Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu khoa học

Số trang: 14
Mã số: 129239
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 14
Sao chép
Höôùng daãn vieát ñeà cöông nghieân cöùu khoa
hoïc/
luaän vaên toát nghieäp
PGS. TS. Traàn Kim Dung
Tel: 091959 1003
Email: ttkd@hcm.fpt.vn
Muïc ñích:
Ñeàông caàn theå hieän ñöôïc:
Ñeà taøi nghieân cöùu thuù vò vaø hôïp lyù;
Hoïc vieân coù khaû naêng hoaøn thaønh toát nghieân cöùu.
Thoâng thöôøng, chæ caàn ñoïc phaàn môû ñaàu cuûa 1 nghieân cöùu khoa hoïc laø ñaõ
coù theå ñaùnh giaù ñöôïc trình ñoä cuûa ngöôøi vieát, vì vaäy hoïc vieân caàn ñaàu tö
thôøi gian thích ñaùng cho phaàn môû ñaàu.
Cc noäi dung trong nghieân cöùu:
1. Teân ñeà ti . Caøng cuï theå caøng toát.
2. Phaàn môû ñaàu:
2.1 Giôùi thieäu lyù do chn ñeà ti: Tính chaát hôïp lyù cuûa nghieân cöùu, neâu
roõ yù nghóa cuûa vieäc giaûi quyeát vaán ñeà noùi chung, ñoái vôùi toå chöùc/doanh
nghieäp vaø ñoái vôùi caù nhaân hoïc vieân noùi rieâng.
2.2 Vaán ñ seõ ñöôïc nghieân cöùu. Caàn xaùc ñònh roõ vaán ñeà phaûi giaûi
quyeát ñöôïc trong nghieân cöùu. Vaán ñeà nghieân cöùu caàn coù caùi nhìn roäng raõi
nhöng phaûi öùng duïng trong 1 lónh vöïc raát cuï theå. Vaán ñeà nghieân cöùu khoâng
ñöôïc giôùi haïn trong vieäc moâ taû hay baùo caùo tình huoáng maø baét buoäc phaûi
ñöôïc nghieân cöùu treân cô sôû caùc thoâng tin maø hoïc vieân coù ñöôïc vôùi söï pheâ
phaùn, ñaùnh giaù nghieâm khaéc roõ raøng. Trong nghieân cöùu, hoïc vieân caàn chæ roõ
vaán ñeà nghieân cöùu ngay töø ñaàu vaø phaûi lyù giaûi ñöôïc chuùng.
Vieäc xaùc ñònh vaán ñeà nghieân cöuù coù theå baét nguoàn töø nhöõng ñieåm chöa
hoaøn chænh, chöa giaûi quyeát ñöôïc trong lyù thuyeát vaø/hoaëc nhöõng ñieåm nhöùc
nhoái trong thöïc tieãn aùp duïng hieän nay noùi chung, taïi coâng ty/ñôn vò hoïc vieân ñang
laøm vieäc noùi rieâng. Ví duï, trong ñeà taøi, phaûi chæ ra ñöôïc nhöõng yeáu keùm gì
bieåu hieän roõ reät trong QTNNL cuûa ñôn vò (ví duï giaû ñònh) nhö caùn boä nhaân vieân
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
thôø ô khoâng quan taâm ñoái vôùi chaát löôïng saûn phaåm; ñeán hoaït ñoäng, uy tín cuûa
coâng ty, chaát löôïng tuyeån duïng thaáp, tyû leä ng vieäc trong soá caùn boä coù
naêng löïc cao, baát bình veà phaân phoái tieàn löông, thu nhaäp, naêng suaát lao ñoäng
giaûm suùt,v.v…(neáu coù soá lieäu minh hoaï cuï theå caøng toát). Phaàn naøy caàn lyù
giaûi roõ raøng cho caâu hoûi: vì sao Qy choïn ñ ti naøy, Qy vò ñ
nhaän thy nõng bt oån, Qy coù nhöõng traên trôû,ùc xc gì
vaø thöïc söï muoán quan taâm ñn vieäc caàn giaûi quyt ñöôïc ci gì
nhaát? Taïi sao nhöõng baát oån ñoù coøn toàn taïi? Nguyn nhn? Nu
giaûi quyeát ñöôïc caùc vn ñ ñoù thì seõ c ích ïi gì cho coâng ty vaø
coù theå ñoùng goùp theâm cho lyù lun?
