Câu hỏi ôn tập môn lý luận nhà nước và pháp luật cao học hành chính

Lượt xem: 2443
Số trang: 4
Mã số: 128448
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
1
CÂU HI ÔN TP MÔNLUN NNƯỚC VÀ PHÁP
LUT CAO HC HÀNH CHÍNH
(Ca TS.LÊ THIÊN HƯƠNG)
C©u 1
C©u 1C©u 1
C©u 1: Tr×nh y kh¸i qu¸t ®Æc tr−ng b¶n cña nhµ n−íc ph¸p quyÒn
vµ ph©n biÖt nhµ n−íc ph¸p quyÒn víi nhµ n−íc cùc quyÒn trong lÞch sö
chøc quyÒn lùc nn−íc (5 ®iÓm).
C©u 2
C©u 2C©u 2
C©u 2: Tr×nh bµy c h×nh thøc thùc hiÖn ph¸p luËt. T¹i sao nãi ¸p
dông ph¸p luËt h×nh thøc thùc hiÖn ph¸p luËt ®Æc biÖt? Pn biÖt v¨n n
¸p dông ph¸p luËt víi v¨n n qui ph¹m ph¸p luËt (5 ®iÓm).
C©u 3
C©u 3C©u 3
C©u 3: y ph©n tÝch quan ®iÓm:
quyÒn lùc nhµ n−íc thèng nhÊt, cã
sù ph©n c«ng, phèi hîp gi÷a c¸c quan nhµ n−íc trong vc thùc hiÖn c¸c
quyÒn lËp ph¸p, hµnh ph¸p, t− pp
. thÓ hiÖn cña quan ®iÓm nµy trong
HiÕn ph¸p n¨m 1992 (®· ®−îc söa ®æi, sung m 2001) nh− thÕ o? (5
®iÓm).
C©u 4
u 4u 4
u 4: NhËn t vÒ ph¸p luËt t− s¶n, C.M¸c vt: "Ph¸p luËt cña c
«ng ch¼ng qua clµ ý chÝ cña giai p c «ng ®−îc ®Ò n thµnh luËt, mµ
néi dung ý chÝ ®ã do ®iÒu kiÖn sinh ho¹t vËt chÊt cña giai p c «ng
quyÕt ®Þnh".
y ph©n tÝch vµ liªn víi thùc tiÔn ph¸p luËt ViÖt Nam ®Ó m s¸ng
nhËn ®Þnh trªn (5 ®iÓm).
C©u 5
C©u 5C©u 5
C©u 5: y ph©n tÝch quan ®iÓm: quyÒn lùc nhµ n−íc thèng nhÊt, cã
sù ph©n c«ng, phèi hîp gi÷a c¸c quan nhµ n−íc trong vc thùc hiÖn c¸c
quyÒn p pp, nh ph¸p, t− ph¸p, sù thÓ hiÖn cña quan ®iÓm nµy trong
HiÕn ph¸p n¨m 1992 (®· ®−îc söa ®æi, sung m 2001) nh− thÕ o? (5
®iÓm).
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2
C©u 6
C©u 6C©u 6
C©u 6: Tr×nh y quan niÖm vÒ ph¸p luËt vµ pn tÝch vai trß cña ph¸p
luËt ®èi víi ho¹t ®éng qu¶n l
ý
nhµ n−íc. Theo anh (c), ®Ó t¨ng c−êng hiÖu
qu¶ ho¹t ®éng qu¶n nhµ n−íc, thèng pp luËt cÇn ®−îc hoµn thiÖn
theo h−íng o? T¹i sao? (5 ®iÓm).
C©u 7
C©u 7C©u 7
C©u 7: VÊn ®Ò chøc quyÒn lùc nhµ n−íc cña Nn−íc Céng h
héi cnghÜa ViÖt Nam ®−îc thÓ hiÖn nh− thÕ nµo trong HiÕn ph¸p ViÖt
Nam hiÖn nh (5 ®iÓm).
C©u 8:
C©u 8: C©u 8:
C©u 8: §iÒu 12 HiÕn ph¸p n¨m 1992 cña n−íc Céng hoµ héi chñ
nghÜa ViÖt Nam qui ®Þnh:
Nhµ n−íc qu¶n l
ý
héi b»ng ph¸p luËt, kh«ng
ngõng t¨ng c−êng ph¸p chÕ héi chñ nghÜa.
Anh, ch·y gi¶i:
- T¹i sao Nhµ n−íc ph¶i qu¶n x· héi ng ph¸p luËt?
- §Ó qu¶n lý héi b»ng ph¸p luËt cã hiÖu qu, ho¹t ®éng x©y dùng
ph¸p luËt cÇn ®¶m o nh÷ng nguyªn t¾c o? V× sao? (5 ®iÓm)
C©u
C©u C©u
C©u 9
99
9: Anh hay c h·y tr×nh y kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ
ph¸t trn cña thuyÕt vÒ nhµ n−íc ph¸p quyÒn vµ viÖc vËn dông thuyÕt
nµy vµo y dùng nn−íc ph¸p quyÒn ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay
(5 ®iÓm).
