2: ................................
— Xem thêm —