Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 8

Lượt xem: 5327
Số trang: 13
Mã số: 129492
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 13
Sao chép
1
CHUN Đ: CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIN
Ch đ: Ròng rc
A- KIN THC CN NH:
1) Tác dng ca các y cơ đơn gin là làm biến đổi lc:
Thay đổi hưng ca lc (ng rc c định)
Thay đổi độ ln ca lc (ròng rc động)
Thay đổi c hưng độ ln ca lc (đòn by, mt phng nghiêng)
2) Định lut v công:
Không mt máy cơ đơn gin nào cho ta li v công. Đưc li bao
nhiêu ln v lc thì thit by nhiêu ln v đưng đi ngưc li.
3) Công thc tính hiu sut:
0
0
100
i
tp
A
H
A
=
B- BÀI TP:
Bài toán v ròng rc
Bài
Bài 1:
Dùng h thng ròng rc như hình v để o
vt đi lên đều có trng lưng P = 100N.
a. Tính lc kéo y.
b. Để ng vt lên cao 4m thì phi kéo dây
mt đon o nhiêu ? Tính công dùng để
kéo vt.
P
F
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2
Bài 2:
Có h ròng rc như nh v. Vt A có trng lư
ng 4N,
mi ròng rc có trng lưng 1N. B qua ma sát khi
lưng ca các dây treo.
a. Hi vi h thng trên có th nâng vt B có trng
lưng bao nhiêu để đi lên đều.
b. Tính hiu sut ca h ròng rc.
c. Tính lc o xung tác dng vào 2 ròng rc c định
lc tác dng vào giá treo.
Bài 3:
Có h ròng rc như nh v. Vt A B có
trng lưng ln lưt là 16N 4,5N. B qua ma sát
khi lưng dây. Xem trng lưng ca các ròng
rc là không đáng k.
a. Vt A đi lên hay đi xung.
b. Mun vt A chuyn động đều đi lên 4 cm thì
vt B phi có trng lưng ít nht là bao nhiêu
di chuyn bao nhiêu?
c. Tính hiu sut ca h ròng rc này.
Bài 4:
c định hiu sut ca h thng 3 ròng rc hình bên. Biết hiu sut ca mi
ròng rc là 0,9. Nếu o mt vt trng lưng 10N lên cao 1 m thì công để thng
ma sát là bao nhiêu ?
A
P
F
1 2
3
B
A
B
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3
Bài 5:
Mt ngưi có trng lưng P = 600N đng trên tm
ván đưc treo o hai ròng rc như hình v. Để h thng
cân bng, ngưi đó phi kéo y, lúc đó lc c dng vào
trc ròng rc c định là F = 720N. Tính:
a. Lc do người nén lên tm ván.
b. Trng lưng ca tm n.
c. B qua ma sát khi lưng ca các ròng rc. Có
th xem h thng trên là mt vt duy nht.
Bài 6:
Để đưa mt vt có khi lưng 50 kg lên cao 10 m, ngưi th nht dùng h
thng ròng rc như hình (a), người th hai dùng h thng ròng rc như hình (b).
Biết khi lưng ca mi ròng rc là 1 kg lc cn khi kéo dây mi h thng
đều bng 10N.
a. Hãy so sánh đon y cn kéo công thc hin trong hai trưng hp đó.
b. Tính hiu sut ca mi h thng ròng rc.
Bài 7:
Cho hình v, AB là mt thanh đồng cht có khi lưng 2 kg đang trng thá i
cân bng. Mi ròng rc có khi lưng 0,5 kg. Biết đầu A được gn vào mt bn l,
m
B
= 5,5 kg, m
C
= 10 kg AC = 20 cm, ta thy thanh AB cân bng. Tìm độ dài ca
thanh AB.
