Bảng trả các công thức môn học kết cấu thép

Lượt xem: 2853
Số trang: 12
Mã số: 129114
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 12
Sao chép
Bé m«n KÕt cÊu
Lu hμnh néi bé
1
hÖ thèng mét sè c«ng thøc, b¶ng tra
m«n häc KÕt cÊu thÐp
Ch¬ng 1. ®¹i c¬ng vÒ thiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp
1. B¶ng mét sè tÝnh chÊt tèi thiÓu cña thÐp c«ng tr×nh cÇu
C¸c th«ng
ThÐp c¸c
bon
ThÐp hîp kim thÊp
cêng ®é cao
ThÐp hîp kim
thÊp gia c«ng
nhiÖt
ThÐp hîp kim gia c«ng
nhiÖt cêng ®é cao
Ký hiÖu cña
AASHTO
M270M
CÊp 250
M270M
CÊp 345
M270M
CÊp 345W
M270M
CÊp 485W
M270M
CÊp 690
M270M
CÊp 690W
Ký hiÖu cña
ASTM
t¬ng
®¬ng
A709M
CÊp 250
A709M
CÊp 345
A709M
CÊp 345W
A 709M
CÊp 485W
A709M
CÊp 690
A709M CÊp
690W
ChiÒu dµy
tÊm
( mm)
100 100 100 100
65 65 ÷ 100
Cêng ®é
chÞu kÐo
min F
u
(MPa)
400 450 485 620 620 690
Cêng ®é
ch¶y min F
y
(MPa)
250 345 345 485 690 620
Ch¬ng 2. Liªn kÕt trong KÕt cÊu thÐp
1. Kho¶ng c¸ch bu l«ng tèi ®a (A6.13.2.6.2)
S (100 + 4,0t) 175 hoÆc
175
4,0
3,0g
4,0t10S
+
2. Bíc däc lín nhÊt cho bu l«ng trong thanh ghÐp (A6.13.2.6.3)
12,0
8,0
3,0g
15,0tp
3. Kho¶ng c¸ch ®Õn mÐp thanh tèi thiÓu (A6.13.2.6.6)
§êng kÝnh bu l«ng
(mm)
MÐp c¾t MÐp c¸n cña thÐp tÊm hoÆc thÐp h×nh hoÆc
c¾t mÐp b»ng h¬i
16 28 22
20 34 26
22 38 28
24 42 30
27 48 34
30 52 38
36 64 46
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Bé m«n KÕt cÊu
Lu hμnh néi bé
2
4. Søc kh¸ng c¾t cña bu l«ng (A6.13.2.7)
R
n
= 0,48 A
b
F
ub
N
s
hoÆc R
n
= 0,38 A
b
F
ub
N
s
5. Søc kh¸ng Ðp mÆt cña bu l«ng (A6.13.2.9)
R
n
= 2,4 d t F
u
hoÆc R
n
= 1,2 L
c
t F
u
hoÆc R
n
= 2,0 d t F
u
hoÆc R
n
= 1,0 L
c
t F
u
6. Søc kh¸ng trît hay ma s¸t cña bu l«ng C§C (A6.13.2.8)
R
n
= K
h
K
s
N
s
P
t
, Trong ®ã:
Lùc kÐo nhá nhÊt yªu cÇu cña bu l«ng C§C (A6.13.2.8-1)
Lùc kÐo yªu cÇu P
t
(kN)
§êng kÝnh bu l«ng
(mm)
A325M A490M
16 91 114
20 142 179
22 176 221
24 205 257
27 267 334
30 326 408
36 475 595
C¸c gi¸ trÞ cña K
h
(A6.13.2.8-2)
Cho c¸c lç tiªu chuÈn 1,00
Cho c¸c lç vît qu¸ cì vµ khÝa r·nh ng¾n 0,85
Cho c¸c lç khÝa r·nh dµi víi r·nh th¼ng gãc víi ph¬ng cña lùc 0,70
Cho c¸c lç khÝa r·nh dµi víi r·nh song song víi ph¬ng cña lùc 0,60
C¸c gi¸ trÞ cña K
s
(A6.13.2.8-3)
Cho c¸c ®iÒu kiÖn bÒ mÆt lo¹i A 0,33
Cho c¸c ®iÒu kiÖn bÒ mÆt lo¹i B 0,50
