Bảng trả các công thức môn học kết cấu thép

Số trang: 12
Mã số: 129114
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 12
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-06 08:42:40
Hệ thống một số công thức, bảng tra môn học Kết cấu thép nhằm giúp cho mọi người thuận tiện hơn trong việc nghiên cứu lĩnh vực này. Bé m«n KÕt cÊu L−u hμnh néi bé 1 hÖ thèng mét sè c«ng thøc, b¶ng tra m«n häc KÕt cÊu thÐp Ch−¬ng 1. ®¹i c−¬ng vÒ thiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp 1. B¶ng mét sè tÝnh chÊt tèi thiÓu cña thÐp c«ng tr×nh cÇu C¸c th«ng sè ThÐp c¸c bon ThÐp hîp kim thÊp c−êng ®é cao ThÐp hîp kim thÊp gia c«ng nhiÖt ThÐp hîp kim gia c«ng nhiÖt c−êng ®é cao Ký hiÖu cña AASHTO M270M CÊp 250 M270M CÊp 345M270M CÊp 345WM270M CÊp 485W M270M CÊp 690 M270M CÊp 690W Ký hiÖu cña ASTM t−¬ng ®−¬ng A709M CÊp 250 A709M CÊp 345A709M CÊp 345WA 709M CÊp 485W A709M CÊp 690 A709M CÊp 690W ChiÒu dµy tÊm ( mm) ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 65 65 ÷ 100 C−êng ®é chÞu kÐo min F u (MPa) 400 450 485 620 620 690 C−êng ®é ch¶y min F y (MPa) 250 345 345 485 690 620 Ch−¬ng 2. Liªn kÕt trong KÕt cÊu thÐp 1. Kho¶ng c¸ch bu l«ng tèi ®a (A6.13.2.6.2) S ≤ (100 + 4,0t) ≤ 175 hoÆc 175 4,0 3,0g 4,0t 10 S≤ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ + ≤ 2. B−íc däc lín nhÊt cho bu l«ng trong thanh ghÐp (A6.13.2.6.3) 12,0 8,0 3,0g 15,0t p≤ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ − ≤ 3. Kho¶ng c¸ch ®Õn mÐp thanh tèi thiÓu (A6.13.2.6.6) §−êng kÝnh bu l«ng (mm) MÐp c¾t MÐp c¸n cña thÐp tÊm hoÆc thÐp h×nh hoÆc c¾t mÐp b»ng h¬i 16 28 22 20 34 26 22 38 28 24 42 30 27 48 34 30 52 38 36 64 46 Bé m«n KÕt cÊu L−u hμnh néi bé 2 4. Søc kh¸ng c¾t cña bu l«ng (A6.13.2.7) R n = 0,48 Ab Fub Ns hoÆc Rn = 0,38 Ab Fub Ns 5. Søc kh¸ng Ðp mÆt cña bu l«ng (A6.13.2.9) R n = 2,4 d t Fu hoÆc Rn = 1,2 Lc t Fu hoÆc Rn = 2,0 d t Fu hoÆc Rn = 1,0 Lc t Fu 6. Søc kh¸ng tr−ît hay ma s¸t cña bu l«ng C§C (A6.13.2.8) R n = Kh Ks Ns Pt, Trong ®ã: Lùc kÐo nhá nhÊt yªu cÇu cña bu l«ng C§C (A6.13.2.8-1) Lùc kÐo yªu cÇu P t (kN) §−êng kÝnh bu l«ng (mm) A325M A490M 16 91 114 20 142 179 22 176 221 24 205 257 27 267 334 30 326 408 36 475 595 C¸c gi¸ trÞ cña K h (A6.13.2.8-2) Cho c¸c lç tiªu chuÈn 1,00 Cho c¸c lç v−ît qu¸ cì vµ khÝa r·nh ng¾n 0,85 Cho c¸c lç khÝa r·nh dµi víi r·nh th¼ng gãc víi ph−¬ng cña lùc 0,70 Cho c¸c lç khÝa r·nh dµi víi