Ñeå thöïc hieän ñöôïc vaán ñeà nghieân cöùu naøy, caàn traû lôøi nhöõng caâu hoûi gì
(research questions)?
Ví duï, caâu hoûi nghieân cöùu cho ñeà taøi AÛNH HÖÔÛNG CUÛA MÖÙC ÑOÄ THOÛA
MAÕN VÔÙI COÂNG VIEÄC ÑEÁN YÙ THÖÙC GAÉN KEÁT TOÅ CHÖÙC laø “Möùc ñoä
thoûa maõn vôùi caùc yeáu toá thaønh phaàn cuûa coâng vieäc coù aûnh höôûng nhö theá
naøo ñeán möùc ñoä gaén keát toå chöùc”?
Ñeå traû lôøi cho caâu hoûi nghieân cöùu, caàn coù nhöõng caâu hoûi höôùng daãn. Ví duï,
vôùi ñeà taøi treân, coù theå tham khaûo nhöõng caâu hoûi höôùng daãn sau:
Moâ hình lyù thuyeát naøo seõ ñöôïc löïa choïn ñeå nghieân cöùu? Thang ño no
neân choïn löïa ñeå söû duïng trong nghieân cöùu?
Nhaân vieân coù thoûa maõn khi ñi laøm khoâng? Nguyeân nhaân? Coù hay
khoâng söï khaùc bieät veà möùc ñoä thoûa maõn cuûa nhaân vieân theo giôùi tính,
tuoåi taùc, trình ñoä, thaâm nieân hay caáp baäc trong coâng ty? So saùnh vôùi keát
quaû nghieân cöùu tröôùc ñoù?
YÙ thöùc gaén keát ñoái vôùi toå chöùc cuûa nhaân vieân coù cao khoâng?
Nguyeân nhaân? Coù hay khoâng söï khaùc bieät veà yÙ thöùc gaén keát ñoái vôùi
toå chöùc cuûa nhaân vieân theo giôùi tính, tuoåi taùc, trình ñoä, thaâm nieân hay
caáp baäc trong coâng ty? So saùnh vôùi keát quaû nghieân cöùu tröôùc ñoù?
Nhöõng giaûi phaùp naøo caàn taäp trung thöïc hieän ñeå coù theå naâng cao yù
thöùc gaén keát toå chöùc cuûa nhaân vieân?
Nhöõng giaûi phaùp naøo caàn taäp trung thöïc hieän ñeå coù theå naâng cao möùc
ñoä thoûa maõn trong coâng vieäc cho nhaân vieân trong ñieàu kieän caùc nguoàn
löïc coù giôùi haïn?
Ngöôøi ñoïc coù theå ñaùnh giaù ñöôïc möùc ñoä hieåu bieát vaø kieán thöùc cô sôû cuûa
hoïc vieân thoâng qua phaàn xaùc ñònh vaán ñeà.
2.3 Muïc ñích
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Caàn ñaït ñöôïc muïc ñích gì trong nghin cöùu? Nhöõng nhieäm vuï chính naøo
nghieân cöùu caàn thöïc hieän ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích naøy?
Ví duï ñeà taøi: “Aûnh höôûng cuûa phaåm chaát lnh ño ñeán cam keát toå
chöùc”
Thoâng qua 1 cuoäc khaûo saùt vôùi khoaûng 300 nhaân vieân ñang laøm vieäc toaøn
thôøi gian trong caùc toå chöùc, doanh nghieäp treân ñòa baøn TP HCM, ñeà taøi nghieân
cöùu ñöôïc thöïc hieän nhaèm:
Xaùc ñònh nhöõng phaåm chaát laõnh ñaïo ñöôïc ghi nhaän trong caùc giaùm ñoác
ñieàu haønh cuûa ngöôøi Vieät Nam.
Ño löôøng aûnh höôûng cuûa phaåm chaát laõnh ñaïo ñeán uy tín laõnh ñaïo.
Ño löôøng aûnh höôûng cuûa uy tín laõnh ñaïo ñeán möùc ñoä thoûa maõn trong
coâng vieäc cuûa nhaân vieân.
Ño löôøng aûnh höôûng cuûa uy tín laõnh ñaïo ñeán cam keát toå chöùc cuûa
nhaân vieân.
2.4 Phaïm vi vaø giôùi haïn nghin cöùu. Xaùc ñònh roõ lónh vöïc nghieân cöùu
trong ñeà taøi, nhöõng gì seõ ñöôïc theå hieän trong nghieân cöùu vaø nhöõng gì seõ
khoâng ñöa vaøo trong nghieân cöùu.
