Tuyển tập đề thi toán lớp 5

Số trang: 30
Mã số: 128522
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 30
Sao chép
§Ò thi häc sinh giái to¸n- líp 5
§Ò thi häc sinh giái to¸n Líp 5
§Ò 1
I. PhÇn tr¾c nghiÖm ( Khoanh vµo ®¸p ¸n ®óng)
1 . 4,25 = 4 +
1
Sè ®iÒn vµo « trèng lµ:
A. 4 B . 100 C . 25 D . 10
2.
5
3
bao nÆng 24 kg .Hái
8
7
baoo ®ã ng bao nhiªu kg ?
A . 40 kg B . 35 kg C . 56 kg D . 21 kg
3 . 3 % cña 6 m lµ
A . 18 m B . 18cm C . 18 mm D. 2 cm
4. TÝnh chiÒu cao cñanh thang cã diÖn tÝch lµ 17,5 cm
2
, ®aý líni 8 cm
, ®¸y bÐi 6cm.
A . 5 cm B . 2,5 cm C. 31,5 cm D . 48 cm
II . PhÇn tù luËn
Bµi 1: So s¸nh M vµ N
M =
2008
2007
+
2009
2008
N =
20092008
20082007
+
+
Bµi 2:m 2 sè thËp ph©n tæng vµ th¬ng ®Òu b»ng 1,5.
Bµi 3:t hµng b¸n hoa qu cã 5 ræ cam vµ t¸o. Trong mçi ræ chØ cã mét lo¹i
qu. Sè qu ë mçi ræ lÇn lît lµ : 65 , 50, 60 , 75 , 70 qu¶. Sau khi b¸n ®it
ræ th× sè t¸o cßn l¹i gÊp 3n sè cam cßni . Hái trongc cßn l¹i , ræ nµo
®ùng t¸o ræ nµo ®ùng cam ?
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
§Ò thi häc sinh giái to¸n- líp 5
Bµi 4: Chonh thang ABCD cã ®é i ®¸y AB =
3
2
®¸y CD . Trªn DC lÊy
®iÓm M sao cho CM =
3
1
CD.
a) TÝnh tØ sè diÖn tÝch tam gi¸c BMC diÖn tÝchnh thang ABCD .
b) N lµ ®iÓm cnh gi÷aa DM . AM c¾t BN t¹i O.TÝnh
B
NO
¤
?
§Ò 2
I. PhÇn tr¾c nghiÖm ( Khoanh vµo ®¸p ¸n ®óng)
1 . TØ sè % cña 75 40 lµ:
A. 187,5 % B . 18,7 C .1,875 % D . 1875%
2. Tæng cña 4 sè lµ 100. Trung b×nh céng cña 3 sè ®Çu lµ 22,3. sè cßn l¹i lµ:
A. 77,7 B. 44,1 C . 33,1 D 34,1
3 .m 42,5% cña 850,4:
A. 3614,2 B. 361,42 C. 36,142 D . 20,09
4. Chonh thang ABCD ®¸y AB =
2
1
®¸y CD . Nèi AC c¾t BD t¹i O.TØ sè
OC
OA
lµ
A .
2
1
B .
C. 2 D . 3
II . PhÇn tù luËn
Bµi 1 :a)TÝnh gi¸ trÞa biÓu thøc
2,125 + 5
8
3
+ 7,15 + 6
20
17
+ 7,5
b)m x
(
5
4
:
5
6
+
5
1
:
x
1
) x 30 - 26 = 54
Bµi 2:t khu d©n c cuèi n¨m 2007cã 250000 ngêi. Mçi m d©n sè t¨ng
0,2%. Hái cuèim 2009 khu vùc d©n c ®ã cã bao nhiªu ngêi ?
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
§Ò thi häc sinh giái to¸n- líp 5
Bµi 3: Hai khoo A B cã 115 tÊn .Ngêi ta ®· b¸n ë kho A ®i
5
4
sèo, b¸n
ë kho B ®i
11
7
sèo th× sèo cßni ë kho A h¬n sè g¹o cßni ë kho B lµ 8
tÊn. Hái lóc ®Çu mçi kho cã bao nhiªu tÊno ?
