Giáo án điện tử ngữ văn tự chọn 6

Số trang: 37
Mã số: 128480
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 37
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-03 01:26:33
Giúp học sinh nhận thức được về thể loại văn tự sự. Nâng cao kiến thức về thể loại văn tự sự. Qua tiết học giúp học sinh biết cách lập dàn ý chi tiết cho một bài văn, rèn luyện khả năng tìm hiểu và tự lập một dàn bài. STun T un 1 Ngy Ngy son Ngy Ngy dy: Ch 1: Vn t s T i t 1: L p dn cho vn t s. A/ M c t i u b i h c. Gip HS nhn t hc c v t h loi vn t s. Nng cao k in t hc v t h loi vn t s. Qua t i t hc gip HS bi t cch l p dn chi t i t. R n k nng l p dn bi cho mt b i vn. B/ C h u n b . GV: Son gio n, t i l iu t ham k h o. M t dn chi t i t. HS: c b i, hc b i t heo cu h i SGK t rn l p. C/ T i n t r n h cc ho t ng dy v h c. 1. n nh t chc: K im t ra s s l p. 2. K im t ra b i c: Sch, v. 3. B i m i: GV: Cc em c bi t: T s l (tc l k chuyn) l ph ng t hc t r nh bymt chui cc s v ic, s v ic ny dn n s v ic k ia, cui cng dn n mt k t t hc, t h h in mt ngh a. T s gip ng i k, gi i t hch s v ic, t m h iu con ng i, nu vn v by t t h i k hen ch. l m c iu chng ta t r c h t ph i l p c dn . H o t ng ca t h y v t r N i d u ng cn t GV: b i vn t s c my phn? l nhng phn no? I / B cc ca bi vn t s + M b i Gi i t h iu chung v nhn v t v s v ic 1 HS: C 3 phn. + Phn m b i. + Phn t hn b i. + Phn k t b i. GV: M b i n i g? Thn b i n i g? K t b i n i g? HS: T r li t heo suy ngh . GV: l p c dn cc em hy t m h iu , Vy t heo em yu cu g? HS: K mt cu chuyn m em t hch bng chnh li vn ca em. GV: Em hy xc nh ni dung c t h t rong l g? HS: T r u yn k " Con Rng, chu T in" - N hn v t: Lc Long Qun v u C. - S v ic: Gi i t hch ngun gc ca ng i V i t Nam. - D in bin: + L LQ t h uc ni rng, con t ra i t hn Long N... + u C con Thn Nng x in h p .... + L LQ v u C gp nhau, l y nhau.... + Thn b i: K din bin ca s vic. + K t b i: K k t cc ca s v ic. I I / L p dn . b i: Em hy k mt cu chuyn m em t h ch bng l i vn ca em? - Tm h iu : - L p : - N hn v t: - S v ic: - D in bin: - K t qu: - ngh a ca t r u yn. 2 + u C sinh ra bc t rm t rng... + L LQ v AC chia con ln rng xung bin... + Con t r ng t heo AC ln l m vua....gi i t h ch ngun gc ca ng i V i t nam. ...
— Xem thêm —
Bình luận