Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu khoa học

Số trang: 14
Mã số: 129239
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 14
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-07 16:16:05
Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu khoa học PGS.TS.Trần Kim Dung Đề cương cần thể hiện được: - Đề tài nghiên cứu thú vị hợp lý  - Học vien có khả năng hoàn thành tốt đề cương nghiên cứu ... Hng dan vie t e cng nghie n cu k hoa hoc/ lua n van to t nghiep PGS. TS. Tran Kim Dung Tel: 091959 1003 Emai l : ttkd@hcm.fpt.vn Mu c ch: e cng can the hie n c: Ñeà taøi nghieân cöùu thuù vò vaø hôïp lyù;  Ho ïc vieân coù khaû naêng hoaøn thaønh toát nghieân cöùu. Tho âng thöôøng, chæ caàn ñoïc phaàn môû ñaàu cuûa 1 nghieân cöùu khoa hoïc laø ñaõ   co ù  theå ñaùnh   giaù ñöôïc   trình  ñoä  cuûa   ngöôøi   vieát,   vì  vaäy   hoïc   vieân   caàn  ñaàu   tö   th ôøi gian thích ñaùng cho phaàn môû ñaàu. Cac noi dung trong nghien cu: 1. Ten e tai . Caøng cu ï theå caøng toát. 2. Ph a n m a u: 2.1 Gii thieu ly do chon e tai : T ính chaát hôïp lyù cuûa nghieân cöùu, neâu   ro õ  yù  nghóa   cuûa   vieäc   giaûi   quyeát   vaán  ñeà  noùi   chung,  ñoái   vôùi   toå  chöùc/doanh   nghie äp vaø ñoái vôùi caù nhaân hoïc vieân noùi rieâng.  2.2   Van e se c nghien cu.   Ca àn   xaùc  ñònh   roõ  vaán  ñeà  phaûi   giaûi   quye át  ñöôïc   trong   nghieân   cöùu.   Vaán  ñeà  nghieân   cöùu   caàn   coù  caùi   nhìn   roäng   raõi   nh öng   phaûi  öùng   duïng   trong   1   lónh   vöïc   raát   cuï  theå.   Vaán  ñeà  nghieân   cöùu   khoâng   ñöôï c   giôùi   haïn   trong   vieäc   moâ  taû  hay   baùo   caùo   tình   huoáng   maø   baét   buoäc   phaûi   ñöôï c nghieân cöùu treân cô sôû caùc thoâng tin maø hoïc vieân coù ñöôïc vôùi söï pheâ   pha ùn, ñaùnh giaù nghieâm khaéc roõ raøng. Trong nghieân cöùu, hoïc vieân caàn chæ roõ   va án ñeà nghieân cöùu ngay töø ñaàu vaø phaûi lyù giaûi ñöôïc chuùng.  Vie äc   xaùc  ñònh   vaán  ñeà  nghieân   cöuù  coù  theå  baét   nguoàn   töø   nhöõng  ñieåm   chöa   hoaøn  chænh,  ch öa  giaûi   quyeát  ñöôïc  trong  lyù thuyeát  vaø/hoaëc  nhöõng ñieåm nhöùc   nho ái trong thöïc tieãn aùp duïng hieän nay noùi chung, taïi coâng ty/ñôn vò hoïc vieân ñang   laøm  vie äc  noùi   rieâng.   