Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Số trang: 84
Mã số: 129612
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 84
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-19 05:33:37
Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh BB MMÔÔNN CCHHÍÍNNHH TTRR:: TTRRƯƯNNGG ĐĐHH KKTTKKTTCCNN --CCNNTT-- PPHHNN BBAA:: NNHHNNGG MMUU CCHHUUYYNN VV TTMM GGƯƯƠƠNNGG ĐĐ OO ĐĐ CC HH CCHHÍÍ MMIINNHH TTMM LLÒÒNNGG BBÁÁCC HH VVII CCHHIINN SSĨĨ BBÁÁCC HH VVII CCHHIINN SSĨĨ NNGGƯƯ II DDÂÂNN TT CC TTMM LLÒÒNNGG BBÁÁCC HH VVII TTHHƯƯƠƠNNGG BBIINNHH,, LLII TT SSĨĨ TTMM LLÒÒNNGG CCAA BBÁÁCC BBÁÁCC HH TTMM CCHHOO TTRR  VVII TT BBCC LLÀÀMM SSAAOO CCHHOO CCÁÁCC CCHHÁÁUU ĂĂNN NNOO,, CCÓÓ QQUUNN ÁÁOO MMCC QQUU TTÁÁOO BBÁÁCC HH CCHHOO EEMM BBÉÉ MMNNGG CCHHOO CCÁÁCC CCHHÁÁUU,, BBÁÁCC CCÀÀNNGG TTHHƯƯƠƠNNGG NNHH MM BBÁÁCC HH QQUUAANN TTÂÂMM ĐĐNN NN PPHHÓÓNNGG VVIIÊÊNN TTÌÌNNHH YYÊÊUU TTHHƯƯƠƠNNGG BBAAOO LLAA TT ĐĐÔÔII DDÉÉPP ĐĐNN CCHHIICC ÔÔ TTÔÔ KKHHÔÔNNGG CCÓÓ VVII CC GGÌÌ KKHHÓÓ ĐĐOO ĐĐCC NNGGƯƯ II ĂĂNN CCƠƠMM GGƯƯƠƠNNGG MMUU TTÔÔNN TTRRNNGG LLUUTT LL DDÙÙ TTÁÁ HHAAYY TTƯƯNNGG ĐĐUU PPHHII LLOO PPHHCC VV NNHHÂÂNN DDÂÂNN PPHHII QQUUAANN TTÂÂMM ĐĐNN MMII NNGGƯƯ II HHƠƠNN ĐĐ II SSNNGG CCAA DDÂÂNN QQUUAANN TTRRNNGG HHƠƠNN CCÓÓ ĂĂNN BBTT PPHHNN CCƠƠMM CCAA CCOONN KKHHÔÔNNGG?? BBÁÁTT CCHHÁÁOO CCHHIIAA BBAA BBÁÁCC MMUUNN BBIITT SS TTHHTT KKIIAA ĐĐÓÓNN VVUUAA HHAAYY ĐĐÓÓNN BBÁÁCC ĐĐII LLÀÀMM RRUU NNGG VVII NNÔÔNNGG DDÂÂNN Nhng mu chuyn v tm gương đ o đ c H Chí Minh Mng cho các cháu, Bác càng th ương nh  m  Mt ln trên ñư ng ñi thăm hp tác xã trng cây gi i  huyn Qu ng Oai (Hà Tây), Bác H ñã nh*c ñ+n m, Bác. Hôm /y khi xe ôtô ñ+n Qu ng Oai, mt ñoàn các em bé gái c5 quàng khăn ñ, em m7c áo hoa xen em m7c áo tr*ng, tay c*p sách v:a  trong trư ng ra, líu ríu như chim s5 lng. Nhìn th/y các cháu vui, Bác H cũng vui theo. Ngư i nói v@i chú Vũ Kỳ và các chú ngi cùng xe: G Này! Các chú th/y không, các cháu ñưc ăn m7c ñ,p , ñưc ñi hJc, cháu nào cũng vui vK ph/n khi, Bác m:ng cho các cháu. Ri giJng Bác bMng trm hNn xuOng. G Lúc này Bác r/t nh@ m, cQa Bác. M, Bác r/t thông minh, lRi là con gái ông ñ nho. Th+ mà m, Bác lRi không ñưc ñ+n l@p, ñ +n trư ng ñâu các chú R. Cũng như phS nT ngày xưa, t: nh m, Bác ñã p h i lo vic nhà. MJi ngư i cùng ñi không nén n5i c m xúc trư@c tình c m cQa Bác ñOi v@i m, Bác là cS Hoàng ThU Loan. Theo l i kV cQa ñng chí Vũ Kỳ BB MMÔÔNN CCHHÍÍNNHH TTRR:: TTRRƯƯNNGG ĐĐHH KKTTKKTTCCNN --CCNNTT-- Tháng chp năm 1968, các dũng sĩ thiu niên min Nam ñang hc  T Ngn thì có m#y chú ñưa xe ô tô ñn ñón v Hà N-i. Luy0n, Thu, Nt, Ph2, Mên, Hoà… chưa hi6u có chuy0n gì. V Th8 ñô hôm trư:c thì năm gi; chiu ngày hôm sau có xe ñn ñón ñi. Vào ñn sân Ph Ch tch mi bit là ñưc gp Bác H. V a bưc chân xu$ng xe, ñã nhìn th)y Bác H và Bác Tôn ngi . m/t cái gh g0 dài kê trưc c5a nhà, t)t c6 ch7y ào ti chà o Bác. Bác cháu trò chuy9n vi nhau. Sau ñó hai Bác b6 o: = Thôi, các cháu vào ăn cơm vi hai Bác! BAa cơm chBng có tht cá gì nhiCu nhưng r)t )m cúng. Các dũng sĩ thiu niên ñưc ngi ăn cùng Bác H và Bác Tôn. Nt, ngưI i nhJ quá, cái ñLu chM l)p ló c7nh bàn ñưc Bác gNp thOc ăn cho luôn. V a ăn, Bác cháu v a nói chuy9n r)t vui. Ăn xon g, hai Bác cho m0i cháu m/t bông hng, m/t qu6 táo, m/t qu6 lê và ba quyQn sách “NgưIi t$t vi9c t$t”. Sau ñó, Bác H b6o: = Các cháu l7i c6 ñây hôn hai Bác ri ra vC. Các dũng sĩ hôn hai Bác xong, Bác H l7i dn: = Các cháu vC trưIng c$ gNng hTc tUp cho giJi. T)t c6 ...
— Xem thêm —
Bình luận