P
P
Hình a
F
k
F
k
Hình b
Tải xuống 5,000₫ (13 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-13 06:10:03
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 8 phần ròng rọc
A-            KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
1)     Tác dụng của các máy cơ đơn giản là làm biến đổi lực:
‐  Thay đổi hướng của lực (ròng rọc cố định)
‐  Thay đổi độ lớn của lực (ròng rọc động)
‐  Thay đổi cả hướng và độ lớn của lực (đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng)
2)     Định luật về công:
‐  Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.
3)     Công thức tính hiệu suất: Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 8 phần ròng rọc A-            KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 1)     Tác dụng của các máy cơ đơn giản là làm biến đổi lực: ‐  Thay đổi hướng của lực (ròng rọc cố định) ‐  Thay đổi độ lớn của lực (ròng rọc động) ‐  Thay đổi cả hướng và độ lớn của lực (đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng) 2)     Định luật về công: ‐  Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại. 3)     Công thức tính hiệu suất: 1 CHUYÊN : CÁC MÁ Y C N GI N Ch : Ròng r c A- KIN TH C C N NH : 1) Tác d ng c a c ác máy c  n gi n là làm bi n i lc : Thay i hư ng c a l c (ròng r c c nh) Thay i l n c a l c (ròng r c ng) Thay i c h ư ng và l n c a l c ( òn b y, m t ph ng nghiêng) 2) nh lu t v c ông: Không m t máy c  n gi n nào c ho ta l i v c ông. ưc li bao nhiêu l n v l c thì thi t b y nhiêu l n v ư ng i và ng ưc li. 3) Công th c tính hi u su t: 00100i tpA H A = B- BÀI T P: Bài toán v ròng r c Bài Bài 1: Dùng h th ng ròng r c nh ư hình v  kéo v t i lên u c ó tr ng l ưng P = 100N. a. Tính l c kéo dây. b. nâng v t lên c ao 4m thì ph i kéo dây m t on bâo nhiêu ? Tính c ông dùng kéo v t. P F 2 Bài 2: Có h ròng r c nh ư hình v . V t A c ó tr ng l ư ng 4N, m i ròng r c c ó tr ng l ưng 1N. B qua ma sát và kh i l ư ng c a c ác dây treo. a. H i v i h th ng trên c ó th nâng v t B c ó tr ng l ư ng bao nhiêu nó i lên u. b. Tính hi u su t c a h ròng r c . c . Tính l c kéo xu ng tác d ng vào 2 ròng r c c nh và l c tác d ng vào giá treo. Bài 3: Có h ròng r c nh ư hình v . V t A và B c ó tr ng l ưng l n l ư t là 16N và 4,5N. B qua ma sát và kh i l ư ng dây. Xem tr ng l ưng c a c ác ròng r c là không áng k . a. V t A i lên hay i xu ng. b. Mu n v t A c huy n ng u i lên 4 c m thì v t B ph i c ó tr ng l ưng ít nh t là bao nhiêu và di c huy n bao nhiêu? c . Tính hi u su t c a h ròng r c này. Bài 4: Xác nh hi u su t c a h th ng 3 ròng r c hình bên. Bi t hi u su t c a m i ròng r c là 0,9. N u kéo m t v t tr ng l ưng 10N lên c ao 1 m thì c ông th !ng ma sát là bao nhiêu ? A P F 1 2 3 B A B 3 Bài 5: M t ng ưi c ó tr ng l ưng P = 600N ng trên t m ván ưc treo vào hai ròng r c nh ư hình v . h th ng c ân b "ng, ng ưi ó ph i kéo dây, lúc ó l c tác d ng vào tr c ròng r c c nh là F = 720N. Tính: a. L c do ng ưi nén lên t m ván. b. Tr ng l ưng c a t m ván. c . B qua ma sát và kh i l ư ng c a c ác ròng r c. Có th xem h th ng trên là m t v t duy nh t. Bài 6: ư a m t v t c ó kh i l ư ng 50 kg lên c ao 10 m, ng ưi th nh t dùng h th ng ròng r c nh ư hình (a), ng ưi th hai dùng ...
— Xem thêm —
Bình luận