Cho c¸c ®iÒu kiÖn bÒ mÆt lo¹i C 0,33
7. Søc kh¸ng kÐo (A6.13.2.10.2)
T
n
= 0,76 A
b
F
ub
8. Lùc kÐo do t¸c ®éng nhæ (A6.13.2.10.4)
u
3
u
P
328000
t
8a
3b
Q
=
9. KÐo vµ c¾t kÕt hîp (A6.13.2.11)
T
n
= 0,76 A
b
F
ub
hoÆc
2
ns
u
ubbn
R
P
1F0,76AT
=
ϕ
hoÆc ®èi víi bu l«ng C§C t
t
u
tsshn
P
T
1PNKKR
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Bé m«n KÕt cÊu
Lu hμnh néi bé
3
Ch¬ng 3. CÊu KiÖn chÞu kÐo
1. HÖ sè triÕt gi¶m do xÐt ®Õn hiÖn tîng c¾t trÔ
0,9
L
x
1U =
2. ChiÒu réng thùc trong liªn kÕt bu l«ng (A6.8.3)
∑∑
+=
4g
S
dWW
2
holegn
3. Sc kháng phá hoi ct khi (A6.13.4)
(
)
tnuvgybsr
AFA0,58FR +=
ϕ
hoc
(
)
tgyvnubsr
AFA0,58FR +=
ϕ
Ch¬ng 4. CÊu KiÖn chÞu nÐn
1. Søc kh¸ng nÐn danh ®Þnh (A6.9.4.1)
sy
λ
n
AF0,66P = hoÆc
λ
A0,88F
P
sy
n
= , trong ®ã
E
F
πr
KL
λ
y
2
=
2. Tû sè réng/dµy giíi h¹n (A6.9.4.2)
y
F
E
k
t
b
B¶ng hÖ sè o»n cña b¶n (A6.9.4.4-1)
C¸c b¶n ®îc ®ì däc 1 mÐp k b
ChiÒu réng nöa b¶n c¸nh cña c¸c mÆt c¾t I
ChiÒu réng toμn b¶n c¸nh cña c¸c thÐp [
Kho¶ng c¸ch gi÷a mÐp tù do vμ hμng bul«ng thø
nhÊt hoÆc c¸c ®êng hμn trong c¸c b¶n
C¸c b¶n c¸nh vμ c¸c c¹nh nh« ra
hoÆc c¸c b¶n
0,56
Toμn chiÒu réng cña c¹nh bªn nh« ra ®èi víi c¸c
®«i thÐp gãc trong tiÕp xóc liªn tôc
C¸c th©n cña thÐp T c¸n 0,75 Toμn chiÒu cao cña T
Toμn chiÒu réng cña c¹nh bªn nh« ra ®èi víi
thanh chèng thÐp gãc ®¬n hoÆc thanh chèng
thÐp gãc ®«i víi tÊm ng¨n
C¸c cÊu kiÖn nh« ra kh¸c
0,45
Toμn chiÒu réng nh« ra ®èi víi c¸c cÊu kiÖn kh¸c
C¸c b¶n ®îc ®ì däc hai mÐp k b
Kho¶ng c¸ch tÜnh gi÷a c¸c b¶n bông trõ ®i b¸n
kÝnh gãc trong trªn mçi bªn ®èi víi c¸c b¶n c¸nh
hép
C¸c b¶n c¸nh hép vμ c¸c b¶n t¸p
1,40
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®êng hμn hoÆc bul«ng
®èi víi c¸c b¶n phñ b¶n c¸nh
Kho¶ng c¸ch tÜnh gi÷a c¸c b¶n c¸nh trõ ®i c¸c
b¸n kÝnh ®êng hμn ®èi víi c¸c b¶n bông cña
c¸c dÇm c¸n
C¸c b¶n bông vμ c¸c cÊu kiÖn b¶n
kh¸c
1,49
Kho¶ng c¸ch tÜnh gi÷a c¸c thanh ®ì mÐp ®èi víi
tÊt c¶ c¸c cÊu kiÖn kh¸c
C¸c b¶n t¸p cã khoÐt lç 1,86 Kho¶ng c¸ch tÜnh gi÷a c¸c thanh ®ì mÐp
Tải xuống 5,000₫ (12 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-06 08:42:40
