Nhúng
Toàn màn hình
/ 14
Sao chép
Đang tải
Tải xuống 5,000₫ (14 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-10 06:34:53
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT CHƯƠNG 2: DỰ BÁO - TÓM LƯỢC CÔNG THỨC & BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG & BT CÓ LỜI GIẢICHƯƠNG 3:HOẠCH ĐỊNH NĂNG LỰC SẢN XUẤT - TÓM LƯỢC CÔNG THỨC & BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG & BT CÓ LỜI GIẢI CHƯƠNG 4:XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM NHÀ MÁY - TÓM LƯỢC CÔNG THỨC & BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG & BT CÓ LỜI GIẢICHƯƠNG 5: BỐ TRÍ MẶT BẰNG SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ - TÓM LƯỢC CÔNG THỨC & BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG & BT CÓ LỜI GIẢI CHƯƠNG 6: HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP - TÓM LƯỢC CÔNG THỨC & BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG & BT CÓ LỜI GIẢI CHƯƠNG 7:HOẠCH ĐỊNH TỒN KHO - TÓM LƯỢC CÔNG THỨC & BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG & BT CÓ LỜI GIẢI * CÂU HỎI ÔN TẬP TỪNG CHƯƠNG Saga Communication Kinh Doanh Là V ăn Minh www.saga.vn Trang 1 Lý thuy ết Dow - n ền t ảng c ủa phân tích k ĩ thu ật Lý thuy ết Dow là c ơ s ở đầ u tiên cho m ọi nghiên c ứu k ĩ thu ật trên th ị trườ ng. M ặc dù nó thườ ng bị coi là tr ễ so v ới th ị trườ ng và b ị nh ững ng ười ch ống đối d ựa vào đ ó để ch ỉ trích nh ưng nó v ẫn đượ c đông đảo nhữ ng người có quan tâm đến và tôn trọ ng. Rất nhi ều ngườ i, dù ít hay nhi ều có s ử d ụng lý thuy ết này cho vi ệc đề ra cho riêng mình m ột quan điể m đầu t ư đều không nh ận ra m ột đ iề u là b ản ch ất c ủa Lý thuy ết Dow là hoàn toàn mang “tính k ỹ thu ật”. C ơ s ở để xây d ựng c ũng nh ư đối t ượng nghiên c ứu c ủa lý thuy ết chính là nh ững bi ến độ ng c ủa b ản thân th ị trườ ng (thể hiện trong ch ỉ số trung bình c ủa th ị trườ ng) và không h ề d ựa trên cùng c ơ s ở c ủa Phân tích c ơ b ản là các thố ng kê hoạt động kinh doanh c ủa doanh nghiệ p. Trong những ghi chép c ủa ng ười đầu tiên đề ra lý thuy ết này, ông Charles. H. Dow, có rấ t nhiều đ iề u ch ứng t ỏ r ằng tác gi ả không h ề ngh ĩ lý thuy ết c ủa mình s ẽ tr ở thành m ột công c ụ dùng cho d ự báo th ị tr ườ ng ch ứng khoán hay th ậm chí nó đã tr ở thành m ột h ướ ng dẫ n chung cho các nhà đầu t ư . Nh ững ghi chép ấy ch ỉ nói lên r ằng ông mu ốn lý thuy ết c ủa mình thành m ột th ước đ o bi ến động chung c ủa th ị tr ườ ng. Dow thành l ập công ty “D ịch v ụ thông tin tài chính Dow-Jones” và được mọi ngườ i biết đế n v ới vi ệc tìm ra ch ỉ số bình quân th ị tr ườ ng ch ứng khoán. Nh ững nguyên lý c ăn bả n c ủ a họ c thuy ết (ngày nay được đặt theo tên ông) đã đượ c ông phác th ảo ra trong m ột bài nghiên c ứ u mà ông vi ết cho “T ạp Chí Ph ố Wall”. Sau khi Dow ch ết, n ăm 1902, ng ười kế t ục ông làm biên t ậ p cho t ờ nh ật báo, William. P. Hamilton, đã tiế p tục vi ệc nghiên c ứu lý thuy ết này, sau 27 n ăm nghi ến c ứu và vi ết các bài báo, ông đã t ổ ch ức và câu trúc l ại thành Lý thuy ết Dow nh ư ngày nay. Tìm hi ểu v ề lý thuy ết c ủa Dow, tr ước tiên ta ph ải nghiên c ứu đế n ch ỉ số trung bình c ủa th ị tr ườ ng. Nhìn chung giá ch ứng khoán c ủa t ất c ả các công ty đều cùng lên và xuố ng, tuy nhiên một s ố c ổ phi ếu l ại chuy ển động theo h ướng ng ược lại xu th ế chung c ủa các c ổ phi ếu khác cho dù là ch ỉ trong vài ngày ho ặc vài tu ần. Th ực t ế cho th ấy khi th ị trườ ng lên giá thì giá c ủa m ột s ố ch ứng khoán t ăng nhanh h ơn nh ững ch ứng khoán khác, còn khi th ị trườ ng xu ống giá thì m ột s ố ch ứng khoán giả m giá nhanh chóng trong khi có m ột s ố khác l ại t ăng lên, như ng thực t ế v ẫn ch ứng minh r ằ ng h ầu nh ư tấ t cả các ch ứng khoán đều dao độ ng theo cùng m ột xu th ế chung. Cùng v ới nh ững c ố g ắng nghiên c ứu c ủa mình, Charles Dow là ng ười đ ã đư a ra khái ni ệm v ề “ ch ỉ s ố giá bình quân” nh ằm ph ản ánh xu thế chung của m ột s ố c ổ phi ếu đại di ...
— Xem thêm —
Bình luận