Bµi 4: Chonh thang ABCD cã ®é i ®¸y AB =
4
3
®¸y CD . Trªn AB kÐo
i phÝa B lÊy ®m M sao cho BM =
3
1
AB.i DM c¾t BC t¹i N.
a) TÝnh diÖn tÝchnh thang ABCD .BiÕt AB = 12,6cm ; chiÒu cao h×nh
thang lµ 11,5 cm.
b) So s¸nh BN vµ BC
§Ò 3
I. PhÇn tr¾c nghiÖm ( Chän vµo ®¸p ¸n ®óng)
1 . 10325m
2
= ?
A . 103 ha 25 m
2
B .1 ha 3250 m
2
C . 1 ha 325 m
2
D . 1 0 ha 325 m
2
2. m mét sè bt nÕu gim sè ®ã ®i 3 lÇni céng thªm 4,5 th× ®îct
qu 10.
A .43,5 B. 16,5 C .4,8 D .165
3 . Sau khi tr i kiÓm tra to¸n cña líp c« gi¸o nãi: Sè ®m 10 chiÕm
25% , sè ®iÓm 9 Ýt h¬n 5% . Cã tÊt18 ®m 9 vµ 10.Líp 5 A cã
A . 35 häc sinh B . 35 häc sinh C . 35 häc sinh D. 35 häc sinh
4. Chu vi 1 h×nh trßn lµ 18,84 dm. DiÖn tÝch h×nh trßn ®ã lµ:
A . 113,04 dm B . 11,304dm
2
C 28,26 dm
2
D . 282,6 dm
II . PhÇn tù luËn
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-04 02:58:42
Đề thi học sinh giỏi toán – Lớp 5 Đề 1 I. Phần trắc nghiệm ( Khoanh vào đáp án đúng) 1 . 4,25 = 4 + Số điền vào ô trống là: A. 4 B . 100 C . 25 D . 10 2. bao nặng 24 kg .Hỏi bao gạo đó nặng bao nhiêu kg ? A . 40 kg B . 35 kg C . 56 kg D . 21 kg 3 . 3 % của 6 m là A . 18 m B . 18cm C . 18 mm D. 2 cm 4. Tính chiều cao của hình thang có diện tích là 17,5 cm2 , đaý lớn dài 8 cm , đáy bé dài 6cm. A . 5 cm B . 2,5 cm C. 31,5 cm D . 48 cm II. Phần tự luận thi hc sinh gii ton- lp 5 th i hc sinh gii ton L p 5 1 I . Phn t rc ngh i m ( Khoan h vo p n ng) 1 . 4,25 = 4 + 1 S in vo t rng l: A. 4 B . 100 C . 25 D . 10 2. 5 3 bao nng 24 kg .Hi 87 bao go nng bao nhiu kg ? A . 40 kg B . 35 kg C . 56 kg D . 21 kg 3 . 3 % ca 6 m l A . 18 m B . 18cm C . 18 mm D. 2 cm 4 . Tnh chiu cao ca hnh thang c din tch l 17,5 cm 2 , a ln di 8 cm , y b di 6cm. A . 5 cm B . 2,5 cm C. 31,5 cm D . 48 cm I I . Ph n t lu n Bi 1: So snh M v N M = 20082007 + 2009 2008 N = 20092008 20082007 + + Bi 2: Tm 2 s thp phn c tng v th ng u bng 1,5. Bi 3: Mt hng bn hoa qu c 5 r cam v to. Trong mi r ch c mt loi qu. S qu mi r ln l t l : 65 , 50, 60 , 75 , 70 qu. Sau khi bn i mt r th s to cn li gp 3 ln s cam cn li . Hi t rong cc r cn li , r no ng to r no ng cam ? thi hc sinh gii ton- lp 5 Bi 4: Cho hnh thang ABCD c di y AB = 32 y CD . Trn DC ly im M sao cho CM = 31 CD. a) Tnh t s din tch tam gic BMC v din tch hnh thang ABCD . b) N l im chnh gia ca DM . AM ct BN ti O.Tnh BNO ¤ ? 2 I . Phn t rc ngh i m ( Khoan h vo p n ng) 1 . T s % ca 75 v 40 l: A. 187,5 % B . 18,7 C .1,875 % D . 1875% 2. Tng ca 4 s l 100. Trung bnh cng ca 3 s u l 22,3. s cn li l: A. 77,7 ...
— Xem thêm —
Bình luận