r·nh song song víi ph−¬ng cña lùc 0,60 C¸c gi¸ trÞ cña K s (A6.13.2.8-3) Cho c¸c ®iÒu kiÖn bÒ mÆt lo¹i A 0,33 Cho c¸c ®iÒu kiÖn bÒ mÆt lo¹i B 0,50 Cho c¸c ®iÒu kiÖn bÒ mÆt lo¹i C 0,33 7. Søc kh¸ng kÐo (A6.13.2.10.2) T n = 0,76 Ab Fub 8. Lùc kÐo do t¸c ®éng nhæ (A6.13.2.10.4) u 3 uP 328000t 8a 3b Q ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ = 9. KÐo vµ c¾t kÕt hîp (A6.13.2.11) T n = 0,76 Ab Fub hoÆc 2 n su ub b n R P 1 F 0,76A T ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ − =ϕ hoÆc ®èi víi bu l«ng C§C th× ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ − ≤t u t s s h nP T 1 P N K K R Bé m«n KÕt cÊu L−u hμnh néi bé 3 Ch−¬ng 3. CÊu KiÖn chÞu kÐo 1. HÖ sè triÕt gi¶m do xÐt ®Õn hiÖn t−îng c¾t trÔ 0,9 Lx 1 U≤ − = 2. ChiÒu réng thùc trong liªn kÕt bu l«ng (A6.8.3) ∑∑+ − = 4gS d W W 2 hole g n 3. Sức kháng phá hoại cắt khối (A6.13.4) ()tn u vg y bs rA F A 0,58F R+ =ϕ hoặc ()tg y vn u bs rA F A 0,58F R+ =ϕ Ch−¬ng 4. CÊu KiÖn chÞu nÐn 1. Søc kh¸ng nÐn danh ®Þnh (A6.9.4.1) s y λ nA F 0,66 P= hoÆc λ A 0,88F Ps y n=, trong ®ã E F πr KL λ y 2⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ = 2. Tû sè réng/dµy giíi h¹n (A6.9.4.2) yFE k t b ≤ B¶ng hÖ sè o»n cña b¶n (A6.9.4.4-1) C¸c b¶n ®−îc ®ì däc 1 mÐp k b ChiÒu réng nöa b¶n c¸nh cña c¸c mÆt c¾t I ChiÒu réng toμn b¶n c¸nh cña c¸c thÐp [ Kho¶ng c¸ch gi÷a mÐp tù do vμ hμng bul«ng thø nhÊt hoÆc c¸c ®−êng hμn trong c¸c b¶n C¸c b¶n c¸nh vμ c¸c c¹nh nh« ra hoÆc c¸c b¶n 0,56 Toμn chiÒu réng cña c¹nh bªn nh« ra ®èi víi c¸c ®«i thÐp gãc trong tiÕp xóc liªn tôc C¸c th©n cña thÐp T c¸n 0,75 Toμn chiÒu cao cña T Toμn chiÒu réng cña c¹nh bªn nh« ra ®èi víi thanh chèng thÐp gãc ®¬n hoÆc thanh chèng thÐp gãc ®«i víi tÊm ng¨n C¸c cÊu kiÖn nh« ra kh¸c 0,45 Toμn chiÒu réng nh« ra ®èi víi c¸c cÊu kiÖn kh¸c C¸c b¶n ®−îc ®ì däc hai mÐp k b Kho¶ng c¸ch tÜnh gi÷a c¸c b¶n bông trõ ®i b¸n kÝnh gãc trong trªn mçi bªn ®èi víi c¸c b¶n c¸nh hép C¸c b¶n c¸nh hép vμ c¸c b¶n t¸p 1,40 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®−êng hμn hoÆc bul«ng ®èi víi c¸c b¶n phñ b¶n c¸nh Kho¶ng c¸ch tÜnh gi÷a c¸c b¶n c¸nh trõ ®i c¸c b¸n kÝnh ®−êng hμn ®èi víi c¸c b¶n bông cña c¸c dÇm c¸n C¸c b¶n bông vμ c¸c cÊu kiÖn b¶n kh¸c 1,49 Kho¶ng c¸ch tÜnh gi÷a c¸c thanh ®ì mÐp ®èi víi tÊt c¶ c¸c cÊu kiÖn kh¸c C¸c b¶n t¸p cã khoÐt lç 1,86 Kho¶ng c¸ch tÜnh gi÷a c¸c thanh ®ì mÐp Bé m«n ...
— Xem thêm —
Bình luận