Bài tập thẩm định dự án đầu tư P2

Lượt xem: 414
Số trang: 2
Mã số: 128062
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Nguyeãn Vaên Taân Bai tap du an 2.doc Trang 1/2
Baøi taäp 2: Döï aùn ñaàu tö nhaø maùy saûn xuaát mì goùi
Trong döï aùn naøy, caùc vaán ñeà ñöôïc neâu ra vaø trình töï giaûi quyeát töông töï baøi taäp 1, ñieåm
khaùc bieät ôû choã voán ñaàu tö döï aùn bao goàm voán chuû sôû höõu vaø voán vay. Do vaäy trong quaù trình
tính hieäu quaû taøi chính coù yeâu caàu tính theâm khaû naêng hoaøn voán vay.
1. THOÂNG TIN VEÀ DÖÏ AÙN
Coâng ty Coå phaàn Hoaøng Dao döï ñònh ñaàu tö moät nhaø maùy cheá bieán mì goùi theo coâng
ngheä môùi (chieân mì giaùn tieáp) vôùi caùc thoâng tin döï aùn nhö sau :
A. Keá Hoaïch ñaàu tö vaø nguoàn voán :
Thieát bò : Coâng ty mua thieát bò daây chuyeàn laø 536.000USD cuûa Haõng MitSui, chi phí
vaän chuyeån ngöôøi baùn chòu, thueá nhaäp khaåu ngöôøi mua chòu laø 10%, coâng ty seõ traû tröôùc 40%
trò giaù mua thieát bò (bao goàm caû thueá), phaàn coøn laïi vay cuûa Ngaân haøng ACB baèng tieàn ñoàng
Vieät Nam ñeå traû. Phaàn vay seõ ñöôïc traû theo phöông thöùc trong 3 naêm, moãi naêm traû 1/3 voán
vay, traû vaøo cuoái naêm, laõi suaát cho vay laø 12%/naêm. Thieát bò ñöôïc tính khaáu hao trong 5 naêm,
giaù trò sau khi thanh lyù öôùc tính laø 750 trieäu ñoàng. Coâng ty thöïc hieän cheá ñoä khaáu hao ñeàu.
Ngoaøi ra coâng ty coøn phaûi chòu chi phí laép ñaët vaø chaïy thöû laø 620 trieäu ñoàng.
Coâng suaát cuûa daây chuyeàn laø 10.200 taán/naêm.
Nhaø xöôûng : phuïc vuï saûn xuaát coù toång trò giaù laø 4.081 trieäu ñoàng, khaáu hao ñeàu trong
10 naêm.
Ngoaøi voán CSH tham gia ñaàu tö nhaø xöôûng thieát bò, coâng ty coøn ñöa 5 tyû ñoâng voán CSH
tham gia vaøo voán löu ñoäng.
Tyû giaù ñöôïc tính laø 15.570ñ/USD
B. Keá Hoaïch khai thaùc kinh doanh :
Chi phí hoaït ñoäng :
_ Bieán phí treân 1 taán saûn phaåm :
Nguyeân vaät lieäu chính (bao goàm VAT) : 3,8 trieäu
Nguyeân vaät lieäu phuï (bao goàm VAT) : 2,7 trieäu
Nhieân lieäu (bao goàm VAT) 0,4 trieäu
Ñoùng goùi 0.5 trieäu
Nhaân coâng 0,5 trieäu
Chi phí kinh doanh 0,3 trieäu
_ Chi phí giaùn tieáp bình quaân 1 naêm chöa tính phaàn khaáu hao laø : 3,2 tyû ñoàng.
_ Voán löu ñoäng thöôøng xuyeân haøng naêm chieám bình quaân baèng 22% Toång bieán phí.
Nhu caàu VLÑ seõ vay ngaân haøng vôùi laõi suaát bình quaân laø 12%/naêm.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Nguyeãn Vaên Taân Bai tap du an 2.doc Trang 2/2
_ Thueá VAT phaàn chi phí laø 10%.
