Nhúng
Toàn màn hình
/ 1
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-03 01:31:23
1 BỘ GIÁO D ỤC VÀ ĐÀO T ẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨ C K Ỳ THI T ỐT NGHI ỆP TRUNG H ỌC PH Ổ THÔNG NĂ M 2009 Môn thi: TOÁN − Giáo d ục trung họ c phổ thông Th ời gian làm bài: 150 phút, không k ể th ời gian giao đề I. PH ẦN CHUNG DÀNH CHO T ẤT C Ả CÁC THÍ SINH ( 7,0 điể m) Câu 1 (3,0 điể m ). Cho hàm s ố 21 2 x y x+= − . 1) Kh ảo sát s ự bi ến thiên và v ẽ đồ th ị (C ) củ a hàm s ố đ ã cho. 2) Vi ết ph ương trình ti ếp tuyế n của đồ th ị (C ), bi ết h ệ s ố góc củ a tiếp tuyế n bằng – 5. Câu 2 (3,0 điể m ) 1) Gi ải ph ương trình . 25 6.5 5 0xx−+= 2) Tính tích phân 0 (1 cos ) d .Ixx π =+ ∫ x 3) Tìm giá tr ị nh ỏ nh ất và giá tr ị lớ n nh ất củ a hàm s ố 2() ln(1 2)fxx x =− − trên đoạn [– 2 ; 0]. Câu 3 (1,0 điể m ). Cho hình chóp S .ABC có m ặt bên SBC là tam giác đều c ạnh a, cạ nh bên SA vuông góc v ới m ặt ph ẳng đáy. Bi ết , tính thể tích c ủa kh ối chóp S.ABC theo a. n0120 BAC = II. PH ẦN RIÊNG (3,0 điể m ) Thí sinh h ọc ch ương trình nào thì ch ỉ đượ c ch ọn ph ần dành riêng cho ch ương trình đó (ph ần 1 ho ặc ph ần 2) . 1. Theo ch ương trình Chu ẩn: Câu 4a (2,0 điể m ). Trong không gian Oxyz, cho m ặt cầ u (S) và m ặt ph ẳng (P ) có ph ương trình: ( S ): và (P): 222(1)( 2)( 2)3xy z −+− +− = 60 2218xyz+++=. 1) Xác định toạ độ tâm T và tính bán kính c ủa m ặt c ầu ( S). Tính kho ảng cách t ừ T đế n m ặt phẳ ng (P ). 2) Vi ết ph ương trình tham s ố c ủa đườ ng th ẳng d đ i qua T và vuông góc v ới (P ). Tìm to ạ độ giao đ iể m c ủa d và ( P). Câu 5a (1,0 điể m ). Gi ải ph ương trình 84210 zz−+= trên t ập s ố ph ức. 2. Theo chương trình Nâng cao: Câu 4b (2,0 điể m ). Trong không gian Oxyz, cho điể m A(1; – 2; 3) và đường th ẳng d có ph ương trình 12 21 xy z 3 1+−+ == −. 1) Vi ết ph ương trình tổ ng quát của m ặt ph ẳng đi qua điể m A và vuông góc v ới đườ ng thẳ ng d. 2) Tính kho ảng cách t ừ đ iể m A đế n đườ ng th ẳng d. Vi ết ph ương trình m ặt c ầu tâm A, ti ếp xúc v ới d . Câu 5b (1,0 điể m ). Gi ải ph ương trình 221ziz 0−+= trên tập số ph ức. ......... Hết ......... Thí sinh không được sử d ụng tài li ệu. Giám th ị không gi ải thích gì thêm. H ọ và tên thí sinh: ............... .................................. Số báo danh:........................... Ch ữ kí củ a giám th ị 1: ................................ Chữ kí củ a giám th ị 2: ................................
— Xem thêm —
Bình luận