Giáo án điện tử môn tự nhiên xã hội lớp 3

Lượt xem: 2008
Số trang: 66
Mã số: 128476
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 66
Sao chép
------- Giáo án L p 3 - T nhiên Xã h i – Năm h c 2011 – 2012---------
===========================================================================================
Tu n 19 : T nhiªn vµ x· hi :
V SINH MÔI TR NG ƯỜ (ti p theo)ế
I.M C TIÊU: Sau bài h c, HS bi t: ế
- Nêu tác h i c a vi c ng i và gia súc phóng u b a bãi. ườ ế
- Th c hi n nh ng hành vi đúng gi cho nhà tiêu h p v sinh.
II.Đ DÙNG D Y H C: - Các hình trang 70, 71 SGK.
III.HO T Đ NG D Y H C CH Y U
===========================================================================================
Giáo viên : http:// tieuhoc.info – Tr ng Ti u h c Ki n Bái - Th y Ngun - H i Phòngườ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
------- Giáo án L p 3 - T nhiên Xã h i – Năm h c 2011 – 2012---------
===========================================================================================
===========================================================================================
Giáo viên : http:// tieuhoc.info – Tr ng Ti u h c Ki n Bái - Th y Ngun - H i Phòngườ
HO T Đ NG C A GIÁO VIÊN HO T Đ NG C A
H C SINH
* Ho t đ ng 1 : Quan sát tranh (15 phút)
M c tiêu: Nêu tác h i c a vi c ng i gia súc phóng u ườ ế
b a bãi đ i v i môi tr ng và s c kh e con ng i. ườ ườ
Cách ti n hành: ế
B c 1:ướ Quan sát cá nhân
B c 2:ướ GV yêu c u c em nói nh ng gì quan sát th y trong
hình.
B c 3:ướ Th o lu n nhóm
- Nêu tác h i c a vi c ng i và gia súc phóng u b a bãi. ườ ế
Hãy cho m t s d n ch ng c th em đã quan sát th y đ a
ph ng (đ ng làng, ngõ xóm, b n xe, b n tàu,)ươ ườ ế ế
- C n ph i m gì đ tránh nh ng hi n t ng tn? ượ
- Các nhóm tnh bày, GV nh n t k t lu n. ế
K t lu n: ế Phân n c ti u ch t c n c a quá trìnhướ
tiêu hoá bài ti t. Chúng mùi hôi th i ch a nhi uế
m m b nh. v y chúng ta ph i đi đ i, ti u ti n đúng n i ơ
quy đ nh; không đ v t nuôi (chó, mèo, l n, gà,…) phóng u ế
b a bãi.
* Ho t đ ng 2 : Th o lu n nhóm (15 phút)
M c tiêu: Bi t đ c các lo i nhà tiêu cách s d ng h pế ượ
v sinh.
Cách ti n hành :ế
B c 1:ướ GV chia nm HS và yêu c u các em quan sát hình 3,
4 trang 71 SGK tr l i theo g i ý : Ch và nói n t ng lo iả ờ
nhà tiêu trrong nh.
B c 2 :ướ Th o lu n
Các nhóm th o lu n theo các câu h i sau :
- đ a ph ng b n s d ng lo i nhà tiêu nào? ươ
- B n và gia đình c n ph i làm gì đ gi cho nhà tiêu luôn s ch
s ?
- Đ i v i v t nuôi thì c nm gì đ phân v t nuôi khôngm ô
nhi m môi tr ng ? ườ
L u y :ư GV h ng d n HS, các vùng mi n khác nhau có lo iướ
nhà tiêu kc nhau, cách s d ng cũng kc nhau.
Ví d :
- thành ph có lo i nhà tiêu t ho i thì ph i có đ n c d i ướ
th ng xuyên đ không có mùi hôi và ph i s d ng lo i gi y vườ
sinh dùng cho nhà tu t ho i.
- ng thôn th ng dùng nhà tiêu hai ngăn và ph i có tro b p ườ ế
ho cn c a đ n trên sau khi đi đ i ti n, gi y v sinh ph i ư
cho vào s t rác.
K t lu n: ế ng n tiêu h p v sinh. X phân ng i và ườ
đ ng v t h p s góp ph n phòng ch ng ô nhi mi tr ng ườ
không khí, đ t, n c. ướ
- HS quan sát các hình
trong SGK trang 70, 71.
- HS ti n hành th oế
lu n nhóm
- HS quan sát hình 3, 4
trang 71 SGK tr
l i.
- Các nhóm ti n hànhế
th o lu n.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
------- Giáo án L p 3 - T nhiên Xã h i – Năm h c 2011 – 2012---------
===========================================================================================
Th ngày tháng năm
Tu n 19 : T nhiªn vµ x· hi :
V SINH MÔI TR NG ƯỜ (ti p theo)ế
I M C TIÊU:
Sau bài h c, HS bi t: ế
- Nêu đ c t m quan tr ng c a vi c x n c th i h p v sinh đ i v i đ i s ng conượ ướ
ng i và cu c s ng đ ng th c v t .ườ
II.Đ DÙNG D Y H C: Các hình trang 72, 73 SGK.
III.HO T Đ NG D Y H C CH Y U:
===========================================================================================
Giáo viên : http:// tieuhoc.info – Tr ng Ti u h c Ki n Bái - Th y Ngun - H i Phòngườ
Tải xuống 5,000₫ (66 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-02 16:21:46
I.Mục tiêu:

Sau bài học, học sinh biết:

- Nêu tác hại của việc người và gia súc phóng uế bừa bãi.

