Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 8

Số trang: 13
Mã số: 129492
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 13
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-13 06:10:03
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 8 phần ròng rọc A-            KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 1)     Tác dụng của các máy cơ đơn giản là làm biến đổi lực: ‐  Thay đổi hướng của lực (ròng rọc cố định) ‐  Thay đổi độ lớn của lực (ròng rọc động) ‐  Thay đổi cả hướng và độ lớn của lực (đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng) 2)     Định luật về công: ‐  Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại. 3)     Công thức tính hiệu suất: 1 CHUYÊN : CÁC MÁ Y C N GI N Ch : Ròng r c A- KIN TH C C N NH : 1) Tác d ng c a c ác máy c  n gi n là làm bi n i lc : Thay i hư ng c a l c (ròng r c c nh) Thay i l n c a l c (ròng r c ng) Thay i c h ư ng và l n c a l c ( òn b y, m t ph ng nghiêng) 2) nh lu t v c ông: Không m t máy c  n gi n nào c ho ta l i v c ông. ưc li bao nhiêu l n v l c thì thi t b y nhiêu l n v ư ng i và ng ưc li. 3) Công th c tính hi u su t: 00100i tpA H A = B- BÀI T P: Bài toán v ròng r c Bài Bài 1: Dùng h th ng ròng r c nh ư hình v  kéo v t i lên u c ó tr ng l ưng P = 100N. a. Tính l c kéo dây. b. nâng v t lên c ao 4m thì ph i kéo dây m t on bâo nhiêu ? Tính c ông dùng kéo v t. P F 2 Bài 2: Có h ròng r c nh ư hình v . V t A c ó tr ng l ư ng 4N, m i ròng r c c ó tr ng l ưng 1N. B qua ma sát và kh i l ư ng c a c ác dây treo. a. H i v i h th ng trên c ó th nâng v t B c ó tr ng l ư ng bao nhiêu nó i lên u. b. Tính hi u su t c a h ròng r c . c . Tính l c kéo xu ng tác d ng vào 2 ròng r c c nh và l c tác d ng vào giá treo. Bài 3: Có h ròng r c nh ư hình v . V t A và B c ó tr ng l ưng l n l ư t là 16N và 4,5N. B qua ma sát và kh i l ư ng dây. Xem tr ng l ưng c a c ác ròng r c là không áng k . a. V t A i lên hay i xu ng. b. Mu n v t A c huy n ng u i lên 4 c m thì v t B ph i c ó tr ng l ưng ít nh t là bao nhiêu và di c huy n bao nhiêu? c . Tính hi u su t c a h ròng r c này. Bài 4: Xác nh hi u su t c a h th ng 3 ròng r c hình bên. Bi t hi u su t c a m i ròng r c là 0,9. N u kéo m t v t tr ng l ưng 10N lên c ao 1 m thì c ông th !ng ma sát là bao nhiêu ? A P F 1 2 3 B A B 3 Bài 5: M t ng ưi c ó tr ng l ưng P = 600N ng trên t m ván ưc treo vào hai ròng r c nh ư hình v . h th ng c ân b "ng, ng ưi ó ph i kéo dây, lúc ó l c tác d ng vào tr c ròng r c c nh là F = 720N. Tính: a. L c do ng ưi nén lên t m ván. b. Tr ng l ưng c a t m ván. c . B qua ma sát và kh i l ư ng c a c ác ròng r c. Có th xem h th ng trên là m t v t duy nh t. Bài 6: ư a m t v t c ó kh i l ư ng 50 kg lên c ao 10 m, ng ưi th nh t dùng h th ng ròng r c nh ư hình (a), ng ưi th hai dùng ...
— Xem thêm —
Bình luận