Doanh thu döï kieán :
_ Troïng löôïng 1 goùi mì laø 75gr, giaù baùn buoân bình quaân 1 goùi laø 720 ñoàng bao goàm
thueá VAT. Döï kieán coâng suaát daây chuyeàn saûn xuaát laø 10.200 taán/naêm, naêm thöù nhaát saûn suaát
vaø tieâu thuï ñaït 70% coâng suaát, naêm thöù hai ñaït 80%, vaø töø naêm thöù 3 trôû ñi ñaït 90% coâng
suaát.
_ Ngoaøi ra, coøn thu hoài ñöôïc mì vuïn baèng 3% saûn löôïng, vôùi ñôn giaù baùn bình quaân laø 3
trieäu ñoàng/ taán mì vuïn.
2. YEÂU CAÀU :
1. Haõy laäp phöông aùn taøi chính döï aùn bao goàm :
_ Baûng Keá hoaïch traû nôï vay cho Ngaân haøng qua caùc naêm, bao goàm traû voán vaø traû laõi.
_ Baûng Khaáu hao, Chi phí saûn xuaát (bao goàm caû laõi vay voán löu ñoäng vaø laõi vay voán ñaàu
tö), vaø Doanh thu töøng naêm cuûa döï aùn vôùi voøng ñôøi döï aùn laø 5 naêm.
_ Baûng lôïi nhuaän döï aùn töøng naêm cuûa döï aùn vôùi voøng ñôøi döï aùn laø 5 naêm. (thueá thu nhaäp
DN laø 28%).
_ Baûng doøng tieàn döï aùn, NPV vaø IRR döï aùn (tyû suaát chieát khaáu aùp duïng laø 12%)
_ Baûng keá hoaïch nguoàn voán traû nôï vay ñaàu tö cho Ngaân Haøng, theå hieän nguoàn traû töø döï
aùn (laø soá khaáu hao cô baûn veà thieát bò vaø 70% lôïi nhuaän neáu coù) vaø soá voán caàn boå sung ñeå baûo
ñaûm traû nôï (trong tröôøng hôïp nguoàn traû khoâng ñuû). Ñöôïc bieát, giaû söû nguoàn traû töø döï aùn khoâng
ñuû, thì coâng ty seõ phaûi duøng nguoàn voán töø hoaït ñoäng khaùc ñeå baûo ñaûm traû nôï ñuùng tieán ñoä.
2. Haõy tính tyû leä taêng giaûm giaù baùn ñieåm hoøa voán ñaàu tö (NPV = 0) trong ñieàu kieän soá
lieäu döï kieán nhö treân. Qua ñoù nhaän xeùt veà khaû naêng chòu ñöïng cuûa döï aùn tröôùc söï bieán ñoäng
cuûa giaù baùn.
3. Trong tröôøng hôïp caùc thoâng soá ban ñaàu khoâng thay ñoåi, ñôn giaù baùn bieán ñoäng töø –
20% ñeán taêng 10% vaø tyû leä vay voán dao ñoäng trong khoaûng töø 40% ñeán 80%. Haõy tính NPV
vaø Irr döï aùn. Qua ñoù ruùt ra nhaän ñònh veà moái quan heä giöõa hieäu quaû döï aùn vaø voán vay ñaàu tö.
4. Trong tröôøng hôïp thôøi gian cho vay dao ñoäng trong khoaûng töø 2 naêm ñeán 5 naêm vaø tyû
leä voán cho vay mua thieát bò dao ñoäng trong khoaûng töø 40% ñeán 80%. Haõy tính soá cheânh leäch
giöõa Nguoàn traû nôï vay töø döï aùn trong thôøi haïn vay (laø soá khaáu hao cô baûn veà thieát bò vaø 70%
lôïi nhuaän neáu coù) vaø Toång voán vay sau khi keát thuùc thôøi haïn cho vay. (Thí duï vay 5 tyû trong
thôøi haïn 3 naêm vaø soá khaáu hao cô baûn veà thieát bò vaø 70% lôïi nhuaän trong 3 naêm ñaàu cuûa döï
aùn laø 4,8 tyû thì soá cheânh./.
