Bài tập nghiệp vụ cuối khóa mầm non 2011

Số trang: 29
Mã số: 128524
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 29
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-04 03:28:19
PHẦN I: MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài II. Lịch sử vấn đề nghiên cứu III. Mục đích nghiên cứu IV. Đối tượng và khách thể nghiên cứu V. Giới hạn phạm vi nghiên cứu VI. Nhiệm vụ nghiên cứu VII. Phương pháp nghiên cứu VIII.Phạm vi nghiên cứu IX.Kế hoạch thực hiện PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU TR NG Đ I H C S PH M HÀ N IƯỜ Ạ Ọ Ư Ạ Ộ KHOA GIÁO D C M M NON Ụ Ầ -----------------------*---------------------- BÀI T P NGHI P V CU I KHÓA Ậ Ệ Ụ Ố M T S BI N PHÁP LUY N K NĂNG DI N Ộ Ố Ệ Ệ Ỹ Ễ Đ T CHO TR M U GIÁO 5-6 TU I QUA Ạ Ẻ Ẫ Ổ VI C D Y TR Đ C VÀ K L I TÁC PH M Ệ Ạ Ẻ Ọ Ể Ạ Ẩ VĂN H C Ọ NG I H NG D N ƯỜ ƯỚ Ẫ : PGS, TS ĐINH H NG THÁIỒ NG I TH C HI N : PH M TH THU HOÀI ƯỜ Ự Ệ Ạ Ị L P ĐHTX - K6 - ĐĂKLĂK Ớ ĐĂKKĂK - 2011 1 L I C M NỜ Ả Ơ Tôi xin bài t lòng bi t n sâu s c t i các th y cô trong khoa ỏ ế ơ ắ ớ ầ giáo d c m m non Tr ng Đ i H c S Ph m I. Đ c bi t vô cùng ụ ầ ườ ạ ọ ư ạ ặ ệ bi t n Phó Giáo S –Ti n Sĩ Đinh H ng Thái đã t n tình h ng ế ơ ư ế ồ ậ ướ d n giúp đ tôi hoàn thành bài t p và qua bài t p này th y cô đã ẫ ỡ ậ ậ ầ cho em m t hành trang v ng ch c đ b c ti p trên con đ ng s ộ ữ ắ ể ướ ế ườ ự nghi p “m i năm tr ng cây, trăm năm tr ng ng i” ệ ườ ồ ồ ườ Xin chúc các th y cô giáo s c kh e, kính chúc th y giáo phó ầ ứ ỏ ầ giáo s – Ti n sĩ Đinh H ng Thái ti p t c đ t đ c nhi u thành ư ế ồ ế ụ ạ ượ ề công l n trong s nghi p giáo d c và đào t o. ớ ự ệ ụ ạ Đ k L K: Năm 2011 ắ Ắ Sinh Viên Ph m Th Thu Hoài ạ ị 2 M C L CỤ Ụ PH N I: M Đ U Ầ Ở Ầ I. Lý do ch n đ tài ọ ề II. L ch s v n đ nghiên c u ị ử ấ ề ứ III. M c đích nghiên c u ụ ứ IV. Đ i t ng và khách th nghiên c u ố ượ ể ứ V. Gi i h n ph m vi nghiên c u ớ ạ ạ ứ VI. Nhi m v nghiên c u ệ ụ ứ VII. Ph ng pháp nghiên c u ươ ứ VIII.Ph m vi nghiên c u ạ ứ IX.K ho ch th c hi n ế ạ ự ệ PH N II: N I DUNG NGHIÊN C U Ầ Ộ Ứ Ch ng I. LÝ LU N C A Đ C K DI N C M ươ Ậ Ủ Ọ Ể Ễ Ả I.Đ c đi m v kh năng di n đ t c a tr 5-6 tu i qua vi c đ c và ặ ể ề ả ễ ạ ủ ẻ ổ ệ ọ k l i tác ph m văn h c. ể ạ ẩ ọ II.Vai trò c a vi c đ c k d i s phát tri n c a tr . ủ ệ ọ ể ướ ự ể ủ ẻ Ch ng II. KH O SÁT TH C TR NG LUY N K NĂNG ươ Ả Ự Ạ Ệ Ỹ DI N Đ T CHO TR M U GIÁO 5-6 TU I. Ễ Ạ ...
— Xem thêm —
Bình luận