Nhúng
Toàn màn hình
/ 1
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-02-09 07:03:59
1 hân bi t th tr ng s c p và th tr ng th c p ệ ị ườ ơ ấ ị ườ ứ ấ Căn c vào th i h n luân chuy n c a v n ng i ta đã chia TTCK ra làm 2 lo i : ứ ờ ạ ể ủ ố ườ ạ A, Th tr ng s c p: ị ườ ơ ấ - Là th tr ng mua bán các CK l n đ u đ c phát hành qua đó huy đ ng v n đ đ a và ị ườ ầ ầ ượ ộ ố ể ư đ u t ầ ư - Th tr ng này cung c p hàng hóa cho TTCK , có kh năng thu gom m i ngu n v n ị ườ ấ ả ọ ồ ố ti t ki m l n nh c a t ng h dân c v a có kh năng thu hút ngu n v n to l n t n c ế ệ ớ ỏ ủ ừ ộ ư ừ ả ồ ố ớ ừ ướ ngoài, các ngu n v n t m th i nhàn r i t các dn, các t ch c tài chính, chính ph t o ồ ố ạ ờ ỗ ừ ổ ứ ủ ạ thành m t ngu n v n kh ng l tài tr cho n n kinh t m t cách có hi u qu , hđ of ộ ồ ố ổ ồ ợ ề ế ộ ệ ả TTCK cũng làm tăng v n cho nhà phát hành thông qua vi c bán CK cho nhà đ u t ố ệ ầ ư - Nó cũng tr c ti p c i thi n m c s ng c a ng i tiêu dung b ng cách giúp h ch n ự ế ả ệ ứ ố ủ ườ ằ ọ ọ th i đi m cho vi c mua s m c a mình t t h n ờ ể ệ ắ ủ ố ơ - Vi c mua bán CK trên TT s c p th ng đ c ti n hành thông qua trung gian đó là ệ ơ ấ ườ ượ ế NH - Ph ng th c phát hành ch ng khoán : phát hành riêng l và phát hành ra công chúng ươ ứ ứ ẻ - Th tr ng này hđ không liên t c ị ườ ụ B, Th tr ng th c p: ị ườ ứ ấ - Là th tr ng mua đi bán l i các lo i CK đã đ c phát hành l n đ u th tr ng s ị ườ ạ ạ ượ ầ ầ ở ị ườ ơ c p ấ - Th tr ng th c p t o đk d dàng đ bán nh ng CK đã phát hành th tr ng s c p ị ườ ứ ấ ạ ễ ể ữ ở ị ườ ơ ấ TT th c p này làm cho các CK có tính l ng h n, tính l ng này làm cho CK đ c a ứ ấ ỏ ơ ỏ ượ ư chu ng và s làm cho các t ch c d dàng h n cho các t ch c phát hành bán chúng ộ ẽ ổ ứ ễ ơ ổ ứ ở th tr ng s c p ị ườ ơ ấ - TT th c p xđ giá bán of m i lo i CK mà t ch c phát hành bán th tr ng s c p ứ ấ ỗ ạ ổ ứ ở ị ườ ơ ấ → M c dù TT th c p không làm tăng them v n đ u t cho n n kt nh ng chính nh 2 ặ ứ ấ ố ầ ư ề ư ờ ch c năng này mà th tr ng th c p có v trí quan tr ng trong t ng th th tr ng tài ứ ị ườ ứ ấ ị ọ ổ ể ị ườ chính - Vi c mua bán trên TT th c p đ c ti n hành thông qua các công ty môi gi i ệ ứ ấ ượ ế ớ - Th tr ng th c p đ c t ch c theo 2 cách: Th tr ng t p trung, TT phi t p trung, ị ườ ứ ấ ượ ổ ứ ị ườ ậ ậ TT th 3 là th tr ng trong đó hđ giao d ch mua bán đ c th c hi n thông qua h th ng ứ ị ườ ị ượ ự ệ ệ ố đ u giá c a S giao d ch và h th ng máy tính c a th tr ng OTC ấ ủ ở ị ệ ố ủ ị ườ - Th tr ng này hđ liên t c,các CK đ c mua đi bán l i làm tăng kh năng thanh kho n ị ườ ụ ượ ạ ả ả cho CK . 2 th tr ng này có m i quan h m t thi t v i nhau, th tr ng s c p t o c s hàng ị ườ ố ệ ậ ế ớ ị ườ ơ ấ ạ ơ ở hóa cho TT th c p....,2 th tr ng này b sung cho nhau thúc đ y nhau cùng phát tri n. ứ ấ ị ườ ổ ẩ ể
— Xem thêm —
Bình luận