Hệ thống một số công thức, bảng tra môn học Kết cấu thép nhằm giúp cho mọi người thuận tiện hơn trong việc nghiên cứu lĩnh vực này. Hệ thống một số công thức, bảng tra môn học Kết cấu thép nhằm giúp cho mọi người thuận tiện hơn trong việc nghiên cứu lĩnh vực này. Bé m«n KÕt cÊu L−u hμnh néi bé 1 hÖ thèng mét sè c«ng thøc, b¶ng tra m«n häc KÕt cÊu thÐp Ch−¬ng 1. ®¹i c−¬ng vÒ thiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp 1. B¶ng mét sè tÝnh chÊt tèi thiÓu cña thÐp c«ng tr×nh cÇu C¸c th«ng sè ThÐp c¸c bon ThÐp hîp kim thÊp c−êng ®é cao ThÐp hîp kim thÊp gia c«ng nhiÖt ThÐp hîp kim gia c«ng nhiÖt c−êng ®é cao Ký hiÖu cña AASHTO M270M CÊp 250 M270M CÊp 345M270M CÊp 345WM270M CÊp 485W M270M CÊp 690 M270M CÊp 690W Ký hiÖu cña ASTM t−¬ng ®−¬ng A709M CÊp 250 A709M CÊp 345A709M CÊp 345WA 709M CÊp 485W A709M CÊp 690 A709M CÊp 690W ChiÒu dµy tÊm ( mm) ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 65 65 ÷ 100 C−êng ®é chÞu kÐo min F u (MPa) 400 450 485 620 620 690 C−êng ®é ch¶y min F y (MPa) 250 345 345 485 690 620 Ch−¬ng 2. Liªn kÕt trong KÕt cÊu thÐp 1. Kho¶ng c¸ch bu l«ng tèi ®a (A6.13.2.6.2) S ≤ (100 + 4,0t) ≤ 175 hoÆc 175 4,0 3,0g 4,0t 10 S≤ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ + ≤ 2. B−íc däc lín nhÊt cho bu l«ng trong thanh ghÐp (A6.13.2.6.3) 12,0 8,0 3,0g 15,0t p≤ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ − ≤ 3. Kho¶ng c¸ch ®Õn mÐp thanh tèi thiÓu (A6.13.2.6.6) §−êng kÝnh bu l«ng (mm) MÐp c¾t MÐp c¸n cña thÐp tÊm hoÆc thÐp h×nh hoÆc c¾t mÐp b»ng h¬i 16 28 22 20 34 26 22 38 28 24 42 30 27 48 34 30 52 38 36 64 46 Bé m«n KÕt cÊu L−u hμnh néi bé 2 4. Søc kh¸ng c¾t cña bu l«ng (A6.13.2.7) R n = 0,48 Ab Fub Ns hoÆc Rn = 0,38 Ab Fub Ns 5. Søc kh¸ng Ðp mÆt cña bu l«ng (A6.13.2.9) R n = 2,4 d t Fu hoÆc Rn = 1,2 Lc t Fu hoÆc Rn = 2,0 d t Fu hoÆc Rn = 1,0 Lc t Fu 6. Søc kh¸ng tr−ît hay ma s¸t cña bu l«ng C§C (A6.13.2.8) R n = Kh Ks Ns Pt, Trong ®ã: Lùc kÐo nhá nhÊt yªu cÇu cña bu l«ng C§C (A6.13.2.8-1) Lùc kÐo yªu cÇu P t (kN) §−êng kÝnh bu l«ng (mm) A325M A490M 16 91 114 20 142 179 22 176 221 24 205 257 27 267 334 30 326 408 36 475 595 C¸c gi¸ trÞ cña K h (A6.13.2.8-2) Cho c¸c lç tiªu chuÈn 1,00 Cho c¸c lç v−ît qu¸ cì vµ khÝa r·nh ng¾n 0,85 Cho c¸c lç khÝa r·nh dµi víi r·nh th¼ng gãc víi ph−¬ng cña lùc 0,70 Cho c¸c lç khÝa r·nh dµi víi r·nh song song víi ph−¬ng cña lùc 0,60 C¸c gi¸ trÞ cña K s (A6.13.2.8-3) Cho c¸c ®iÒu kiÖn bÒ mÆt lo¹i A 0,33 Cho c¸c ®iÒu kiÖn