VD vôùi ñeà taøi: xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo CBQL du lòch
treân ñòa baøn TP HCM
Giôùi haïn veà ñoái töôïng doanh nghieäp khaûo saùt trong nghieân cöùu:
Du lòch treân ñòa baøn TP Hoà Chí Minh laø heä thoáng môû thu huùt söï tham gia
cuûa nhieàu toå chöùc, doanh nghieäp thuoäc Trung öông hoaëc caùc tænh khaùc
quaûn lyù. Hoaït ñoäng du lòch raát ña daïng trong caùc lónh vöïc löu truù, löõ
haønh, vaän chuyeån, vui chôi giaûi trí, nghieân cöùu, v.v… Caên cöù vaøo giôùi
haïn veà thôøi gian vkinh phí thöïc hieän ñeà taøi, nghieân cöùu naøy seõ taäp
trung nghieân cöùu, khaûo saùt caùc doanh nghieäp Du lòch trong hai lónh vöïc
ñöôïc Sôû Du lòch öu tieân nghieân cöùu tröôùc trong giai ñoaïn hieän nay llöõ
haønh (bao goàm caû noäi ñòa vaø quoác teá); löu truù (bao goàm caùc khaùch
saïn ñaõ ñöôïc xeáp haïng “sao”).
Giôùi haïn veà ñoái töôïng nhaân söï khaûo saùt trong nghieân cöùu:
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-07 16:16:05
Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu khoa học PGS.TS.Trần Kim Dung Đề cương cần thể hiện được: - Đề tài nghiên cứu thú vị hợp lý  - Học vien có khả năng hoàn thành tốt đề cương nghiên cứu ... Hng dan vie t e cng nghie n cu k hoa hoc/ lua n van to t nghiep PGS. TS. Tran Kim Dung Tel: 091959 1003 Emai l : ttkd@hcm.fpt.vn Mu c ch: e cng can the hie n c: Ñeà taøi nghieân cöùu thuù vò vaø hôïp lyù;  Ho ïc vieân coù khaû naêng hoaøn thaønh toát nghieân cöùu. Tho âng thöôøng, chæ caàn ñoïc phaàn môû ñaàu cuûa 1 nghieân cöùu khoa hoïc laø ñaõ   co ù  theå ñaùnh   giaù ñöôïc   trình  ñoä  cuûa   ngöôøi   vieát,   vì  vaäy   hoïc   vieân   caàn  ñaàu   tö   th ôøi gian thích ñaùng cho phaàn môû ñaàu. Cac noi dung trong nghien cu: 1. Ten e tai . Caøng cu ï theå caøng toát. 2. Ph a n m a u: 2.1 Gii thieu ly do chon e tai : T ính chaát hôïp lyù cuûa nghieân cöùu, neâu   ro õ  yù  nghóa   cuûa   vieäc   giaûi   quyeát   vaán  ñeà  noùi   chung,  ñoái   vôùi   toå  chöùc/doanh   nghie äp vaø ñoái vôùi caù nhaân hoïc vieân noùi rieâng.  2.2   Van e se c nghien cu.   Ca àn   xaùc  ñònh   roõ  vaán  ñeà  phaûi   giaûi   quye át  ñöôïc   trong   nghieân   cöùu.   Vaán  ñeà  nghieân   cöùu   caàn   coù  caùi   nhìn   roäng   raõi   nh öng   phaûi  öùng   duïng   trong   1   lónh   vöïc   raát   cuï  theå.   Vaán  ñeà  nghieân   cöùu   khoâng   ñöôï c   giôùi   haïn   trong   vieäc   moâ  taû  hay   baùo   caùo   tình   huoáng   maø   baét   buoäc   phaûi   ñöôï c nghieân cöùu treân cô sôû caùc thoâng tin maø hoïc vieân coù ñöôïc vôùi söï pheâ   pha ùn, ñaùnh giaù nghieâm khaéc roõ raøng. Trong nghieân cöùu, hoïc vieân caàn chæ roõ   va án ñeà nghieân cöùu ngay töø ñaàu vaø phaûi lyù giaûi ñöôïc chuùng.  