Ví  duï,  trong ñeà  taøi,   phaûi   chæ  ra ñöôïc   nhöõng   yeáu   keùm  gì   bie åu hieän roõ reät trong QTNNL cuûa ñôn vò (ví duï giaû ñònh) nhö caùn boä nhaân vieân   1 thôø ô khoâng quan taâm ñoái vôùi chaát löôïng saûn phaåm; ñeán hoaït ñoäng, uy tín cuûa   co âng   ty,   chaát   löôïng   tuyeån   duïng   thaáp,   tyû  leä  nghæ   vieäc   trong   soá  caùn   boä  coù   na êng löïc cao, baát bình veà phaân phoái tieàn löông, thu nhaäp, naêng suaát lao ñoäng   gia ûm suùt,v.v…(neáu coù soá lieäu minh hoaï cuï theå caøng toát). Phaàn naøy caàn lyù   gia ûi   roõ  raøng   cho   caâu   hoûi:   v sao Quy v chon e tai nay, Quy v a nhan thay nhng g bat on, Quy v co nhng tra n tr, bc xuc g va thc s muon quan tam en viec can giai quyet c cai g nha t? Ta i sao nhng bat on o con ton ta i? Nguyen nhan? Neu giai quyet c cac van e o th se co ch li g cho cong ty va co the ong gop g them cho ly luan ?  Ñ eå  thöïc   hieän  ñöôïc   vaán  ñeà  nghieân   cöùu   naøy,   caàn   traû  lôøi   nhöõng   caâu   hoûi   gì   (research questions)?  V í duï, caâu hoûi nghieân cöùu cho ñeà taøi AÛNH HÖÔÛNG CUÛA MÖÙC ÑOÄ THOÛA   MA ÕN VÔÙI COÂNG VIEÄC ÑEÁN YÙ THÖÙC GAÉN KEÁT TOÅ CHÖÙC  laø “Möùc ñoä   tho ûa maõn vôùi caùc yeáu toá thaønh phaàn cuûa coâng vieäc coù aûnh höôûng nhö theá   naøo  ñeán möùc ñoä gaén keát toå chöùc”?  Ñ eå traû lôøi cho caâu hoûi nghieân cöùu, caàn coù nhöõng caâu hoûi höôùng daãn. Ví duï,   v ôùi ñeà taøi treân, coù theå tham khaûo nhöõng caâu hoûi höôùng daãn sau: Mo â hình lyù thuyeát naøo seõ ñöôïc löïa choïn ñeå nghieân cöùu? Thang ño naøo   ne ân choïn löïa ñeå söû duïng trong nghieân cöùu?  Nha ân   vieân   coù  thoûa   maõn   khi  ñi   laøm   khoâng?   Nguyeân   nhaân?   Coù  hay   kho âng söï khaùc bieät veà möùc ñoä thoûa maõn cuûa nhaân vieân theo giôùi tính,   tuo åi taùc, trình ñoä, thaâm nieân hay caáp baäc trong coâng ty? So saùnh vôùi keát   qua û nghieân cöùu tröôùc ñoù? Y Ù  thöùc   gaén   keát  ñoái   vôùi   toå  chöùc   cuûa   nhaân   vieân   coù  cao   khoâng?   Nguye ân nhaân? Coù hay khoâng söï khaùc bieät veà yÙ thöùc gaén keát ñoái vôùi   to å chöùc cuûa nhaân vieân theo giôùi tính, tuoåi taùc, trình ñoä, thaâm nieân hay   ca áp baäc trong coâng ty? So saùnh vôùi keát quaû nghieân cöùu tröôùc ñoù? Nh öõng giaûi phaùp naøo caàn taäp trung thöïc hieän ñeå coù theå naâng cao yù   th öùc gaén keát toå chöùc cuûa nhaân vieân? Nh öõng giaûi phaùp naøo caàn taäp trung thöïc hieän ñeå coù theå naâng cao möùc   ñ oä thoûa maõn trong coâng vieäc cho nhaân vieân trong ñieàu kieän caùc nguoàn   l öïc coù giôùi haïn? Ng öôøi ñoïc coù theå ñaùnh giaù ñöôïc möùc ñoä hieåu bieát vaø kieán thöùc cô sôû cuûa   ho ïc vieân thoâng qua phaàn xaùc ñònh vaán ñeà.  2.3 Mu c ch 2 Can at c muc ch g trong nghien cu? Nhöõng nhieäm vuï chính naøo   nghie ân cöùu caàn thöïc hieän ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích naøy? V du ñ eà taøi: “A nh hng cua pham chat lanh ao en cam ket to chc Tho âng   qua   1   cuoäc   khaûo   saùt   vôùi   khoaûng   300   nhaân   vieân  ñang   laøm   vieäc   toaøn   th ôøi gian trong caùc toå chöùc, doanh nghieäp treân ñòa baøn TP HCM, ñeà taøi nghieân   c öùu ñöôïc thöïc hieän nhaèm:  Xa ùc ñònh nhöõng phaåm chaát laõnh ñaïo ñöôïc ghi nhaän trong caùc giaùm ñoác   ñ ieàu haønh cuûa ngöôøi Vieät Nam. Ñ o löôøng aûnh höôûng cuûa phaåm chaát laõnh ñaïo ñeán uy tín laõnh ñaïo. Ñ o löôøng aûnh höôûng cuûa uy tín laõnh ñaïo ñeán möùc ñoä thoûa maõn trong   co âng vieäc cuûa nhaân vieân. Ñ o   löôøng   aûnh   höôûng   cuûa   uy   tín   laõnh  ñaïo  ñeán   cam   keát   toå  chöùc   cuûa   nha ân vieân. 2.4 Pham vi va gii han nghien cu .   Xa ùc  ñònh   roõ  lónh   vöïc   nghieân   cöùu   trong   ñeà  taøi,   nhöõng   gì  seõ ñöôïc   theå  hieän   trong   nghieân   cöùu   vaø   nhöõng   gì  seõ   kho âng ñöa vaøo trong nghieân cöùu.  VD vi e tai: xac nh nhu ca u ao ta o CBQL du lch tre n a ban TP HC M Gi ôùi haïn veà ñoái töôïng doanh nghieäp khaûo saùt trong nghieân cöùu:  Du l òch treân ñòa baøn TP Hoà Chí Minh laø heä thoáng môû thu huùt söï tham gia   cu ûa nhieàu toå chöùc, doanh nghieäp thuoäc Trung öông hoaëc caùc tænh khaùc   qua ûn   lyù.   Hoaït  ñoäng   du   lòch   raát  ña   daïng   trong   caùc   lónh   vöïc   löu   truù,   löõ   haønh, va än chuyeån, vui chôi giaûi trí, nghieân cöùu, v.v… Caên cöù vaøo giôùi   ha ïn veà thôøi gian vaø kinh phí thöïc hieän ñeà taøi, nghieân cöùu naøy seõ taäp   trung   nghie ân  cöùu,   khaûo   saùt   caùc  doanh   nghieäp  Du   lòch   trong   hai   lónh   vöïc   ñöôï c Sôû Du lòch öu tieân nghieân cöùu tröôùc trong giai ñoaïn hieän nay laø löõ   haønh  (bao  go àm  caû  noäi ñòa  vaø  quoác  teá);  löu truù  (bao  goàm  caùc  khaùch   sa ïn ñaõ ñöôïc xeáp haïng “sao”).  Gi ôùi haïn veà ñoái töôïng nhaân söï  khaûo saùt trong nghieân cöùu:  3 Caùc   caùn   boä  quaûn   lyù  trong   du   lòch   bao   goàm   nhieàu  ñoái   töôïng   töø   caáp   gia ùm ñoác ñieàu haønh, caùn boä quaûn lyù caáp phoøng ban, caùc toå tröôûng   (sup). Trong  ñoù, trình ñoä naêng löïc cuûa caùn boä quaûn lyù caáp phoøng ban/   bo ä phaän trôû leân aûnh höôûng coù tính chaát quyeát ñònh ñeán keát quaû hoaït   ñ oäng cuûa doanh nghieäp. Vì vaäy, do giôùi haïn veà thôøi gian vaø kinh phí thöïc   hie än, ñeà taøi seõ taäp trung nghieân cöùu, khaûo saùt caùc caùn boä quaûn lyù   doanh nghie äp töø caáp phoøng ban trôû leân. 2.5 Phng ...
— Xem thêm —
Bình luận