C©u 10:
C©u 10: C©u 10:
C©u 10: §iÒu 12 HiÕn ph¸p m 1992 cña n−íc Céng hoµ héi c
nghÜa ViÖt Nam qui ®Þnh:
Nhµ n−íc qu¶n l
ý
héi b»ng ph¸p luËt, kh«ng
ngõng t¨ng c−êng ph¸p chÕ héi chñ nghÜa.
y gi¶i i sao ph¶i qu¶n x· héi b»ng ph¸p luËt ®ång thêi kh«ng
ngõng t¨ng c−êng gi¸o dôc ®¹o ®øc (5 ®iÓm).
C©u 11
C©u 11C©u 11
C©u 11:
::
: §iÒu 26 HiÕn ph¸p n¨m 1992 (®· ®−îc söa ®æi, sung n¨m
2001) qui ®Þnh:
Nhµ n−íc thèng nhÊt qu¶n nÒn kinh quèc d©n b»ng
ph¸p luËt, ho¹ch, chÝnh s¸ch.
y gi¶i:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3
- T¹i sao Nhµ n−íc ph¶i qu¶n nÒn kinh quèc d©n b»ng ph¸p
luËt?
- Néi dung qu¶n nn−íc b»ng ph¸p luËt ®èi víi nÒn kinh
? (5 ®iÓm).
C©u 12:
C©u 12:C©u 12:
C©u 12: Kh¸i qu¸t vÒ kiÓm st quyÒn lùc nhµ n−íc ph©n tÝch vc
kiÓm so¸t ®èi víi quyÒn nh ph¸p. Tõ kinh nghiÖm chøc ph¸p lý ViÖt
Nam hiÖn nay ®Ó xem xÐt møc ®é kiÓm st ®èi víi quyÒn hµnh ph¸p cña hÖ
thèng c c¬ quan nh cnh nhµ n−íc Trung −¬ng xuèng c¬ së (5 ®iÓm).
C©u 13:
C©u 13:C©u 13:
C©u 13: Pn biÖt hµnh vi hîp ph¸p vµ vi ph¹m ph¸p luËt. C¸c u
u thµnh vi ph¹m ph¸p luËt? Cho 01 vÝ cô thÓ vµ ph©n ch ®ã (5
®iÓm).
C©u 14
C©u 14C©u 14
C©u 14:
§iÒu 12 HiÕn ph¸p n¨m 1992 cña n−íc Céng hoµ x· héi c
nghÜa ViÖt Nam qui ®Þnh:
Nhµ n−íc qu¶n l
ý
héi b»ng ph¸p luËt, kh«ng
ngõng t¨ng c−êng ph¸p chÕ héi chñ nghÜa.
Anh, ch·y gi¶i:
- T¹i sao nhµ n−íc ph¶i qu¶n x· héi ng ph¸p luËt?
- §Ó qu¶n lý héi b»ng ph¸p luËt hiÖu qu¶, Nhµ n−íc cÇn ph¶i
lµm nh÷ng c«ng vc g×? V× sao? (5 ®iÓm)
C©u 15
C©u 15C©u 15
C©u 15:
::
: §iÒu 26 HiÕn ph¸p n¨m 1992 (®· ®−îc söa ®æi, sung n¨m
2001) qui ®Þnh: Nhµ n−íc thèng nhÊt qu¶n nÒn kinh tÕ quèc d©n b»ng
ph¸p luËt, kÕ hoach, chÝnh s¸ch.
y gi¶i:
- T¹i sao Nhµ n−íc ph¶i qu¶n nÒn kinh quèc d©n b»ng ph¸p
luËt?
- Mèi quan gi÷a pp luËt víi c«ng ho¹ch vµ chÝnh
s¸ch?
