Câu hỏi ôn tập môn lý luận nhà nước và pháp luật cao học hành chính

Số trang: 4
Mã số: 128448
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-02 07:17:40
17 câu hỏi ôn tập môn lý luận nhà nước và pháp luật cao học hành chính 1 CÂU HI ÔN T P MÔ N LÝ LU N NHÀ N C VÀ PHÁ P LU T CAO H C HÀ NH C HÍNH (C a cô TS.LÊ THIÊN H ƠNG) C©u 1 C©u 1 C©u 1 C©u 1 : Tr×nh bµy kh¸i qu¸t ®Æc trng c¬ b¶n cña nhµ níc ph¸p quyÒn vµ ph©n biÖt nhµ níc ph¸p quyÒn víi nhµ níc cùc q uyÒn trong lÞch sö tæ chøc quyÒn lùc nhµ níc (5 ®iÓm). C©u 2 C©u 2 C©u 2 C©u 2: Tr×nh bµy c¸c h×nh thøc thùc hiÖn ph¸p luËt. T¹i sao nãi ¸p dông ph¸p luËt lµ h×nh thøc thùc hiÖn ph¸p lu Ët ®Æc biÖt? Ph©n biÖt v¨n b¶n ¸p dông ph¸p luËt víi v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt (5 ®iÓm). C©u 3 C©u 3 C©u 3 C©u 3 : H·y ph©n tÝch quan ®iÓm: quyÒn lùc nhµ níc lµ thèng nhÊt, cã sù ph©n c«ng, phèi hîp gi÷a c ¸c c¬ quan nhµ ní c tr ong viÖc thùc hiÖn c ¸c quyÒn lËp ph¸p, hµnh ph¸p, t ph¸p . Sù thÓ hiÖn cña quan ®iÓm nµy trong HiÕn ph¸p n¨m 1992 (®· ®îc söa ®æi, bæ sung n¨m 20 01) nh thÕ nµo? (5 ®iÓm). C© C©C© C©u 4 u 4u 4 u 4 : NhËn xÐt vÒ ph¸p luËt t s¶n, C.M¸c viÕt: "Ph¸ p luËt cña c¸c «ng ch¼ng qua chØ lµ ý chÝ cña giai cÊp c¸c «ng ®îc ®Ò lªn thµnh luËt, m µ néi dung ý chÝ ®ã lµ do ®iÒu kiÖn sinh ho¹t vËt chÊt cña gi ai cÊp c¸c «ng quyÕt ®Þnh". H·y ph©n tÝch vµ liªn hÖ víi thùc tiÔn ph¸p luËt Vi Öt Nam ®Ó lµm s¸ng tá nhËn ®Þnh trªn (5 ®iÓm). C©u 5 C©u 5 C©u 5 C©u 5 : H·y ph©n tÝch quan ®iÓm: quyÒn lùc nhµ níc lµ thèng nhÊt, cã sù ph©n c«ng, phèi hîp gi÷a c ¸c c¬ quan nhµ ní c tr ong viÖc thùc hiÖn c ¸c quyÒn lËp ph¸p, hµnh ph¸p, t ph¸p, sù thÓ hiÖn cña qu an ®iÓm nµy trong HiÕn ph¸p n¨m 1992 (®· ®îc söa ®æi, bæ sung n¨m 20 01) nh thÕ nµo? (5 ®iÓm). 2 C©u 6 C©u 6 C©u 6 C©u 6 : Tr×nh bµy quan niÖm vÒ ph¸p luËt vµ ph©n tÝc h vai trß cña ph¸p luËt ®èi víi ho¹t ®éng qu¶n l ý nhµ níc. Theo anh (chÞ), ®Ó t¨ng cêng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qu¶n lý nh µ níc, hÖ thèng ph¸p luËt cÇn ®îc ho µn thiÖn theo híng nµo? T¹i sao? (5 ®iÓm). C©u 7 C©u 7 C©u 7 C©u 7 : VÊn ®Ò vÒ tæ chøc quyÒn lùc nhµ níc cña Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®î c thÓ hiÖn nh thÕ nµo trong HiÕn ph¸p ViÖt Nam hiÖn hµnh (5 ®iÓm). C©u 8: C©u 8: C©u 8: C©u 8: §iÒu 12 HiÕn ph¸p n¨m 1992 cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam qui ®Þnh: Nhµ níc qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt, kh«ng ngõng t¨ng cêng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa. Anh, chÞ h·y lý gi¶i: - T¹i sao Nhµ níc ph¶i qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt? - §Ó qu¶n l ý x· héi b»ng ph¸p luËt cã hiÖu qu¶, ho¹t ®éng x©y d ùng ph¸p luËt cÇn ®¶m b¶o nh÷ng nguyªn t¾c nµo? V× sao? (5 ®iÓm) C©u C©u C©u C©u 9 99 9 : Anh hay chÞ h·y tr×nh bµy kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h× nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña lý thuyÕt vÒ nh µ níc ph¸p quyÒn vµ viÖc vËn dông lý thuyÕt nµy vµo x©y dùng nhµ níc ph¸p quyÒn ë ViÖt Nam tro ng giai ®o¹n hiÖn nay (5 ®iÓm). C©u 10: C©u 10: C©u 10: C©u 10: §iÒu 12 HiÕn ph¸p n¨m 1992 cña níc Céng ho µ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam qui ®Þnh: Nhµ níc qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt, kh«ng ngõng t¨ng cêng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa. H·y lý gi¶i t¹i sao ph¶i qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p l uËt ®ång thêi kh«ng ngõng t¨ng cêng ...
— Xem thêm —
Bình luận