bÒ mÆt lo¹i B 0,50 Cho c¸c ®iÒu kiÖn bÒ mÆt lo¹i C 0,33 7. Søc kh¸ng kÐo (A6.13.2.10.2) T n = 0,76 Ab Fub 8. Lùc kÐo do t¸c ®éng nhæ (A6.13.2.10.4) u 3 uP 328000t 8a 3b Q ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ = 9. KÐo vµ c¾t kÕt hîp (A6.13.2.11) T n = 0,76 Ab Fub hoÆc 2 n su ub b n R P 1 F 0,76A T ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ − =ϕ hoÆc ®èi víi bu l«ng C§C th× ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ − ≤t u t s s h nP T 1 P N K K R Bé m«n KÕt cÊu L−u hμnh néi bé 3 Ch−¬ng 3. CÊu KiÖn chÞu kÐo 1. HÖ sè triÕt gi¶m do xÐt ®Õn hiÖn t−îng c¾t trÔ 0,9 Lx 1 U≤ − = 2. ChiÒu réng thùc trong liªn kÕt bu l«ng (A6.8.3) ∑∑+ − = 4gS d W W 2 hole g n 3. Sức kháng phá hoại cắt khối (A6.13.4) ()tn u vg y bs rA F A 0,58F R+ =ϕ hoặc ()tg y vn u bs rA F A 0,58F R+ =ϕ Ch−¬ng 4. CÊu KiÖn chÞu nÐn 1. Søc kh¸ng nÐn danh ®Þnh (A6.9.4.1) s y λ nA F 0,66 P= hoÆc λ A 0,88F Ps y n=, trong ®ã E F πr KL λ y 2⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ = 2. Tû sè réng/dµy giíi h¹n (A6.9.4.2) yFE k t b ≤ B¶ng hÖ sè o»n cña b¶n (A6.9.4.4-1) C¸c b¶n ®−îc ®ì däc 1 mÐp k b ChiÒu réng nöa b¶n c¸nh cña c¸c mÆt c¾t I ChiÒu réng toμn b¶n c¸nh cña c¸c thÐp [ Kho¶ng c¸ch gi÷a mÐp tù do vμ hμng bul«ng thø nhÊt hoÆc c¸c ®−êng hμn trong c¸c b¶n C¸c b¶n c¸nh vμ c¸c c¹nh nh« ra hoÆc c¸c b¶n 0,56 Toμn chiÒu réng cña c¹nh bªn nh« ra ®èi víi c¸c ®«i thÐp gãc trong tiÕp xóc liªn tôc C¸c th©n cña thÐp T c¸n 0,75 Toμn chiÒu cao cña T Toμn chiÒu réng cña c¹nh bªn nh« ra ®èi víi thanh chèng thÐp gãc ®¬n hoÆc thanh chèng thÐp gãc ®«i víi tÊm ng¨n C¸c cÊu kiÖn nh« ra kh¸c 0,45 Toμn chiÒu réng nh« ra ®èi víi c¸c cÊu kiÖn kh¸c C¸c b¶n ®−îc ®ì däc hai mÐp k b Kho¶ng c¸ch tÜnh gi÷a c¸c b¶n bông trõ ®i b¸n kÝnh gãc trong trªn mçi bªn ®èi víi c¸c b¶n c¸nh hép C¸c b¶n c¸nh hép vμ c¸c b¶n t¸p 1,40 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®−êng hμn hoÆc bul«ng ®èi víi c¸c b¶n phñ b¶n c¸nh Kho¶ng c¸ch tÜnh gi÷a c¸c b¶n c¸nh trõ ®i c¸c b¸n kÝnh ®−êng hμn ®èi víi c¸c b¶n bông cña c¸c dÇm c¸n C¸c b¶n bông vμ c¸c cÊu kiÖn b¶n kh¸c 1,49 Kho¶ng c¸ch tÜnh gi÷a c¸c thanh ®ì mÐp ®èi víi tÊt c¶ c¸c cÊu kiÖn kh¸c C¸c b¶n t¸p cã khoÐt lç 1,86 Kho¶ng c¸ch tÜnh gi÷a c¸c thanh ®ì mÐp Bé m«n ...
— Xem thêm —
Bình luận