Tải xuống 5,000₫ (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-01-02 07:17:40
17 câu hỏi ôn tập môn lý luận nhà nước và pháp luật cao học hành chính 17 câu hỏi ôn tập môn lý luận nhà nước và pháp luật cao học hành chính 1 CÂU HI ÔN T P MÔ N LÝ LU N NHÀ N C VÀ PHÁ P LU T CAO H C HÀ NH C HÍNH (C a cô TS.LÊ THIÊN H ƠNG) C©u 1 C©u 1 C©u 1 C©u 1 : Tr×nh bµy kh¸i qu¸t ®Æc trng c¬ b¶n cña nhµ níc ph¸p quyÒn vµ ph©n biÖt nhµ níc ph¸p quyÒn víi nhµ níc cùc q uyÒn trong lÞch sö tæ chøc quyÒn lùc nhµ níc (5 ®iÓm). C©u 2 C©u 2 C©u 2 C©u 2: Tr×nh bµy c¸c h×nh thøc thùc hiÖn ph¸p luËt. T¹i sao nãi ¸p dông ph¸p luËt lµ h×nh thøc thùc hiÖn ph¸p lu Ët ®Æc biÖt? Ph©n biÖt v¨n b¶n ¸p dông ph¸p luËt víi v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt (5 ®iÓm). C©u 3 C©u 3 C©u 3 C©u 3 : H·y ph©n tÝch quan ®iÓm: quyÒn lùc nhµ níc lµ thèng nhÊt, cã sù ph©n c«ng, phèi hîp gi÷a c ¸c c¬ quan nhµ ní c tr ong viÖc thùc hiÖn c ¸c quyÒn lËp ph¸p, hµnh ph¸p, t ph¸p . Sù thÓ hiÖn cña quan ®iÓm nµy trong HiÕn ph¸p n¨m 1992 (®· ®îc söa ®æi, bæ sung n¨m 20 01) nh thÕ nµo? (5 ®iÓm). C© C©C© C©u 4 u 4u 4 u 4 : NhËn xÐt vÒ ph¸p luËt t s¶n, C.M¸c viÕt: "Ph¸ p luËt cña c¸c «ng ch¼ng qua chØ lµ ý chÝ cña giai cÊp c¸c «ng ®îc ®Ò lªn thµnh luËt, m µ néi dung ý chÝ ®ã lµ do ®iÒu kiÖn sinh ho¹t vËt chÊt cña gi ai cÊp c¸c «ng quyÕt ®Þnh". H·y ph©n tÝch vµ liªn hÖ víi thùc tiÔn ph¸p luËt Vi Öt Nam ®Ó lµm s¸ng tá nhËn ®Þnh trªn (5 ®iÓm). C©u 5 C©u 5 C©u 5 C©u 5 : H·y ph©n tÝch quan ®iÓm: quyÒn lùc nhµ níc lµ thèng nhÊt, cã sù ph©n c«ng, phèi hîp gi÷a c ¸c c¬ quan nhµ ní c tr ong viÖc thùc hiÖn c ¸c quyÒn lËp ph¸p, hµnh ph¸p, t ph¸p, sù thÓ hiÖn cña qu an ®iÓm nµy trong HiÕn ph¸p n¨m 1992 (®· ®îc söa ®æi, bæ sung n¨m 20 01) nh thÕ nµo? (5 ®iÓm). 2 C©u 6 C©u 6 C©u 6 C©u 6 : Tr×nh bµy quan niÖm vÒ ph¸p luËt vµ ph©n tÝc h vai trß cña ph¸p luËt ®èi víi ho¹t ®éng qu¶n l ý nhµ níc. Theo anh (chÞ), ®Ó t¨ng cêng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qu¶n lý nh µ níc, hÖ thèng ph¸p luËt cÇn ®îc ho µn thiÖn theo híng nµo? T¹i sao? (5 ®iÓm). C©u 7 C©u 7 C©u 7 C©u 7 : VÊn ®Ò vÒ tæ chøc quyÒn lùc nhµ níc cña Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®î c thÓ hiÖn nh thÕ nµo trong HiÕn ph¸p ViÖt Nam hiÖn hµnh (5 ®iÓm). C©u 8: C©u 8: C©u 8: C©u 8: §iÒu 12 HiÕn ph¸p n¨m 1992 cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam qui ®Þnh: Nhµ níc qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt, kh«ng ngõng t¨ng cêng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa. Anh, chÞ h·y lý gi¶i: - T¹i sao Nhµ níc ph¶i qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt? - §Ó qu¶n l ý x· héi b»ng ph¸p luËt cã hiÖu qu¶, ho¹t ®éng x©y d ùng ph¸p luËt cÇn ®¶m b¶o nh÷ng nguyªn t¾c nµo? V× sao? (5 ®iÓm) C©u C©u C©u C©u 9 99 9 : Anh hay chÞ h·y tr×nh bµy kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h× nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña lý thuyÕt vÒ nh µ níc ph¸p quyÒn vµ viÖc vËn dông lý thuyÕt nµy vµo x©y dùng nhµ níc ph¸p quyÒn ë ViÖt Nam tro ng giai ®o¹n hiÖn nay (5 ®iÓm). C©u 10: C©u 10: C©u 10: C©u 10: §iÒu 12 HiÕn ph¸p n¨m 1992 cña níc Céng ho µ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam qui ®Þnh: Nhµ níc qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt, kh«ng ngõng t¨ng cêng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa. H·y lý gi¶i t¹i sao ph¶i qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p l uËt ®ång thêi kh«ng ngõng t¨ng cêng ...
— Xem thêm —
Bình luận