Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-19 16:08:26
1                                                                                                             Tuaàn 6 –T2 –ÑL ­   1  ­ T UAN 6 A LY K H O A N G SA N V U N G N U I P H A BAC Gia ûm taûi Hoïc sinh khoâng phaûi nhôù teân moû than  Ca âu 1 söûa laïi : Haõy chæ vò trí caùc moû than, a –pa­ tít ,saét , theùp treân   ba ûn ñoà khoaùng saûn . Ca âu 2 boû  I/ Mu c Tie u:  Kie án thöùc  :Giuùp hoïc sinh trình baøy ñöôïc ñaëc ñieåm chung veà   khoa ùng saûn ôû vuøng nuùi phía baéc vaø ñaëc ñieåm cuûa vuøng than   Qua ûng Ninh   Ky õ naêng  : Xaùc ñònh vò trí cuûa moät soá moû ôû vuøng nuùi phía   ba éc .  Tha ùi ñoä  : Yeâu thích thieân nhieân . II/ Chua n b :  Gia ùo vieân :Saùch giaùo khoa , Baûn ñoà khoaùng saûn Vieät Nam   Ho ïc sinh : saùch giaùo khoa . I I I / Hoa t ong day va hoc  : Hoa t ong cua tha y Hoa t ong cua tro 1/ On nh : (1) 2/ Kiem tr a bai cu: Song vung nu i pha bac ( 4) - Ho ïc sinh ñoïc baøi  -  Ho ïc sinh traû lôøi saùch giaùo khoa  3/ Bai mi : Khoang san vung nu i pha bac ( 1) Gi a o vien gii thie u bai  Hoa t ong 1 : Mo û than ôû phía   ba éc ( 15’)  Mu c tieu :  Bie át ñöôïc phía   ba éc coù nhöõng moû than naøo ?  Phng phap  :tha ûo   lua än,tröïc quan   o dung day hoc :   Ba ûn ñoà  Cach tien hanh 2 ho ïc sinh traû lôøi  2 ho ïc sinh traû lôøi  Hoa ït ñoäng nhoùm  Ñ aïi dieän nhoùm nhaän vieäc , thaûo luaän   vaø tr ình baøy. Ho ïc sinh quan saùt baûn ñoà khoaùng saûn   .                                                                                                             Tuaàn 6 –T2 –ÑL ­   2  ­ - Gia ùo vieân giao vòeâc thaûo luaän   cho ho ïc sinh  - N ôi naøo coù nhieàu than ñaù nhaát   n öôùc ta ? - Than  ñaù ôû ñoù coù ñaëc ñieåm gì ?   -  Than  Ñaù ôû Quaûng Ninh coù vai   troø nh ö theá naøo ñoái vôùi nöôùc ta   ?  Hoa t ong 2 :  Ca ùc khoaùng   sa ûn ( 15’)  Mu c tieu :  Bie át ñöôïc caùc   khoa ùng saûn khaùc ôû vuøng nuùi   ph ía baéc .  Cach tien hanh :  o dung day hoc : Ban o  Phng pha p thc _ Ngoaøi than  ñaù vuøng nuùi ôû   ph ía baéc coøn coù nhöõng loaïi   khoa ùng saûn naøo ? _ Ho ïc sinh chæ khoaùng saûn treân   ba ûn ñoà  Ket luan : Hoc sinh xac nh ung v tr tren ban o . 4/ Cung co :   (3) Ho ïÏc sinh ñoïc baøi theo saùch giaùo   khoa . Cho ho ïc sinh keå caùc khoaùng saûn ôû   n öôùc ta?  5/ Dan do: (2)  Nha än xeùt tieát hoïc . Chua ån bò : Caùc daân toäc ôû vuøng nuùi phía   ba éc  Da õy Ñoâng Trieàu thuoäc tænh Quaûng   Ninh . Co ù nhöõng moû than lôùn coù chaát löôïng   to át.      ­Sa ûn xuaát ñieän , ñun naáu laøm   nhie àu saûn phaåm khaùc , Than ñaù coøn   ñ eå xuaát khaåu sang nöôùc ngoaøi . Hoa ït ñoäng caù nhaân  A­ pa­ t ít ôû Laøo Cai , Saét ôû   Tha ùi Nguyeân , gang , theùp ,   thie ác ôû Cao Baèng  Ho ïc sinh chæ baûn ñoà  3 ho ïc sinh .                                                                                                             Tuaàn 6 –T2 –ÑL ­   3  ­
— Xem thêm —
Bình luận