Vie äc   xaùc  ñònh   vaán  ñeà  nghieân   cöuù  coù  theå  baét   nguoàn   töø   nhöõng  ñieåm   chöa   hoaøn  chænh,  ch öa  giaûi   quyeát  ñöôïc  trong  lyù thuyeát  vaø/hoaëc  nhöõng ñieåm nhöùc   nho ái trong thöïc tieãn aùp duïng hieän nay noùi chung, taïi coâng ty/ñôn vò hoïc vieân ñang   laøm  vie äc  noùi   rieâng.   Ví  duï,  trong ñeà  taøi,   phaûi   chæ  ra ñöôïc   nhöõng   yeáu   keùm  gì   bie åu hieän roõ reät trong QTNNL cuûa ñôn vò (ví duï giaû ñònh) nhö caùn boä nhaân vieân   1 thôø ô khoâng quan taâm ñoái vôùi chaát löôïng saûn phaåm; ñeán hoaït ñoäng, uy tín cuûa   co âng   ty,   chaát   löôïng   tuyeån   duïng   thaáp,   tyû  leä  nghæ   vieäc   trong   soá  caùn   boä  coù   na êng löïc cao, baát bình veà phaân phoái tieàn löông, thu nhaäp, naêng suaát lao ñoäng   gia ûm suùt,v.v…(neáu coù soá lieäu minh hoaï cuï theå caøng toát). Phaàn naøy caàn lyù   gia ûi   roõ  raøng   cho   caâu   hoûi:   v sao Quy v chon e tai nay, Quy v a nhan thay nhng g bat on, Quy v co nhng tra n tr, bc xuc g va thc s muon quan tam en viec can giai quyet c cai g nha t? Ta i sao nhng bat on o con ton ta i? Nguyen nhan? Neu giai quyet c cac van e o th se co ch li g cho cong ty va co the ong gop g them cho ly luan ?  Ñ eå  thöïc   hieän  ñöôïc   vaán  ñeà  nghieân   cöùu   naøy,   caàn   traû  lôøi   nhöõng   caâu   hoûi   gì   (research questions)?  V í duï, caâu hoûi nghieân cöùu cho ñeà taøi AÛNH HÖÔÛNG CUÛA MÖÙC ÑOÄ THOÛA   MA ÕN VÔÙI COÂNG VIEÄC ÑEÁN YÙ THÖÙC GAÉN KEÁT TOÅ CHÖÙC  laø “Möùc ñoä   tho ûa maõn vôùi caùc yeáu toá thaønh phaàn cuûa coâng vieäc coù aûnh höôûng nhö theá   naøo  ñeán möùc ñoä gaén keát toå chöùc”?  Ñ eå traû lôøi cho caâu hoûi nghieân cöùu, caàn coù nhöõng caâu hoûi höôùng daãn. Ví duï,   v ôùi ñeà taøi treân, coù theå tham khaûo nhöõng caâu hoûi höôùng daãn sau: Mo â hình lyù thuyeát naøo seõ ñöôïc löïa choïn ñeå nghieân cöùu? Thang ño naøo   ne ân choïn löïa ñeå söû duïng trong nghieân cöùu?  Nha ân   vieân   coù  thoûa   maõn   khi  ñi   laøm   khoâng?   Nguyeân   nhaân?   Coù  hay   kho âng söï khaùc bieät veà möùc ñoä thoûa maõn cuûa nhaân vieân theo giôùi tính,   tuo åi taùc, trình ñoä, thaâm nieân hay caáp baäc trong coâng ty? So saùnh vôùi keát   qua û nghieân cöùu tröôùc ñoù? Y Ù  thöùc   gaén   keát  ñoái   vôùi   toå  chöùc   cuûa   nhaân   vieân   coù  cao   khoâng?   Nguye ân nhaân? Coù hay khoâng söï khaùc bieät veà yÙ thöùc gaén keát ñoái vôùi   to å chöùc cuûa nhaân vieân theo giôùi tính, tuoåi taùc, trình ñoä, thaâm nieân hay   ca áp baäc trong coâng ty? So saùnh vôùi keát quaû nghieân cöùu tröôùc ñoù? Nh öõng giaûi phaùp naøo caàn taäp trung thöïc hieän ñeå coù theå naâng cao yù   th öùc gaén keát toå chöùc cuûa nhaân vieân? Nh öõng giaûi phaùp naøo caàn taäp trung thöïc hieän ñeå coù theå naâng cao möùc   ñ oä thoûa maõn trong coâng vieäc cho nhaân vieân trong ñieàu kieän caùc nguoàn   l öïc coù giôùi haïn? Ng öôøi ñoïc coù theå