Tải xuống 5,000₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-29 09:24:15
Môn học này trang bị cho sinh viên các ý thức cơ bản trong việc nhận diện các cơ hội đầu tư để xác định ý tưởng hình thành dự án, lập và thẩm định một dự án đầu tư cụ thể. Đồng thời môn học này cũng trang bị cho sinh viên kỹ năng xây dựng các mô hình tài chính các phương pháp phân tích rủi ro trong việc đánh giá hiệu quả dự án đầu tư.
Tài liệu tham khảo:
-  Bộ môn quản trị dự án, Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, NXB Thống Kê, năm 2005.
-  PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh, Quản trị dự án đầu tư và Quản trị tài chính doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, NXB Tài Chính, 2007.
-  PGS.TS. Từ Quang Phương, Quản lý dự án, ĐHKT Quốc Dân, 2008. Môn học này trang bị cho sinh viên các ý thức cơ bản trong việc nhận diện các cơ hội đầu tư để xác định ý tưởng hình thành dự án, lập và thẩm định một dự án đầu tư cụ thể. Đồng thời môn học này cũng trang bị cho sinh viên kỹ năng xây dựng các mô hình tài chính các phương pháp phân tích rủi ro trong việc đánh giá hiệu quả dự án đầu tư. Tài liệu tham khảo: -  Bộ môn quản trị dự án, Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, NXB Thống Kê, năm 2005. -  PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh, Quản trị dự án đầu tư và Quản trị tài chính doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, NXB Tài Chính, 2007. -  PGS.TS. Từ Quang Phương, Quản lý dự án, ĐHKT Quốc Dân, 2008. Nguyeãn Vaên Taân Bai tap du an 2.doc Trang 1/2 Baøi taäp 2: Döï aùn ñaàu tö nhaø maùy saûn xuaát mì goùi Trong döï aùn naøy, caùc vaán ñeà ñöôïc neâu ra vaø trình töï giaûi quyeát töông töï baøi taäp 1, ñieåm khaùc bieät ôû choã voán ñaàu tö döï aùn bao goàm voán chuû sôû höõu vaø voán vay. Do vaäy trong quaù trình tính hieäu quaû taøi chính coù yeâu caàu tính theâm khaû naêng hoaøn voán vay. 1. THOÂNG TIN VEÀ DÖÏ AÙN Coâng ty Coå phaàn Hoaøng Dao döï ñònh ñaàu tö moät nhaø maùy cheá bieán mì goùi theo coâng ngheä môùi (chieân mì giaùn tieáp) vôùi caùc thoâng tin döï aùn nhö sau : A. Keá Hoaïch ñaàu tö vaø nguoàn voán : Thieát bò : Coâng ty mua thieát bò daây chuyeàn laø 536.000USD cuûa Haõng MitSui, chi phí vaän chuyeån ngöôøi baùn chòu, thueá nhaäp khaåu ngöôøi mua chòu laø 10%, coâng ty seõ traû tröôùc 40% trò giaù mua thieát bò (bao goàm caû thueá), phaàn coøn laïi vay cuûa Ngaân haøng ACB baèng tieàn ñoàng Vieät Nam ñeå traû. Phaàn vay seõ ñöôïc traû theo phöông thöùc trong 3 naêm, moãi naêm traû 1/3 voán vay, traû vaøo cuoái naêm, laõi suaát cho vay laø 12%/naêm. Thieát bò ñöôïc tính khaáu hao trong 5 naêm, giaù trò sau khi thanh lyù öôùc tính laø 750 trieäu ñoàng. Coâng ty thöïc hieän cheá ñoä khaáu hao ñeàu. Ngoaøi ra coâng ty coøn phaûi chòu chi phí laép ñaët vaø chaïy thöû laø 620 trieäu