- Thực hiện những hành vi đúng giữ cho nhà tiêu hợp vệ sinh.

II.Đồ dùng dạy học:

- Các hình trang 70, 71 SGK. I.Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết: - Nêu tác hại của việc người và gia súc phóng uế bừa bãi. - Thực hiện những hành vi đúng giữ cho nhà tiêu hợp vệ sinh. II.Đồ dùng dạy học: - Các hình trang 70, 71 SGK. ------- Giáo án L p 3 - T nhiên Xã h i – Năm h c 2011 – 2012---------ớ ự ộ ọ =========================================================================================== Tu n 19 : T nhiªn vµ x· hi : ầ V SINH MÔI TR NG Ệ ƯỜ (ti p theo)ế I.M C TIÊU: Ụ Sau bài h c, HS bi t:ọ ế - Nêu tác h i c a vi c ng i và gia súc phóng u b a bãi. ạ ủ ệ ườ ế ừ - Th c hi n nh ng hành vi đúng gi cho nhà tiêu h p v sinh. ự ệ ữ ữ ợ ệ II.Đ DÙNG D Y H C: Ồ Ạ Ọ - Các hình trang 70, 71 SGK. III.HO T Đ NG D Y H C CH Y U Ạ Ộ Ạ Ọ Ủ Ế =========================================================================================== Giáo viên : http:// tieuhoc.info – Tr ng Ti u h c Ki n Bái - Th y Nguyên - H i Phòng ườ ể ọ ề ủ ả ------- Giáo án L p 3 - T nhiên Xã h i – Năm h c 2011 – 2012---------ớ ự ộ ọ =========================================================================================== =========================================================================================== Giáo viên : http:// tieuhoc.info – Tr ng Ti u h c Ki n Bái - Th y Nguyên - H i Phòng ườ ể ọ ề ủ ảHO T Đ NG C A GIÁO VIÊN Ạ Ộ Ủ HO T Đ NG C AẠ Ộ Ủ H C SINH Ọ * Ho t đ ng 1 : Quan sát tranh (15 phút) ạ ộ M c tiêu: ụ Nêu tác h i c a vi c ng i và gia súc phóng uạ ủ ệ ườ ế b a bãi đ i v i môi tr ng và s c kh e con ng i. ừ ố ớ ườ ứ ỏ ườ Cách ti n hành: ế B c 1: ướ Quan sát cá nhân B c 2: ướ GV yêu c u các em nói nh ng gì quan sát th y trongầ ữ ấ hình. B c 3: ướ Th o lu n nhómả ậ - Nêu tác h i c a vi c ng i và gia súc phóng u b a bãi. ạ ủ ệ ườ ế ừ Hãy cho m t s d n ch ng c th em đã ộ ố ẫ ứ ụ ể quan sát th y đ aấ ở ị ph ng (đ ng làng, ngõ xóm, b n xe, b n tàu,…) ươ ườ ế ế - C n ph i làm gì đ tránh nh ng hi n t ng trên? ầ ả ể ữ ệ ượ - Các nhóm trình bày, GV nh n xét và k t lu n. ậ ế ậ K t lu n: ế ậ Phân và n c ti u là ch t c n bã c a quá trìnhướ ể ấ ặ ủ tiêu hoá và bài ti t. Chúng có mùi hôi th i và ch a nhi u ế ố ứ ề m m b nh. Vì v y chúng ta ph i đi đ i, ti u ti n đúng n i ầ ệ ậ ả ạ ể ệ ơ quy đ nh; không đ v t nuôi (chó, mèo, l n, gà,…) phóng u ị ể ậ ợ ế b a bãi. ừ * Ho t đ ng 2 : ạ ộ Th o lu n nhómả ậ (15 phút) M c tiêu: ụ Bi t đ c các lo i nhà tiêu và cách s d ng h pế ượ ạ ử ụ ợ v sinh. ệ Cách ti n hành : ế B c 1: ướ GV chia nhóm HS và yêu c u các em quan sát hình 3,ầ 4 trang 71 SGK và tr l i theo g i ý : Ch và nói tên t ng lo i ả ờ ợ ỉ ừ ạ nhà tiêu trrong hình. B c 2 : ướ Th o lu nả ậ Các nhóm th o lu n theo các câu h i sau : ả ậ ỏ - ...
— Xem thêm —
Bình luận