ñaùnh giaù ñöôïc möùc ñoä hieåu bieát vaø kieán thöùc cô sôû cuûa   ho ïc vieân thoâng qua phaàn xaùc ñònh vaán ñeà.  2.3 Mu c ch 2 Can at c muc ch g trong nghien cu? Nhöõng nhieäm vuï chính naøo   nghie ân cöùu caàn thöïc hieän ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích naøy? V du ñ eà taøi: “A nh hng cua pham chat lanh ao en cam ket to chc Tho âng   qua   1   cuoäc   khaûo   saùt   vôùi   khoaûng   300   nhaân   vieân  ñang   laøm   vieäc   toaøn   th ôøi gian trong caùc toå chöùc, doanh nghieäp treân ñòa baøn TP HCM, ñeà taøi nghieân   c öùu ñöôïc thöïc hieän nhaèm:  Xa ùc ñònh nhöõng phaåm chaát laõnh ñaïo ñöôïc ghi nhaän trong caùc giaùm ñoác   ñ ieàu haønh cuûa ngöôøi Vieät Nam. Ñ o löôøng aûnh höôûng cuûa phaåm chaát laõnh ñaïo ñeán uy tín laõnh ñaïo. Ñ o löôøng aûnh höôûng cuûa uy tín laõnh ñaïo ñeán möùc ñoä thoûa maõn trong   co âng vieäc cuûa nhaân vieân. Ñ o   löôøng   aûnh   höôûng   cuûa   uy   tín   laõnh  ñaïo  ñeán   cam   keát   toå  chöùc   cuûa   nha ân vieân. 2.4 Pham vi va gii han nghien cu .   Xa ùc  ñònh   roõ  lónh   vöïc   nghieân   cöùu   trong   ñeà  taøi,   nhöõng   gì  seõ ñöôïc   theå  hieän   trong   nghieân   cöùu   vaø   nhöõng   gì  seõ   kho âng ñöa vaøo trong nghieân cöùu.  VD vi e tai: xac nh nhu ca u ao ta o CBQL du lch tre n a ban TP HC M Gi ôùi haïn veà ñoái töôïng doanh nghieäp khaûo saùt trong nghieân cöùu:  Du l òch treân ñòa baøn TP Hoà Chí Minh laø heä thoáng môû thu huùt söï tham gia   cu ûa nhieàu toå chöùc, doanh nghieäp thuoäc Trung öông hoaëc caùc tænh khaùc   qua ûn   lyù.   Hoaït  ñoäng   du   lòch   raát  ña   daïng   trong   caùc   lónh   vöïc   löu   truù,   löõ   haønh, va än chuyeån, vui chôi giaûi trí, nghieân cöùu, v.v… Caên cöù vaøo giôùi   ha ïn veà thôøi gian vaø kinh phí thöïc hieän ñeà taøi, nghieân cöùu naøy seõ taäp   trung   nghie ân  cöùu,   khaûo   saùt   caùc  doanh   nghieäp  Du   lòch   trong   hai   lónh   vöïc   ñöôï c Sôû Du lòch öu tieân nghieân cöùu tröôùc trong giai ñoaïn hieän nay laø löõ   haønh  (bao  go àm  caû  noäi ñòa  vaø  quoác  teá);  löu truù  (bao  goàm  caùc  khaùch   sa ïn ñaõ ñöôïc xeáp haïng “sao”).  Gi ôùi haïn veà ñoái töôïng nhaân söï  khaûo saùt trong nghieân cöùu:  3 Caùc   caùn   boä  quaûn   lyù  trong   du   lòch   bao   goàm   nhieàu  ñoái   töôïng   töø   caáp   gia ùm ñoác ñieàu haønh, caùn boä quaûn lyù caáp phoøng ban, caùc toå tröôûng   (sup). Trong  ñoù, trình ñoä naêng löïc cuûa caùn boä quaûn lyù caáp phoøng ban/   bo ä phaän trôû leân aûnh höôûng coù tính chaát quyeát ñònh ñeán keát quaû hoaït   ñ oäng cuûa doanh nghieäp. Vì vaäy, do giôùi haïn veà thôøi gian vaø kinh phí thöïc   hie än, ñeà taøi seõ taäp trung nghieân cöùu, khaûo saùt caùc caùn boä quaûn lyù   doanh nghie äp töø caáp phoøng ban trôû leân. 2.5 Phng ...
— Xem thêm —
Bình luận