Giáo án điện tử ngữ văn tự chọn 6

Lượt xem: 1625
Số trang: 37
Mã số: 128480
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 37
Sao chép
STn Tn 1 Ngµy Ngµy so¹n Ngµy Ngµy d¹y:
Chñ ®Ò 1: V¨n tù
TiÕt 1: LËp dµn ý chon tù sù.
A/ Môc tiªu bµi häc.
Gióp HS nhËn thøc ®îc vÒ thÓ lo¹in tù sù. N©ng cao kiÕn thøc thÓ li
n tù sù.
Qua tiÕtc gióp HS bt c¸ch lËp dµn ý chi tiÕt.
RÌn kü n¨ng lËp dµn bµi chotin.
B/ ChuÈn bÞ.
GV: So¹n go ¸n, tµi liÖu tham kh¶o.
t dµn ý chi tiÕt.
HS: ®äci, häc bµi theo c©u hái SGK trªn líp.
C/ TiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc.
1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sü sè líp.
2. KiÓm tra bµi cò: S¸ch, .
3. Bµi míi:
GV: c em ®· ®îc bt: Tù lµ (tøc lµ kÓ chun) lµ ph¬ng thøc tr×nh bµyt
chuçi c¸c viÖc, viÖc nµy dÉn ®Õn viÖc kia, cuèi cïng dÉn ®Õn t t
tc, t hnt ý nghÜa.
Tù gp ngêi kÓ, gii thÝch viÖc, t×m hiÓu con ngêi, u vÊn ®Ò vµ bµy tá
th¸i ®é khen chª.
§Ó lµm ®îc ®u ®ã chóng ta tríct phi lËp ®îc dµn ý.
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ
trß
Néi dung cÇn ®¹t
GV: bµi v¨n tù cã mÊy
pn? ®ã lµ nh÷ng pn
nµo?
I/ côc cña bµi n tù
+ Mëi Giíi thiÖu chung vÒ nn vËt vµ sù viÖc
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
HS: Cã 3 phÇn.
+ PhÇni.
+ PhÇn tni.
+ PhÇn kÕti.
GV: Më i nãi? Tn i
i? KÕt bµii?
HS: Tri theo suy nghÜ.
GV: §Ó lËp ®îc dµn ý c¸c em
y t×m hu ®Ò, VËy theo
em ®Ò yªu cÇu g×?
HS: KÓ t c©u chuyÖn mµ
em thÝch b»ng chÝnh i n
a em.
GV: Em y c ®Þnh i
dung cô thÓ trong ®Ò lµ g×?
HS: TruyÖn kÓ " Con Rång,
ch¸u Tn"
- Nn vËt: L¹c Long Qu©n
vµ ¢u C¬.
- viÖc: Gii thÝch ngn
gèc cña ngêi Vt Nam.
- DiÔn biÕn:
+ LLQ thc i rång, con
trai thÇn Long N÷...
+ ¢u con ThÇn N«ng xinh
®Ñp ....
+ LLQ vµ ¢u p nhau,
lÊy nhau....
+ Th©ni: KÓ diÔn bna sù viÖc.
+ KÕti: KÓ kÕt côca sù viÖc.
II/ LËp dµn ý.
§Ò i: Em h·y kÓ t c©u chuyÖn mÇ em thÝch
b»ng lêi v¨n cña em?
- T×m hiÓu ®Ò:
- LËp ý:
- Nh©n vËt:
- Sù viÖc:
- DiÔn biÕn:
- KÕt qu:
- ý nghÜa cña truyÖn.
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
+ ¢u sinh ra c tr¨m
tng...
+ LLQ vµ AC chia con lªn
ng xuèng bn...
+ Con trëng theo AC lªn lµm
vua....gii thÝch ngn gèc
a ngêi ViÖt nam.
Dµn ý chi tiÕt:
1. Më bµi:
Trong kho tµng truyÖn truyÒn thuÕt, cæ tÝch
ViÖt Nam ta cã rÊt nhiÒu c©u chuyÖn ly kú, hÊp
dÉn.Trong ®ã cã mét c©u chuyÖn gii thÝch nh»m
suy t«n ngn gèc a ngêi ViÖt Nam ta. §ã cnh
lµ c©u chuyÖn "Con Rång, ch¸u Tn" - t c©u
chuyÖn mµ em thÝch nhÊt.
2. Th©n bµi:
- Giíi thu L¹c Long Qu©n: con trai tn Long
N÷, thÇn m×nh rång, sèng díi níc,cã søc khoÎ vµ
nhiÒu phÐp l¹...
- Giíi thiÖu ¢u C¬: con a ThÇn N«ng, xinh
®Ñp tuyÖt trÇn....
- L¹c Long Qu©n vµ ¢u gÆp nhau, u nhau råi
kÕt thµnh vî chång....
- ¢u sinh rac tr¨m trøng, në tr¨m con trai....
- LLQ vÒ thuû cung, AC ë l¹i nu«i con t m×nh...
- LLQ vµ AC chia con, kÎ xuèng bn, ngêi lªn
ng...
- Con trëng a AC lªn lµm vua....gii thÝch ngn
gèc cña ngêi Vt Nam.
3. KÕti.
C©u chun trªn lµm em thËt m ®éng. C©u
chuyÖn gióp em hu bt râ h¬n nguèn gèc cña
ngêi d©n Vt Nam chóng ta - gißng gièng Tn,
Rång.
3
Tải xuống 5,000₫ (37 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-03 01:26:33
Giúp học sinh nhận thức được về thể loại văn tự sự. Nâng cao kiến thức về thể loại văn tự sự.

Qua tiết học giúp học sinh biết cách lập dàn ý chi tiết cho một bài văn, rèn luyện khả năng tìm hiểu và tự lập một dàn bài. Giúp học sinh nhận thức được về thể loại văn tự sự. Nâng cao kiến thức về thể loại văn tự sự. Qua tiết học giúp học sinh biết cách lập dàn ý chi tiết cho một bài văn, rèn luyện khả năng tìm hiểu và tự lập một dàn bài. STun T un 1 Ngy Ngy son Ngy Ngy dy: Ch 1: Vn t s T i t 1: L p dn cho vn t s. A/ M c t i u b i h c. Gip HS nhn t hc c v t h loi vn t s. Nng cao k in t hc v t h loi vn t s. Qua t i t hc gip HS bi t cch l p dn chi t i t. R n k nng l p dn bi cho mt b i vn. B/ C h u n b . GV: Son gio n, t i l iu t ham k h o. M t dn chi t i t. HS: c b i, hc b i t heo cu h i SGK t rn l p. C/ T i n t r n h cc ho t ng dy v h c. 1. n nh t chc: K im t ra s s l p. 2. K im t ra b i c: Sch, v. 3. B i m i: GV: Cc em c bi t: T s l (tc l k chuyn) l ph ng t hc t r nh bymt chui cc s v ic, s v ic ny dn n s v ic k ia, cui cng dn n mt k t t hc, t h h in mt ngh a. T s gip ng i k, gi i t hch s v ic, t m h iu con ng i, nu vn v by t t h i k hen ch. l m c iu chng ta t r c h t ph i l p c dn . H o t ng ca t h y v t r N i d u ng cn t GV: b i vn t s c my phn? l nhng phn no? I / B cc ca bi vn t s + M b i Gi i t h iu chung v nhn v t v s v ic 1 HS: C 3 phn. + Phn m b i. + Phn t hn b i. + Phn k t b i. GV: M b i n i g? Thn b i n i g? K t b i n i g? HS: T r li t heo suy ngh . GV: l p c dn cc em hy t m h iu , Vy t heo em yu cu g? HS: K mt cu chuyn m em t hch bng chnh li vn ca em. GV: Em hy xc nh ni dung c t h t rong l g? HS: T r u yn k " Con Rng, chu T in" - N hn v t: Lc Long Qun v u C. - S v ic: Gi i t hch ngun gc ca ng i V i t Nam. - D in bin: + L LQ t h uc ni rng, con t ra i t hn Long N... + u C con Thn Nng x in h p .... + L LQ v u C gp nhau, l y nhau.... + Thn b i: K din bin ca s vic. + K t b i: K k t cc ca s v ic. I I / L p dn . b i: Em hy k mt cu chuyn m em t h ch bng l i vn ca em? - Tm h iu : - L p : - N hn v t: - S v ic: - D in bin: - K t qu: - ngh a ca t r u yn. 2 + u C sinh ra bc t rm t rng... + L LQ v AC chia con ln rng xung bin... + Con t r ng t heo AC ln l m vua....gi i t h ch ngun gc ca ng i V i t nam. ...
— Xem thêm —
Bình luận