Giáo án điện tử mỹ thuật lớp 2

Số trang: 9
Mã số: 128469
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-02 16:08:25
Mục tiêu: - Học sinh nhận biết 3 độ đậm nhạt chính: đậm, đậm vừa, nhạt. - Tạo được những sắc độ đậm, nhạt trong bài vẽ trang trí, vẽ tranh. Đồ dùng dạy học: - Một số tranh, ảnh, bài vẽ trang trí có các độ đậm, độ nhạt. - Hình minh hoạ ba sắc độ đậm, đậm vừa và nhạt - Phấn màu. TU N 1:Ầ Bài 1: V TRANG TRÍ Ẽ V Đ M, V NH T Ẽ Ậ Ẽ Ạ I. M c tiêu: ụ - HS nh n bi t 3 đ đ m nh t chính: đ m, đ m v a, nh t. ậ ế ộ ậ ạ ậ ậ ừ ạ - T o đ c nh ng s c đ đ m, nh t trong bài v trang trí, v tranh. ạ ượ ữ ắ ộ ậ ạ ẽ ẽ II. Đ dùng d y h c ồ ạ ọ - M t s tranh, nh, bài v trang trí có các đ đ m, đ nh t. ộ ố ả ẽ ộ ậ ộ ạ - Hình minh ho ba s c đ đ m, đ m v a và nh t - Ph n màu ạ ắ ộ ậ ậ ừ ạ ấ . III. Các ho t đ ng d y h c ạ ộ ạ ọ Giáo viên H c sinh ọ - Ki m tra d ng c h c t p c a HS: 2’ ể ụ ụ ọ ậ ủ - Gi i thi u bài: 1’ ớ ệ HĐ1: (5’)H ng d n QS & NX. ướ ẫ - Cho HS xem hình minh h a 3 đ đ m, nh t. ọ ộ ậ ạ + Trong 3 s c đ , hình nào là đ đ m, đ m ắ ộ ộ ậ ậ v a và nh t ? ừ ạ - Cho HS xem 1 s bài v trang trí, g i ý: ố ẽ ợ + Trong bài v trang trí em th y có m y s c ẽ ấ ấ ắ đ đ m, nh t ? ộ ậ ạ - G i 1 HS lên b ng ch . ọ ả ỉ - GV: Trong tranh, nh có r t nhi u đ đ m, ả ấ ề ộ ậ nh t khác nhau. ạ Có 3 s c đ chính: Đ m - Đ m v a - Nh t. ắ ộ ậ ậ ừ ạ V 3 đ đ m, nh t s làm cho bài v đ p ẽ ộ ậ ạ ẽ ẽ ẹ h n, rõ ràng h n. ơ ơ - Cho HS xem hình minh h a trong ĐDDH. ọ HĐ2: (5’)HD HS cách v . ẽ - YC HS xem hình 5 trong v T p v 2, g i ý: ở ậ ẽ ợ * Dùng 3 màu (t ch n) đ v hoa, nh , lá. ự ọ ể ẽ ị * M i bông hoa v đ đ m, nh t khác nhau ỗ ẽ ộ ậ ạ ( theo th t : đ m, đ m v a, nh t) ứ ự ậ ậ ừ ạ - GV v minh h a b ng và h ng d n v . ẽ ọ ả ướ ẫ ẽ ( Có th v b ng màu ho c chì đen) ể ẽ ằ ặ HĐ3: (17’)H ng d n HS th c hành. ướ ẫ ự - YC làm bài nh đã HD, ch n màu theo ý ư ọ thích, v c n th n không b nhem ra ngoài ẽ ẩ ậ ị bông hoa,... - GV giúp đ HS y u, đ ng viên HS khá, gi i. ỡ ế ộ ỏ HĐ4: (5’)Nh n xét, đánh giá. ậ - Ch n 1 s bài v đ p, ch a đ p đ NX. ọ ố ẽ ẹ ư ẹ ể - Nh n xét, ậ đánh giá. * NX ti t h c. ế ọ * D n dò: ặ - S u t m tranh thi u nhi. ư ầ ế -Quan sát và tr l i. ả ờ -Quan sát và tr l i. ả ờ -1HS lên ch ra 3 s c đ đ m, đ m v a, ỉ ắ ộ ậ ậ ừ nh t ạ -HS l ng nghe. ắ - QS & phân bi t đ đ m, nh t # nhau. ệ ộ ậ ạ - Quan sát và nghe. - Quan sát và theo dõi. HS th c hành v vào 3 bông hoa. ự ẽ -HS đ a bài lên đ nh n xét. ư ể ậ -HS nh n xét và ch n ra bài v đ p nh t. ậ ọ ẽ ẹ ấ TU N 2Ầ : Bài 2: TH NG TH C MĨ THU T ƯỜ Ứ Ậ XEM TRANH THI U NHI Ế (Tranh Đôi b n) ạ I. M c tiêu: ụ - HS làm quen v i tranh c a thi u nhi Vi t Nam và thi u nhi Qu c t . ớ ủ ế ệ ế ố ế - HS nh n bi t v đ p c a tranh qua s s p x p hình nh và cách v màu. ậ ế ẻ ẹ ủ ự ắ ế ả ẽ - HS hi u đ c tình c m b n bè đ c th hi n qua tranh. ể ượ ả ạ ượ ể ệ II. Đ dùng d y h c ồ ạ ọ - Tranh in ...
— Xem thêm —
Bình luận