Một số mẫu bìa giáo án đẹp

Lượt xem: 53143
Số trang: 18
Mã số: 129611
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 18
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-19 01:16:32
Một số mẫu trang trí bìa tiểu luận, báo cáo trong  Word hoa văn đẹp tuyển chọn có thể ghép vào để trang bìa của bài luận án, báo cáo tốt nghệp hay tiểu luận đuợc đẹp hơn.Mẫu bìa 1 Mẫu bìa 2... S GIÁO D C VÀ ÀO T O HÀ GIANG TR NG PH THÔ NG DÂN T C N I TRÚ C P II – I II YÊN M INH G i¸o viªn: NguyÔn ThÞ Th anh G i¸o viªn: NguyÔn ThÞ Th anh G i¸o viªn: NguyÔn ThÞ Th anh G i¸o viªn: NguyÔn ThÞ Th anh H oa H oaH oa H oa NAÊM H OÏC: 2009 - 2010 Phoøng G iaùo Duïc Taân Phuù Tröô øng Tieåu Hoïc P haïm Va ên Ñoàng Khoa hoïc Lòch söû Ñ òa lyù Söùc khoeû Giaùo vieân : Ng uyeãn Thò Hoàng Phoøng G iaùo Duïc Taân Phuù Tröô øng Tieåu Hoïc P haïm Va ên Ñoàng Giaùo vieân : Ng uyeãn Thò Hoàng P HOØNG GIAÙO DUÏC TAÂN P HUÙ TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC PHAÏ phßn g gd&®t yªnn minh trêng thcs mËu duÖ g/v trÇ n hång biªn g/v trÇ n hång biªn g/v trÇ n hång biªn g/v trÇ n hång biªn tæ :tù n hiªn n¨m h oc 2008 -2009 Giaùo v ieân : NGUYN TH H NG Phoøng G iaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng tie åu hoïc Pha ïm Vaên Ño àng Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng Phoøng G iaùo Duïc Taân Phuù Tröô øng Tieåu Hoïc P haïm Va ên Ñoàng Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng Phoøng G iaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng tie åu hoïc Pha ïm Vaên Ño àng Giaùo vieân : Nguye ãn Thò Ho àng Phoøng G iaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng tie åu hoïc Pha ïm Vaên Ño àng Giaùo vieân : Ng uyeãn Thò Hoàng Phoøng G iaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng tie åu hoïc Pha ïm Vaên Ño àng Giaùo vieân: Ng uyeãn Thò Hoàng Phoøng G iaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng tie åu hoïc Pha ïm Vaên Ño àng Giaùo vieân : Ng uyeãn Thò Hoàng Phoøng G iaùo Duïc Taân Phuù Tröô øng Tieåu Hoïc P haïm Va ên Ñoàng Giaùo vieân : Ng uyeãn Thò Hoàng Phßn g gd&®t yªn minh trên g t hcs mËu duÖ h×nh häc ...
— Xem thêm —
Bình luận