ñoàng. Coâng suaát cuûa daây chuyeàn laø 10.200 taán/naêm. Nhaø xöôûng : phuïc vuï saûn xuaát coù toång trò giaù laø 4.081 trieäu ñoàng, khaáu hao ñeàu trong 10 naêm. Ngoaøi voán CSH tham gia ñaàu tö nhaø xöôûng thieát bò, coâng ty coøn ñöa 5 tyû ñoâng voán CSH tham gia vaøo voán löu ñoäng. Tyû giaù ñöôïc tính laø 15.570ñ/USD B. Keá Hoaïch khai thaùc kinh doanh : Chi phí hoaït ñoäng : _ Bieán phí treân 1 taán saûn phaåm : Nguyeân vaät lieäu chính (bao goàm VAT) : 3,8 trieäu Nguyeân vaät lieäu phuï (bao goàm VAT) : 2,7 trieäu Nhieân lieäu (bao goàm VAT) 0,4 trieäu Ñoùng goùi 0.5 trieäu Nhaân coâng 0,5 trieäu Chi phí kinh doanh 0,3 trieäu _ Chi phí giaùn tieáp bình quaân 1 naêm chöa tính phaàn khaáu hao laø : 3,2 tyû ñoàng. _ Voán löu ñoäng thöôøng xuyeân haøng naêm chieám bình quaân baèng 22% Toång bieán phí. Nhu caàu VLÑ seõ vay ngaân haøng vôùi laõi suaát bình quaân laø 12%/naêm. Nguyeãn Vaên Taân Bai tap du an 2.doc Trang 2/2 _ Thueá VAT phaàn chi phí laø 10%. Doanh thu döï kieán : _ Troïng löôïng 1 goùi mì laø 75gr, giaù baùn buoân bình quaân 1 goùi laø 720 ñoàng bao goàm thueá VAT. Döï kieán coâng suaát daây chuyeàn saûn xuaát laø 10.200 taán/naêm, naêm thöù nhaát saûn suaát vaø tieâu thuï ñaït 70% coâng suaát, naêm thöù hai ñaït 80%, vaø töø naêm thöù 3 trôû ñi ñaït 90% coâng suaát. _ Ngoaøi ra, coøn thu hoài ñöôïc mì vuïn baèng 3% saûn löôïng, vôùi ñôn giaù baùn bình quaân laø 3 trieäu ñoàng/ taán mì vuïn. 2. YEÂU CAÀU : 1. Haõy laäp phöông aùn taøi chính döï aùn bao goàm : _ Baûng Keá hoaïch traû nôï vay cho Ngaân haøng qua caùc naêm, bao goàm traû voán vaø traû laõi. _ Baûng Khaáu hao, Chi phí saûn xuaát (bao goàm caû laõi vay voán löu ñoäng vaø laõi vay voán ñaàu tö), vaø Doanh thu töøng naêm cuûa döï aùn vôùi voøng ñôøi döï aùn laø 5 naêm. _ Baûng lôïi nhuaän döï aùn töøng naêm cuûa döï aùn vôùi voøng ñôøi döï aùn laø 5 naêm. (thueá thu nhaäp DN laø 28%). _ Baûng doøng tieàn döï aùn, NPV vaø IRR döï aùn (tyû suaát chieát khaáu aùp duïng laø 12%) _ Baûng keá hoaïch nguoàn voán traû nôï vay ñaàu tö cho Ngaân Haøng, theå hieän nguoàn traû töø döï aùn (laø soá khaáu hao cô baûn veà thieát bò vaø 70% lôïi nhuaän neáu coù) vaø soá voán caàn boå sung ñeå baûo ñaûm traû nôï (trong tröôøng hôïp nguoàn traû khoâng ñuû). Ñöôïc bieát, giaû söû nguoàn traû töø döï aùn khoâng ñuû, thì coâng ty seõ phaûi duøng nguoàn voán töø hoaït ñoäng khaùc ñeå baûo ñaûm traû nôï ñuùng tieán ñoä. 2. Haõy tính tyû leä taêng giaûm giaù baùn ñieåm hoøa voán ñaàu tö (NPV = 0) trong ñieàu kieän soá lieäu döï kieán nhö treân. Qua ñoù nhaän xeùt veà khaû naêng chòu ñöïng cuûa döï aùn tröôùc söï bieán ñoäng cuûa giaù baùn. 3. Trong tröôøng hôïp caùc thoâng soá ban ñaàu khoâng thay ñoåi, ñôn giaù baùn bieán ñoäng töø – 20% ñeán taêng 10% vaø tyû leä ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận