Nhúng
Toàn màn hình
/ 44
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (44 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-09 21:12:24
Giáo án Giaos dục công dân lớp 9a.Kiến thức:-HS hiểu được thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc .- ý nghĩa của tình hữu nghị giữa các dân tộc.-Những biểu hiện ,việc làm cụ thể của tình hữu nghị giữa các dân tộc.b.Kĩ năng:-Tham gia tốt các hoạt động vì tình hữu nghị giữa các dân tộc.-Thể hiện tình đoàn kết ,hữu nghị với thiếu nhi và nhân dân các nước khác trong cuộc sốnghàng ngày.c.Thái độ:-Hành vi cư xử có văn hoá với bạn bè,khách nước ngoài đến VN.-Tuyên truyền chính sách hoà bình ,hữu nghị của Đ ảng và nhà nước ta.-Góp phần giữ gìn,bảo vệ hoà tình hữu nghị giữa các nước. Líp d¹y: 9a tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 32 v¾ng: 9b tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 31 v¾ng: TiÕt 5 Baøi 5: TÌNH HÖÕU NGHÒ GIÖÕA CAÙC DAÂN TOÄC TREÂN THEÁ G iíi 1.Muïc tieâu baøi hoïc: a.Kieán thöùc: -HS hieåu ñöôïc theá naøo laø tình höõu nghò giöõa caùc daân toäc . - nghóa cuûa tình höõu nghò giöõa caùc daân toäc. -Nhöõng bieåu hieän ,vieäc laøm cuï theå cuûa tình höõu nghò giöõa caùc daân toäc. b.Kó naêng : -Tham gia toát caùc hoaït ñoäng vì tình höõu nghò g iöõa caùc daân toäc. -Theå hieän tình ñoaøn keát ,höõu nghò vôùi thieáu nhi vaø nhaân daân caùc nöôùc khaùc trong cuoäc soá ng haøng ngaøy. c.Thaùi ñoä : -Haønh vi cö xöû coù vaên hoaù vôùi baïn beø,khaùch nöôùc ngoaøi ñeán VN. -Tuyeân truyeàn chính saùch hoaø bình ,höõu nghò cu ûa Ñ aûng vaø nhaø nöôùc ta. -Goùp phaàn giöõ gìn,baûo veä hoaø tình höõu nghò g iöõa caùc nöôùc.     -SGK vaø SGV GDCD 9. -Tranh aûnh ,baøi baùo ,caâu chuyeän………veà tình ñoa øn keát höõu nghò giöõa thieáu nhi, nhaân daân ta vôùi thieùu nhi vaø nhaân daân theá giôùi.   a.Baøi cuõ :? Em haõy neâu caùc hoaït ñoäng vì hoaø bình ôû tröôø ng ,lôùp vaø ñòa föông .Caùc hình thöùc ñoù laø gì ? b.Baøi môùi :GV giôùi thieäu vaøo baøi.     : Ñaët vaán ñeà: Cho caû lôùp haùt baøi “Traùi ñaát naøy laø cuûa chuùng em”.Lôøi :Ñinh Haûi- nhaïc:Tröông Quang Luïc. ?Noäi dung vaø yù nghóa baøi haùt noùi leân ñieàu gì? ?Baøi haùt coù lieân quan gì ñeán hoaø bình?Theå hieän ôû caâu haùt,hình aûnh naøo? -  !"#$% &'()* ' +,*   -'+. /0  (Bieåu hieän cuûa hoaø bình laø söï höõu nghò,hôïp taùc cuûa caùc daân toäc treân theá giôùi .) I.Ñaët vaán ñeà: -GV treo aûnh phoùng to leân baûng vaø ghi soá lieäu leân baûng phuï. ? Quan saùt caùc soá lieäu ,vaø aûnh treân ,em thaáy VN ñaõ theå hieän moái quan heä höõu nghò,hôïp taùc ntn? -Quan heä hôïp taùc ngoaïi giao ñöôïc môû roäng. ? Neâu ví duï veà moái quan heä giöõa nöôùc ta vôùi caùc nöôùc maø em bieát ?    1 0 2 34 - GV 5 6 Hoäi nghò caáp cao AÙ-AÂU laàn thöù 5 toå chöùc taïi VN môû roäng ngoaïi giao vôùi caùc nöôùc,hôïp taùc veà caùc lónh vöïc kinh teá,vaên hoaù,….laø dòp giôùi thieäu cho baïn beø theá giôùi veà ñaát nöôùc vaø con ngöôøi VN. $%4 - Quan saùt caùc soá lieäu, vaø aûnh  -'+. /0     $ , 7(8 !"#$ Noäi dung baøi hoïc -GV y/c HS noäp vaø trình baøy caùc tö lieäu söu taàm ñöôïc . -Gv nhaän xeùt vaø giôùi thieäu theâm veà tö lieäu khaùc. ? Theá naøo laø tình höõu nghò giöõa caùc daân toäc treân theá giôùi? ví duï? -Gv boå sung,laáy ví duï choát laïi yù chính. .Thaûo luaän :?Neâu caùc hoaït ñoäng veà tình höõu nghò cuûa nöôùc ta maø em bieát ñöôïc? ? Tình höõu nghò hôïp taùc giöõa caùc daân toäc coù yù nghóa ntn?ví duï? Gv nhaän xeùt laáy ví duï choát laïi Thaûo luaän : ? Coâng vieäc cuï theå cuûa hoaït ñoäng tình höõu nghò laø gì? HS trình baøy caùc tö lieäu söu taàm ñöôïc . -Caû lôùp trao ñoåi nhaän xeùt. -'+. /0  9' +:! ; ? @A6 -Quan heä toát ñeïp,beàn vöõng laâu daøi vôùi Laøo, Campuchia. -Thaønh vieân hieäp hoäi caùc nöôùc Ñ oâng Nam II. Noäi dung baøi hoïc: 1.Khaùi nieäm tình höõu nghò: -Tình höõu nghò giöõa caùc daân toäc treânh theágiôùi laø quan heä baïn beø thaân thieän giöõa nöôùc naøy vôùi nöôùc khaùc. 2.YÙ nghóa cuûa tình höõu nghò: -Quan heä ñoái taùc kinh teá ,khoa hoïc kó thuaät ,coâng ngheä thoâng tin.Vaên hoaù,giaùo duïc,y teá,daân soá.Du lòch.Xoaù ñoùi giaûm ngheøo.Moâi tröôøng.Hôïp taùc choáng caùc beänh ...
— Xem thêm —
Bình luận