Bài giảng địa lý 9 bài 40

Số trang: 9
Mã số: 125254
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-11 02:49:38
Bài giảng địa lý 9 bài 40 K I M T RA BI CỂ ŨK I M T RA BI CỂ Ũ N I DUNG BI ỘN I DUNG BIỘ C NG C Ủ ỐC NG CỦ Ố D N D ẶD N DẶTi t 46 Bi 40 ế T H C H NH Ự NH GI T I M N NG Đ Ề Ă K I NH T Ế CC O V EN B ĐẢ Ờ V T M H I U V Ể Ề NGNH CNG NGH I P Ệ D U K H Ầ T R CH I ƠT R CH IƠ D a vo l c cc ngnh ự ượ đồ kinh t bi n, hy k tn cc ế ể ể ngnh kinh t bi n c a n c ế ể ủ ướ ta theo s d i y. ơ đồ ướ đ N c ta c nh ng thu n l i g ướ ữ ậ ợ pht tr i n cc ngnh kinh để ể t bi n? ế ể CC NGNH K I NH T BI N Ế ỂCC NGNH K I NH T BI NẾ Ể Khai thc v nui tr ng ồ h i s n ả ả Du l ch ị bi n ể o đả K hai thc v ch ế bi n ế khong s n ả bi n ể Giao thng v n ậ t i ả bi n ể Nh n xt s n l ng thu s n ậ ả ượ ỷ ảNh n xt s n l ng thu s n ậ ả ượ ỷ ả nui tr ng v s n l ng thu ồ ả ượ ỷnui tr ng v s n l ng thu ồ ả ượ ỷ s n nh b t n c ta. ả đ ắ ở ướs n nh b t n c ta.ả đ ắ ở ướ Cho bi t ngnh no c t c ế ố độCho bi t ngnh no c t c ế ố độ pht tri n nhanh h n? ể ơpht tri n nhanh h n?ể ơ ­ T n m 1990 2000: S n l ng ừ ă ả ượT n m 1990 2000: S n l ng ừ ă ả ượ thu s n nui tr ng v thu s n ỷ ả ồ ỷ ảthu s n nui tr ng v thu s n ỷ ả ồ ỷ ả nh b t u t ng. đ ắ đề ănh b t u t ng.đ ắ đề ă ­ S n l ng thu s n nh b t ả ượ ỷ ả đ ắS n l ng thu s n nh b t ả ượ ỷ ả đ ắ lun cao h n so v i thu s n ơ ớ ỷ ảlun cao h n so v i thu s n ơ ớ ỷ ả nui tr ng. ồnui tr ng.ồ ­ S n l ng thu s n nui tr ng ả ượ ỷ ả ồS n l ng thu s n nui tr ng ả ượ ỷ ả ồ t ng nhanh h n, t ng 3,6 l n ă ơ ă ầt ng nhanh h n, t ng 3,6 l nă ơ ă ầ H O T ẠH O T Ạ NG ĐỘNG ĐỘ K I NH T ẾK I NH T Ế CC O ĐẢCC O ĐẢ V EN B ỜV EN BỜ NNG , L M NGH I P Ệ NG NGH I P Ư Ệ DU L CH Ị D CH V Ị Ụ I- ĐÁNH GIÁ TI M NĂNG PHÁT TRI N KINH T C A CÁC Đ O VEN BỀ Ể Ế Ủ Ả ỜI- ĐÁNH GIÁ TI M NĂNG PHÁT TRI N KINH T C A CÁC Đ O VEN BỀ Ể Ế Ủ Ả Ờ Cac hoat ong Cac ao co ieu kien thch hp Nong, lam nghiep Cat Ba, L y Sn, Con ao, Phu Quy Ng nghiep Co T o, Cai Bau, Cu L ao Cham, Phu Quy, L y Sn, Con ao, H on K hoai, T ho Chu, H on Rai, Phu Quoc Du lch Cac ao tr ong V nh H a L ong va vnh Nha T rang, Cat Ba, Con ao, Phu Quoc Dch vu bien Cai Bau, Cat Ba, T ra Ban, Phu Quy, Con ao, H on K hoai, T ho Chu, Phu QuocDa vao bang 40.1 thao luan anh gia kinh te bien cua cac ao? Teân ñaûo Noâng Laâm Ngö Du lòch Dòch vuï Ct B Ly Sn Con ao Ph Qu c ố Ph Qu Co To, Hon Rai Cai Bau, Tho Chu Cu Lao Cham Tra Ban Hon Khoai Cac ao trong vnh Nha Trang va vnh Ha Long Các đ o có đi u ả ề ki n thích h p ệ ợ nh t đ phát ấ ể tri n t ng h p ể ổ ợ các ngành kinh t bi n ế ể Cát Bà Côn Đ o ả Phú Qu c ố I I . T m hi u v ngnh cng nghi p d u khể ề ệ ầ Nh n xt tnh hnh khai thc xu t kh u d u th, nh p kh u ậ ấ ẩ ầ ậ ẩ x ng d u v ch bi n d u kh n c ta qua cc n m? ă ầ ế ế ầ ở ướ ă 15.2 16.2 16.816.9 14.915.4 16.716.9 7.4 8.89.1 10.1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1999200020012002 Dau tho khai thac Dau tho xuat ...
— Xem thêm —
Bình luận